WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Vergaderverslagen Wmo-raad

 

  • notulen 17 december 2015
  • notulen 18 februari 2016
  • notulen 14 april 2016
  • notulen 9 juni 2016
  • notulen 20 april 2017

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 17 december 2015

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg, G. Vullers, S. Seelen
De heren: A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, H. Parren

Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. van den Beuken (deels)

Afgemeld: dhr. J. Bakker
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in de laatste vergadering van dit jaar. Er is een afmelding ontvangen van dhr. Bakker.

Vaststellen agenda: besloten wordt de agendapunten 10 en 11 te behandelen na punt 3, Signalering.
In de verslaglegging wordt de normale volgorde aangehouden.

2.Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Bijzonderheden:
• Mail van Herman Rijs met sheets participatiewet bijeenkomst Oranjerie d.d. 3 dec. 2015. à er is slechts één persoon geplaatst via de participatiewet en wel in Venray. Besloten wordt na te vragen hoe de situatie in Leudal is. Er zijn middelen voor o.a. de doelgroepen Wajongers en nuggers.  De werkgroep Participatie wordt ook niet geïnformeerd.
Afgesproken wordt dat er een afspraak gemaakt wordt met Geert Cuijpers en de werkgroep Participatie. Hiervoor zal zowel een mail, met cc aan de wethouder, als een brief per post gestuurd worden.
• Mail van Gerard Jochems met visie van de Midden-Limburgse gemeenten op cliëntondersteuning. à Het is een nieuwe, herziene versie. Veel van het commentaar dat gegeven is, is meegenomen.
• Mail van Petra Crombag met regio notitie Versterken Informele zorg. à Vóór 1 februari a.s. moet hier commentaar op gegeven worden. Een werkgroep bestaande uit Truus Vullers, Gerard Jochems, Chiel Remkes en Simone Seelen zal zich hierover buigen.

3. Signalering
Er is een signaleringsformulier binnen gekomen via mw. Crombag. Dit is doorgestuurd naar dhr Bakker. Dhr. Roumen benoemt de casus in het kort.

4.  Ontwikkelingen in de doelgroepen.
Dhr. Parren:
Er is onrust ontstaan in de dorpen over de dreiging van sluiting van de peuterspeelzalen in Ittervoort, Kelpen-Oler, Baexem en Grathem. Het contract met Hoera is opgezegd door de gemeente.
De Wmo-raad raadt aan om het overkoepelend orgaan van de dorpsraden actie te laten ondernemen.
Dhr. Jochems zal dit ook nachecken bij het ouderpanel. Wellicht kan de werkgroep Jeugd zich hierover buigen.

Mw. Vullers:
De dag van de Mantelzorg was een goede, sfeervolle dag. Goed om zo bij elkaar te komen.
Er vindt een onderhoud plaats met Jan Linders over ideeën voor volgend jaar.

Mw. Ox:
• Communicatie met de participatiegroep verloopt moeizaam. Ze heeft nu gevraagd of mw. Schrurs de stukken kan krijgen.
• Mw. Ox en mw. Schrurs zijn op 3 en 10 december jl. naar de bijeenkomst over inkoop jeugdzorg geweest. De grote gemeenten bepalen wat er gebeurt! Opmerkingen kleinere gemeenten worden niet meegenomen! Ze moeten steeds alert blijven dat ze tijdig iets kunnen zeggen. Mw. Ox is voornemens niet meer naar deze bijeenkomsten te gaan.
Dhr. Remkes:
Er is onrust in het regionaal platform GGZ NML na het ontslag van deskundigen.

5.  Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert houdt in het hele land informatiebijeenkomsten. Elke gemeente kan hier gebruik van maken. Gemeente Leudal moet wel zelf voor een locatie zorgen en de mensen uitnodigen. Na deze bijeenkomst kunnen mensen zich melden voor een workshop over het persoonlijk plan.
De werkgroep Mantelzorg zal in een brief vragen om een contactpersoon en om e.e.a. te organiseren.

6.  Rooster van aftreden
Dhr. Mast en dhr. Remkes zijn in 2016 aftredend en zijn niet meer herkiesbaar.
Dhr. Remkes zal in zijn achterban zoeken naar een opvolger.
Tevens moet er gezocht worden naar een onafhankelijk voorzitter (al of niet binnen de huidige Wmo-raad).

7.Conceptbegroting 2016
De conceptbegroting wordt akkoord bevonden.

8.   Advies n.a.v. Inventarisatie Informatievoorziening Wmo Leudal
Het voorliggende advies wordt akkoord bevonden. Mw. Seelen past wel de lay-out en enige tekst nog aan. Complimenten aan de werkgroep voor het verrichte werk. Na aanpassing zal de secretaris het advies naar het College sturen.

9.   Voorstel vergaderdata 2016
Er vinden enige aanpassingen plaats aan de voorgestelde data. De definitieve data voor 2016 worden: de donderdagen 18 februari, 14 april, 9 juni, 15 september, 20 oktober en 8 december, telkens om 14.00 uur.

10.  Mededelingen
Petra Crombag
• bij Mantelzorg komt de visie cliëntondersteuning aan bod
• de Zorggroep gaat de huishoudelijke hulp afstoten. T-zorg neemt dit 1 op 1 over per 1 maart
• de gemeente gaat zich in 2016 meer met algemene voorzieningen bezig houden
• per 1 januari 2016 krijgt mw. Crombag geen contractverlenging meer.

  • De Wmo-raad is hierdoor onaangenaam verrast (voorzitter en secretaris waren op de hoogte) en maakt zich zorgen over de continuïteit van de informatievoorziening. Wie wordt de nieuwe contactambtenaar? Volgens mw. Crombag is nog niet bekend of die er wel komt. Er wordt voorgesteld om een gesprek aan te vragen met de wethouder en de gemeentesecretaris om te bezien of die iets kunnen bereiken.

Wmo-raad
• Er heeft een brainstormvergadering plaatsgevonden met Synthese om nieuwe ideeën op te doen m.b.t. de vrijwilligersspeld.
• De voorzitter is verbolgen over het feit dat nu al de vierde (!) beleidsambtenaar weg gaat (moet). Deze fungeerde als aanspreekpunt en zorgde voor informatievoorziening.
De voorzitter spreekt een afscheidswoordje tot mw. Crombag en biedt haar een kleine attentie aan namens de Wmo-raad.
De wethouder, die inmiddels gearriveerd is, begrijpt de situatie maar meldt ook dat dit een stukje organisatieontwikkeling is. Hij zal in elk geval de waardering van de Wmo-raad voor mw. Crombag overbrengen aan de afdeling. Ook ziet hij het belang van een goede ondersteuning voor de Wmo-raad.

11.  Verslag vergadering 22 oktober 2015
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.

N.a.v.:
Pag. 1, punt 3, herindicaties PGB: in de krant heeft gestaan dat de beschikkingen niet doorgestuurd zouden zijn naar de SVB. Volgens mw. Crombag is dit wel gebeurd. In september/oktober is een PGB check gedaan en er blijkt veel “ruis” tussen te zitten: mensen die er niet thuis horen. Deze zijn ook naar de SVB gestuurd maar daar is waarschijnlijk niets mee gedaan. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom mensen niets gehoord hebben.
Er zijn nog 10 mensen waar het traject nog loopt, dit is verlengd tot mei 2016.
Als de overeenkomst nog niet ondertekend is, is er geen nieuw budget, dan blijft het huidige (hogere) budget bestaan. (Na 1 januari 2016 wordt het budget lager). Er is een brief over gestuurd naar de gemeenteraad, maar nog niet naar de Wmo-raad. Mw. Crombag zal zorgen dat dit alsnog gebeurt.

Actiepuntenlijstje:
De punten 94-15 t/m 98-15 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Ad 75-15 (stukje schrijven voor website gemeente): mw. Seelen zal een concepttekst maken over de Wmo-raad en signalering onder de aandacht brengen. Deze concepttekst gaat eerst naar voorzitter en secretaris alvorens ze geplaatst wordt.
Ad 92-15: (brief naar gemeente inzake Samen Zorg Huis): de wethouder deelt mede dat één participant zich heeft teruggetrokken (Woongoed 2000) en dat men nu met een andere woningbouwvereniging aan tafel gaat. De Stichting zoekt zelf vrijwilligers. Synthese ondersteunt de stichting.
Er zijn provinciale middelen beschikbaar voor de bouw van een Samen Zorghuis. De gemeente financiert vanuit de Wmo voor vrijwilligersondersteuning. In de toekomst is er voor de werving en ondersteuning van vrijwilligers meer geld nodig.
Er komt nog een reactie van de gemeente op de brief die de Wmo-raad gestuurd heeft.

