WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Archief

 

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • Wmo-raad op internet
 • Deelname aan de samenleving voor iedereen
 • Vgdrvrsl 28-4-08
 • Vgdrvrsl 30-6-08
 • Vgdrvrsl 8-9-08
 • Klankbord Wmo 25-09-08
 • Vgdrvrsl 9-10-08
 • Vgdrvrsl 2-12-08
De Wmo-raad op internet

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Onder die wet vallen heel veel zaken: veiligheid, welzijn, schone leefomgeving, wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De volksgezondheid komt aan bod, jeugdzorg, onderwijs, bestrijding van huiselijk geweld, de openbare geestelijke gezondheidszorg en de ambulante verslavingszorg. De Wmo regelt ook dat burgers betrokken moeten worden bij het beleid en de beleidsuitvoering.

 

Installatie van de Wmo-raad op donderdag 20 maart 2008 door burgemeester A. Verhoeven en WmoportefeuillehouderH. van Bogget. Aan het woord is de heer  A. Mast, (voorzitter) en links van hem zit de heer J. Roumen (secretaris).

 

Themamiddag

AGENDA 22
‘DEELNAME AAN DE SAMENLEVING DOOR IEDEREEN’

Datum
Dinsdag 13 januari 2009, inloop vanaf 13.00 uur.

Locatie
Boulevard Hazekamp
Albert Verweijstraat 6
5921 AZ  Blerick
077 326 64 70

Programma
13.30 uur:  Opening door dagvoorzitter Dhr. Jan Troost, Ambassadeur Programma VCP.

13.40 uur:  Ontwikkelingen wereldtentoonstelling Floriade 2012. Door: Dhr. L. Kleinekorte.

14.00 - 15.00 uur: Workshops

Workshop 1 - Gehandicaptenraad Venlo en Agenda 22
Welke weg heeft de Gehandicaptenraad Venlo bewandeld om Agenda 22 ‘tussen de oren’ te krijgen van de politiek. Door: Nic Arets, voorzitter Gehandicaptenraad Venlo.

Workshop 2 - Gemeenteraad Venlo en Agenda 22
Wat kan/moet een gehandicaptenplatform doen om bij de politiek binnen te komen. Door: Mw. Bep Holla, gemeenteraadslid Gemeente Venlo en Mw. Miriam Linders-Duckers, gemeenteraadslid Gemeente Venlo.

Workshop 3 - Floriade 2012 en Agenda 22
Wat is er nodig om de Floriade 2012 toegankelijk te maken. Door: Dhr. Louis KleineKorte.

15.00 - 15.15 uur: Pauze

15.15 uur:  Plenaire terugkoppeling workshops door middel van interviews.

15.30 uur: Presentatie DVD ‘Wij praten mee, jij ook’. Introductie door Martijn da Costa, Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving.

15.45 uur - 16.30 uur: Wethouder Jan Lamers Gemeente Venlo en Agenda 22. Aansluitend een debat tussen Gehandicaptenraad Venlo, Gemeenteraad Venlo en de wethouder met de mogelijkheid voor kritische vragen uit het publiek, onder begeleiding van de dagvoorzitter.

16.30 uur: Afsluiting, onder het genot van een borrel en hapje. Tevens de mogelijkheid om nog even informeel elkaar de beste wensen toe te wensen voor 2009.

Verslag van de vergadering van de WMO raad Leudal van

28 april 2008 in het gemeentehuis te Heythuysen.

 

Aanwezig:       de dames Demarteau-van Dael,  Ox, Schrurs en Seelen
de heren Bakker, Mast, Remkes en Roumen
Afwezig:          Mw. Timmermans en de heer Vennekens

Actiepunten zijn cursief gemarkeerd.

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen en deelt mede, dat mw. Timmermans met vakantie en de heer Vennekens ziek is.
 1. Mededelingen
 • Er is een brief ontvangen over een inmiddels opgerichte koepel van WMO raden. De leden van onze raad hebben positief gereageerd op dit initiatief.

De secretaris zal een brief sturen naar deze koepel met de mededeling, dat we officieel zijn geïnstalleerd en ons correspondentieadres vermelden.

 • De WMO raad heeft een uitnodiging ontvangen van Ton Donders voor het bijwonen van een presentatie van zijn centrum. Praktisch alle leden zijn verhinderd en de voorzitter heeft de heer Donders laten weten, dat deze presentatie dan geen zin heeft. De heer bakker heeft informatie over de activiteiten van het centrum.
 • De heer remkens is bezig met het openen van een rekening van de raad bij de Rabobank.
 • Maasgouw heeft inmiddels een voorzitter voor het WMO bestuur.
 • In Midden Limburg is het regiovervoer problematisch. Het station en het zoiekenhuis zijn uitgezonderd van de zones. Het is van belang, dat de WMO raad stukken krijgt, die te maken hebben met subsidies voor o.a. het regiovervoer.
 1. Begroting.
In de gemeentebegroting is € 15.000,- gereserveerd voor de WMO raad.
Daarom wordt er een rekening geopend; we krijgen daarop geld van de gemeente gestort.
De WMO raad heeft de status van raadscommissie en daarom is de vergoeding hetzelfde als voor Andre raadscommissies.
De leden van de Klankbordgroep krijgen een onkostenvergoeding, die dan niet fiscaal wordt belast.
Er wordt opgemerkt, dat bij de kosten van de vergaderruimte tevens de consumpties dienen te worden opgenomen.
Bij kostenpost 18 dienen PM de kosten van externe deskundigen te worden opgenomen
 1. Beleidsplan WMO 2007-2010/

Een aantal leden heeft het stuk zo laat ontvangen, dat ze het niet hebben kunnen bestuderen. Het beleidsplan is ook erg in algemene termen opgesteld.
Mw. Seelen heeft het stuk bestudeerd en zal haar bemerkingen aan ons doorgeven voor onze reactie naar de gemeente.

De gemeente Leudal heeft een aparte subsidienota, die in de beleidsnota moet worden geïntegreerd.
De secretaris zal deze nota doorsturen naar Mw. Ox en Mw. Seelen.

 

 1. Vergaderschema
De volgende vergaderdata worden vastgesteld:
 • Maandag 30 juni 2008 om 09.00 uur in het gemeentehuis te Heythuysen
 • Maandag 8 september om 09.00 uur in het gemeentehuis te Heythuysen
 • Maandag 6 oktober 2008 om 09.00 uur in het gemeentehuis te Heythuysen
 • Maandag 1 december 2008 om 09.00 uur in het gemeentehuis te Heythuysen

 

 1. Rondvraag
Mw. Seelen vraagt naar de besteding van de middelen voor de mantelzorg in de gemeente Maasgouw.
Mw. Ox deelt mede, dat deze zijn besteed voor de ondersteuning van de peuterleidsters in Maasgouw.
De vraag is hoe er in Leudal met de middelen voor de mantelzorg zal worden omgegaan. Mw. Seelen heeft een voorbeeldbrief met het verzoek om informatie hierover, die kan worden aangepast en naar de gemeente kan worden gestuurd,.
Mw. Seelen zal deze doorsturen naar de secretaris, die deze dan zal aanpassen en naar de gemeente sturen.  
Mw. Schrurs deelt mede, dat er geen publicatie is geweest over de installatie van de WMO raad. Zij Actief heeft heirom gevraagd.
Zij Actief en de Seniorenraad zullen een brief heirover schrijven naar de gemeente Leudal.
De heer bakker deelt mede, dat er per 1 januari 2008 een Stichting Wonen, Welzijn en Zorg is opgericht. De werkgroep WWZ is opgeheven. Hij heeft van wethouder van Bogget vernomen, dat de  Stichting een zogenaamde kwaliteitszetel in de WMO raad moet gaan krijgen.

 

De voorzitter dankt eenieder voor hun aanwezigheid en constructieve inbreng en wenst iedereen goed thuis

Verslag van de vergadering van de WMO raad Leudal van

30 juni 2008 in het gemeentehuis te Heythuysen.

 

Aanwezig:       de dames Demarteau-van Dael, Schrurs en Seelen
de heren Mast, Remkes en Roumen
Afwezig:          de  dames Ox en Timmermans en de heren Bakker en Vennekens

 

 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen en deelt mede, dat er afmeldingen zijn van Mw Timmermans en Mw. Ox en van de heren Bakker en Vennekens.
 1. Verslag
Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van het verslag.
 
 1. Mededelingen uit het overleg met Peter Vennekens.
 • Er is een afspraak gemaakt, dat de voorzitter en secretaris elke  2 weken een overleg met Peter Vennekens zullen hebben over WMO aangelegenheden.
 • De WMO raad is uitgenodigd voor een kennismaking met de Commissie Sociaal Maatschappelijke Zaken op dinsdag 16 september om 19.30 uur in het gemeentehuis te Heythuysen.
 • Er zijn Dorps Ontwikkeling Programma ’s gemaakt in de voormalige gemeente Hunsel. Deze zijn op gang gebracht door de dorpsraden en zijn bij de gemeente ingediend voor een reactie. Ook in andere kernen zullen er DOPs worden gemaakt. Peter wil de WMO raad betrekken bij de DOPs en haar laten adviseren hierover. De WMO raad zal alleen adviseren over onderwerpen in de DOP s, welke haar adviesbevoegdheid regarderen.
 • Het subsidie- en accommodatiebeleid is in de fase van inspraak. Er is contact geweest met de verenigingen, maar de politiek is nog niet akkoord met de nota subsidiebeleid. Er wordt een hoorzitting gehouden op 9 september, waarvoor de commissies Leefbaarheid en Sociaal Maatschappelijke Zaken en de raadsleden zijn uitgenodigd. In deze zitting komen de uitgangspunten nogmaals ter discussie gesteld. De vraag aan de WMO raad is welke rol ze wil spelen in de totstandkoming van het gemeentelijke subsidiebeleid en of zij de hoorzitting op 9 september wil bijwonen. Voor het accommodatiebeleid wil Peter Vennekens de uitgangspuntennotittie bespreken in de WMO raad. De WMO raad kan alleen adviseren als er Leefbaarheidbeleid is geformuleerd en van hieruit het subsidie- en accommodatiebeleid toetsen aan de doelstellingen van dit leefbaarheidbeleid. Het huidige WMO beleid van de gemeente Leudal is te algemeen om dit te kunnen doen

.
.

 • De gemeente Leudal is ook bezig met het onderwerp administratieve lastenverlichting. Zij wil dit doorzetten op het gebied van subsidieverlening en aanvragen en toezeggingen slechts één keer per 4 jaren laten plaatsvinden. Er is een landelijk project administratieve latenverlichting en er zal in Leudal een burgerpanel worden ingesteld. De WMO raad is hiervoor doorgegeven als betrokkene. De WMO raad acht de vorming van een burgerpanel overbodig: er is nl. al een WMO Klankbordgroep en er zijn dorpsraden.

 

 • De gemeente is bezig met een behoefteonderzoek naar wonen. De Stichting Wonen is actief in heel Leudal om te adviseren over woningen voor bepaalde doelgroepen. De gemeente wil de Stichting op termijn laten opgaan in de WMO raad c.q. een afvaardiging hiervan in de WMO raad. Volgens Peter Vennekens zou het goed zijn als de WMO raad en de Stichting Wonen kennis met elkaar maken en afspraken maken over de advisering aan de gemeente. De WMO raad adviseert alleen over aangelegenheden, die betrekking hebben op het WMO beleid.

 

 • De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn nog niet gepubliceerd. Voor dit onderwerp is Chantal Timmermans aanspreekbaar. Er zijn 2 leden van de WMO Klankbordgroep, die zullen participeren in de opstelling van de vragen voor dit onderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek zal worden behandeld in de vergadering van de WMO Klankbordgroep van 25 september a.s. Mw. Seelen maakt een afspraak met Mw. Vullers en de heer v.d. Veer van de Klankbordgroep om de behandeling voor te bereiden.

 

 1. Advies over het Beleidsplan WMO 2007-2010
De vergadering spreekt haar waardering uit voor het heldere advies over het Beleidsplan WMO 2007-2010 van de gemeente Leudal.
De opmerkingen van de heer Bakker zullen in het advies worden opgenomen en het advies zal ter kennis van het College van B&W worden gebracht.
 1. PR
De publicatie over de installatie van de WMO raad moet en zal nog gebeuren.

 

De voorzitter heeft een kennis, die bereid is een website voor de WMO raad te ontwerpen en te onderhouden. Er is reeds een gesprek geweest met de afdeling Voorlichting van de gemeente, die hier positief tegenover staat. De site zal worden gelinkt aan de website van de gemeente en is alleen bedoeld voor informatie aan de WMO doelgroepen en niet voor gemeentelijke publicaties.
De WMO raad blijft bij haar standpunt, dat de installatie door de gemeente gepubliceerd moet worden vóór 8 september 2008.
 1. Klachtenbehandeling.
De aanleiding om dit onderwerp te agenderen is een individuele klacht van een inwoner over de tariefstelling voor huishoudelijke hulp.
De WMO raad is geen commissie voor behandeling van individuele klachten. Als er klachten zijn, die het individuele niveau overstijgen zullen deze in de Klankbordgroep worden behandeld.
Het Huis voor de Zorg geeft informatie aan burgers waar ze met hun klacht terecht kunnen/moeten.
Aan de gemeente zal worden gevraagd hoe de klachtenprocedure is geregeld en hoe de informatie hierover aan de inwoners heeft plaatsgevonden.
 1. Rondvraag
De heer Remkens deelt een brochure met informatie over de workshop “Bemoei je met jezelf” uit.

 

Mw. Schrurs is benaderd door iemand van een politieke partij, die wil kennismaken met de WMO raad. Zij heeft hem gezegd, dat hij hiervoor dan maar een voorstel bij de raad moet indienen.

 

ZijActief heeft overleg gehad over het subsidiebeleid en zal de gemeente laten weten, dat subsidiëring van verenigingen belangrijk is en dat men niet terug wil naar de systematiek van de voormalige gemeente Roggel-Neer. ZijActief heeft daarom een werkgroep ingesteld, die als gesprekspartner naar de gemeente zal optreden.

 

Voor Vrouwenorganisaties zijn 3 plaatsen beschikbaar in de Klankbordgroep. Er zijn er momenteel 2 ingevuld door ZijActief/4VO en als er een plaats in de Klankbordgroep wordt opgevraagd door een andere vrouwenorganisatie kan deze worden ingevuld.

 

Mw. Seelen deelt mede, dat het Huis voor de Zorg bezig is met een notitie over signalering. Hierover wil het Huis overleg met 10 WMO raden en ze verzoekt de WMO raad Leudal in de adviesronde hierover mee te doen.
De conceptnotitie zal worden behandeld in de vergadering van de WMO raad van 8 september 2008

 

De voorzitter dankt eenieder voor hun aanwezigheid en constructieve inbreng en wenst iedereen goed thuis.

 

Panheel, 11 juli 2008
Jan Roumen
Notulen Vergadering Wmo-raad 8 september 2008
Aanwezig:
A. Mast, Y. Ox van der Weg,  M. Remkens, M. Demarteau van Dael, J. Roumen, T. Schrurs,J. Bakker, S.Seelen, R. Strikker en Peter Vennekens

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Om 9.00 uur wordt de vergadering door A. Mast geopend welke iedereen welkom heet, in het bijzonder de heer R. Strikker, webmaster van de website van de WMO-raad. Vaststelling agenda: Punt 7 van de agenda (presentatie website WMO door de heer Strikker) wordt als eerste behandeld. Voor het overige blijft de agenda ongewijzigd.

 

2. Verslag vergadering 30 juni 2008
Vastgesteld. Opgemerkt wordt dat:
- kennismaking met de Stichting Wonen in verband met de vakantieperiode nog niet is gebeurd;
- het klant tevredenheids onderzoek in de afrondende fase zit. Men is nog in afwachting van gegevens van de zorgaanbieders. Op 25-09-2008 is de presentatie.

 

3. Mededelingen
* Kennismakingsbijeenkomst commissie Sociaal MaatschappelijkeZaken: Deze vindt plaats in Beek en Bosch te Heythuysen op 16 september 2008 om 19.30 uur. De WMO-raad zal met 5 á 6 personen vertegenwoordigd zijn.
* Vertegenwoordiging Vrijwilligers: Aanspreekpunt voor de WMO-raad in deze wordt de heer Herman Rijs. Vanuit de jeugd nog geen vertegenwoordiging.
* Mededelingen Peter Vennekens:
- Op 09-09-2008 is een afvaardiging van de gemeenteraad en commissieleden geïnformeerd over de stand van zaken inzake het nieuwe subsidiebeleid. De WMO-raad geeft in reactie hierop aan, ook sterk behoefte te hebben aan duidelijkheid over de stand van zaken rondom het nieuwe subsidiebeleid. Afgesproken is dat de WMO-raad op de hoogte wordt gesteld/gehouden over de ontwikkelingen subsidiebeleid Leudal.
- Voor zover het er nu uitziet blijft in 2009 het oude subsidiebeleid gehandhaafd zoals dit in de voormalige gemeenten Heythuysen, Haelen, Hunsel en Roggel en Neer gold;
- diverse nota’s in voorbereiding dan wel in afrondende fase: jeugdbeleidsnota, sportbeleidsnota, cultuurbeleid, mantelzorg en vrijwilligers, planning accommodatiebeleid, gezondheidsbeleidsplan, speeltoestellenbeleid, seniorenfilm.