12.  Rondvraag en sluiting
Dhr. Jochems vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de zorgbrigadier. Er zou een evaluatie komen. à dit zal worden nagevraagd bij de gemeente.

Dhr. Remkes vraagt of de zorgvrager inspraak heeft bij de zorginkoop op aanbestedingsniveau. à dit is niet bekend.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.20 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. Hij wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gezond 2016.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 17 december2015

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

57-14

Informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken

18-12-14

P. Crombag

 

Mw. Crombag zal verslag doorsturen

74-15

Hoe signalering beter bekend maken

25-06-15

Dhr. Bakker/wg. Communicatie

 

Ook VOA’s zijn geïnformeerd

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

Mw. Seelen

 

 

80-15

In bestanden gemeente nagaan evt. vertegenwoordiger wwb/armoede voor Wmo-raad

10-09-15

Dhr. Cuijpers

 

 

82-15

Naamsverandering Wmo-raad bekijken

10-09-15

Werkgroep Wmo

 

 

91-15

Herinnering naar gemeente inzake stukken participatiewet

22-10-15

Dhr. Roumen

 

 

92-15

Brief naar gemeente inzake zorgen over gang van zaken Samen Zorg Huis

22-10-15

Dhr. Roumen

 

Er komt nog een reactie van de gemeente

93-15

Nagaan of artikel m.b.t. compensatie Wtcg gelden op website staat

22-10-15

Mw. Crombag

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

99-15

Brief naar Geert Cuijpers voor afspraak met wg. Participatie met cc aan wethouder

17-12-15

Wg. Participatie

 

 

100-15

Commentaar op regionotitie Informele zorg

17-12-15

Dhr. Jochems, dhr. Remkes, mw. Vullers, mw. Seelen

1 februari 2016

 

101-15

Sluiting peuterspeelzalen checken bij ouderpanel

17-12-15

Dhr. Jochems

 

 

102-15

Brief naar gemeente inz. Organisatie infobijeenk. Zorg Verandert

17-12-15

Wg. Mantelzorg

 

 

103-15

Uitkijken naar opvolging

17-12-15

Dhr. Mast, dhr. Remkes

 

 

104-15

Laatste aanpassingen aan advies Inventarisatie  Informatievoorziening Wmo

17-12-15

Mw. Seelen

 

 

105-15

Advies Inventarisatie Informatievoorziening Wmo naar College

17-12-15

Secretaris

 

 

106-15

Gesprek aanvragen met wethouder en gemeentesecretaris over contactpersoon Wmo-raad

17-12-15

Voorzitter en secretaris

 

 

107-15

Brief over budgetverlaging naar Wmo-raad

17-12-15

Mw. Crombag

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 18 februari 2016

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), G. Vullers,
De heren J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, H. Parren, J. Bakker

De heer M. Vogelaar en mw. Ch. Timmersmans (gedeeltelijk),  beleidsmedewerkers gemeente Leudal

Afgemeld: Mw. S. Seelen, dhr. A. Mast
                                                                                                                                     
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1. Opening en vaststellen agenda
Aangezien de voorzitter vandaag verhinderd is, zit de vicevoorzitter, mw. Ox, de vergadering voor.
Zij heet iedereen van harte welkom.
Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen.

De agenda wordt akkoord bevonden.

2. Visie over het Sociaal Domein, presentatie door Chantal Timmermans
Vanwege de ontwikkelingen in het Sociaal Domein is er een nieuwe visie op transformatie opgesteld. Zeven uitgangspunten vormen de basis van het beleid t.a.v. het Sociaal Domein. De punten worden doorgenomen en daar waar noodzakelijk worden vragen gesteld.
1. Principe van één huishouden, één plan, één regisseur.
De regie ligt bij het gezin. Er wordt gevraagd wie beoordeelt wat iemand wel of niet kan. à de klant geeft dit aan, maar dit is niet altijd reëel. De gemeente gaat hier het gesprek over aan en kijkt wie kennis heeft van de problematiek. Dit is vaak een externe, als de klantregisseur het niet kan beoordelen. Een gezin heeft vaak ondersteuning nodig van een professional als ze niet goed kunnen uitleggen waar het om gaat.
2. Transformeren doen we met onze maatschappelijke partners en burgers gezamenlijk
3. Inzetten eenvoudige procedures en innovatieve oplossingen
Informatie moet eenvoudig en duidelijk naar de burgers worden overgebracht! à het voorliggende stuk is bedoeld voor gemeente, raad e.d. De informatie naar de burgers wordt duidelijker.
4. Inzetten op de focus op de eigen kracht van burgers en hun omgeving
Cliënten in de GGZ weten vaak niet wat het Sociaal Domein is.
5. Voor mensen in kwetsbare situaties heeft onze gemeente een (tijdelijk) vangnet
6. De toegang tot zorg en ondersteuning lokaal organiseren

Lokaal waar het kan, anders regionaal.
7. De hoogte van de budgetten van de Rijksoverheid voor de transformatie zijn kaderstellend
Het budget is kaderstellend, maar niemand wordt zorg onthouden. Er is nog op diverse plaatsen winst te halen. Samenwerking binnen de gemeentegrenzen (huisartsen, scholen e.d.) is goed voor winst op langere termijn.
Er wordt gevraagd wat er met een eventueel overschot of tekort aan budget gebeurt. à binnen het Sociaal Domein worden elkaars tekorten aangevuld. 2015 was het eerste jaar. Nu wordt er een afsluiting gemaakt. De Wmo is binnen het budget gebleven, de Participatiewet heeft een tekort en de Jeugdwet een fors tekort. Optellend is men uitgekomen met het budget.
Een eventueel overschot van de 3 D’s blijft voor de 3 D’s en wordt in een apart fonds gedeponeerd.
Er komt nog uitgebreidere info over het geheel. De Wmo-raad kan een officiële vraag indienen m.b.t. het budget.

Verdere vragen/opmerkingen:
Dhr. Jochems vraagt wat de visie van Venlo, als centrumgemeente, is over al dan niet beschermd wonen? à dat is nu niet bekend.
Dhr. Bakker merkt op dat t.a.v. jeugd vader/moeder meestal verantwoordelijk zijn voor hun kind, maar dat zij het vaak niet eens zijn met elkaar over het gezag.
Mw. Ox vraagt hoe het zit met de zgn. Klijnsma gelden. Gaan deze naar Stichting Leergeld? Deze vraag zou door dhr. Cuijpers beantwoord worden maar dit is nog niet gebeurd. à mw. Timmermans neemt dit mee.
Dhr. Jochems: wat is er in 2015 bij de cliënt terecht gekomen van de compensatie Wtcg gelden? Wat is er eventueel over? à dit moet blijken uit de jaarrekening.
Dhr. Remkes wil een terugkoppeling van wat er in 2015 met de GGZ is gebeurd t.a.v. vraag/aanbod dienstverlening. Hij wil graag cijfers en ervaring horen. Hoe is de communicatie tussen de gemeente Leudal en de GGZ. Heeft de gemeente Leudal een beeld van wat er speelt? Dhr. Vogelaar zal hier achter aan gaan.

3. Verslag 17 december 2015
Pag. 1, punt 2: er is nog geen antwoord ontvangen van dhr. Cuijpers inzake de afspraak met de werkgroep Participatie. Er zal opnieuw een brief naar dhr. Cuijpers worden gestuurd.
Pag. 2, punt 5: Zorg Verandert: er wordt nu aan de slag gegaan met het organiseren van een bijeenkomst, waarin een presentatie zal worden gegeven over wat er op zorggebied speelt. Leudal wordt een pilot. Het SOL wil dit uitrollen in heel Midden-Limburg. Er zal op korte termijn een afspraak worden gemaakt tussen dhr. Jochems, dhr. Vogelaar en Stefanie Hehalatu van het Huis voor de Zorg, die ook voor programma Zorg Verandert werkt.
Pag. 2, punt 6: rooster van aftreden: dhr. Remkes heeft in platform Noord- en Midden-Limburg van de GGZ zijn aftreden per 31 mei a.s. aangekondigd. Hij is wel bereid om een opvolger in te werken.
Dhr. Mast treedt ook af maar is tot 31 december a.s. beschikbaar.
Pag. 2, punt 10: vertrek mw. Crombag: dhr. Rijs deelt mede dat hij vier beleidsmedewerkers in vier jaar tijd heeft meegemaakt. Hij vraagt zich af welke prioriteit de gemeente Leudal geeft aan Wmo-zaken. 60% van het budget is voor het Sociaal Domein! Zowel gemeente als medewerker zelf kunnen een keuze maken maar in dit geval is het de gemeente die telkens een andere keuze maakt.
Afgesproken wordt dat de Wmo-raad een brief aan het College stuurt waarin de bezorgdheid geuit wordt t.a.v. de continuïteit van de beleidsmedewerker Wmo.

4.  Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Er zijn twee aanvullingen: 1. Zorgbelang@ctueel nr. 84 en 2. een uitnodiging voor de “Roadshow”, een bijeenkomst over hulpmiddelen en technologie. Er zijn meerdere bijeenkomsten verspreid over de provincie. Verzoek om aan dhr. Roumen door te geven als iemand van plan is een bijeenkomst bij te wonen.

5.  Reactie op nota “Versterken lnformele zorg”
Dhr. Roumen geeft een toelichting op de nota. De nota is al naar de gemeente gestuurd. Hij komt ook in de werkgroep van Midden-Limburgse gemeenten. De Wmo-raad wil een terugkoppeling krijgen om te weten te komen wat er met het advies van Leudal gebeurd is. Men heeft de indruk dat Roermond en Weert de dienst uitmaken.

6.  Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015
Toelichting door dhr. Roumen.
Leudal heeft nog geen actie ondernomen in dezen.
De werkgroep nieuwe Wmo zal de stukken bekijken en adviseren hierin.

7.Mededelingen Michel Vogelaar
● Dhr. Vogelaar heeft per 1 januari 2016 de taken van mw. Crombag overgenomen. Hij is bezig zich in te werken. Op basis van taken wordt gekeken wie hier het beste bij past, het hoeft niet persé één persoon te zijn.;
● Hulp bij Huishouden: per eind februari gaan de taken van de Zorggroep over naar T-zorg (een poetsbedrijf). Klanten hebben keuzevrijheid. Er is een resultaat financiering met Weert en Nederweert afgesproken: een standaardtarief per uur. Er wordt wel apart onderhandeld met T-zorg. De  hulp (persoon) blijft zoveel mogelijk dezelfde.
Er is ook Huishoudelijke Hulp + mogelijk. Hier kan iedereen gebruik van maken.
Er zijn geen signalen bekend in Leudal dat mensen gestopt zijn met het afnemen van huishoudelijke hulp vanwege de eigen bijdrage.
● Regiotaxi: er is een opschoonactie gehouden. Er is gekeken hoeveel mensen een regiotaxipas hebben en er geen gebruik van maken. Gebleken is dat van de 1540 passen er 500 langer dan een jaar niet gebruikt zijn. Vanaf begin maart krijgen deze mensen een brief waarin vermeld staat dat de gemeente voornemens is de geldigheid van deze pas te beëindigen. Op basis van een reactie wordt een gesprek georganiseerd. Als er geen reactie komt wordt de pas beëindigd.
● Er gaat dit jaar onderzoek gedaan worden naar het realiseren van een scootmobielpool/hulpmiddelenpool. De spreiding van de kernen maakt zo’n pool complex. Het is bedoeld voor  mensen zonder indicatie. Nederweert is er mee bezig. De presentatie hiervan zal worden doorgestuurd.
● Mantelzorgwaardering. Er zal een evaluatie plaatsvinden over afgelopen jaar. Toen ontvingen de mensen € 100,--  de realisatie is tegen gevallen. Het was veel werk. Dit jaar is er € 50,-- beschikbaar per persoon.
Dhr. Rijs merkt op dat hij liever zou zien dat de gemeente iets doet aan het parkeerprobleem, dat ziet hij als meer waardering. Het uit te sparen geld zou bijv. aan BOA’s besteed kunnen worden, zodat er meer gecontroleerd kan worden op het parkeren.
Dhr. Bakker merkt op dat door het geld voor de mantelzorgwaardering wel een mantelzorgersbestand gerealiseerd kan worden.
● De vervanger van wethouder v.d. Beuken is Piet Verlinden. Hij neemt op hoofdlijnen waar tot er een nieuwe oplossing is.

8.   Signalering
Er zijn geen signalen gemeld. In het vervolg zal dit agendapunt geschrapt worden.

9.   Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ
Aandachtspunten vanuit de GGZ:
• De toegang tot WMO-zorg Leudal. Cliënten kunnen de weg niet vinden!
• De financiële problemen, eigen bijdragen,
• Vergaande extramuralisering,
• Suïcides ombuigen (5x zoveel sinds 2008) à dit wordt door de gemeente niet bijgehouden. Dhr. Vogelaar zal informeren of dit ergens bekend is.
• Contact met GGZ cliënten in Leudal,
• Hoeveel draaideur, terugval en no-show cliënten? RIAGG mag deze gegevens niet vrijgeven.
Er is een werkgroep die de GGZ problematiek op een ludieke manier probeert vorm te geven. Dit wordt ondersteund door Weert.
• Er wordt aandacht gevraagd voor FACT teams voor maatwerk aan cliënten.
• Het stimuleringsbeleid is: meld je bij de gemeente.
• Belangrijk is continuïteit in zorg en ondersteuning
• Geen info uit gemeente bestuur, betreffende WMO situatie Leudal?

Dorpsraden
De dorpsraden zijn bezig met “ôs durp”. De communicatie verloopt moeizaam. Er wordt aan gewerkt om dit te verbeteren.

VG
• Er is een provinciaal nieuw kader voor het Huis voor de Zorg: het Huis voor de Zorg moet de authentieke stem van de burger vorm geven.
• Het SOL heeft de missie/visie op papier gezet. De werkgroep Extramuraal gaat dit jaar drie items oppakken: Zorg Verandert, Informele zorg/mantelzorg toekomstbestendig maken, project schoolverlaters: onderzoek naar de groep schoolverlaters die tussen de wal en het schip raakt. Hoeveel zijn het er, wat zijn de kritische punten.
Alle mensen met een bestaande indicatie dagbesteding Wlz hoeven niet herkeurd te worden.
• Het doelgroepenvervoer wordt in december a.s. Limburg breed aangepast. Inkoop bij de regionale/lokale vervoerders. Vervoer geschiedt onder dezelfde voorwaarden als nu. Ziekenvervoer en leerlingenvervoer en mogelijk ook dagbestedingsvervoer en vervoer dagbesteding Wlz gaan hier ook onder vallen.

LG
De FGL heeft op 8 maart a.s. een heidag met het Huis voor de Zorg.

Mantelzorg
Men is bezig om in samenwerking met Jan Linders een programma op te stellen voor de mantelzorgdag in november.

 

10.  Rondvraag en sluiting
Dhr. Parren:
• In het gemeenschapshuis is een informatiepunt ingericht. Hij wil daar evt. aangeleverde informatie neerleggen (ook signaleringsformulieren).
• Evt. als Wmo-raad een bedankbrief aan wethouder v.d. Beuken sturen? à Nee. Dit is bij anderen ook niet gedaan.

Dhr. Bakker:
Dhr. Bakker deelt mede dat hij per 17 maart a.s. zijn bestuurslidmaatschap van de seniorenvereniging Baexem beëindigt en per die datum tevens aftreedt als lid van de Wmo-raad Leudal. Hij is zeven jaar lid geweest van de Wmo-raad. Zijn opvolgster wordt mevrouw Kitty Kloth-Smeets. Zij is o.a. raadslid geweest en beroeps ouderenadviseur. De SOSL stuurt een brief met haar benoeming naar de secretaris van de Wmo-raad. Na ontvangst zal dhr. Roumen een brief naar het College sturen met het verzoek mevrouw Kloth officieel te benoemen tot lid van de Wmo-raad Leudal.
Dhr. Bakker bedankt iedereen voor de samenwerking in de afgelopen jaren.
In overleg met dhr. Roumen zal hij nog een attentie ontvangen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter om 16.05 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 14 april a.s.