4. Vergadertijdstip WMO-raad
Voor Peter Vennekens is het, in verband met interne overleggen binnen de gemeente, niet meer mogelijk met de WMO-raad op maandag- of donderdagmorgen te overleggen.
In verband hiermee zijn de overige data in 2008 als volgt vastgesteld: donderdag 9 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur en dinsdag 2 december van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Bij een volgende overleg zal het vergaderschema 2009 als agendapunt worden behandeld.

 

Afhankelijk van de onderwerpen zullen, naast Peter Vennekens, ook andere ambtenaren (Chantal Timmermans, Michel Vogelaar en Tiny Timmers) een bijdrage leveren aan het overleg van de WMO-raad.

 

5. Huishoudelijk reglement en financiële regeling
Omdat de stukken aan de late kant zijn ontvangen zijn deze nu in zijn algemeenheid en in grote lijnen doorgesproken.  
Huishoudelijk reglement
* artikel 6.2: rooster moet nog worden gemaakt;
* aandacht voor continuïteit DB.
Financiële regeling:
* routing betaalopdrachten is voortaan als volgt: penningmeester WMO -> team financiën gemeente Leudal  
-> Peter Vennekens. Betalingsrun is op donderdag.

 

Afspraak: Het huishoudelijk reglement en financiële regeling worden opnieuw geagendeerd voor een volgend overleg, met het streven dan tot besluitvorming te komen. Van te voren zal het DB het huishoudelijk reglement en de financiële regeling nog nader uitwerken.

 

6. Ingekomen en uitgegane stukken
Doorgesproken en toegelicht.

 

7. Presentatie website WMO-raad Leudal door de heer Roger Strikker
 • Sobere inrichting met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid, mede in verband met bepaalde beperkingen bij de doelgroepen (doven/slechthorenden en slechtzienden);
 • Nadrukkelijk aandacht voor het up to date houden van de site;
 • De webmaster is de uitvoerder. Het heeft de voorkeur dat een lid van de WMO-raad de contactpersoon wordt wat betreft de aanlevering van gegevens.

Afgesproken is dat A. Mast dit zal zijn. Suggesties voor de opzet van de site kunnen door iedereen aan R. Strikker worden gestuurd.

8. Rondvraag en sluiting
- folder mantelzorg beschikbaar. Huis voor de zorg heeft hierover ook enkele stukken meegenomen;
- aandacht om op elk overlegniveau afspraken goed vast te leggen.Om 11.05 uur wordt de vergadering gesloten met dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

 

Heythuysen, 16 september 2008
Roel Peeters.

Verslag van de vergadering van de klankbordgroep Wmo Leudal van

25 september 2008 in Baexheimerhof te Baexem.

 

Aanwezig: de dames M. Demarteau, N. Ox, Th. Schrurs en T. Vullers,
de heren J. Bakker, Ch. Remkes, J. Roumen, S. van der Veer en H. Viegen
Afwezig : mw. L. Verblakt (m.k.),  mw. R. Creemers en de heren R. Krauwel, C. Quaedvlieg en E. Wijers
Gast: mw. T. Timmers, gemeente Leudal t.b.v. agendapunt 4 
Voorzitter: dhr. A. Mast
Adviseur: mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg
Notulist: mw. I. van Schoten – Huis voor de Zorg

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.

 • Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan de dames S. Seelen en I. van Schoten van het Huis voor de Zorg, en aan mevrouw T. Timmers van de gemeente Leudal t.b.v. agendapunt 4.

 

Agenda:
Voorzitter:
- Toevoegen aan agendapunt 3: “Mededelingen van de secretaris” t.b.v. het informeren van welke zaken er aan zitten te komen.
- Agendapunt 6: De presentatie door mevrouw Ch. Timmermans komt te vervallen. Toelichting door de voorzitter volgt.

 

- Dit overleg is het 2e overleg van dit jaar. De vorige vergadering is afgezegd i.v.m. onvoldoende stukken voor een goede vergadering. De Wmo-klankbordgroep is belangrijk voor de Wmo-raad. De Wmo-raad en de Wmo-klankbordgroep hebben naar de gemeente toe bijna alles geregeld. V.w.b. de structuur: Er is 1 x per 14 dagen overleg tussen de voorzitter, de secretaris en de heer P. Vennekens, coördinator vanuit de gemeente. Deze overleggen lopen goed, mededelingen hierover tijdens deze vergadering.
De Wmo-raad is 14 dagen geleden uitgenodigd door de Commissie Sociale Zaken en maatschappelijk werk. Er is een helder verhaald verteld. De bijeenkomst en de presentatie zijn in goede aarde gevallen meldde de heer Vennekens. Er zijn resultaten geboekt.

 

Dhr. Roumen:
- Met dhr. Vennekens besproken dat de Wmo-raad gaat adviseren aan de Gemeenteraad m.b.t. de nota vrijwilligers en mantelzorg om deze  inhoudelijk te behandelen maar niet vast te stellen. Dit gebeurt in de volgende raadsvergadering na het Wmo-raadsoverleg. Gemeenteraadsvergaderingen zijn, 3 dagen na de vergadering, te volgen op de website van de gemeente.

 

Voorzitter:
- Presentatie is gegeven met steun van het Huis voor de Zorg. De presentatie wordt ter inzage uitgedeeld. De presentatie wordt aangepast door de heer Bakker en zal daarna voor anderen, bijv. doelgroepen, te gebruiken zijn.

 

Verslag van de vergadering van 3 april 2008

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Mededelingen

 

3.1. Website Wmo raad Leudal

Voorzitter:
- De website wordt ingericht door Rogér Strikker uit Haelen en is al in de lucht. De website is bedoeld voor de Wmo-raad om informatie te geven aan doelgroepen vanuit de cliëntenkant. De Wmo-raad wordt op de site gepresenteerd. Aan toegankelijkheid  voor slechtzienden wordt gedacht. De site moet voor iedereen te lezen zijn, ook voor mensen met een beperking. Prestatievelden relevant voor de doelgroepen worden vermeld evenals verslagen van de vergaderingen van de Wmo-raad en Wmo-klankbordgroep. De site wordt breed opgezet. Stukjes aangeleverd via de voorzitter kunnen ook geplaatst worden. De voorzitter is in deze de coördinator en houdt zich niet inhoudelijk bezig met de stukjes. Site: www.wmoraadleudal.nl 

 

Mw. Schrurs:
- Persoonlijke presentatie op de website. Niet duidelijk wat vermeld moet worden.
Voorzitter:
- De motivatie, waarom je in de Wmo-raad zit en welke organisatie je vertegenwoordigd is noodzakelijk. De persoonlijke presentatie moet uniform zijn.
Dhr. Roumen:
- In de Wmo-raadsvergadering van 9 oktober as. worden de persoonlijke presentaties  besproken en afgestemd.

 

Dhr. Viegen:
- Er komt een link op onze site naar de gemeente, maar heeft de gemeente ook een link naar onze site?
Voorzitter:
- Er komen links naar o.a. de gemeente en het Huis voor de Zorg. De website is echter nog in opbouw. De link van de gemeente naar onze website komt er ook. Evenals links van andere organisaties die relevant zijn, staan niet op de website van de gemeente. Er wordt uitgegaan van de gebruiker. De Wmo-raad bepaalt met elkaar hoe de site eruit komt te zien.

 

Voorzitter:
- Het logo van de Wmo-raad, het ijsvogeltje, symboliseert veelzijdigheid, kleurigheid. Het logo van de gemeente wordt nog toegevoegd.
  Huishoudelijk reglement 
Het huishoudelijk reglement wordt inhoudelijk en tekstueel doorgenomen.

 

- Pagina 1, 1e alinea: “Mensen meteen beperking” wordt “mensen met een beperking”

 

Dhr. Viegen:
- Pagina 1: Het is het huishoudelijk reglement van de Wmo-raad, de klankbordgroep wordt hier genoemd.
- Artikel 12: Kunnen wij declareren bij de penningmeester?
Voorzitter: Kosten t.b.v. de klankbordgroep worden gedeclareerd bij de eigen organisatie. Dit is afgesproken met de gemeente. Kosten gerelateerd aan de werkgroepen worden vergoed.

 

3.3. Mededelingen van de secretaris

 

a. Afspraak met de gemeente gemaakt: Alle stukken van meer dan enkele pagina’s worden digitaal en per post verzonden dit i.v.m. het lezen en printen van stukken. Er is 14-daags overleg met de gemeente.

 

b. Het resultaat van de kennismaking met commissie maatschappelijke zaken: de vaststelling van de nota vrijwilligers wacht op de advies van de Wmo-raad.

 

c. Beleidsnota voor de komende jaren en de deelnota’s. Notitie discriminatie is in de maak, Wmo-raad wordt verzocht te adviseren.

 

d. De nota jeugdbeleid, hierover wordt door Weert, Nederweert en Leudal gezamenlijk en apart geadviseerd. Verzoek aan de Wmo-raad voor 20 oktober te adviseren. Op 9 oktober wordt besproken hoe dit aan te pakken.

 

e. Subsidiebeleid, ambtelijke notitie met vraagtekens. Aanleiding om hier nog eens naar te kijken. Standpunt: Geen oud geld voor nieuwe initiatieven.

Mw. Schrurs:
- V.w.b. de herindeling van de gemeenten: De bedragen voor verenigingen gaan naar beneden. Roggel, Neer komen er in de verdeling karig van af. In Commissie maatschappelijke zaken aangegeven dat de verenigingen opgehouden zijn met de landelijke vereniging mee te gaan, dit is te duur.
Mw. Timmers:
- Er is in ieder geval bepaald dat het geld verdeeld wordt onder de reeds gesubsidieerde instellingen en dat er niet ook nog nieuwe organisaties en initiatieven uit betaald moeten worden. Wat betreft de bestaande organisaties gaat men Kijken naar wat ligt gelijk, waar liggen de grote verschillen. Hier wordt dan heel bewust bij stilgestaan.
Mw. Schrurs:
- Er zijn grote verschillen tussen de gemeente, hier wil ik mij voor hard maken.
Voorzitter:
- Half november is er een bijeenkomst met de verenigingen waarbij het nieuwe plan zal worden besproken en geëvalueerd. Modernisering betekent subsidieaanvraag voor 4 jaar en daarbij komt een administratieve lastenverlichting.
Dhr. Roumen:
- Verenigingen zijn cement van de samenleving. Aanzet tot maatschappelijk nut Erkenning van de verenigingen is belangrijk. Beleid formuleren i.p.v. de kaasschaaf.

 

f. De notitie Cultuurbeleid is in de besluitvormende fase en wordt voorgelegd. Als Wmo-raad kijken of we er iets mee willen doen of dat de cultuurraad er iets van gaat zeggen.

 

g.  I.v.m. de advisering op het Accommodatiebeleid is er een verkennend onderzoek gaande. De vraag is welke externe deskundige kan de gemeente helpen.

 

Dhr. Van der Veer:
- Kunnen nieuwe accommodaties voor bepaalde zorggroepen ook bij de Wmo terecht.
Voorzitter:
- De inventarisatie van de accommodaties wordt door een extern bureau gedaan. Het nieuwe accommodatiebeleid geldt ook voor nieuwe accommodaties.
Dhr. Van der Veer:
- Bij “Maria Bosch” seniorenwoningen, weer gepleit voor een klein dienstencentrumpje erbij als voorziening. Plan gemaakt voor de projectontwikkelaar. Heeft aangegeven dat het een goed plan was t.z.t. als er geld  was.
Mw. Ox:
- Contact opnemen met Stichting Wonen, Jan Hendrix, dan wordt er naar gekeken.
Simone Seelen:
- Dit is wel een signaal voor de Wmo-raad om af te geven aan de gemeente.

 

h. Uitnodiging voor basiscursus Wmo & Mantelzorg ontvangen, in 5-voud, van het Huis voor de Zorg. Data: 6 en 27 oktober in Tegelen en 9 en 30 oktober in Beek. Aanmeldformulier etc. te verkrijgen bij de secretaris.

 

i.  Uitnodiging voor “Dankjewel”vrijwilligersdag op 4 november as. ontvangen van het Huis voor de Zorg. Locatie Stadsschouwburg te Sittard.

j. Uitnodiging voor bijeenkomsten Religie en Wmo ontvangen van het Huis voor de Zorg. Data: 31 oktober voor Noord- en Midden-Limburg, Hotel Wilhelmina te Venlo en 7 november voor Zuid-Limburg, Hotel Amrâth te Heerlen. Tijd: van 15.30 tot 20.00 uur. Doel is de betrokkenheid van religieuze organisaties bij de Wmo te vergroten. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor de Wmo-raden, de gemeenten en de religieuze organisaties. De informatie wordt digitaal aan alle leden doorgestuurd.

 

Voorzitter:
- Er zit veel aan te komen voor de Wmo-raad. De gemeente wil advies hebben, de Wmo-raad wil advies geven, en sommige zaken neemt de Wmo-raad voor kennisgeving aan. Niet alles is voor de Wmo-raad te behappen. De informatie wordt door de gemeente gegeven maar het is aan de Wmo-raad gezamenlijk om aan te geven waarover we wel of niet adviseren.
Nota “Iedereen doet mee”, vrijwilligers en mantelzorgers in Leudal
Voorzitter:
- Mevrouw Timmers van de gemeente is uitgenodigd om een toelichting te geven op de nota.
- Wmo-raad dient over deze nota te adviseren. Mevrouw Demarteau kijkt met ondersteuning van Simone Seelen, naar de notitie. Een voorzet voor het advies is reeds gemaakt door Simone Seelen. In de vergadering van 9 oktober wordt dit advies behandeld. Het advies dient voor 20 oktober ingeleverd te worden bij de gemeente.

 

Mevrouw Timmers:
- De gemeente Leudal heeft met 4 gemeenten, 16 kernen een rijk verenigingsleven. Er is een subsidie- en accommodatiebeleid maar er was nog geen vrijwilligersbeleid. De gemeente kocht diensten in bij stichting Welzijn. Mw. Timmers wil meer naar de mensen toe om te vragen wat beter kan en wat ze willen. De notitie is een uitgangspunt, een groeimodel.
Het gaat hier om huiskamerprojecten, vrijwilligers en professionele instellingen. Afspraken maken, verwachtingen, verantwoording afleggen, signaleren van behoeften. Dit vraagt een hele andere manier van denken en omgaan met. Voor vrijwilligers en mantelzorgers is begin dit jaar een verzekering afgesloten. Knelpunten zijn o.a. deskundigheidsbevordering, 1 aanspreekpunt, hoe vrijwilligers te behouden en hoe krijgen we nieuwe. Waar liggen behoeften om in te spelen.

 

Dhr. Remkes:
- Inventarisatie van behoeften?
Mw. Timmers:
- Er zijn centrale afspraken met Proteion, THC en Steunpunt Mantelzorg.  Meer lokaal werken en meer activiteiten organiseren in de gemeente. THC kan deze kar trekken.
Mw. Demarteau:
- Acties uitzetten o.a. inloopbijeenkomsten, dag van de mantelzorg.

 

Dhr. Remkes:
- Wat doet de gemeente?
Mw. Timmers:
- Gemeente faciliteert de organisaties.

 

Mw. Ox:
- Als er activiteiten georganiseerd worden voor mantelzorgers dient er wel iemand thuis te zijn om te verzorgen. Hoe vaak wordt hiervan in de gemeente gebruik van gemaakt?
Mw. Timmers:
- Er zijn vrijwilligers die hiervoor ingezet kunnen worden. Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor respijtzorgweekend. Respijt wordt regionaal georganiseerd en in de 7 gemeenten zijn er 2/3 personen die zich hiervoor opgegeven hebben.
- Gemeente Leudal werkt samen met het Huis voor de Zorg aan een film van Take Care. Deze wordt via L1 en de lokale omroep uitgezonden.

 

Dhr. Viegen:
- Worden mantelzorgers geregistreerd, hoe kom je aan de namen?
Mw. Demarteau:
- De mantelzorgers moeten eerst herkend worden als mantelzorger. Lijsten van mantelzorgers worden regelmatig gecheckt.
Mw. Timmers:
- Om ze te bereiken moeten de gemeente, sociale zaken en de huisartsen alerter zijn. Vraagt om een andere manier van kijken.

 

Simone Seelen:
- Wordt bij de indicatiestelling naar mantelzorg gevraagd?
Mw. Timmers:
- Hier wordt over gesproken, maar je hebt beperkte invloed hierop. Maar ik wil alle groepen persoonlijk benaderen.

 

Dhr. Bakker:
- De seniorenverenigingen hebben ook overleg met de huisartsen.
Mw. Timmers:
- Seniorenverenigingen zijn heel actief, samen met de gemeente meedenken. Bij gemeentelijke sociale zaken hangt het af van hoever de persoon kijkt.
Dit punt eventueel in de advisering meenemen.
- De € 250 voor geregistreerde mantelzorgers is door de gemeente voor deze doelgroep geoormerkt. Er komen heel weinig mensen in aanmerking hiervoor en ook voor de mensen die wel in aanmerking komen verloopt het niet altijd probleemloos. De Wmo-raad heeft er zijn bedenkingen bij.
- Bij bijeenkomsten mantelzorg geweest. We moeten niet proberen alles voor mantelzorgers te regelen. De ruimte geven en inspringen wanneer ze niet meer kunnen. Niet denken en handelen voor mensen. Het is echter niet de bedoeling dat mensen buiten de boot vallen. Signalen doorgeven.