Actielijst WMO-raad Leudal 18 februari 2016

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

Mw. Seelen

 

 

80-15

In bestanden gemeente nagaan evt. vertegenwoordiger wwb/armoede voor Wmo-raad

10-09-15

Dhr. Cuijpers

 

 

91-15

Herinnering naar gemeente inzake stukken participatiewet

22-10-15

Dhr. Roumen

 

 

99-15

Brief naar Geert Cuijpers voor afspraak met wg. Participatie met cc aan wethouder

17-12-15

Wg. Participatie

 

18-02-16: er gaat opnieuw een brief naar dhr. Cuijpers

101-15

Sluiting peuterspeelzalen checken bij ouderpanel

17-12-15

Dhr. Jochems

 

 

102-15

Brief naar gemeente inz. Organisatie infobijeenk. Zorg Verandert

17-12-15

Wg. Mantelzorg

 

 

103-15

Uitkijken naar opvolging

17-12-15

Dhr. Mast, dhr. Remkes

 

 

01-16

Navraag naar budget Wmo/Sociaal Domein?

18-02-16

Dhr. Roumen

 

 

02-16

Navraag naar Klijnsma gelden

18-02-16

Mw. Timmermans

 

 

03-16

Terugkoppeling vraag/aanbod dienstverlening GGZ 2015

18-02-16

Dhr. Vogelaar

 

 

04-16

Gesprek regelen inz bijeenkomst Zorg Verandert

18-02-16

Mw. Van Helden

 

 

05-16

Brief naar College inz. Bezorgdheid over continuïteit beleidsmedewerker Wmo

18-02-16

Dhr. Roumen

 

 

06-16

Deelname Roadshow doorgeven aan dhr. Roumen

18-02-16

Allen

 

 

07-16

Terugkoppeling gewenst op reactie op nota Versterken Informele Zorg

18-02-16

 

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

08-16

Advies opstellen over Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

18-02-16

Wg. Nieuwe Wmo

 

 

09-16

Nagaan of aantal suïcides GGz in Leudal ergens bekend is

18-02-16

Dhr. Vogelaar

 

 

10-16

Brief naar College met verzoek tot benoeming mw. Kloth namens de senioren

18-02-16

Dhr. Roumen

Nadat brief van SOSL binnen is

 

11-16

Attentie dhr. Bakker

18-02-16

Dhr. Roumen

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 14 april 2016

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg, G. Vullers,K. Kloth
De herenA. Mast, J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, H. Parren

Vanuit de gemeente:
Wethouder Verheul, de heer M. Vogelaar,  beleidsmedewerker

Afgemeld: Mw. S. Seelen
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor wethouder Richard Verheul, opvolger van wethouder John van den Beucken en mevrouw Kitty Kloth, opvolgster van de heer Jelle Bakker.

Mw. Seelen is wegens omstandigheden verhinderd.

De agenda wordt akkoord bevonden, met dien verstande dat de agendapunten 5 en 6 vóór agendapunt 2 behandeld worden i.v.m. de beschikbare tijd van dhr. Vogelaar.
Voor de verslaglegging zal de normale volgorde worden aangehouden.

2.Doelgroepenvervoer, toelichting door Chantal Timmermans
De toelichting door Chantal Timmermans gaat niet door. Iedereen is voldoende ingelicht. Het doelgroepenvervoer zal gefaseerd worden ingevoerd.

T.a.v. de kadernota 2017 adviseert dhr. Jochems dhr. Vogelaar om het VN-verdrag mee te nemen.
Dhr. Vogelaar merkt op dat t.a.v. jeugd wordt uitgegaan van het huidige beleidskader.

3. Verslag vergadering 18 februari 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2.7 (budget Sociaal Domein): Leudal, Weert en Nederweert hebben een gezamenlijk potje voor een eventueel overschot van het budget Sociaal Domein. Duidelijk is dat de jeugdzorg duur is. De wethouder heeft nog geen inzicht in de jaarrekening 2015. In de volgende vergadering heeft hij meer duidelijkheid.
Pag. 1, onderaan: (visie Venlo beschermd wonen): er is onenigheid over wat Venlo al of niet gedaan heeft. Er is € 900.000,-- afgeroomd van het budget. Dit moet terug in het budget en daarna zal duidelijk worden van mogelijk is of wordt.
Pag. 2, bovenaan (compensatie Wtcg): er is een potje van € 325.000,-- voor bijzondere bijstand.
Pag. 3, bovenaan (presentatie scootmobielpool/hulpmiddelenpool): de presentatie is nog niet ontvangen. Men vindt het een raar verhaal dat  mensen zonder indicatie hier gebruik van zouden kunnen maken.

Actiepuntenlijstje:
De punten 99-15, 102-15, 02-16, 04-16 t/m 06-16 08-16 t/m 11-16 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
Ad 80-15 (vertegenw. uit wwb/armoede voor Wmo-raad): de wethouder zal de voorzitter van Stg. Leergeld polsen.
Ad 91-15 (stukken participatiewet): de wethouder heeft deze stukken.
T.a.v. de wachtlijst sociale werkvoorziening zouden mensen met de hoogste prioriteit geplaatst moeten worden. Gevraagd wordt wat daarvan terecht is gekomen. à Op 1 januari 2016 stonden 21 mensen op de wachtlijst. Van één persoon is gemeld dat  hij geplaatst is. Volgens dhr. Roumen zijn de jongeren bijna allemaal geplaatst.
De wethouder zal mw. Ox straks de cijfers laten zien. Mw. Ox zal een verslagje maken van het gesprek met de cijfers.
Ad 101-15 (sluiting peuterspeelzalen): er komt nog een terugkoppeling.
Ad 103-15 (opvolging dhr. Mast en dhr. Remkes): Dhr. Remkes blijft tot eind 2016 aan. Hij heeft wel al iemand op het oog als opvolger. Dit moet rustig gebeuren.
Ad 02-16 (Klijnsmagelden): voor Leudal is dit in 2016 € 96.000,--, in 2017 € 97.000,-- , in 2018
€ 101.000,-- Een deel gaat naar stg. Leergeld en een deel naar jeugdsport.
Ad 05-16 (continuïteit beleidsmedewerker): tot er een opvolger is, blijft dhr. Vogelaar dit overleg ambtelijk ondersteunen.
Ad 09-16 (aantal suïcides Leudal): dit is niet te achterhalen.
Ad 11-16 (attentie dhr. Bakker): voorzitter en secretaris hebben de attentie persoonlijk overhandigd.

4.  Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Er zijn twee aanvullingen: 1. Algemene Ledenvergadering Koepel Adviesraden Sociaal Domein,
2. Klankbordgroep Wmo Midden-Limburg houdt op 12 mei van 17 tot 19 uur een bijeenkomst. Iedereen is welkom. Onderwerpen zijn verwerving jeugdhulp en inkoop. De heren Mast, Roumen, Jochems en de dames Ox en Vullers zullen aanwezig zijn.

5.  Advies Cliëntervaringsonderzoek
Het cliëntervaringsonderzoek moet verplicht voor 1 juli a.s. uitgevoerd worden. Het gaat hier alleen om Wmo. De verplichte landelijke vragenlijst met 10 vragen wordt als uitgangspunt gebruikt.
Het cliëntervaringsonderzoek is een groeimodel.
Alle mensen binnen de Wmo voorzieningen worden benaderd. Deelname is vrijblijvend. Vanwege de geringe eigen capaciteit, zal hier een bureau voor worden ingeschakeld.
Dhr. Parren pleit voor minder dikke pakken papier.
Er wordt gepleit voor het afstemmen van de vragen op de doelgroep. à alles is mogelijk maar hier hangt een prijskaartje aan.
Eventuele aanvullende vragen kunnen rechtstreeks naar dhr. Vogelaar worden gestuurd.