 

Dhr. Viegen:
- Wie is de contactpersoon bij de gemeente?
Mw. Timmers:
- Het idee is dat er een vaste contactpersoon komt. Ik zal dat waarschijnlijk zijn. Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over het takenpakket, hier moet nog vorm aan gegeven worden.
In het advies meenemen dat de contactambtenaar de vaste contactpersoon wordt.

 

Dhr. Viegen:
- Aantal mantelzorgers beneden 13 %, beneden landelijk niveau?
Mw. Timmers:
- Gemeenten hier gaan gelijk op.
Mw. Demarteau:
- Landelijke cijfers zijn een schatting. Mensen melden zich hier niet, eerder in de steden.
Mw. Timmers:
- In dorpen is het veel vanzelfsprekender dat je gewoon zorgt en weet men niet dat men mantelzorger is. In steden melden zich mensen uitdrukkelijker, weten het uit te dragen.
Simone Seelen:
- In de islamitische cultuur is er geen mantelzorg maar is zorgen een verplichting.

 

Dhr. Bakker:
- Een loket openen voor mantelzorgondersteuning?
Mw. Timmers:
- Het Steunpunt Mantelzorg zit nog bij het Punt Welzijn in Baexem.
Mw. Demarteau:
- Je moet de expertise in de ‘backoffice’ van het Wmo loket goed regelen. O.a. met welzijnsorganisaties, vraagwijzer, steunpunt, sociale Raadslieden en MEE dwarsverbanden leggen.

 

De voorzitter dankt mevrouw Timmers voor de informatie. Een aantal problemen zijn neergelegd bij de Wmo Klankbordgroep. De Wmo Klankbordgroep zal hier naar kijken en een advies over uitbrengen.

 

Signalering

 

Voorzitter:
- Simone Seelen is gevraagd om een presentatie te geven over Signalering. Ze zal nu het onderwerp even aantippen. Het is uitgebreid besproken in de Wmo-raad waar eveneens een eerste aanzet is gegeven.

 

Simone Seelen:
- Er wordt vaak gepraat over signalen, er zijn ook nu weer signalen opgepakt. Er is echter geen structuur over wat te doen met signalen. De Wmo-raad moet nadenken over het doorgeven van  signalen vanuit de achterban naar de gemeente toe. Er is een notitie geschreven door het Huis voor de Zorg en er worden workshops georganiseerd.
Een signaleringsformulier wordt aan de deelnemers aan het overleg uitgereikt en ze worden gevraagd om signalen op te schrijven.
Door met signalering bezig te zijn wordt men alerter op het opvangen van signalen. De vraag is hoe hier mee om te gaan. Welke afspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente en of de gemeente hier wel voor open staat.

 

Dhr. Bakker:
- GGZ is onderbelicht, signalen worden per regio verzameld en provinciaal aangepakt.
Simone Seelen:
- De gemeente heeft de taak om te informeren over doelgroepen. “GGZ onderbelicht” wordt het signaal naar de gemeente. De Wmo-raad is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie.

 

Voorzitter:
- Wmo-raad behandelt geen individuele klachten maar wel klachten voor een brede groep bijv. signalen bij mantelzorg.
Dhr. Van der Veer:
- Signaal over marktwerking aangegeven in de Wmo-raad en hiermee naar de ambtenaar van de gemeente geweest. Aangegeven hoe de praktijk werkt. Wordt dit signaal niet naar mijn zin opgepakt dan wordt het in de Wmo-raad ingebracht.
Voorzitter:
- Wmo-raad moet geen tussenstation zijn naar de gemeente toe.
Simone Seelen:
- Vooral niet denken “nu mag ik zelf niets meer direct doen”.
Voorzitter: De Wmo-raad heeft een werkgroep opgericht, de heer Bakker en 2 personen uit de Wmo-klankbordgroep, die hiermee aan de slag gaat. Simone Seelen wordt gevraagd hier na de workshop nog op terug te komen.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

 

Voorzitter:
- De presentatie van Chantal Timmermans is komen te vervallen. Truus Vullers en Sikke van der Veer zitten in de werkgroep cliëntenonderzoek. Hier is nog geen stof voor gekomen.
Chantal Timmermans wordt de volgende vergadering op 20 november as. uitgenodigd voor een presentatie.

 

Vergaderschema 2009

 

Voorzitter:
- Vergaderschema: voorstel voor 4 data: 19 februari, 15 mei, 17 september en 19 november 2009
Aanvang 20.00 uur.
Er werd aangeven of we eens wilde overwegen om op een andere locatie te vergaderen.
De deelnemers besluiten vanwege praktische redenen de vergaderingen te blijven houden in Baexemerhof.

 

Rondvraag en sluiting

 

Mevrouw Ox:
- FGL en Sol houden op 8 november een meldactie over het regiovervoer.
Mevrouw Timmers:
- Wenst alle deelnemers succes en wanneer er zaken zijn die spelen dan verneemt zij die graag.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 9 oktober 2008

 

Aanwezig:
A. Mast, Y. Ox van der Weg,  M. Demarteau van Dael, J. Roumen, T. Schrurs,
J. Bakker, S.Seelen, H. Rijs en P. VennekensAfwezig:
M. Remkes

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.05 uur. De voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder wordt de heer Herman Rijs,
beoogd contactpersoon vrijwilligers, welkom geheten. De heer Rijs licht in het kort toe wie hij is en wat hij
doet en heeft gedaan.
Vaststelling agenda: aan de agenda wordt het punt “profiel website” toegevoegd (6a).

 

2. Vaststelling verslag vergadering 8 september 2008
Vastgesteld. Naar aanleiding van het vorige overleg wordt medegedeeld dat:
- op 13 oktober 2008 een gesprek plaats vindt tussen Stichting Wonen en het DB van de WMO-raad. Een en ander wordt daarna teruggekoppeld naar de WMO-raad;
- de gegevens van het klant tevredenheids onderzoek bekend zijn. De presentatie van de resultaten vindt op 20 november 2008 plaats.
Verder wordt bij dit agendapunt van de gelegenheid gebruik gemaakt een compliment te maken voor de voortvarende wijze van aanpak speeltoestellenbeleid.

 

3. Mededelingen
Atana
Dit is een instituut wat opleidingen bestuursfuncties verzorgd voor personen die in het vrijwilligerswerk actief zijn. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris. Koepel WMO-raden
De WMO-raad is gevraagd om lid te worden van de Koepel WMO-raden. Besloten is op proef een lidmaatschap aan te gaan voor één jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt.

 

Mededelingen Peter Vennekens
 1. toelichting op voortgang en totstandkoming diverse beleidsnota’s;
 2. de gemeente Leudal heeft zich aangemeld voor het project “Combinatiefunctionaris” wat in 2009 van start gaat. Door deelname hieraan komen 3,1 fte beschikbaar voor werkzaamheden op het gebied van welzijn en sport binnen de gemeente Leudal. Hoe deze 3,1 fte exact worden ingevuld moet nog nader worden bepaald;
 3. De bedoeling was dat met ingang van 2009 een nieuw subsidiebeleid zou gelden. Dit gaat niet lukken. Daarom geldt in 2009 nog het subsidiebeleid zoals dit in de voormalige gemeenten Heythuysen, Haelen, Hunsel en Roggel en Neer van toepassing was.
 

Mededelingen Simone Seelen
- info over wijziging AWBZ met mogelijke gevolgen voor de WMO. Deze ontwikkelingen zijn echter nog dusdanig vaag dat deze vooralsnog voor kennisgeving kunnen worden aangenomen;
- info over rechterlijke uitspraak naar aanleiding van eigen bijdrage -> voor kennisgeving aangenomen.

 

4. Advies nota vrijwilligers en mantelzorgers
* de WMO-raad spreekt haar waardering uit voor de opgestelde nota;
* Met enkele opmerkingen in tekstueel opzicht en qua vormgeving kan de WMO-raad zich vinden in deze
nota;
* De contactambtenaar is Tiny Timmers. Dit zal via een brief worden uitgecommuniceerd.

 

5. Definitieve vaststelling huishoudelijk reglement
Vastgesteld met de opmerking dat:
- het rooster van aftreden (artikel 6 lid 2) nog niet klaar is;
- dat een reiskostenvergoeding op basis van vervoer 1e klasse van gemeentewege niet gebruikelijk is. 

 

6. Nota Jeugdbeleid
Doorgesproken. Afgesproken is dat iedereen de nota bestudeert en zijn/haar opmerkingen naar A. Mast stuurt (vóór 14-10-2008). De heer Mast zal vervolgens aan de hand hiervan een mening over de nota formuleren.

 

6a. Profiel website
* Op de website staan irrelevante gegevens (of iemand al dan niet getrouwd is, doet niet ter zake). Verzocht wordt deze gegevens te verwijderen;
* aandacht voor juiste namen op de website;
* afspraak: het voorgaande wordt teruggekoppeld naar de webmaster (actie: A. Mast).

 

7. Rondvraag en sluiting
S. Seelen: deelt mee dat haar contract bij het Huis voor de Zorg afloopt. In 2009 wordt daarom iemand anders de contactpersoon vanuit het Huis voor de Zorg;
M. Demarteau-van Dael: vraagt aandacht voor “dag van de terminale zorg” op 11 oktober 2008 en maakt van de rondvraag gebruik ter info een folder over de mantelzorg te verstrekken;
Y. Ox van der weg: Aandacht voor Meldactie Regiovervoer op 8 november aanstaande en de Zorgmarkt op 22 november aanstaande;
J. Bakker: vraagt hoe de onkostenvergoeding geregeld is als commissielid van een werkgroep ten behoeve van de WMO-raad. Antwoord: Criterium om in aanmerking te komen voor vergoeding is het lidmaatschap van de WMO-raad;
A. Mast: Bij vaststelling van het vergaderschema in 2009 geldt het uitgangspunt dat de WMO-raad gaat vergaderen op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur met een frequentie van 6 vergaderingen per jaar. Bij het overleg op 2 december 2008 wordt het vergaderschema (data in 2009) definitief vastgesteld.Om 16.00 uur sluit de heer Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 14 oktober 2008

Roel Peeters.

Notulen Vergadering Wmo-raad 2 december 2008

Aanwezig:
A. Mast, Y. Ox van der Weg,  M. Demarteau van Dael, J. Roumen, T. Schrurs,
J. Bakker, S.Seelen, H. Rijs, M. Remkes, S. van der Veer (agendapunt 6), mevrouw Tummers
 (agendapunt 6)  en P. Vennekens

Afwezig:
---

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.10 uur. Vaststelling agenda: agendapunt 4 en 6 worden met elkaar gewisseld.

2. Vaststelling verslag vergadering 9 oktober 2008
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat:
* ten aanzien van de regiotaxi: de taxi contractueel gezien 3 kwartier te laat mag komen, terwijl de klant in die zin maar 5 minuten speling heeft, wat tot diverse klachten heeft geleid. Met wethouder van Bogget is afgesproken dat deze zal nakijken of en in hoeverre het contract hierop kan worden gewijzigd.
* Inzicht in klachten: afgesproken is dat mevrouw Ox van der Weg hier voor zal zorgen.

3. Mededelingen
Uitnodiging Koepel WMO raden (zie e-mail van 26-11-2008)
Degene die interesse heeft kan zich zelfstandig aanmelden bij de in de uitnodiging genoemde contactpersoon.

Overleg DB WMO-raad en Stichting Wonen d.d. 13-10-2008
Tijdens dit overleg is geconstateerd dat een eventuele fusie of verregaande samenwerking anderszins geen meerwaarde heeft. Afgesproken is dat partijen onafhankelijk blijven functioneren en ieder op eigen terrein werkzaam blijft en, waar nodig, onderling gebruik van elkaars expertise wordt gemaakt.

Visiedocument Wonen, welzijn zorg
Toelichting op genoemd document. Betreft een te starten pilot in de kern Neer.  

Mededelingen Peter Vennekens

 • Nota vrijwilligerswerk en mantelzorg: advies van de WMO-raad zal in grote lijnen worden meegenomen ten behoeve van het definitieve beleid. Implementatie nog niet helemaal duidelijk. WMO-raad is 1e aanspreekpunt. Vrijwilligers worden geraadpleegd hoe de implementatie vorm moet worden gegeven -> daarna standpuntbepaling.

 • Subsidiebeleid: in week 48 overleg geweest over concretisering. Streven is in maart 2009 B&W advies klaar te hebben;

 • Accommodatiebeleid: op korte termijn is de huidige stand van zaken bekend, waarna advies volgt hoe een en ander vorm wordt gegeven. Heeft in 2009 hoge prioriteit;

 • Antidiscriminatiebeleid: wordt in december 2008 in de gemeenteraad behandeld.

 • Onderwijsnota: behandeling in maart 2009;

 • Cultuurnota: behandeling in maart 2009;

Samengevat kan worden gesteld dat, in zijn algemeenheid, beleidsnotities op of met raakvlakken op WMO-gebied steeds meer concreet worden.

 

4. Voorstel lijst van aftreden ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement (bijgevoegd)
Uitgangspunt is dat men gedurende 4 jaar zitting heeft in de WMO-raad. In de huidige samenstelling
betekent dit in de praktijk dat het risico ontstaat dat de continuïteit straks gevaar loopt.
Daarom is afgesproken dat iedereen in 2010 aftreedt en men zich vervolgens gedurende één of twee
periodes herkiesbaar stelt (per persoon verschillend -> is afhankelijk hoe lang men inmiddels zitting heeft in
de WMO-raad).

5. Vaststellen vergaderschema 2009 (voorstel bijgevoegd)
Vastgesteld.

6. Verslag van de bijeenkomst op 26 november 2008 van de werkgroep cliënttevredenheidsonderzoek met de gemeente Leudal
Aan de hand van het door Simone verstrekte verslag, geeft de heer S. van der Veer een toelichting op het cliënttevredenheidsonderzoek.

 • Respons bedroeg 50%;

 • Beoordeling: 8 tot 9. De gemeente wordt echter nadrukkelijk verzocht zich niet blind te staren op dit rapportcijfer.

Wat betreft opmerkingen over wat voor verbetering vatbaar is kunnen als rode draad de termen “communicatie” en “informatievoorziening” worden genoemd.  

Overige suggesties/aanbevelingen:
* Zorg in natura moet nog nader worden uitgewerkt (PGB) -> actie werkgroep.
* bij indicatie moet altijd zorgvuldigheid voorop staan. Wie dit uitvoert (CIZ of gemeente) doet niet zo zeer ter zake;
* houdt de nadelen van de marktwerking goed in de gaten -> actie werkgroep.
* Verkrijg inzicht in de niet bereikte groepen -> actie werkgroep.

Afspraken:
Naar aanleiding van de gegeven toelichting en opmerkingen wordt het verslag van 26-11-2008 aangepast en nader aangevuld (advies) -> actie S. Seelen.
Verzorging analyse en samenvatting van cliënttevredenheidsonderzoek -> actie de heer van der Veer

7. Rondvraag en sluiting
A. Mast
In principe is dit overleg de laatste vergadering waaraan Simone deelneemt als contactpersoon vanuit het Huis voor de Zorg (einde contract per 1 januari 2009).
Vanwege de uitstekende inzet van Simone en ten behoeve van de continuïteit vanuit het Huis voor de Zorg (Simone is al de derde contactpersoon in twee jaar tijd), zal worden bekeken of Simone kan worden behouden voor de WMO-raad.

Y. Ox- van der weg
Per 01-01-2009 wordt de reïntegratie (UWV, CWI en gemeente) samengevoegd. Uitvoering gebeurt dan door het LBI.

H. Rijs:
Verzoek om stukken tijdig te versturen/aan te leveren ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding.

M. Remkes
* Neemt de raadsvergaderingen van de gemeente op. Op verzoek kan hij deze kopiëren ten behoeve van de leden van de WMO-raad.
* Politieke partijen in de gemeente Leudal worden benaderd over de GGZ.

J. Bakker
* Reden afzeggingen overleg klankbordgroep ? Antwoord: gebrek aan agendapunten.   
* Informeert de WMO-raad over de informatievoorziening KBO.

S. Seelen
De geannuleerde signaleringscursus vindt nu plaats op 16-12-2008.

M. Demarteau-van Dael
Op 10-11-2008 was de dag van de Mantelzorg. Het is de bedoeling dat het ontvangen van/in aanmerking komen voor een bijdrage in het kader van de Mantelzorg in 2009 vereenvoudigd wordt.

Om 17.00 uur sluit de heer Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 10 december 2008
Roel Peeters.

 • Verslag WMO-raad 22-01-2009
 • Voorwoord Jaarverslag 2008
 • Jaarverslag WMO-raad 2008
 • Verslag WMO-raad 19-03-09
 • Verslag vergadering Klankbordgroep 14-05-09
 • Verslag WMO-raad 25-06-09
 • Verslag WMO-raad 10-09-09
 • Verslag WMO-raad 17-09-09
 • Verslag WMO-raad 22-10-09
 • Verslag vergadering Klankbordgroep 19-11-09
 • Verslag WMO-raad 10-12-09

Notulen Vergadering Wmo-raad 22 januari 2009

Aanwezig:
A. Mast, Y. Ox van der Weg,  M. Demarteau van Dael, J. Roumen, T. Schrurs,
J. Bakker, S.Seelen, H. Rijs, M. Remkes.