6.  Cliëntondersteuning
De visie is vastgesteld tijdens een regionaal besturenoverleg van de Midden-Limburgse gemeenten. Er is verschil in inzicht over de visie en het uitvoeringsdocument.
De informele cliëntondersteuning kan o.a. door een vrijwillig ouderenadviseur opgepakt worden.
Als algemene voorziening voor formele cliëntondersteuning was er tot nu toe MEE. Er wordt afscheid genomen van MEE, ook bij het keukentafelgesprek. De uitvoering ligt nu bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (voor Leudal, Weert en Nederweert).
De formele cliëntondersteuning is bijna nihil. Meestal wordt een beroep gedaan op familie e.d..
Vanuit de Wmo-raad worden vraagtekens gezet bij het Algemeen Maatschappelijk Werk als cliëntondersteuner. Een welzijnsinstelling staat dichter bij de mensen. à Synthese (welzijnsinstelling) fungeert als achtervang. De cliënt heeft keuzevrijheid hierin.
Bij de andere gemeenten ligt de formele cliëntondersteuning nog open.
Er volgt een discussie over de geschiktheid van Algemeen Maatschappelijk Werk en welzijnsinstellingen voor cliëntondersteuning.
Eind 2016 volgt een evaluatie van het verloop van de cliëntondersteuning.
Vooralsnog zal er daarom geen ongevraagd advies worden gegeven.

7.Mededelingen
Michel Vogelaar
Dhr. Vogelaar heeft verder geen mededelingen en heeft de vergadering verlaten.

Wmo-raad
Verslag overleg Geert Cuijpers.
Dhr. Roumen geeft een toelichting op het overleg. Mevrouw Ox zal het verslag uitwerken. Dit verslag wordt nog ter beschikking gesteld.

8.   Ontwikkelingen in de doelgroepen
Seniorenplatform SOSL
Volgende week is er een vergadering van SOSL.

Dorpsradenoverleg
De dorpsraden willen een nieuw convenant maken n.a.v. Os Durp. De wethouder geeft aan dat dit in het dorpsradenoverleg Leudal aan de orde is geweest. De inhoud is zo goed als overgenomen. De wethouder heeft geadviseerd om art. 8.2 eruit te halen: kleine kas voor dorpsraden voor kleine initiatieven. In plaats daarvan heeft hij geadviseerd om rekeningen aan de gebiedsregisseur of aan de dorpsraden te sturen.
De subsidie voor de dorpsraden wordt gehandhaafd. Neer heeft geen dorpsraad.

GGZ
Dhr. Remkes maakt melding van een aantal relevante artikelen die hij gelezen heeft:
• Zelfhulpgroepen willen/kunnen ook in Leudal actief zijn;
• Een artikel in Binnenlands Bestuur over tariefsverschillen in Wmo-voorzieningen;
• Bezwaar maken tegen de Wmo. Wie durft?;
• Poetshulp;
• Nieuwe rol van gemeenten t.a.v. de participatiewet gaat over drie weken in. De wethouders moeten nieuw beleid maken op Wmo, Jeugd en Participatie.
Dhr. Remkes zal alle artikelen doorsturen naar de secretaris.

LG
• Het VN-verdrag is geratificeerd door de 1e Kamer;
• De FGL houdt op 24 mei a.s. haar ALV.

VG
• Op 28 april a.s. vindt de informatiebijeenkomst Zorg Verandert plaats in Leudal.
Dorien Kloosterman houdt een inleiding. De bedoeling is om daarna in gespreksgroepen uit elkaar te gaan. Hiervoor zijn gespreksleiders nodig. Evt. vanuit de Wmo-raad (MvH: uiteindelijk is dit niet gebeurd omdat de groep te groot was).
• Ieder(in) heeft een “wapperdocument” gemaakt: een document met punten op zorggebied die meegenomen zouden moeten worden bij de vorming van het nieuwe kabinet volgend jaar en die Ieder(in) dan wil aanreiken aan de formateurs van dit kabinet.

9.   Rondvraag en sluiting
Wethouder Verheul geeft aan dat hij dit overleg de moeite waard vindt voor de mensen uit Leudal. Hij wil proberen om zoveel mogelijk bij dit overleg aanwezig te zijn.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter om 16.00 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 9 juni a.s. om 14.00 uur.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 14 april 2016

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

Mw. Seelen

 

 

80-15

In bestanden gemeente nagaan evt. vertegenwoordiger wwb/armoede voor Wmo-raad

10-09-15

Dhr. Cuijpers

 

 

91-15

Herinnering naar gemeente inzake stukken participatiewet

22-10-15

Dhr. Roumen

 

 

101-15

Sluiting peuterspeelzalen checken bij ouderpanel

17-12-15

Dhr. Jochems

 

 

103-15

Uitkijken naar opvolging

17-12-15

Dhr. Mast, dhr. Remkes

 

 

01-16

Navraag naar budget Wmo/Sociaal Domein?

18-02-16

Dhr. Roumen

 

 

03-16

Terugkoppeling vraag/aanbod dienstverlening GGZ 2015

18-02-16

Dhr. Vogelaar

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

07-16

Terugkoppeling gewenst op reactie op nota Versterken Informele Zorg

18-02-16

 

 

 

12-16

Jaarrekening 2015 in volgend overleg aan de orde stellen

14-04-16

Wethouder Verheul

 

 

13-16

Voorzitter Stg. Leergeld polsen voor vertegenw. in Wmo-raad

14-04-16

Wethouder Verheul

 

 

14-16

Verslagje maken van gesprek met wethouder over cijfers participatiewet (WSW)

14-04-16

Mw. Ox

 

 

15-16

Verslag overleg met Geert Cuijpers uitwerken

14-04-16

Mw. Ox

 

 

16-16

Doorsturen diverse artikelen naar secretaris

14-04-16

Dhr. Remkes

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 9 juni 2016

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg, G. Vullers,K. Kloth
De heren: A. Mast, J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs,
H. Parren

Vanuit de gemeente:
Wethouder Verheul, de heer M. Vogelaar,  beleidsmedewerker

T.b.v. agendapunt 5 mevrouw Y. Zonnenberg en de heer T. Donders

Afgemeld: Mw. S. Seelen
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
                       
De voorzitter deelt mede dat mevrouw Seelen vanwege drukke werkzaamheden wel het advieswerk voor de Wmo-raad blijft doen, maar niet meer alle vergaderingen zal bijwonen (evt. wel werkgroepvergaderingen).

De agenda wordt akkoord bevonden, met dien verstande dat de agendapunten 5 en 6 omgewisseld zullen worden. Voor de verslaglegging wordt de normale volgorde aangehouden.

2.Verslag vergadering 14 april 2016
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 3, jaarrekening 2015: deze komt nog. Op de website is hij vrij toegankelijk.

Pag. 1, punt 3, scootmobielpool zonder indicatie: e.e.a. is nog niet uitgewerkt, maar als algemene voorziening in de Wmo kan hier ook zonder indicatie gebruik van gemaakt worden.
Dhr. Rijs merkt op dat hij tegen deze regeling is als dit geld kost. Meerdere aanwezigen zijn het met hem eens.

Pag. 1, wachtlijst sociale werkvoorziening: het aantal per 1 januari 2016 was hetzelfde als op de peildatum 1 januari 2015. Het overzicht komt in de jaarrekening.

Pag. 2, punt 7, verslag overleg Geert Cuijpers: dit komt nog.

Actiepuntenlijstje:
De punten 91-15, 03-16, 07-16 en 14-16 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Ad 80-15 (vert. wwb/armoede): er zijn twee personen beschikbaar gesteld. Voorzitter en secretaris zullen met beiden een gesprek hebben om te kijken wie  het meest geschikt is. Volgens de wethouder is de voorzitter van Stg. Leergeld een geschikte kandidaat. Probleem van een gesubsidieerde stichting is wel dat er belangenverstrengeling kan optreden.
Ad 01-16 (budget Wmo/Sociaal domein): in de jaarrekening is dit één geheel. er zijn wel reserves binnen het Sociaal Domein. Er wordt gevraagd of het budget van de Wmo-raad verhoogd wordt als er leden bijkomen. Er zal eerst gekeken worden naar de opdracht, waarna gekeken wordt of er één of twee personen (vanuit de participatiewet) nodig zijn.
Ad 03-16 (terugkoppeling vraag/aanbod dienstverlening GGZ): dit zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden. Het financiële verhaal komt dat wellicht ook.
Ad 14-16 (verslag cijfers participatiewet): dit komt in de jaarrekening te staan.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Er is één aanvulling: uitnodigingsbrief van Huis voor de Zorg inzake het onderzoek toegankelijkheid bushaltes. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten gepland: op 22 juni in Reuver en op 6 juli in Heerlen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een van beide bijeenkomsten.
Mw. Ox zal de uitnodiging doorzetten naar Stg. Wonen.
De gemeente is akkoord gegaan met de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Omnibuzz is bezig met het afsluiten van contracten met onderaannemers.

4.  Mededelingen
Michel Vogelaar
•.Cliëntervaringsonderzoek: er is opdracht verstrekt aan de firma Zorgfocus om dit onderzoek uit te voeren. Alle mensen met een voorziening uit de Wmo worden aangeschreven (ca. 2000). Het onderzoek omvat de 10 verplichte basisvragen met een aantal aanvullende vragen over o.a. mantelzorgondersteuning, eigen bijdrage en een verdieping van de basisvragen.
De vragenlijst is schriftelijk, met de mogelijkheid deze digitaal in te vullen. Eind juni, begin juli zal de vragenlijst verspreid worden. 1 augustus zullen de gegevens bekend zijn. Geopperd wordt om PSW in te schakelen voor de verzending. Dhr. Jochems zal een contactpersoon doorgeven.
Op een later tijdstip kan dit onderzoek ook voor de participatiewet worden uitgevoerd (is niet verplicht).
• Verwerving 2017 (inkoop): vanaf 2017 zou de inkoop op een andere manier plaats vinden (o.b.v. profielen i.p.v. producten). Dit is vanwege de haalbaarheid uitgesteld tot 2018. In 2017 is er in Leudal, vooruitlopend op 2018, ruimte om te experimenteren.
M.b.t. de Wmo in 2017 zullen organisaties anders gesubsidieerd worden (inloop GGZ). Met de aanbieders zal hierover overleg worden gevoerd. Het is een pilot voor Weert, Nederweert en Leudal.
• Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake hulp bij het huishouden: in 2015 werd HbH op een andere manier toegekend. Bij juristen is gecheckt of het huidige systeem 2016 in 2017 gecontinueerd kan worden. Dit is mogelijk met een kleine wijziging. Er zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van HbH en ideeën zijn naar voren gekomen. Dit heeft geresulteerd in een drietraps raket HbH: 1. Huidige HbH (resultaatfinanciering) met een nieuw normenkader, 2. HbH met een stukje begeleiding, 3. Variant: huishoudelijke hulp toeslag continueren en een stukje respijtzorg inzetten.
Men heeft de keuze tussen deze drie mogelijkheden. Dhr. Vogelaar zal dit voorstel doorsturen naar de Wmo-raad .
• Gesprek met vrijwilligers: de klantregisseurs hebben een gesprek gehad met de vrijwilligers, ook met de Voa’s.
Op 1 juli a.s. komt er een voorstel voor het inrichten van de formele cliëntondersteuning door Maatschappelijk Werk.

Wmo-raad
Mw. Ox heeft overleg gehad over het maatjesproject van Synthese. Care Plus dreigt de ANBI status te verliezen.
Mw. Schrurs maakt melding van het project “Hertjes van Limburg”. 17 gezinnen in Leudal zijn vanuit de parochie ondersteund. Dit zijn gezinnen die op de grens van de armoede leven maar niet in aanmerking komen voor de voedselbank. 
De Spar in Baexem werkt samen met de voedselbank: met kerst wordt er een maaltijd bereid met producten die over tijd zijn en anders weggegooid worden.

5.  Visienota Sociaal Domein
Yvonne Zonnenberg en Ton Donders van de gemeente zijn aanwezig om informatie en toelichting te verstrekken op het proces toetsing visie sociaal domein bij inwoners en partners.
(De presentatie is inmiddels aan iedereen toegestuurd).
De visie van Leudal is één gezin, één plan, één regisseur. Er is een update geweest van de visie, die inmiddels naar de gemeenteraad is gestuurd. Uitgangspunt is dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inmiddels zijn een aantal zorgaanbieders bezocht en is gekeken naar hoe aanbieders kijken naar wat de gemeente moet doen en wat aanbieders doen richting een cliënt. Ook wordt er gekeken hoe burgerinitiatieven dit ervaren hebben.
Vooraan in het proces worden van inwoners meningen gevraagd over de veranderingen in de zorg, zodat de regie bij de inwoners ligt.
De visie is nodig om richting te geven aan de ontwikkelingen in de zorg, gericht op de dorpen.
De Wmo-raad zal separaat worden bevraagd over ideeën e.d. t.a.v. de zeven uitgangspunten in de visie van de gemeente Leudal op het sociaal domein (eventueel gezamenlijk met een delegatie van de commissie Samenleving).
Vragen/opmerkingen:
• met welke zorgaanbieders is/wordt er gesproken? à in elk geval met de grote drie: Proteion, Land van Horne en de Zorggroep;
• wordt er ook gesproken met cliëntenraden van zorgaanbieders?  ànog niet maar dit is een goed idee
• er moet ook een gesprek komen over het tekort of teveel aan budget
• hoe wordt er met de burgers gesproken? à er worden gesprekken gevoerd met burgerinitiatieven, waarom en hoe zijn de burgerinitiatieven opgezet,naoberschap, netwerksamenwerking.

Er wordt ook met bedrijven gesproken. De breedheid van de samenleving wordt opgezocht.

Afgesproken wordt dat mw. Zonnenberg de Wmo-raad een paar data doet toekomen voor een gesprek over de uitgangspunten van de visie.

6.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
Seniorenplatform SOSL (mw. Kloth)
• De seniorenvereniging wordt gekort in haar subsidie
• Men is bezig met huisbezoeken

Dorpsradenoverleg (dhr. Parren)
Dhr. Parren heeft het idee dat Os Durp slapende is. Wethouder Verheul merkt op dat elk dorp een eigen invulling geeft aan de activiteiten die door Os Durp zijn ontstaan. Contact met de gemeente moet door de kernen worden gelegd en niet door Os Durp. Gemeente blijft op afstand van initiatieven die in dorpen ontstaan. Wel kan een initiatief eventueel beloond of gefaciliteerd worden.

GGZ (dhr. Remkes)
• Dhr. Remkes zit in een werkgroep Wmo-Breed in Weert. Diverse organisaties hebben een presentatie gehouden over wat ze doen in Weert
• Er is een complexe zorgsituatie in de GGZ, met name in de langdurige zorg. Er wordt meer ambulante zorg gevraagd omdat meer cliënten thuis behandeld dienen te worden. Hoe moet dit gerealiseerd worden? De Wmo is naar de gemeente overgeheveld, deze is dus eindverantwoordelijke.
Er zijn multifunctionele teams nodig voor behandeling thuis. Hiervoor zijn FACT teams opgericht. Hierin zijn alle disciplines aanwezig, gericht op behandeling (zoals ouderenzorg, jeugdzorg, psychosociale zorg enz.). Er wordt gekeken wat nodig is, afhankelijk van de individuele problematiek (maatwerk).
Deze oplossing wordt ondersteund door het Huis voor de Zorg en GGZ instellingen. Ondersteunen de Wmo-raad en de gemeente Leudal deze handelswijze t.b.v. de GGZ burgers? In het kader van de algemene gezondheidszorg kan dit systeem ook toegepast worden in breder perspectief.

Afgesproken wordt dat de inbreng van dhr. Remkes de volgende keer als agendapunt wordt ingebracht, zodat de kwestie besproken kan worden en er eventueel een advies uit voort kan komen. Dhr. Remkes sluit dit kort met mw. Seelen.

VG (dhr. Jochems)
De volgende keer komt er een verslag van de bijeenkomst Zorg Verandert van 28 april jl. in Leudal.

7.Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter om 16.35 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 15 september a.s. om 14.00 uur.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 9 juni 2016

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

Mw. Seelen

 

 

80-15

In bestanden gemeente nagaan evt. vertegenwoordiger wwb/armoede voor Wmo-raad

10-09-15

Dhr. Cuijpers

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

101-15

Sluiting peuterspeelzalen checken bij ouderpanel

17-12-15

Dhr. Jochems

 

 

103-15

Uitkijken naar opvolging

17-12-15

Dhr. Mast, dhr. Remkes

 

 

01-16

Navraag naar budget Wmo/Sociaal Domein?