Afwezig:
P. Vennekens (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.30 uur.

A. Mast maakt van de opening gebruik, terug- en vooruit te blikken op de WMO-
activiteiten. Het is belangrijk dat de WMO raad, als deze activiteiten in 2009 te veel dreigen te worden, haar
grens aangeeft en prioriteiten stelt.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de vergadering 2 december 2008
Naar aanleiding van het verslag van 2 december 2008 merkt H. Rijs op:
- te hopen dat het initiatief inzake het visiedocument Wonen welzijn en zorg ook elders in de gemeente Leudal wordt geïmplementeerd;
- hij graag inzage wil in de evaluatie die te zijner tijd over genoemd visiedocument plaatsvindt;
Naar aanleiding van het verslag van 2 december 2008 merkt Y. Ox van der Weg op dat:
- niet mevrouw Tummers, maar mevrouw Vullers samen met de heer van der Veer aanwezig was in verband met het agendapunt cliënttevredenheidsonderzoek;
- in aanvulling op de opmerking van J. Bakker aangaande het overleg Klankbordgroep, ook is aangegeven dat deze overleggen voortaan altijd zullen doorgaan.

3. Mededelingen Peter Vennekens
Vanwege de afwezigheid van Peter Vennekens,  neemt J. Roumen, naar aanleiding en op basis van periodiek bilateraal overleg tussen het DB en Peter Vennekens, de honneurs waar betreffende dit agendapunt.
* Gestreefd wordt in maart 2009 het nieuwe subsidiebeleid vorm te geven;
* Discriminatiebeleid is aangenomen;
* Concept van het jaarverslag en financieel verslag WMO raad wordt binnenkort met Peter Vennekens besproken;
* Planning van WMO onderwerpen die in 2009 door de gemeenteraad worden behandeld is als volgt:
Maart -> Cultuurbeleid;
April -> 1e lijnszorg en uitgangspunten sportbeleid;
Mei -> onderwijs en educatie;
Juni -> subsidie, bibliotheek, beleidsplan WMO en WWB;
December -> harmonisatie accommodatiebeleid en evaluatie WMO-beleid.
* Op 11 februari 2009 wordt de Seniorenfilm gepresenteerd;
* De WMO raad wil graag kennis nemen van de standpuntbepaling gemeente Leudal aangaande de wijzigingen in de AWBZ. Afgesproken is dat het DB dit terugkoppelt met de gemeente Leudal.
* Op de site www.ncp.nl staat een toelichting over de veranderingen binnen de AWBZ

 

4. Aanbesteding Huishoudelijke Zorg
De gemeente Leudal verzoekt de WMO raad advies uit te brengen over aanbesteding bestek voorziening
hulp bij het huishouden.
De WMO raad wordt geacht dit advies binnen de periode 15 maart 2009 tot 30 april 2009 uit te brengen.

De WMO raad geeft hierop aan in dat geval het hierop betrekking hebbende stuk op 16 maart 2009 te
willen hebben (stuk is volgens planning gemeente gereed op 15 maart 2009) en zij bij de advisering het
uitgangspunt hanteert dat de minimale kwaliteitseisen gewaarborgd moeten zijn.

5. Stand van zaken Cliënttevredenheidsonderzoek)
De WMO raad stemt in met het conceptadvies van S. Seelen. De inhoud van dit advies zal in een formele
brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal worden aangeboden. In
deze brief zal ook worden gevraagd naar de stand van zaken van beantwoording door de gemeente Leudal
van nog diverse openstaande vragen aangaande het Cliënttevredenheidsonderzoek.

6. W.v.t.t.k.
Signaleringsformulier
J. Bakker heeft naar aanleiding van de signaleringscursus een (concept) signaleringsformulier ontwikkeld en licht de WMO raad toe, hoe het formulier tot stand is gekomen en hoe en waarvoor dit formulier kan worden gebruikt.
J. Bakker zal het formulier nog verder uitwerken en dit formulier ook nog toelichten binnen de Klankbordgroep.    

7. Rondvraag en sluiting
M. Demarteau van Dael: Er komt geen impuls Mantelzorg 2009;
Y. Ox van der Weg: verstrekt voor kennisgeving/ter info tekst en uitleg over overleg in Beesel aangaande een bepaalde activiteit in Baexem;
S. Seelen: verzoek om niet meer het email adres van het Huis voor de Zorg te gebruiken, maar de
e-mailberichten voortaan naar haar thuisadres te sturen;
T. Schrurs: vraagt naar de stand van zaken gebruik klachtenregeling Regiotaxi. Antwoord Y. Ox van der Weg: Schijnt tot nu toe weinig gebruik van te worden gemaakt. Verder geen bijzonderheden te melden op dit moment.    

Om 16.20 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 28 januari 2009
Roel Peeters.

VOORWOORD.

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de WMO raad Leudal.  Deze raad is door het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Leudal ingesteld om gevraagd en ongevraagd advies te geven op het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijk WMO Beleid.

In het jaarverslag leest u dat het voor de  WMO raad een actief jaar is geweest. Gedurende het hebben  we een aantal zaken op elkaar afgestemd, zodat we nu op en meer effectieve wijze kunnen samenwerken. Ook binnen het gemeentelijke apparaat moest een weg worden gevonden om tot een vruchtbare samenwerking te komen.

Een van de doelstellingen in 2008  was dat de burger van Leudal ons kan vinden. Dit hebben wij kunnen realiseren door een eigen website. Ook is een aanvang gemaakt om actief informatie bij de burger in te winnen ( signaleringssysteem)

Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de wijze waarop de leden van de WMO raad en de WMO klankbordgroep hun bijdrage hebben geleverd.

 

A.Mast

(voorzitter )

JAARVERSLAG WMO-RAAD LEUDAL 2008

 

Inleiding.

Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ) in werking getreden.
De wet verplicht de gemeenteraad om een plan vast te stellen, dat richting geeft aan de door de raad en het college te nemen beslissingen.
In de WMO is sprake van een negental prestatievelden.
De WMO hecht veel waarde aan het betrekken van de inwoners bij de totstandkoming van WMO beleid. Hiervoor gebruikt de WMO de term “burgerparticipatie”.
Om een zo breed mogelijke medezeggenschap op het gebied van maatschappelijke ondersteuning te creëren heeft de gemeente Leudal gekozen voor een WMO-raad met daarin mensen die affiniteit hebben met de specifieke doelgroepen, zoals die in de WMO prestatievelden worden genoemd.
De WMO raad Leudal werd op 20 maart 2008 officieel geïnstalleerd.

Samenstelling van de WMO-raad.

De WMO raad heeft in het totaal 8 leden.

Dhr. A.Mast

Dorpsraden

Dhr. J.Roumen

Centr.Clientenraad Proteion Zorgcentrale Midd-Limburg

Dhr. M.J.Remkes

GGZ Zorgvragers

Mevr.Y.N.Ox-van der Weg

Stg. Gehandicaptenbel. Leudal en cliëntenraad Soc.dienst

Mevr. M. Demarteau-van Dael

Thuishulpcentrale Midden-Limburg

Mevr. M.Schrurs

4VO Zij Actief

Dhr. J.Bakker 

Seniorenplatform WMO Leudal

Dhr. H.Rijs    

Vrijwilligers Leudal

 

De leden van de WMO-raad vertegenwoordigen allen aan achterban en hebben tevens zitting in de WMO klankbordgroep..

Dhr. A.Mast vervulde de functie van voorzitter.
Dhr. J.Roumen vervulde de functie van secretaris.
Dhr. M.J.Remkes vervulde de functie van penningmeester.

Ondersteuning.

In 2008 heeft de WMO-raad ondersteuning gekregen van het Huis voor de Zorg te Sittard. Deze  bestond uit administratieve ondersteuning en advisering.

Taak van de WMO-raad

De WMO-raad heeft de taak om de gemeente, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over het WMO beleid. Het betreft  zowel de ontwikkeling  van het beleid als de evaluatie van de uitvoering, gericht op de negen prestatievelden.
De WMO raad doet niet aan individuele belangenbehartiging, maar signaleert wel trends in een bepaalde richting  en geeft aan  wanneer zaken voor verbetering vatbaar zijn.
Daarom is het van belang, dat de WMO raad in een  zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsvorming wordt betrokken.

Samenstelling WMO klankbordgroep.

In de WMO klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van de volgende lokale zelforganisaties zitting.

 1. Stichting Gehandicaptenbelang Leudal en cliënten raad sociale dienst
 2. Stichting Gehandicaptenvereniging Speravi
 3. SOL/RZO
 4. Seniorenplatform WMO Leudal
 5. GGZ Zorgvragers
 6. Thuishulpcentrale Midden-Limburg
 7. Zonnebloem Afdeling Leudal
 8. Dorpsraden Leudal
 9. Cliëntenraad Zorgcentrum St.Charles
 10. Centrale Cliëntenraad  Proteion Zorgcentrum Midden-Limburg
 11. Clientenraad Stichting Welzijn
 12. Clientenplatford Leudal en Maasgouw
 13. Zijactief

-     SOCL
De WMO raadsleden hebben zitting in de WMO klankbordgroep. De voorzitter, secretaris en de penningmeester van de WMO raad vervulden deze functie ook in de WMO klankbordgroep.

Taak WMO klankbordgroep.

De WMO klankbordgroep ondersteund de WMO raad als denktank Het signaleert de ontwikkelingen en knelpunten  in de uitvoering van  de WMO. Het komt zelf met voorstellen  en hebben zitting in werkgroepen.

Vergaderingen/ Overleg..

In 2008 vergaderde de WMO raad 6 maal en de WMO klankbordgroep 2 maal. Deze vergaderingen hadden een vaste structuur.
Aandacht is besteed aan de WMO beleidsplan en de onderliggende beleidsstukken. In de beginperiode was er weinig tijd voor grondige bestudering en het formuleren van  een gedegen reactie. Dit temeer omdat de WMO raad zich na haar officiële benoeming  in een leerfase bevond.

Een vast agendapunt  in de vergadering van de WMO raad is het overleg met de contact ambtenaar Dhr. P.Vennekens. Hij informeert de WMO raad over de ontwikkelingen op het gebied van  de WMO en de positie die de gemeente daarin neemt..

In 2008  hebben  de voorzitter en de secretaris( DB} van de WMO raad 2 maal per maand  een  afstemmingsvergadering  gehad met de contact ambtenaar voor de WMO, Dhr. P.Vennekens.

 

Samenwerking/Contacten.

Op DB niveau heeft de WMO raad contact met andere WMO raden in Midden-Limburg. Het gaat hierbij vooral om kennisuitwisseling, elkaar informeren en standpunten delen .
Verder is er regelmatig contact met “Het huis voor de zorg”.
Enkele leden van de WMO raad en WMO klankbordgroep hebben vergaderingen en workshops bezocht van deze organisatie over WMO gerelateerde onderwerpen. Te denken valt aan “cliententevredenheidsonderzoek”.  Met andere adviesraden die in de gemeente Leudal actief zijn, zoals  seniorenraad en dorpsraden, vrijwilligersraad, cliëntenraad, heeft de WMO raad nog weinig contact gehad.
Voor de toekomst ligt hier nog een taak voor de WMO raad. Indirecte  contacten zijn er wel  omdat een  vertegenwoordiger van deze raden lid is van de WMO raad.

Activiteiten.

De WMO raad heeft een website laten vervaardigen, waarop alle relevante informatie over de WMO en de activiteiten van de WMO raad en de WMO Klankbordgroep voor de burgers te vinden zijn.
De WMO raad had een kennismakingsbijeenkomst met de Commissie Sociaal Maatschappelijk Zaken van de gemeente Leudal. Tijdens deze bijeenkomst heeft de voorzitter van de  WMO raad een dia presentatie gegeven  over de samenstelling en werkzaamheden van de WMO raad, die hiervoor speciaal is vervaardigd.
De voorzitter en secretaris van de WMO raad hadden overleg met de voorzitter van de Stichting Wonen en maakten afspraken over samenwerking.
De WMO raad heeft een huishoudelijk reglement voor haar functioneren vervaardigd en vastgesteld.
De WMO raad heeft een werkgroep ingesteld, die een signaleringssysteem ontwikkelt en uitzet bij de in de Klankbordgroep vertegenwoordigde organisaties. Dit om ook relevante signalen uit de doelgroepen te kunnen oppakken en adviezen over de betreffende onderwerpen te kunnen uitbrengen.
Er is deelgenomen aan een cursus Signalering.

Adviesaanvragen.

Er is advies gevraagd over een aantal beleidsnota”s, die in het kader van het WMO beleid zijn opgesteld.
Het was voor de WMO raad geen gemakkelijke taak om op al deze nota’s gedetailleerd te reageren.
Uitgebreide adviezen zijn gegeven op:

 1. Het Beleidsplan WMO Leudal 2007-2010
 2. De nota “Iedereen doet mee” vrijwilligers en mantelzorgers in Leudal

De WMO raad heeft zich over het beleidsstuk “jeugdbeleid” beperkt tot  een aantal algemene opmerkingen.
Tevens heeft de raad per brief ongevraagd haar advies over de besteding van de extra middelen voor de mantelzorg (Impuls Mantelzorg) aan de gemeente uitgebracht

De WMO raad vindt dat in de beleidsnota’s veel tekst wordt gebruikt,  wat betekent  lange nota,s met veel landelijke algemeenheden, knip en plakwerk van  beleidsnota’s van de voormalige gemeenten Heythuysen,  Hunsel,  Haelen en Roggel en Neer, veel voornemens en nog weinig concrete activiteiten.
De raad hoopt, dat deze concrete activiteiten zullen worden opgenomen in de op grond van het meerjaren WMO Beleidsplan te maken Jaarplannen.

Tot slot.

Het eerste jaar is voor de WMO raad een leerjaar geweest, waar men niet alleen aan elkaar moest wennen, maar ook een werkbare structuur moest ontwikkelen.

Als onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente wil de WMO raad haar rol in 2009 verder verdiepen.

Notulen Vergadering Wmo-raad 19 maart 2009

Aanwezig:
A. Mast, Y. Ox van der Weg,  J. Roumen, T. Schrurs, S.Seelen, H. Rijs, M. Remkes en P.
Vennekens

Afwezig:
M. Demarteau van Dael en J Bakker (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.15 uur. Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: Aanbesteding huishoudelijke
hulp (6a) en WMO en religie (6b). Voor de rest wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 22 januari 2009
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt.
Punt 4: De notitie aanbesteding huishoudelijke zorg van de gemeente Leudal is in plaats van 15 maart 2009 op 25 maart 2009 gereed en zal dan per omgaande aan de WMO-raad ter beschikking worden gesteld. De WMO-raad gaat er van uit dat door deze vertraging ook de reactietermijn van de WMO-raad verlengd wordt;
Punt 5: De desbetreffende brief is verzonden;
Punt 6: de hierop betrekking hebbende aanvullende documenten zijn/worden verspreid.

3. Uitnodiging deelname basiscursus WMO / Mededelingen Peter Vennekens
Uitnodiging deelname basiscursus WMO
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de WMO-raad.

Mededelingen Peter Vennekens

 • Afronding van de jaarverslagen 2008 is bijna klaar;
 • Voorbereidingen kadernota 2010 zijn recent gestart. Kadernota zal in het teken staan van bezuinigingen en wordt in juni 2009 door de gemeenteraad behandeld. Uit vaststelling van de kadernota zal vervolgens de begroting voortvloeien;
 • Nieuwe subsbidiebeleid: de Algemene subsdieverordening en enkele deelverordeningen zijn in concept gereed en worden op 23 maart 2009 in de commissie Leefbaarheid besproken. Deze stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Leudal (link commissie leefbaarheid). Genoemd overleg is openbaar; geïnteresseerden kunnen dit overleg dus bijwonen, waartoe de leden van de WMO-raad door T. Schrurs worden opgeroepen.

In de week van Pasen (14, 15 en 16 april 2009) worden de verenigingen per sectie (sport, muziek enzovoort) geïnformeerd. Afgesproken is dat de WMO-raad ook wordt uitgenodigd voor één van de informatiesessies in april en een stappenplan tegemoet kan zien (actie: P. Vennekens).
Gestreefd wordt het nieuwe subsidiebeleid in juli 2009 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

 • 1e lijnszorg wordt op het einde van dit jaar behandeld;
 • De 2e seniorenfilm komt binnenkort uit;
 • Op 27-02-2009 heeft de gemeente Leudal de WMO-raad een brief gestuurd inzake vragen over de openingstijden gemeentehuis in relatie tot noodzakelijke voorzieningen. Tot op heden is nog geen reactie vernomen van de WMO-raad. Reden hiervan is dat de desbetreffende brief niet is ontvangen. Een kopie van de brief is tijdens het overleg verstrekt.
 • Aangaande de op handen zijnde wijzigingen in de AWBZ onderneemt de gemeente Leudal geen nadere actie.

 

4. Jaarverslag 2008 WMO-raad + financieel verslag
Doorgesproken. Nadat de in het overleg genoemde aanvullingen/suggesties/correcties zijn verwerkt zullen
deze stukken aan de gemeente worden aangeboden.

5. Benoeming vice-voorzitter
Wordt opnieuw geagendeerd voor het eerstvolgende overleg.

6. Verplaatsing vergaderdatum van 27 augustus 2009 naar 10 september 2009.
Akkoord. Locatie: gemeentehuis in Heythuysen.

6a Aanbesteding huishoudelijke hulp
In afwachting van de hierop betrekking hebbende notitie van de gemeente Leudal, heeft S. Seelen hierover ook een document opgesteld. Afgesproken is dat de notitie van de gemeente wordt afgewacht en deze vervolgens samen met het stuk van S. Seelen in de werkgroep wordt besproken.  

6b WMO en religie
De WMO beoogt ook stimulering participatie religieuze invloeden (deelname van kerken, moskeeën). In Limburg zijn deze partijen in ongeveer 50% van de WMO-raden vertegenwoordigd. Hoe staat de WMO-raad Leudal hier tegenover ?
De WMO-raad Leudal stelt zich op het standpunt dat als bijvoorbeeld een kerk behoefte heeft te participeren in de WMO-raad, de kerk hiertoe het initiatief dient te nemen. Dit punt wordt daarom verder voor kennisgeving aangenomen.

7. Rondvraag en sluiting
M. Remkes: verzoek om de tijdstippen te vermelden van de vergaderingen.
S. Seelen: Wat is de visie van de WMO-raad ten aanzien van de op handen zijnde wijzigingen in de AWBZ ? Afgesproken is dat hierop wordt teruggekomen bij de volgende vergadering en S. Seelen een en ander van te voren voorbereid.

Om 15.40 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 23 maart 2009
Roel Peeters.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 14 mei 2009 te Baexem.

Aanwezig:

de dames M. Demarteau, N. Ox, Th. Schrurs, L. Verblakt,
de heren J. Bakker, Ch. Remkes, S. van der Veer, J. Roumen,

Afwezig:

de dames B. Castelijn (m.k.) T. Vullers, R. Creemers
en de heren C. Quaedvlieg, E. Wijers, H. Viegen (m.k.) H. Rijs (m.k.),

Voorzitter:

dhr. A. Mast

Adviseur:

mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg

Notulist:

mw. B. Schreurs - Hensen – Huis voor de Zorg

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering; verwelkomt aanwezigen en geeft aan dat een drietal deelnemers zich heeft afgemeld. Met betrekking tot Mw. Castelijn meldt de voorzitter dat zij tot nader orde afwezig zal zijn wegens ziekte maar dat de stukken haar wel dienen te bereiken.

Mw. Verblakt wordt gelukgewenst met de haar toegekende benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. De voorzitter adviseert haar de orde versierselen met trots te dragen en de jaarlijkse bijeenkomsten ter ere van Koninginnedag indien mogelijk bij te wonen.
Mw. Verblakt geeft aan dat de benoeming voor haar een verrassing was en dat ze heeft genoten van de festiviteiten van die dag.

 1. Vaststelling van de agenda

Agendapunt 4 wordt: Mededeling door de voorzitter over het overleg met Dhr. Peter Vennekens.
Agendapunt 5 wordt: AWBZ (advies aanbesteding Huishoudelijke Hulp) toelichting door Mw. Simone Seelen.
De resterende agendapunten schuiven op naar respectievelijk 6, 7 en 8.

Voor het overige wordt de agenda vastgesteld.

 1. Verslag van de vergadering van 19 februari 2009

De tekst en de inhoud komen gelijktijdig aan de orde.
Pagina 1.
De naam is Remkes i.p.v. Remkens.
Pagina 2.
De naam is Strikker i.p.v. Strikken.

In de discussie die ontstaat over de website wordt het PR/Communicatiebeleid van de gemeente Leudal betrokken.
Het bevreemdt Dhr. v.d. Veer dat de website nog geen melding maakt over het uitgevoerde Klanttevredenheid onderzoek (Pagina 4 van het verslag .
Het onderzoek is vorig jaar al uitgevoerd en de gemeente is verplicht deze openbaar te maken.
De gemeente Leudal zou ervan uitgegaan zijn dat deze informatie op de site van de Wmo-raad geplaatst kon worden.

Dhr. Bakker stelt vast dat er inmiddels een link naar de gemeente is gelegd, namelijk bij de link Wmo-raad, geheel achteraan.

Op instigatie van Mw. S. Seelen en met instemming van de deelnemers zal Mw. Seelen een bondig (een A-viertje) communicatieplan opstellen met richtlijnen, aandachtspunten en mogelijke in- en externe contactpersonen. Zij zal  hierover in overleg gaan met een PR team vanuit deze Wmo-Klankbordgroep te formeren. De heren v.d. Veer en Bakker (alleen met betrekking tot de opstart) stellen zich beschikbaar. Dhr. Viegen lijkt aanwezigen ook een geschikte deelnemer maar deze is niet aanwezig vandaag.

Dhr. Bakker stelt voor een foto en beknopte CV van de deelnemers van de Wmo-Klankbordgroep in de website op te nemen.
Aanwezigen onderschrijven deze suggestie.
Mw. Seelen neemt dit op in het communicatieplan.

De vertegenwoordiging van ‘Jeugd’ in de Wmo-raad wordt aan de orde gesteld. Dhr. Remkes noemt als voorbeeld in Venray de Jeugd-Wmo-raad i.o.
Scholieren en studenten van bijvoorbeeld de Sociale Academie lijken ook een doelgroep.
Dhr. Vennekens zal de gang van zaken t.a.v. Venray blijven volgen.

Pagina 3.
Met betrekking tot het Subsidiebeleid is de voorzitter van mening dat de gemeente haar best gedaan heeft en stelt voor geen uitgebreid advies te verstrekken maar te volstaan met enige opmerkingen zoals bij het Jeugdbeleid het geval is geweest.
Inwoners van de gemeente moeten wel in staat worden gesteld elkaar te ontmoeten, ook in de kerk.
Dhr. Verberkt merkt op dat het aantal ouderen dat met de subsidie niet goed uitkomt beperkt is.
Mr. Schrurs is van mening  dat het Gelijkheidsbeginsel niet vergeten moet worden. Persoonlijke subsidie dient haar inziens gelijk te zijn voor Ouderen- en Vrouwen organisaties.
Aanwezigen en de voorzitter steunen haar in deze.

Dhr. Remkes meldt dat hij met het Riagg in Roermond contact heeft gelegd om te onderzoeken of, naast de rol van de Huisarts e.d., zij in de back-office van de wijkpunten ook een rol kunnen spelen.

Pagina 4.
Met betrekking tot een terugkoppeling naar het Regionaal Zonnebloem bestuur vertelt de secretaris, Dhr. Roumen, dat hij via e-mail bericht heeft vernomen dat e.e.a. in het bestuur is besproken. Op deze Wmo-Klankbordgroep vergadering wordt de Zonnebloem niet vertegenwoordigd. Op de volgende zal haar voorzitter present zijn.
De secretaris zal telefonisch contact opnemen met de Zonnebloem en wijzen op de bereidheid zitting te (laten) nemen als vertegenwoordiger van hun organisatie.

Met inachtneming van bovengenoemde discussies, besluiten en acties wordt het verslag goedgekeurd.

 1. Mededelingen

Dhr. Roumen krijgt het woord.
Spreker bericht over het 14-daags overleg met Dhr. Vennekens.
Dhr. Roumen is bij de hoorzitting inzake het Subsidiebeleid aanwezig geweest. Deze verliep goed. 
In juni 2009 zal de raad, na nog een hoorzitting met belanghebbenden, het subsidiebeleid vaststellen.
Het advies van de Wmo-raad dient voor 16 juni 2009 uitgebracht te worden. Hieraan zal gevolg worden gegeven.

Het Jaarverslag is ter kennisgeving aangeboden.
Nadat Dhr. Roumen dit van de gemeente heeft ontvangen zal hij het verslag aan de leden van de Wmo-Klankbordgroep doen toekomen.
Naar aanleiding hiervan komt de vraag aan de orde op welke wijze het Beleidsplan, dat per onderwerp, voorzien van een visie voor 4 jaar is opgesteld,  moet worden geëvalueerd. Temeer omdat het jaarverslag niet nader gespecificeerd is in doelen en aktie-punten per jaar.
Besloten wordt vooraleerst te bekijken hoe in het jaarverslag eruit ziet, waarna tot een reactie zal worden overgegaan.

Het verstrekte advies inzake Mantelzorg is geheel overgenomen.

Met betrekking tot het Accommodatiebeleid werd door Dhr. Vennekens medegedeeld dat de procedure is opgeschort naar juni 2009.
In verband met nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in mei 2010 zal het college een daartoe ingericht bureau de opdracht tot formulering verstrekken.
De huidige raad zal dit voorzien van een advies en de beslissing overlaten aan de nieuwe gemeenteraad.

De voorzitter stelt vast dat we meer van dit soort verschuivingen kunnen verwachten.

Mw. Seelen geeft in dit verband aan aan dat d.d. 19 maart 2009 is toegezegd dat op het advies m.b.t. het klanttevredenheidsonderzoek van de Wmo-Raad een reactie zou volgen. Rond juni/juli 2009 dient alweer de publicatie van het nieuwe onderzoek te verschijnen.
De secretaris zal een schriftelijk verzoek om alsnog te reageren aan het college indienen.

 

 1. Advies aanbesteding Huishoudelijke Hulp

Mw. Seelen bericht over de aanbesteding van de Huishoudelijke Hulp. Hierover is in overleg met de werkgroep een advies opgesteld en rondgezonden aan de Wmo-raad. De binnengekomen e-mail reacties zijn hierin verwerkt. Het advies is reeds verzonden (de daedline was afgelopen maandag) en wordt nu ter info uitgereikt.

De gemeenten in Noord Limburg kiezen afzonderlijk de zorgaanbieder(s), echter, het bestek is gezamenlijk opgesteld.

Het “advies t.a.v. AWBZ (concept)”  is door Mw. Seelen in overleg met deskundige van het Huis voor de Zorg tot stand gekomen.
Het onderwerp is in de Wmo-Raad uitgebreid aan de orde geweest.
Aanwezigen geven na een korte leespauze commentaren die door Mw. Seelen zullen worden toegevoegd en aangepast. Zij zal de deelnemers van de Wmo-Klankbordgroep van een gewijzigde versie voorzien.
Op de vraag van Dhr. v.d. Veer of een dergelijk advies wel zin heeft stelt de voorzitter vast dat we hiernaar te allen tijde schriftelijk kunnen verwijzen maar dat dit ook in het jaarverslag zou moeten worden opgenomen. Het is tevens de taak van de Klankbordgroep de gang van zaken te volgen.
Een ‘toetsenlijst’ zou een zinvol instrument kunnen zijn.
De nieuwe versie van het advies zal door de secretaris, voorzien van een begeleidende brief aan de raad worden toegezonden.
Dhr. Remkes zal het advies aan Dhr. Castelijn doen toekomen.

De voorzitter stelt vast dat zijn inziens de Wmo-Raad en –Klankbordgroep door de gemeente steeds beter gewaardeerd worden.

 1. Stichting Wegwijzer

De voorzitter bericht dat in de gezamenlijk bijeenkomst RZO WWZ tezamen met de Wmo-raden d.d.
18 maart 2009 uitgebreid werd overlegd in aanwezigheid van Dhr. Verboeket.                     
Mw. Vullers, voorzitter van dit overleg, heeft naar aanleiding van deze bespreking een vervolgoverleg nodig geacht.
Het werk van de Wegwijzer lijkt op het werk van MEE (vanuit Roermond gestuurd), dat wil zeggen een beetje front- en een beetje back office.
Na totstandkoming van meer duidelijkheid zou er een nieuw overleg worden beraamd.
Aanwezigen geven aan dat ze de hele discussie niet begrijpen. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan door Arthur Jansen en alles is in diverse gremia gepresenteerd. Het lijkt erop alsof men de hele zaak nog eens over wil doen.

 1. Signalering

Dhr. Bakker reikt 2 signaleringsformulieren uit. Een is bestemd voor de Wmo-Raad en een is bestemd voor de individuele burger.
Dhr. Bakker verzoekt aanwezigen deze formulieren te bestuderen en van commentaar te voorzien. Ook verzoekt hij mee te denken over mogelijke locaties van waaruit de formulieren verstrekt kunnen worden.

Na enige discussie stelt de voorzitter, met dank aan Dhr. Bakker voor zijn werkzaamheden, als volgt vast:

 • De deelnemers aan de Wmo-Klankbordgroep bekijken de formulieren.
 • In overleg met Mw. Seelen zullen ze worden aangepast en in het communicatieplan worden opgenomen.
 • In de Wmo-Raad vergadering van Juni zullen de eindversies worden vastgesteld en de uitgifte locaties worden bepaald.
 1. rondvaag en sluiting
 • Aanwezigen hebben een uitnodiging over een overleg inzake de eerstelijnszorg ontvangen. (Dhr. v.d. Veer)
 • Dhr. Bakker pleit er voor bij de gemeente aan te dringen om bij de Rabobank, bij het sluiten van deze bank in Baexem, over te gaan tot wijkvoorzieningen.

De voorzitter zal zich bedenken over de aanpak, per omgaande schriftelijk dan wel eerst na te gaan wat de plannen zijn en alsdan te reageren. Vervolgens zal hij in samenwerking met Dhr. Bakker een brief opstellen.

 • De huisarts in Baexem zoekt ruimte. Dhr. Bakker is van mening dat dit hier, bij de stichting Welzijn zou kunnen, namelijk in het huis van de beheerder. Dhr. v.d. Veer zegt dat ook de pastorie in Baexem leeg staat.
 • Dhr. Remkes meldt dat de gemeente Venlo prestatievelden 7, 8 en 9 op pakt. De voorzitter meldt dat de betrokken ambtenaar op 17 september in de Wmo-Klankbordgroep hierover komt berichten.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering is op 17 september 2009.

Notulen Vergadering Wmo-raad 25 juni 2009

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker, P. Vennekens, S. van der Veer (toehoorder)

Afwezig:
M. Demarteau van Dael (z.k.)
H. Rijs (m.k.)
Y. Ox van der Weg (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.15 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 19 maart 2009
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt.
Punt 5: Benoeming vice-voorzitter zal gelijktijdig plaatsvinden met vaststelling rooster van aftreden (overleg WMO-raad op 10 september 2009).

3. Mededelingen
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan voor Leudal
Naast de dorpsraden in de diverse kernen wordt ook de WMO-raad geconsulteerd inzake dit onderwerp. Afspraak: De door de leden van de WMO-raad geconstateerde knelpunten per e-mail aan A. Mast toesturen.

Mededelingen J. Remkes

 • Op 09-07-2009 vindt manifestatie “Stap voor stap” plaats in het kader van het programma Lokale versterking GGZ WMO, georganiseerd door de leden van de initiatiefgroep Lokale Versterking Noord- en Midden Limburg;
 • Op 17-09-2009 vindt regio-overleg GGZ plaats.

Mededelingen Peter Vennekens

 • Subsidiebeleid: stand van zaken tot nu toe toegelicht. Beoogde subsidiebeleid (inclusief terugkoppeling reacties/resultaten hoorzittingen met belanghebbenden en reacties en antwoorden van het college) wordt op 15 juli 2009 door de gemeenteraad besproken;
 • Ombuigingen: Ten behoeve van de financiële positie van de gemeente Leudal op zowel korte als lange termijn wordt momenteel organisatiebreed beoordeeld of, waar en hoe bezuinigd kan worden, maar ook of, waar en hoe (extra) inkomsten kunnen worden gegenereerd;
 • Accommodatiebeleid: hangt nauw samen met overig beleid (bijvoorbeeld subsidies). Uitwerking van de kaders van het beoogde accommodatiebeleid wordt momenteel uitgevoerd door een hiervoor opgerichte projectgroep. Gestreefd wordt eind 2009 het accommodatiebeleid vast te stellen.
 • Nota Mantelzorg en beleidsverslag WMO is op 23-06-2009 door de gemeenteraad vastgesteld;
 • Onderwijsbeleid: komt er aan. De desbetreffende nota zal aan de WMO-raad worden verstrekt (actie: P. Vennekens);
 • Nota 1e lijnszorg: beoogde planning (eind 2009) wordt niet gehaald, nota kan in 2010 tegemoet worden gezien;
 • Bibliotheekbeleid: bevindt zich op dit moment nog in een pril stadium. WMO-raad wordt opgeroepen pro-actief mee te denken hierover en hierbij nauw samen te werken met de diverse dorpsraden.

Overige mededelingen:
* Keerpunt Neer wordt gesloten, blijkt niet rendabel te zijn. Een mogelijk alternatief (eventueel in een andere kern of kernen) wordt momenteel door de Rabobank onderzocht.

4. Beleidsverslag WMO 2008
Besproken en waar nodig nader toegelicht door P. Vennekens. Gesteld wordt dat voor zowel de gemeente
als de WMO-raad een rol is weggelegd in het stimuleren van samenwerking bij en door de diverse
verenigingen in de kernen van de gemeente Leudal.
Leefbaarheid is meer dan accommodatiebeleid, wat in het stuk naar oordeel van de WMO-raad te weinig tot
uitdrukking komt. Leefbaarheid hoort naar mening van de WMO-raad in een veel breder verband te worden
getrokken. 