18-02-16

Dhr. Roumen

 

 

12-16

Jaarrekening 2015 in volgend overleg aan de orde stellen

14-04-16

Wethouder Verheul

 

 

13-16

Voorzitter Stg. Leergeld polsen voor vertegenw. in Wmo-raad

14-04-16

Wethouder Verheul

 

 

15-16

Verslag overleg met Geert Cuijpers uitwerken

14-04-16

Mw. Ox

 

 

16-16

Doorsturen diverse artikelen naar secretaris

14-04-16

Dhr. Remkes

 

 

17-16

Gesprek met kandidaten Wmo-raad uit participatiewet

09-06-16

Dhr. Mast, dhr. Roumen

 

 

1816

Terugkoppeling vraag/aanbod dienstverlening GGZ agenderen voor volgende vergadering

09-06-16

Dhr. Roumen

 

 

19-16

Voorstel mogelijkheden HbH doorsturen naar Wmo-raad

09-06-16

Dhr. Vogelaar

 

 

20-16

Inbreng dhr. Remkes agenderen voor volgende vergadering

09-06-16

Dhr. Roumen

 

 

21-16

Inbreng dhr. Remkes kortsluiten met mw. Seelen

09-06-16

Dhr. Remkes

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 20 april 2017

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, K. Kloth, G. Vullers, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast, J. Roumen, G. Jochems,
P. Vennekens, H. Parren, B. v.d. Goor

Vanuit de gemeente:
Wethouder Verheul, de heer M. Vogelaar, de heer G. Cuijpers (deels),

Afgemeld: De heer H. Rijs
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Rijs heeft aangegeven later te zijn. Hij is uiteindelijk niet aanwezig geweest, waarover hij nog gemaild heeft.
De agenda wordt akkoord bevonden. 
                       

De voorzitter deelt mede dat de heer v.d. Goor besloten heeft zitting te nemen in de Wmo-raad namens de GGZ.
Er volgt een kort voorstelrondje m.b.t. de afvaardiging van de leden.

2. Verslag van de vergadering van 16 februari 2017

Tekstueel:
Pag.1: mevrouw Ox was afwezig met kennisgeving. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: hoe zit het met de presentatie over het armoedebeleid? De heer Lebon gaat eind april weg.  de heer Cuijpers neemt de zaken over, als er vragen zijn, kan hij benaderd worden.
Pag. 1, punt 3: hoe zit het met de afspraak m.b.t. dementievriendelijk Roermond?  de gemeente Leudal is bezig met het dementievriendelijk maken van de gemeente. Dit punt komt terug als er meer bekend is. Er is ook een zorgprogramma dementie.
Pag. 2, vrijwilligersverzekering: de gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Er is geen evenementenverzekering. Via Synthese zal door de gemeente opgevraagd worden wat de mogelijkheden zijn.
Pag. 2, punt 7a, verbreding Wmo-raad: de heer Vogelaar deelt mede dat de gemeente het voorstel van de Wmo-raad 1 op 1 zal volgen. Er moet een administratieve wijziging in de Wmo-verordening plaats vinden. In de toekomst zal nog gekeken worden naar de bevoegdheden e.d.

De visie sociaal domein is vastgesteld. Deze zal verder uitgewerkt worden. Hier ligt ook een rol voor de Wmo-raad. Door het vertrekt van de heer Vogelaar zal mw. Timmermans of de heer Kievits dit verder oppakken. De wethouder geeft aan dat er ook nog een interim medewerker komt.
Punt 8, budget PSW: het budget is inmiddels aangepast.

Actiepuntenlijstje:
De punten 32-16, 38-16, 46-16, 47-16, 51-16, 01-17 t/m 11-17 zijn afgewerkt en kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
Punt 103-15: de heer Mast geeft aan dat de vergadering van 8 juni a.s. zijn laatste vergadering zal zijn als voorzitter. Er wordt een kleine commissie gevormd, bestaande uit de heren Jochems en Vennekens en mevrouw Kloth, die zich zal buigen over de opvolging.
Punt 43-16, website: de webmaster is ziek. De website moet wel actueel gehouden worden. De voorzitter zal de webmaster vragen wat mogelijk is. Nu worden alleen de notulen van de vergaderingen op de website geplaatst.
Er wordt voorgesteld de website te linken aan de website van de gemeente. Er moeten wel stukjes voor de website aangedragen worden. Ook wordt geopperd een facebook pagina te openen.
We moeten goed nadenken waarvoor we wat willen. Voor bestendige informatie is de website beter. Afspraak: 1. Er volgt een gesprek met de webmaster 2. De werkgroep Communicatie pakt e.e.a. op.
Punt 05-17 (verspreiding adviezen Wmo-raad): het is aan het College om te kijken wat ze ermee doen. Adviezen moeten in elk geval eerst naar het College ter vaststelling, daarna kan verspreiding plaats vinden.

3.  Ingekomen en uitgegane stukken
Zie agenda. Stukken ter kennisname.
Afgesproken wordt dat mevrouw Van Helden de digitale versie van het jaarverslag 2016 van  EIKpunt en OCO Wlz zal doorsturen naar de secretaris.
Nagekomen post:

  • Mail van de heer Vennekens met een link naar de tekorten in het sociaal domein, waar veel gemeenten op af stevenen;
  • Mail van Aandacht voor Iedereen met nieuwsbrief april 2017;
  • Mail van MEE o.a. inzake nieuwe bestuurder;
  • Mail van mevrouw Kloth met vragen aan de gemeente. Deze vragen zijn nog niet beantwoord.

4. Mededelingen
Gemeente
De heer Vogelaar:
- De jaarrekening 2016 is nog in concept. Het budget voor het sociaal domein was in 2016 21,3 miljoen. Het budget voor 2015 was 22,6 miljoen. Uiteindelijk moeten de inkomsten dalen naar 17 miljoen. Het uitgangspunt is budgetneutraliteit. In 2016 is er 2,6 miljoen toegevoegd aan de reserves van het sociaal domein (ontschot budget). Besparing op Wmo over 2016 is 2,2 miljoen. Dit komt met name door een daling (gehalveerd) van het aantal PGB’s, veroorzaakt door opschoning, ruimer aanbod zorg in natura en de lasten die een PGB met zich mee brengt. Ook is er geld over op  mantelzorg. Dit is straks voor respijtzorg.
Hulp bij het huishouden heeft eveneens geld over. Er is geld overgeheveld naar compensatie voor chronisch zieken. In 2015 is met resultaatfinanciering gewerkt. Het aantal bezwaarschriften was nagenoeg nihil.
Jeugdzorg heeft een tekort van 2 ton. Participatiewet heeft een overschot van 3,5 ton t.o.v. de begroting door compensatie vanuit het Rijk.
Er wordt 4 ton ingezet voor Omnibuzz omdat deze duurder is dan de voormalige regeling. Ook aan de WSW regeling wordt een paar ton toegekend.
Voor Jeugd is 0,6 miljoen minder uitgegeven t.o.v. 2015. De wethouder benadrukt dat niemand uit de boot mag vallen. In Midden-Limburg-West wordt het principe van verevening toegepast. Midden-Limburg-Oost wacht nog met budgetplafonds.
Voor de volgende vergadering zal Inkoop Jeugd/Wmo geagendeerd worden. MLW heeft een andere manier van inkopen dan MLO.
Het uitkeringsbestand is gestegen (409).. Er is een instroom van statushouders en arbeidsgehandicapten die geen Wajong meer krijgen. De Rijksuitkering is gestegen van 4,4 miljoen naar 4,8 miljoen. Er is een reserve van 6,6 miljoen. Er worden afspraken gemaakt hoe hiermee wordt omgegaan. In juni is de jaarrekening 2016 openbaar.
Vanuit de Wmo-raad wordt opgemerkt dat de reserves nu binnen het sociaal domein worden uitgegeven. Indien hier een wijziging in optreedt, wil de Wmo-raad hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Klantbelevingsonderzoek 2017. Jaarlijks wordt een klantbelevingsonderzoek Jeugd en Wmo gehouden. In 2016 is ook de Participatiewet meegenomen. De resultaten van dit jaar zijn nog niet bekend. Vóór 1 juli a.s. moeten deze naar Den Haag. Er is dezelfde lijst gehanteerd als vorig jaar.
Participatiewet wordt dit jaar niet meegenomen, waarschijnlijk wel weer in 2018.
De vragenlijst voor Wmo en Jeugd wordt landelijk bepaald (10 vragen). De gemeente heeft wel een aantal vragen toegevoegd na overleg met diverse organisaties, o.a. de Wmo-raad. De Wmo-raad zal ook de beschikking krijgen over de resultaten.
Er komt ook weer een enquête Hulp bij het huishouden.
- Dialoogsessies Mantelzorg. Er zijn twee dialoogsessies gehouden. Hieruit is input voor het mantelzorg- en respijtzorgbeleid gekomen. Volgende week vindt een evaluatiegesprek plaats met Aldo Kievits. In juni zal de evaluatie geagendeerd worden.
- Het contract met Synthese is met een jaar verlengd. Er is een werkgroep gevormd die gaat kijken naar het plan van aanpak 2017/2018 en de verantwoording. Er zal ook bekeken worden wat te doen vanaf 1 juli 2018: aanbesteden of subsidiëren. Er is een oproep gedaan om ook gebruikers mee te nemen.