5. Notitie iedereen doet mee
Gemeenteraad Leudal heeft tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2009 haar complimenten geuit over de inzet en input door de WMO-raad bij de totstandkoming van deze notitie. De WMO-raad dankt op haar beurt S. Seelen voor de door haar geleverde inzet en input in deze.

6. Advies AWBZ
De WMO-raad complimenteert S. Seelen met het desbetreffende, als gedegen aangemerkt, stuk. De WMO-raad stemt in met dit advies AWBZ.   
Een bijlage met daarin vermeld AWBZ pakket maatregelen wordt nog via het secretariaat verspreid.

7. Signalering
In aanvulling op het in ontwikkeling zijnde signaleringsformulier zal ook een reactieformulier worden ontworpen wat via een antwoordnummer kan worden verzonden. Het postadres van dit antwoordnummer wordt het secretariaat van de WMO-raad.

8. Rondvraag en sluiting
S. Seelen: meldt dat wetswijziging betreffende Alphahulp afgerond is;
M. Remkes: meldt dat financiële overzichten met vertraging aan gemeente zijn aangeboden;
T. Schrurs: meldt zich af voor de volgende vergadering van de WMO-raad.

Om 16.20 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 1 juli 2009
Roel Peeters.

Notulen Vergadering Wmo-raad 10 september 2009

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen,  S.Seelen, M. Remkes, J Bakker, P. Vennekens, H. Rijs, Y Ox van der Weg

Afwezig:
M. Demarteau van Dael (m.k.)
T. Schrurs (m.k.)

Notulist:
Simone Seelen (vervanging)

 

1. Opening
Opening: 14.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededeling: Bij Marianne Demarteau is voor de zomer een hersentumor vastgesteld. Ze is inmiddels succesvol geopereerd en behandeld en de prognose is gunstig. Zij is zelfs voornemens om z.s.m. haar werk en dat van de Wmo-raad weer op te pakken. Jan bezorgt namens de Wmo-raad een bloemetje.

2. Verslag vergadering 25 juni 2009
Pagina 1 subsidie en pagina 2 signalering komt terug op de agenda.

3. Mededelingen

Mededelingen Peter Vennekens

 • Subsidiebeleid: stand van zaken tot nu toe toegelicht. De Raad heeft de kadernota vastgesteld en speciale verordeningen conform het ontwerp met 2 wijzigingen zoals daar zijn: de subsidie voor de kerken wordt niet opgezegd, al vindt subsidie in de toekomst plaats in het kader van maatschappelijke activiteiten; daarnaast blijft de subsidie voor buurtverenigingen gehandhaafd. In het laatste kwartaal van dit jaar worden de beschikking uitgereikt volgens het systeem: 2010 oude regeling; 2011 2/3 oud-1/3 nieuw etc. Er is nog een pleidooi gevoerd om MbvO separaat te bekostigen. Er is echter gekozen om dit te vertalen in vast geld per lid van de seniorenvereniging. Met dit geld kan desgewenst MbvO worden georganiseerd. De uitvoering wordt aanvang 2010 geëvalueerd. Eventueel kan bij meer helderheid over het accommodatiebeleid nog aanpassingen volgen i.v.m. huisvestingskosten

Accommodatiebeleid: Voor het zomerreces zijn de kaders van het accommodatiebeleid vastgesteld waarbinnen het beleid vorm moet krijgen. Dit wordt voorgelegd aan een gremium van gebruikers vanuit sport, verenigingen, bibliotheekwerk e.d. 28 en 29 september zijn deze hoorzittingen gepland. De Horeca is niet direct uitgenodigd, maar kan wel op oproep Streekbode reageren.
Onderwerpen hierbij zijn:
- verenigingsgebouwen
- dorpshuizen (maatschappelijk dan wel privaat)
- onderwijs
- sport (gym-terreinen)

Hierbij staan de volgende vragen centraal:
Waartoe hebben we de gebouwen nodig?
In welke functies moet worden voorzien?
Welke gebouwen en invulling van functies is passend?
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Wat is de rol van de gebruikers in de in stand houding/het beheer van de gebouwen?
Wat is de rol van de gemeente?

De Wmo-raad is zowel voor maandag 29 september in Heythuijzen, als voor dinsdag 29 september in Nunhem uitgenodigd. Herman Rijs en Jelle Bakker gaan 28 september, Nanda Ox en Chiel Remkes 29 september.  De Voorzitter Adri Mast neemt deel namens de dorpsraad.

Als vervolg op deze avonden komt er een nieuw voorstel vanuit de Raad op basis van de conclusies van deze avonden.
Er is een relatie tussen het accommodatiebeleid en  de leefbaarheid in de kernen. Dit laatste is een heel belangrijk thema voor Leudal. Er is een meerjaren visie van Leudal waarin hiervoor aandacht is. Hierbij spelen thema’s als gebiedsontwikkeling, versterking bestuurskracht (er worden zaken lokaal geregeld) en versterking economisch achtergesteld gebied. Een aantrekkelijk woon en leefklimaat is uiteraard essentieel hierbij. Hierin speelt de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen weer een belangrijke rol.

De dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner in dit hele verhaal. Mw. Claudia Storme is aangesteld om de communicatie vanuit de gemeente te bevorderen en dan speciaal die met de dorpsraden.

De voorzitter licht toe dat ter voorbereiding op de inspraak:

 1. Het thema accommodatiebeleid en leefbaarheid kernen vandaag op de agenda van de Wmo-raad staat. Simone Seelen heeft ter aanzet een presentatie/notitie voorbereid.
 2. Op 19 oktober vindt er daarnaast een presentatie en discussie plaats in de dorpsraden wederom ondersteund door Mw. Seelen.
 3. Desgewenst komt het thema dan in het laatste overleg van de Wmo-raad terug.
 • Dhr. Peter Vennekes is aangesteld als teamleider en het is denkbaar dat zijn uitvoerende werk t.a.v. de Wmo-raad overgedragen zal worden aan een collega. Peter wordt verzocht om een nieuw organogram van de gemeente te verspreiden via de secretaris Jan Roumen.

 

 • Jan Roumen checkt daarnaast de openliggende reacties op adviezen vanuit de Wmo-raad.
 • 7 oktober is er een voorlichting vanuit MEE over de wijzigingen AWBZ en knelpunten. Info via Jan.  

 

4. Rooster van aftreden Wmo-raad Leudal
Besproken en akkoord bevonden.

5. Benoeming vice-voorzitterschap
Nanda Ox-van der Weg is bereid het vice-voorzitterschap op zich te nemen. Dit wordt met algemene stemmen en dank aangenomen door alle Wmo-raadsleden.

6. Signalering
De voorzitter legt de vergadering 2 opties voor, die van een eigen postbus of antwoordnummer. Unaniem wordt besloten voor een antwoordnummer. Chiel Remkes vraagt een antwoordnummer z.s.m. aan.

7. Voorzieningen en leefbaarheid kernen
Notitie die als onderligger voor de presentatie geldt is vooraf verzonden aan alle leden.
Enkele reacties t.a.v. discussie:
- Interessant stuk dat veel denkwerk bundelt, maar ook oplevert en zeker ook veel discussie. Het is erg idealistisch om mensen om een (grote) eigen bijdrage te vragen. Zijn mensen daar wel aan toe en is dat wel reëel?  Denk je als Wmo-raad vanuit de burger of vanuit het beleid?
- Daarbij moet men als gemeente eerst eens wat zuiniger zijn op zijn vrijwilligers en hen goed faciliteren. Daar ontbreekt het helemaal aan en dan wil men straks nog veel meer vrijwillig laten doen, dat is niet reëel.
- Daarbij komt de vraag of je eerlijk bent als gemeente als je vooraf al zegt: wij betalen alleen stenen, geen mensen. Is er dan nog wel ruimte voor discussie. Je moet hier ook niet voor kiezen als gemeente, want dan kom je bedrogen uit qua onderhoud van je gebouwen.
- Misschien zijn er wel normen waaraan je de leefbaarheid kan toetsen vanuit de VNG of zo of wellicht ook wel cijfers over per hoeveel vrijwilligers er een coördinator moet zijn die hun werk faciliteert.
- Het is van belang om de gemeente kritisch te bevragen en ook verschillende mogelijkheden te horen. Daarin is de uitwerking zoals die in de presentatie gegeven is over de bibliotheek en alle opties die er zijn om eventueel niet het gebouw maar wel de voorziening in stand te houden heel bruikbaar. Met deze opties moet de gemeente zelf komen.
- Daarbij komt ook nog eens de vraag in hoeverre je echt alles deelt als gemeente, niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Laat een O.L.S. bijvoorbeeld ook delen in de winst.

De discussie welke visie de Wmo-raad heeft t.a.v. de leefbaarheid in kernen en of men daarin het idee van de civil society zoals dat in het verlengde van de Wmo leeft wordt aangehangen is nog niet aan het einde. Voorlopig spitsen we deze even toe op het accommodatiebeleid.  

8. Rondvraag en sluiting

S. Seelen: zegt toe een checklist en specifieke info ter ondersteuning van Wmo-raadsleden t.b.v. 28/29 september discussie accommodatiebeleid.
A. Mast zal oude verslagen comprimeren t.b.v. plaatsing op de website

Dhr. A. Mast sluit de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 17 september 2009 te Baexem.

Aanwezig                     : de dames, N. Ox, Th. Schrurs, T. Vullers
de heren J. Bakker, Ch. Remkes, S. van der Veer (secretaris), H. Viegen,
J. Roumen
Afwezig                       : de dames B. Castelijn (m.k.), R. Creemers, M. Demarteau (m.k.),
en de heren C. Quaedvlieg, E. Wijers,  H. Rijs (m.k.), L. Verblakt (m.k.),
L. Hermans (m.k.), R. Krauwel,
Voorzitter                                 : dhr. A. Mast
Adviseur                                  : mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg
Notulist                                    : mw. B. Schreurs – Huis voor de Zorg
Gasten:                                   : de heren E. van Mierlo en R. Frenken

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.                            (m.k. = met kennisname)

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Het is de eerste vakantie na de zomerperiode.
De voorzitter heeft namens de Wmo-Klankbordgroep bloemen verzonden aan Mw. Demarteau met de wens voor een voorspoedige beterschap.

 1. Vaststelling van de agenda.

De volgorde van de nummering wordt gewijzigd; 6. Regio Kompas en 7. Rondvraag en sluiting.
De agendaonderwerpen blijven ongewijzigd.

 1. Verslag van de agenda van 14 mei 2009.

Naar aanleiding van de tekst:
Pagina 1, agendapunt 1,           spelfouten: orde = order, ordeversierselen = één woord.
Pagina 2, laatste alinea,           mei 2010 = maart 2010.
Pagina 3, 2e alinea,                  daedline = deadline.
Pagina 3, 3e alinea,                  toevoegen : een deskundige, Dhr. = mevrouw Castelijn.

 

Naar aanleiding van de inhoud:
Mw. Seelen, 1e alinea:
Is er is door mw. C. Timmermans van de gemeente Leudal nog niet gereageerd op het advies van de Wmo-Klankbordgroep over het klanttevredensheidonderzoek terwijl dit wel een verplichting is.
Mw. Seelen vindt dit niet juist.
De voorzitter zegt toe B&W hieraan schriftelijk te zullen herinneren.

Dhr. v.d. Veer meldt over de in de rondvraag vermelde huisarts kwestie in Baexem.
De zoektocht naar een nieuwe huisvesting heeft nog niets opgeleverd. Naar verluidt is wethouder Bogget niet erg behulpzaam in deze zaak.

Mw. Schrurs informeert naar de in de rondvraag genoemde brief aan de Rabobank.
De voorzitter meldt dat een brief nog niet verzonden is.
In de ontstane discussie wordt aangehaald dat de problematiek ook voor Grathem geldt en dat de bezorgdheid dient te worden uitgesproken ten behoeve van alle betrokken dorpen.
De KBO heeft wel een schriftelijke reactie gezonden.
Aanwezigen zijn van mening dat de Wmo-Klankbordgroep dit voorbeeld dient te volgen.
De voorzitter zal een brief opstellen.

Met bovenstaande wijzigingen en toevoegingen wordt het verslag goedgekeurd.

 

 

 

 

 1. Mededelingen:

De voorzitter meldt een uitnodiging van het gemeentebestuur voor hoorzittingen op 28 en 29 september met vertegenwoordigers van verenigingen, belangenorganisaties en dergelijke betreffende het accommodatiebeleid. Deze uitnodiging is ontvangen door de Wmo-raad (4 personen), Dorpsraden, vrouwenorganisaties (waaronder Mw. Schrurs), en de KBO (waaronder de voorzitter).

De secretaris heeft bij de heer Lommen als deelnemers opgegeven voor maandag 28.09 dhr. Rijs en dhr. Bakker en voor dinsdag 29.09 dhr. Remkes en mw. Ox.
Op dhr. Rijs na, die niet aanwezig is, stemmen allen in.

Naar aanleiding van deze hoorzitting komt het volgende ter sprake:

 • Mw. Schrurs is van mening dat “wij” als commissieleden geen spreekrecht hebben. Zij zal daarom de hoorzitting namens de vrouwenorganisaties bijwonen.
 • De voorzitter gaat namens de KBO. Hij stelt vast dat er vanuit de Wmo-Klankbordgroep 6 aanwezigen zullen zijn waarvan er dus 4 personen geen spreekrecht hebben.
 • Mw. Seelen houdt in oktober een presentatie bij de DOL (Dorpsraden Overleg Leudal) waarbij het accommodatiebeleid als thema ook aan de orde komt. Mw. Seelen geeft aan dat zij een aanzet wil geven over de gedachte “hoe de leefbaarheid in de dorpen, in samenhang met de Wmo, gestalte gegeven kan worden”.
 • Mw. Seelen zegt toe dat wanneer zij de presentatie kompleet heeft, zij deze aan de Wmo-Klankbordgroep leden zal doen toekomen. Het document is evenwel ter informatie en zeer vertrouwelijk. Aanwezigen nemen hiervan akte.

De conversaties aangehoord hebbende stelt dhr. Viegen vast dat de quintensense van het een en ander hem ontgaat, enerzijds door het ontbreken van de vergaderstukken maar ook vanwege het ontbreken van feiten waar de deelnemers aan beide overleggen, de Wmo-raad en Wmo-Klankbordgroep, wel kennis van hebben.
Dhr. Viegen lijkt het daarom beter de samenstelling van de Wmo-Raad uit te breiden en de activiteiten van de Klankbordgroep te beëindigen.
De voorzitter heeft wel begrip voor zijn opvatting maar is het oneens met de voorgestelde oplossing.
De Wmo-Klankbordgroep is een belangrijk orgaan; de Wmo-Raad is hieruit voortgekomen.  
Er moet nog meer duidelijkheid komen over de precieze taken van de Klankbordgroep en een gestructureerde werksituatie is nog niet helemaal voorhanden.
Er moet voor worden gewaakt dat de Wmo-Klankbordgroep geen klachtenbureau voor individuele gevallen wordt en de “gedachten” van de deelnemers moeten doelgroepoverschrijdend worden.

De afwezigen die van hun absentie bij de secretaris niet hebben gemeld, zullen telefonisch benaderd worden met het verzoek de volgende keer wel aanwezig te zijn of zich met reden af te melden.
De voorzitter zal deze belAktie ter hand nemen.

De secretaris zal dhr. P. Vennekens verzoeken de stukken in het vervolg, in aanvulling op reguliere post, digitaal aan hem te doen toekomen.
(De betreffende uitnodigingsbrief zal door dhr. Remkes aan Bertie worden verstuurd die deze vervolgens in kopievorm aan mw. Vullers zal doen toekomen.(Is uitgevoerd 21.09.09)

 1. PR-Plan.

De door mw. Seelen verstrekte inventarisatie- en plan documenten worden ter hand genomen en besproken.
Na de opmerkingen en toevoegingen van de aanwezigen zal zij deze tot definitieve werkdocumenten uitwerken.

 

 

 

 

Er volgt een uitgebreide vraag en antwoord sessie als volgt weergegeven:
Ten aanzien van knelpunten bij de huidige communicatie:

 • De voorzitter verwacht veel werk ook op de lagere termijn.
 • De GGZ krijgt middelen voor PR activiteiten via de AWBZ; dit is noodzakelijk zegt dhr. Remkes.
 • Dhr. Bakker voert PR activiteiten uit ten behoeve van de senioren vereniging; “je moet het wel zelf doen”.
 • De stichting Welzijn Leudal en Maasgouw hebben 2 Wmo-adviseurs.
 • Publicatie en Wmo-Raad/Klankbordgroep informatie in de nieuwe gemeentegids ontbreekt.
 • Mw. Seelen concludeert hieruit dat bij gemeentelijke commissies en dergelijke nauwelijks bekendheid over deze gremia zijn.
 • De beschrijving wordt: “Leudal bestaat uit 16 kernen”, i.p.v. 16 dorpen en 3 gemeenten.
 • De voorzitter heeft contact gehad met dhr. Ckamr en afgesproken dat als er onderwerpen zijn die allochtone medebewoners regarderen, hij voor een vergadering van de Wmo-Klankbordgroep zal worden uitgenodigd.
 • De jeugd blijft moeilijk te bereiken en te interesseren. Via de gemeentelijke jongerenwerkers zou nog een poging gedaan kunnen worden.
 • De mogelijkheid bestaat een tekstschrijver in te huren als het gaat om publicitaire uitingen; bijvoorbeeld bij Stichting Welzijn of andere professionelen.

Wie willen we informeren, bij wie willen we de Wmo-raad meer bekend maken:

 • De genoemde organisaties en personen worden aangevuld:
  • commissies
  • politieke partijen

Welke zijn er waar we aanvullend gebruik van zouden kunnen maken?

 • “Huis aan huis bladen” wordt verwijderd.
 •  Mw. Seelen concludeert dat het een goed idee is stelselmatig te publiceren in de Streekbode.
 • Aanwezigen zullen mw. Seelen voorzien waar mogelijk van free publicity exemplaren van bladen/kranten e.d.

Andere ideeën?

 • Huisstijl is een belangrijk punt van aandacht. De ijsvogel, die op de website voorkomt, zou ook als briefhoofd kunnen dienen.
 • Het organiseren van Open dagen, jaarmarkten e.d. vinden aanwezigen geen goed idee.
 • “Pr-materiaal” van de gemeente wordt doorgestreept.
 • “Informatiebijeenkomsten” komt op de reservelijst.
 • Pennen en zo is uit den boze.

Afgesproken wordt dat de wethouder voor de volgende PR bespreking zal worden uitgenodigd.

Mw. Seelen bedankt aanwezigen voor de actieve bijdrage.

 1. Regionaal Kompas.

De heren Erik van Mierlo (voorzitter Werkgroep cliëntenparticipatie Regionaal Kompas) en Ronald Frenken ( Voorzitter cliëntenraad MOV –Maatschappelijk Opvang Voorzieningen) worden, zij het vertraagd maar niet minder hartelijk, door de voorzitter verwelkomd.

De presentatie, waarvan een kopie bij het verslag wordt toegevoegd, en de aanvullende informatie is voor aanwezigen reden voor een applaus. De gestelde vragen worden naar tevredenheid beantwoord.

De voorzitter bedankt de heren voor hun uitstekende presentatie.

 

 

 

 

 1. Rondvraag en sluiting.
 • Desgevraagd door dhr. Viegen wordt bevestigd dat de volgende vergadering plaatsvindt op 19 november aanstaande.
 • Dhr. Bakker meldt een dreigende verdwijning van een 8-tach bibliotheken in de gemeente. Geldgebrek is de oorzaak.

Gevoegd bij het feit dat B&W nog niet of nauwelijks heeft gereageerd op de adviezen van de Wmo-Klankbordgroep wordt besloten een herinneringsbrief te sturen aan B&W met het verzoek om alsnog op alle gegeven adviezen te reageren en duidelijkheid te verstrekken of er al dan niet nog meer bezuinigingen aan de orde zijn.

 • Namens dhr. Gerats, Huis voor de Zorg, overhandigt mw. Schreurs de Gereedschapkist Wmo. Deze is in opdracht van het Ministerie van VWS samengesteld en geeft de bereikte resultaten in de vorm van producten, instrumenten en diensten van het Wmo-team in de periode 2006 tot en met 2008 weer.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

Bijlage: presentatie

Notulen Vergadering Wmo-raad 22 oktober 2009

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, T. Schrurs, S. Seelen, M. Remkes, J Bakker, P. Vennekens, N. Ox-van der Weg

Afwezig:
M. Demarteau van Dael (m.k.)
H. Rijs (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.05 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 10 september 2009
Vastgesteld met de volgende correcties/aanvullingen
- “Nunen” moet “Nunhem” zijn;
- M. Demarteau van Dael was mét kennisgeving afwezig;
- de openliggende reacties op adviezen vanuit de WMO-raad worden in een matrix verwerkt (actie: J. Roumen);
- Implementatie van een antwoordnummer loopt. In overweging wordt gegeven dit via de gemeente te doen.

3. Mededelingen P. Vennekens
* Afgelopen dinsdag heeft bilateraal overleg plaatsgevonden tussen het DB van de WMO-raad en
P. Vennekens. Tijdens dit overleg is de nieuwe teamleider van team WIZ, de heer R. Caris, voorgesteld;
* De heer Caris zal samen met C. Timmermans als aanspreekpunt gaan fungeren richting de WMO-raad ten aanzien van de prestatievelden 5 en 6;
* Omdat P. Vennekens is benoemd als teamleider team W&O, zal hij voortaan nog slechts incidenteel betrokken zijn bij de WMO-raad;
* Kaders accommodatiebeleid staat geagendeerd door de gemeenteraadsvergadering van november 2009. Gestreefd wordt in februari 2010 het beleid op hoofdlijnen te kunnen vaststellen;
* Momenteel loopt een onderzoek vanuit de Provincie over mobiele voorzieningen (voorbeeld: SRV-wagen, bibliobus) om kernen zo leefbaar mogelijk te maken c.q. te houden;
* Verbetering en behoud van leefbare kernen op gemeentelijk niveau komt ook terug in bouwtechnische programma’s (bijvoorbeeld DOP in samenwerking met dorpsraden);
* Onderwerpen vanuit het GOML (Georganiseerd Overleg Midden Limburg) met raakvlakken WMO die nu lopen zijn o.a. de zorgstrip, CIRO, zorgcampus, bevordering samenwerking ziekenhuizen Roermond en Weert ter optimalisatie van het zorgaanbod;
* De indicatiestelling van de dagopvang komt, in verband met de “uitkleding” van de AWBZ mogelijk bij de gemeente te liggen, waarbij de gemeentelijke financiële mogelijkheden een knelpunt kan vormen. In die zin is daarom besloten voor een individuele benadering (maatwerk);
* Informatievoorziening WMO is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van de WMO-raad;
* Voor de prestatievelden 5 en 6 geldt als uitgangspunt de meest goedkope adequate voorziening;
* Het klant tevredenheids onderzoek over 2009 wordt hoe dan ook in 2010 uitgevoerd, met als doelstelling een beeld te vormen van de te realiseren WMO-doelen 2011-2015. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de WMO-raad een meer pro-actieve deelname van de doelgroep te stimuleren.

 

 

Overige mededelingen:

 • Recent heeft de WMO-raad overleg gehad met de commissie Sociaal Maatschappelijke Zaken (SMZ) waarbij de volgende punten aan de orde zijn geweest:
  • het functioneren van de WMO-raad;
  • verbeterpunten à terugkoppeling van adviezen, het up-to-date houden van de website van de WMO-raad;
  • ombudsfunctie (gebruik signaleringsformulier);
  • samenwerking met de gemeente; 
 • Conclusie functioneren WMO-raad en samenwerking met de gemeente: Positief. WMO-raad is in ontwikkeling. Belangrijk punt voor 2010 zal zijn het nadrukkelijker uitdragen van de WMO, zowel extern als intern.

4. Ingekomen stukken
* Uitkomsten tevredenheidsonderzoek + benchmark;
* Brochure 1e lijnszorg Limburg (Huis voor de Zorg);
* Uitnodiging voor een WMO-symposium op 3 november 2009;
* Agenda + verslag van overleg Zorgvragers;
* Stuk van de Provincie “Heel Limburg Digitaal”.

5. PR-plan door Simone Seelen (bijgevoegd)
Wijzigingen zijn doorgevoerd en akkoord bevonden. PR-plan is doorgesproken en toegelicht door S. Seelen. De in genoemd PR-plan aanbevolen acties worden overgenomen door de WMO-raad.
* Voortaan zal naast het reguliere verslag een besluitenlijst worden opgesteld, waaruit de ondernomen acties en de te ondernemen acties vanuit genomen besluiten kunnen worden gevolgd.
Afspraak: Over de exacte vorm en inhoud van deze besluitenlijst neemt A. Mast contact op met
R. Peeters van de gemeente Leudal;
* Het maken van briefpapier zal worden verzorgd door de Webmaster;
* Postdistributie signaleringsformulier: J. Bakker sluit dit kort met C. ten Haaf van de gemeente Leudal;
* Evaluatie met portefeuillehouder: het voornemen is dit onderwerp in te plannen met het overleg van de WMO-raad in december 2009.

6. Signalering
* Desbetreffend formulier bevindt zich in de afrondende fase. Vormgeving à PDF ter voorkoming van misbruik/oneigenlijk gebruik;
* Te zijner tijd evaluatie.

7. Rondvraag en sluiting
C. Remkes: spreekt zijn tevredenheid uit over de implementatie van het antwoordnummer. Vraagt verder aandacht voor vertegenwoordiging van andere organisaties bij de diverse overleggremia.

Om 16.05 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 26 oktober 2009
Roel Peeters.

Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 19 november  2009 te Baexem.

Aanwezig                     : de dames B. Castelijn, N. Ox, Th. Schrurs.
de heren J. Bakker (vanaf 21.30 uur), Ch. Remkes, S. van der Veer,
H. Viegen,
Voorzitter                     : dhr. A. Mast
Adviseur                      : mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg
Notulist                        : mw. B. Schreurs – Huis voor de Zorg
Toehoorder                  :  F. v.d. Velden
Bericht van verhindering ontvangen van:
J. Roumen,  C. Quaedvlieg, H. Rijs, R. Verblakt, M. Demarteau

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.    

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Spreker heet aanwezigen welkom; in het bijzonder mw. Castelijn.
Mw. Castelijn, vertegenwoordiger van de GGZ Zorgvragers, heeft aangegeven dat zij de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep voor de laatste maal bijwoont. Om persoonlijke redenen neemt zij vandaag afscheid.
Ook mw. Verblakt heeft per e-mail bericht dat zij geen deel meer zal uitmaken van de Wmo-Klankbordgroep Leudal.
In de opvolging van laatstgenoemde dient te worden voorzien door de organisatie Zijactief, die zij vertegenwoordigd heeft.
Mw. Schrurs zal binnen Zijactief deze kwestie opnemen.
Dhr. Remkes meldt in dit verband dat ook dhr. Quaedvlieg (Cliëntenplatform Leudal en Maasgouw) te kennen heeft gegeven niet langer deel te zullen nemen aan dit gremium.
Dhr. F. v.d. Velden, vandaag als toehoorder aanwezig, wordt begroet.
De voorzitter wijst dhr. v.d. Velden er op dat, indien hij deel wenst uit te maken van de Wmo-Klankbordgroep Leudal, dit door de organisatie die hij vertegenwoordigt officieel kenbaar gemaakt dient te worden.

Het geringe aantal aanwezigen en de hierboven vermelde opzeggingen baart de voorzitter zorgen.
Bij agendapunt 4 zal op de situatie worden teruggekomen.

 1. Vaststelling  van de agenda.

De voorzitter stelt twee aanvullingen voor, namelijk : 5a. Brochure Wmo-Raad/-Klankbordgroep,
en 7. Vaststellen vergaderdata. Vervolgens wordt doorgenummerd tot en met 9.
Mw. Ox verzoekt om bij agendapunt 4. het woord te mogen voeren.

 1. Verslag van de vergadering van 17 september 2009.

De inhoud en de tekst worden gelijktijdig aan de orde gesteld.
Pagina 1.         Aanvang:         Dhr. J. Roumen is de secretaris.
4e alinea:         Er is door mw. C. Timmermans ….... etc.
De voorzitter komt bij agendapunt 4 op het                                                                              klant tevredenheidsonderzoek terug.
5e alinea:         het is: wethouder van Bogget.
6e alinea:         De brief t.a.v. De Rabobank zal door de voorzitter worden opgesteld en                                            en  digitaal aan de leden van de Wmo-Klankbordgroep worden                                                verzonden.
Pagina 3.         1e aandachtspunt: lager = langer
2e aandachtspunt: komt te vervallen
5e alinea: De wethouder is nog niet door de werkgroep uitgenodigd.
Pagina 4.         4e regel: 8-tach = 8-tal.

Het verslag wordt met genoemde aanvullingen en verbeteringen goedgekeurd.

 

 

 

 1. Mededelingen.

De voorzitter vermeldt een ontvangen schrijven (d.d. 11 november 2009/ Pakketmaatregelen AWBZ) van het Huis voor de Zorg. Hierin wordt een aantal suggesties aan Wmo-Raden/-Klankbordgroepen gedaan om bij gemeenten genuanceerder invloed te kunnen uitoefenen zijn bij hun aanpak van dit onderwerp.

De voorzitter komt terug op de in het verslag van 17.09.09 (pagina 4) vermelde herinneringsbrief aan B&W met het verzoek om alsnog op alle gegeven adviezen te reageren en duidelijkheid te verstrekken of er nog meer bezuinigingen (in aanvulling op die van een 8-tal bibliotheken) te verwachten zijn.
Deze kwestie is aangekaart bij de commissievergadering in aanwezigheid van de wethouder.

De voorzitter informeert over het overleg met dhr. Peter Vennekens.
a. Het Klanttevredenheidsonderzoek:
Het onderzoek wordt, in tegenstelling tot in 2008 (door een zorgaanbieder), in 2009 in eigen beheer uitgevoerd. De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van de Klankbordgroep.
De gemeente verzoekt de Wmo-Klankbordgroep onderwerpen voor 2010 aan te kondigen en deze voor 10 december 2009 bekend te maken.
De voorzitter verzoekt Klankbordgroep leden hierover na te denken en hem op zo'n kort mogelijke termijn van suggesties  per e-mail te voorzien.

b. Beleidsplan 2011 – 2015:
Het plan wordt morgen (20 november) besproken.
Mw. Ox meldt vanuit haar positie bij de Stichting Wonen, dat er een verband bestaat tussen wonen en de Wmo. Zij heeft de term Wonen Welzijn Zorg aangehaald in een gesprek met de heren Walraven en Vennekens. Ze is er voorstander van dat het beleidsplan hierin voorziet.

De voorzitter heeft dinsdag a.s. (24 november) een gesprek met dhr. Vennekens waarin o.m. de zorgen over de uitstroom van Wmo-Klankbordgroep leden wordt besproken.

De aanvankelijke gedachte dat de Wmo-Klankbordgroep de Wmo-Raad voedt en werk uit handen neemt blijkt in de praktijk niet te werken. (Beide gremia zijn door de gemeente ingesteld.)

Het is de bedoeling van de voorzitter tijdens de Wmo-Raad vergadering van 10 december a.s. (in het gemeentehuis, aanvang 14.00 uur)  hierover te discussiëren. Voor deze vergadering worden ook de Wmo-Klankbordgroep leden uitgenodigd.
Dhr. Vennekens zal ook aanwezig zijn.

Dhr. Viegen geeft aan dat hij op grond van het  bovenvermelde, welke hij reeds eerder aansneed, van plan is zijn Wmo-Klankbordgroep lidmaatschap op te zeggen.

Desgevraagd door de voorzitter vindt mw. Seelen  dat er toch een vorm gevonden moet worden waarin partijen elkaar ondersteunen.
De voorzitter vindt dat de gemeente initiatieven dient te tonen om bij belangenorganisaties interesse op te wekken aan de Wmo-Klankbordgroep deel te nemen.

Mw. Castelijn heeft ervaren dat de activiteiten van de Wmo-Klankbordgroep is geen resultaten oplevert. Zij besteed haar tijd liever één op één aan de zorgvrager.

De voorzitter is van plan de discussie van 10.12 af te wachten.
Aanwezigen steunen hem hierin.

 

 

 

 1. PR-Plan.

Het PR-actie plan wordt door mw. Seelen toegelicht.
Haar inziens is het onze taak de burgers te informeren over de Wmo-Raad en niet over de Wmo zelve.
De leden van de Wmo-Raad zullen een plaatsje krijgen op de website, een foto met een korte introductie.
Het is de bedoeling dat verslagen verkort op de website gepubliceerd gaan worden. (Dit jaar zal de voorzitter deze taak nog op zich nemen, Mw. Seelen is van mening dat zulks ook door de gemeente uitgevoerd kan worden.)
De voorzitter is tevreden met het geschrevene. Een aantal zaken kan op korte termijn opgepakt worden; er dient wel een verdeling van taken te komen.

5a. Brochure Wmo-Raad Klankbordgroep.
Er wordt even gesproken over de tekst.
De aanwezigen complimenteren mw. Seelen met het op schrift gestelde.

 

 1. Briefhoofd Wmo-Raad.

Na enig overleg wordt gekozen voor de middelste van de drie voorstellen.
Het logo zal worden gebruikt voor het briefpapier, signaleringsformulier (advies van dhr. Bakker: signaleringsformulier te drukken!) en de brochure.

 1. Vaststellen van de vergaderdata.

Er bestaat enig bezwaar tegen vergaderen op donderdag.
Gezamenlijk worden de volgende data voor 2010 vastgesteld: dinsdagen 19 januari, 18 mei,
21 september en 16 november.

 1. Signalering.

Dhr. Bakker: De stichting Ondersteuning Senioren Leudal (SOSL) gebruikt ook een signaleringsformulier. Deze wijkt af van die van de Wmo-Raad. Er moet gewaakt worden voor dubbelingen vindt de voorzitter.
Dhr. Bakker en mw. Seelen zullen het formulier controleren en, nu het briefhoofd bepaald is, e.e.a. In gang zetten.