Wmo-raad
De heer Mast deelt mede dat hij een mail ontvangen heeft van de heer Kievits met een uitnodiging  voor een brainstormsessie inzake de vrijwilligerswaardering. Er is besloten om de vrijwilligerswaardering eenmalig nieuw leven in te blazen om te kijken of deze weer op de kaart gezet kan worden. Mevrouw Vullers is bereid om de brainstormsessie bij te wonen. De heer Mast zal haar de uitnodiging doorsturen.

5.  Beschut Werk/Armoedebeleid
De heer Cuijpers is aanwezig om uitleg te geven hoe de stand van zaken is m.b.t. wachtlijsten en beschut werk. De door hem genoemde cijfers zullen aan de secretaris gemaild worden en worden  met het verslag meegestuurd.
MLO en MLW gaan op scholen kijken weke mensen uitstromen en kijken dan naar een geschikte plek voor hen. Voor alle schoolverlaters wordt een plan van aanpak gemaakt. Er missen toch jongeren: de zorgmijders.
Vanuit de Wmo-raad wordt opgemerkt dat het moeilijk is t.a.v. het armoedebeleid om de doelgroep te bereiken, evenals de zorgmijders. Dit zou bijv. via de voedselbank kunnen, maar in Roermond duurt een aanvraag drie weken omdat Roermond zich strikt aan de landelijke richtlijnen houdt. Er wordt aangegeven dat in zo’n geval prioritering toegepast zou moeten worden. De heer Cuijpers zal dit aankaarten. Weert is flexibeler hierin.
Er worden allerlei oplossingen aangedragen, zoals zelf een voedselbank oprichten of via de kerken iets doen. Als voorbeeld wordt genoemd de “hertjes van Limburg”.

6.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
LG
Mw. Ox is naar een bijeenkomst van Omnibuzz geweest over het doelgroepenvervoer. Tussen
10 december 2016 en 17 maart 2017 zij er 624 klachten gemeld. Hiervan staan er nog 258 open. Er wordt opgemerkt dat 200 klachten per maand op 100.000 ritten slechts 0,2% is!
Het callcenter wordt anders ingericht, het “oude” personeel blijft behouden.

GGZ
De heer v.d. Goor is gisteren in Roermond naar een workshop geweest over omgaan met verlies. De workshop was georganiseerd door het Huis voor de Zorg en het regionaal platform GGZ. Hij was er vooral om te netwerken en contacten proberen te leggen met mensen in besturen. Hij wil ook contacten gaan leggen met cliëntenraden.

Mantelzorg/Vrijwilligers
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de dag van de mantelzorg.
De cliëntenraad van Sythese is blij dat het contract van Sythese verlengd is. Het gezicht wordt nu herkenbaar.

VG
- Het VN-verdrag is goedgekeurd. Leudal moet dit ook in gemeentelijke regelingen gaan implementeren.
- Er zijn geluiden dat de eigen bijdrage Wmo wordt afgeschaft?!  in Leudal niet, sommige gemeenten doen dit wel. In Leudal worden veel maatwerkvoorzieningen verschaft.
- Er zijn vragen inzake de verzekering van een elektrische rolstoel. Er bestaat onduidelijkheid over de verzekering hiervan. Dit verschilt per gemeente. Advies aan de gemeente is om hier iets over op te nemen voor de gebruikers.

SOSL
- Gisteren is vergadering geweest van SOSL. Belangrijkste agendapunt was de aanbesteding van Synthese. Er is een brief gestuurd naar de raadsfractie.
- Er wordt extra subsidie aangevraagd.
- Er wordt een themabijeenkomst gehouden.

Participatiewet
- Westrom heeft geen cliëntenraad meer. Er wordt voorgesteld om Westrom in de Wmo-raad uit te nodigen.
- Arbeidsmarktontwikkeling/participatie in de samenleving: er zijn initiatieven van gemeenten rondom het basisinkomenbeleid. Hoe zit dat in Leudal?  Leudal denkt daar voorlopig niet aan. De wethouder stelt voor om dit in de Wmo-raad aan de orde te stellen en een preadvies te geven. De gemeente kan dan kijken wat te doen. De secretaris stelt voor om dit in de werkgroep Participatie op te pakken.

LG
Klik Leudal heeft € 12.000,-- subsidie aangevraagd en maar € 6000,-- gekregen. Er is nu sprake van dat het wordt opgeheven.  de heer Vogelaar meldt dat Klik Leudal een initiatief is uit het oude welzijnswerk. Proteion is dit blijven doen. Er is een aanvraag voor subsidie gedaan. De gemeente wil naar rato financieren, waarbij iedereen ook een eigen bijdrage moet doen.

7.   Rondvraag en sluiting
De heer Parren:
Gemeente Leudal bestaat 10 jaar. Kan de Wmo-raad ook bij een activiteit aansluiten? Ideeën kunnen naar een bepaald mailadres. Er is een potje met geld beschikbaar.

De heer Vennekens stelt voor om thema’s aan te dragen om daaromheen bijeenkomsten te organiseren. Bijv. een miniconferentie rond een thema uit het Wmo-beleid, aldus de wethouder. Er wordt een werkgroepje gevormd met mw. Ox en de heren Vennekens en Parren die dit verder zullen bekijken.

Tot slot richt de voorzitter een afscheidswoordje tot de heer Vogelaar, die voor de laatste keer aanwezig is geweest vanwege verandering van baan.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.45 uur de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. De volgende vergadering zal plaats vinden op donderdag 8 juni a.s. om 14.00 uur.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 20 april 2017

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

103-15

Uitkijken naar opvolging dhr. Mast

17-12-15

Dhr. Mast

 

20/4/17:Er gaat zich een werkgroepje over buigen

43-16

Foto met tekst voor website Wmo-raad

20-10-16

mw. Kloth, dhr. Vennekens

 

 

12-17

Wijziging in verslag aanbrengen

20-04-17

secretaris

 

 

13-17

Gesprek met webmaster

20-04-17

Wg. Communicatie

 

 

14-17

Digitale versie jaarverslag EIKpunt/OCO Wlz naar secretaris

20-04-17

Mw. Van Helden

 

 

15-17

Inkoop Jeugd/Wmo agenderen voor volgende vergadering

20-04-17

secretaris

 

 

16-17

Evaluatie dialoogsessies Mantelzorg agenderen

20-04-17

secretaris

 

 

17-17

Uitnodiging brainstormsessie vrijwilligerswaardering naar mw. Vullers

20-04-17

Dhr. Mast

 

 

18-17

Cijfers beschut werk mailen aan secretaris

20-04-17

Dhr. Cuijpers

 

 

19-17

Preadvies inzake basisinkomenbeleid?

20-04-17

Wg. Participatie

 

 

20-17

Bijeenkomsten rond thema’s bekijken

20-04-17

Ad hoc werkgroepje