 1. Rondvraag en sluiting.

Dhr. Bakker: er is een fitness ruimte in dit gebouw geopend.
Mw. Castelijn: wenst aanwezigen veel succes met hun Wmo-Klankbordgroep activiteiten.
Dhr. Remkes: zal de Wmo-Klankbordgroep leden een artikel over het Wmo-loket in Roermond doen toekomen.
Dhr. Viegen: wenst aanwezigen het beste en stelt vast dat hij wel veel geleerd heeft.

De voorzitter vind een stoffelijke blijk van waardering voor leden die uittreden zeer op zijn plaats. Hij overhandigt mw. Castelijn deze ter plekke. Dhr. Viegen zal nog bedacht worden.

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.

Notulen Vergadering Wmo-raad 10 december 2009

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker, P. Vennekens, N. Ox-van der Weg, H. Rijs, wethouder H. van Bogget (punt 4 en 5), Chantal Timmermans (punt 4 en 5) en de heer v/d Velde (toehoorder/kandidaat lid klankbordgroep)

Afwezig:
WMO-raad: M. Demarteau van Dael (m.k.)
Klankbordgroep: S. van der Veer, T. Vullers (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.05 uur. Aan de agenda wordt het onderwerp “klant tevredenheids onderzoek” toegevoegd
(punt 5a). Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 22 oktober 2009
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de vorm, inhoud en implementatie van de afgesproken actie/besluitenlijst volgend jaar wordt opgepakt (actie: A. Mast en R. Peeters).

3. Mededelingen P. Vennekens
* Ten behoeve van de prestatievelden 5 en 6 zijn C. Timmermans en R. Caris de contactpersonen vanuit de gemeente richting de WMO-raad. Vanaf januari 2010 is M. Vogelaar contactpersoon vanuit de gemeente betreffende de overige prestatievelden;
* Vanaf 2010 is het WMO beleidsplan 2010-2011 van kracht. Dit beleidsplan zal middels interactieve beleidsvoering (systematisch en structureel gebruik van meningen en inzet van derden) worden uitgevoerd.
Afspraak: P. Vennekens stuurt de notitie waarin de beoogde uitvoering staat beschreven op aan de WMO-raad (actie: P. Vennekens).

4. Discussie functie klankbordgroep
Doelstelling van de Klankbordgroep (KBG) is het voeden van informatie aan de WMO-raad ten
behoeve van advisering over WMO-aangelegenheden. Geconstateerd wordt dat deze doelstelling, door
diverse factoren, niet is bereikt en ook niet wordt verwacht dat deze doelstelling, met de huidige manier van
functioneren van de KBG, wordt behaald.
Daarom heeft de WMO-raad het agendapunt “discussie functie klankbordgroep” opgevoerd, met als doel te
bespreken of en hoe deze doelstelling, al dan niet met een andere manier van functioneren,kan worden
bereikt.

Vanuit de vervolgens daarover gevoerde discussie worden de volgende punten in overweging gegeven:

 • Voorwaarden voor instandhouding van de KBG horen te zijn, dat (beoogde) leden van de KBG:
  • enthousiasme en affiniteit hebben voor en met de onderwerpen;
  • enthousiasme en affiniteit weten te stimuleren bij hun achterban;
  • bewust zijn van de belangen van de organisatie die zij vertegenwoordigen en vanuit deze belangen informeren en communiceren naar hun achterban en de WMO-raad.
 • Rekening houdende met de diverse factoren (onder andere beschikbare tijd en affiniteit met het onderwerp) waarmee de KBG-leden te maken hebben, wordt in overweging gegeven per onderwerp werkgroepen te formeren vanuit de diverse belangenorganisaties, welke de WMO-raad voeden over het te adviseren onderwerp. Zodra het te behandelen thema is afgerond, kan de desbetreffende werkgroep worden opgeheven. 

 

 • Afspraak: naar aanleiding van voornoemde twee punten worden de personen welke de diverse belangenorganisaties vertegenwoordigen opgeroepen deze punten met hun belangenorganisaties te bespreken en het standpunt van de desbetreffende belangenorganisatie hierover en mogelijke andere suggesties en aanvullingen terug te koppelen met het dagelijks bestuur van de WMO-raad. Van hieruit zal vervolgens afstemming plaatsvinden hoe en door wie de KBG voortaan wordt vertegenwoordigd (actie: Klankbordgroep en Dagelijks bestuur WMO-raad).

De insteek van de gemeente is en blijft hoe dan ook iedereen zo breed mogelijk te willen betrekken bij
WMO aangelegenheden, middels wederzijds informeel overleg met de belanghebbenden.
Zo wil de gemeente bijvoorbeeld de samenwerking van verenigingen bevorderen in samenhang met het
gebruik van de aanwezige accommodaties in de gemeente Leudal. In dit geval is het thema “leefbaarheid”
aan de orde waarop de Klankbordgroep en de WMO-raad hun invloed kunnen uitoefenen. 

5. Wijziging verordening WMO
Besproken en toegelicht door wethouder van Bogget en Chantal Timmermans (beleidsmedewerker WIZ). Wijziging betreft het opleggen van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage bij een woonvoorziening en scootmobiel.

Discussie en besluitvorming WMO-raad over deze wijziging heeft vervolgens, na sluiting van de vergadering, in besloten kring plaatsgevonden en is daarom niet in dit verslag opgenomen.
Afspraak: Gemeente wordt schriftelijk in kennis gesteld van het advies WMO-raad inzake genoemde wijziging verordening WMO (actie: WMO-raad).

5a. Klanttevredenheidsonderzoek
De WMO-raad wordt verzocht de onderwerpen welke zij in dit klant tevredenheids onderzoek aan de orde willen stellen, in januari 2010 aan te leveren aan de gemeente.
Insteek is deze onderwerpen zo “smart” mogelijk formuleren en duidelijk aangeven waarom je het desbetreffende onderwerp benoemd wilt zien, wat je er mee wil bereiken en hoe je dit wil bereiken (Actie: WMO-raad).

6. Planning vergaderdata 2010
Doorgesproken en vastgesteld met correctie van de volgende data:
* Overleg Klankbordgroep d.d. 16-10-2010 moet 16-11-2010 zijn;
* Overleg WMO-raad d.d. 19-12-2010 moet 16-12-2010 zijn.

7. Rondvraag en sluiting
M. Remkes: geeft ten behoeve van het klant tevredenheids onderzoek de suggestie als één van de thema’s “vermaatschappelijking mensen GGZ” te benoemen.

Sluiting: 16.15 uur (hierna volgt discussie over advies WMO-raad inzake wijziging verordening WMO, zie punt 4 van het verslag).

Heythuysen, 14 december 2009
Roel Peeters. • Verslag Klankbordgroep 19-01-10
 • Vergadering Wmo-raad 11-2-10
 • Vergadering Wmo-raad 11-3-10
 • Vergadering Wmo-raad 15 april 2010
 • Vergadering Wmo-raad 24 juni 2010
 • vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 21 september 2010
 • Vergadering Wmo-raad 2 september 2010
 • Vergadering Wmo-raad 4 november 2010
 • Vergadering WMO-raad 16-12-2010

Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal

van 19 Januari 2010 te Baexem.

 

Aanwezig: de dames  N. Ox, Th. Schrurs.
de heren J. Bakker  S. van der Veer (bij agendapunt 6), F. v.d. Velden,
H. Rijs, J. Roumen
Voorzitter: dhr. A. Mast
Adviseur : mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg
Notulist   : mw. B. Schreurs – Huis voor de Zorg

Bericht van verhindering ontvangen van:
Mw. M. Demarteau, Mw. T. Vullers, Dhr. C. Remkes

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.    

1. Opening en vaststellen agenda.

De voorzitter opent de vergadering.

 • De afmelding behoeven enige toelichting, de voorzitter is blij dat Mw. Demarteau haar werkzaamheden weer heeft opgepakt. Voor Mw. Vullers is de dinsdagavond een probleem; de voorzitter zal haar over het verloop van de vergadering bijpraten. Dhr. Remkes is ziek; beterschap gewenst.
 • De voordracht van dhr. v.d. Velden als lid van de Wmo-Klankbordgroep Leudal is ontvangen en in behandeling.
 • Allen en familie wordt het beste voor 2010 gewenst.
 • De geste van Mw. Ox met betrekking tot het verzenden van de Kerstkaarten komt met dank aan de orde.

Over de activiteiten in 2009 van de Wmo-Klankbordgroep Leudal heeft de voorzitter nog wat op zijn hart.
Het is een turbulent jaar geweest; we hebben het heel druk gehad.
De totstandkoming van het advies over de wijzigingen van de Wmo verordeningen Leudal is een hectische affaire geweest. De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng op zo'n korte termijn.
Het advies, samengesteld door Mw. Seelen heeft de Wmo-Klankbordgroep op de kaart gezet. Het advies is goeddeels overgenomen.
Na de zware periode gaan we weer met goede moed aan de slag.

Het DB overleg met de gemeente vindt op 26 januari 2010 plaats. Dhr. Vennekens zal hierbij niet meer aanwezig zijn.

Aan de agenda wordt punt 3a toegevoegd: Website.

2. Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 19 november 2009.

Tekst en inhoud worden per achtereenvolgende pagina doorgelopen.
Pagina 2, 3e zin, het woord 'zijn' wordt verwijderd.
Pagina 3. De vermindering van het aantal leden baart aanwezigen zorgen. Dit is ook bij de gemeente bekend.  Dhr. Bakker informeert dat hij bij de Senioren vereniging instemming heeft gevonden tot het instellen van werkgroepen voor specifieke thema's. Deze zouden de Wmo-Klankbordgroep ook ten dienste kunnen zijn.
De heren Viegen en v.d. Veer zullen nog een attentie ontvangen; besloten wordt dat dit verder niet nodig is.
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen van de secretaris.

Er is op 18.01.10 een email ontvangen van de Koepel van Wmo-Raden waarin wordt geadviseerd om in samenwerking met de gemeente tot een aanpak van begeleiding te komen.

Er wordt gesproken over het niet beantwoorden van (reageren op) adviezen van de Wmo-Klankbordgroep door de gemeente.
Besloten dat de secretaris zich hierover schriftelijk zal richten tot Dhr. M. Vogelaar (die neemt de plaats in van Dhr. Vennekens)
Voorafgaand daaraan zal de secretaris Dhr. Vogelaar een lijst met de bedoelde adviezen doen toekomen.

Er is een brief d.d. 20.12.09 ontvangen van de gemeente Leudal waarin wordt gemeld dat de opdracht  voor de gezamenlijke, door 17 gemeenten in Noord en Midden Limburg, aanbesteding voor trapliften is gegund aan Freelift.

Er is een uitnodiging ontvangen van het Huis voor de Zorg voor deelname aan de Netwerkdag op donderdag 4 maart in Reuver. Het werkplan van het Huis voor de Zorg voor 2011 staat op de agenda.
Afgesproken wordt dat na ontvangst van het programma zal worden besloten wie van de Wmo-Klankbordgroep deel zal nemen.

Er is een brief d.d. 6 januari 2010 van de Stichting Ondersteuning Senioren verenigingen Leudal met een uitnodiging voor kennismaking met de politieke partijen die aan de raadsverkiezingen meedoen.

Het rapport Leefbaarheid Leudal bevat interessante informatie over prestatieveld 1.
De voorzitter zal gemeente vragen een exemplaar aan de leden van de Wmo-Klankbordgroep te doen toekomen.

Mw. Ox informeert over de oprichtingsbijeenkomst 'Dorpstraat Healen' De inwoners hebben hierover informatie ontvangen.

3a. Website.
De voorzitter heeft contact gehad met Roger Strikker en heeft op diens verzoek naar layout en kleur van de website gekeken. Een koppeling van organisaties naar de site bleek niet mogelijk; andersom wel.
Dhr. Bakker zal bij de KBO regio Limburg nagaan hoe het daar functioneert.
Het is mogelijk om 30 email adressen aan de site te verbinden, info@......... etc.

Omdat de keuze voor het briefhoofd is gemaakt kunnen de “signalering formulieren” worden gedrukt.
Het briefpapier behoeft niet gedrukt te worden; de secretaris zal dit met zijn kleuren printer uitvoeren.
Ten behoeve van beide activiteiten zal de voorzitter het logo aan de heren Bakker en Roumen digitaal doen toekomen.

4. Voorstel wijziging Regeling Financiële Vergoeding.

De notitie behorende bij dit agendapunt is helder.
De discussie beperkt zich tot vrijwilligerswerk en de financiële tolerantie daarvan.
Ter voorkoming van onduidelijkheden wordt de notitie van de voorzitter integraal in dit verslag opgenomen:
Regeling financiële vergoedingen leden WMO Raad  en klankbordgroep Leudal.

 1. Leden van de WMO raad ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een WMO raadsvergadering. Deze vergoeding is gelijk aan die welke leden van gemeentelijke Raadscommissies ontvangen.

*2    De voorzitter   ontvangt voor het gebruik van eigen  computer, telefoonkosten en diverse een maandelijkse vergoeding van  € 50,00 per maand.
De secretaris ontvangt voor het gebruik van eigen computer, telefoonkosten , kosten incidentele postverzendingen en diverse een maandelijkse vergoeding van € 60,00.    
3    Indien een lid van de WMO raad een  studiedag of andere bijeenkomst, direct gerelateerd  aan het zijn van WMO raadslid heeft bijgewoond,  worden de kosten vergoed.

 

 

 

4    Reiskosten verbonden aan het  bijwonen van vergaderingen van de WMO raad of werkgroepen worden vergoed.
*5   Aanvraag voor vergoeding van of tegemoetkoming in gedane uitgaven als hiervoor genoemd vindt plaats op basis van een enkelvoudig – bij voorkeur maandelijkse- declaratie, zo mogelijk vergezeld van bewijsstukken, onder vermelding van bank- of gironummer. Reiskosten worden vergoed op basis van 1e klasse openbaar vervoer of; indien gebruik wordt gemaakt van eigen auto € 0, 30 per kilometer.  Declaraties kunnen rechtstreeks aan de secretaris/penningmeester worden toegezonden.

5. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement.
Aanwezigen gaan akkoord met de in de bijlage vermelde wijziging.
De voorzitter zal de noodzakelijk acties verrichten.

6. Discussie werkwijze klankbordgroep.

Dhr. v.d. Veer voegt zich bij de vergadering.
Er vindt een uitgebreide discussie plaats over de huidige situatie, die naar het inzicht van aanwezigen niet werkbaar is vanwege gebrek aan (tijdige) informatie en gebrek aan mankracht.
Een aantal verander opties worden te berde gebracht en de voors en tegens daarvan besproken.
De discussie geeft aan dat aanwezigen hoe dan ook verandering wensen.
De voorzitter en de secretaris zullen de volgende opties bespreken met Dhr. Vogelaar.

 • De gemeente wordt verzocht doelgroeporganisaties/verenigingen aan te schrijven met het verzoek vertegenwoordigers aan de Wmo-Klankbordgroep en werkgroepen te leveren.
 • De gemeente wordt verzocht af te zien van de huidige twee-traps constructie. De Wmo-Raad zou per onderwerp deskundigheid in kunnen huren.

 
Afgesproken wordt te trachten een en ander voor de vastgelegde vergadering van 18 mei 2010 geregeld te hebben. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt besloten de gemeente ongevraagd het advies te geven om hun beleid te wijzigen, c.q. de Wmo-Klankbordgroep op te heffen.

7. Rondvraag en sluiting.

Aan de orde komt:

 • Vragen ten behoeve van het cliëntenonderzoek zijn door de voorzitter ingebracht.
 • De individuele gevallen m.b.t. de dagopvang in het St. Josefhuis te Roggel zijn door Dhr. v. Bogget opgelost.
 • Mw. Ox zal in de volgende vergadering een toelichting geven over de stand van zaken van de Stichting Wonen voor Ouderen m.b.t. de parkeersituatie boven nieuwbouwprojecten in Heythuysen.
 • Dhr. Bakker en Mw. Seelen zullen de werkzaamheden m.b.t. het signaleringsformulier afronden. Kennis van derden kan gebruikt worden; het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Het is de bedoeling dat de verspreiding tezamen met de flyer van de Wmo-Raad zal gebeuren. Over de Wmo-Klankbordgroep zal geen melding worden gedaan.
 • Dhr. v.d. Velden vond de vergadering een positieve ervaring.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Notulen Vergadering Wmo-raad 11 februari 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, T. Schrurs, S.Seelen (notulist), M. Remkes, J Bakker, N. Ox-van der Weg, H. Rijs, M. Vogelaar (gemeente).

Afwezig:
WMO-raad: M. Demarteau van Dael (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

1. Opening
Aan de agenda wordt het onderwerp pr toegevoegd (punt 6a) Voor het overige blijft de agenda ongewijzigd.
Voorstellen dhr. Vogelaar, nieuwe contactpersoon Leudal (vervanger dhr. Peter Vennekens). De voorzitter wenst een goede samenwerking. Simone vervangt Roel als notulist. Roel is prins Carnaval.
Er wordt een voorstelrondje ingelast. Dhr. Michel Vogelaar is beleidsmedewerker Welzijn en volksgezondheid in Leudal. Sinds 1 januari WMO met als aandachtsgebied leefbaarheid (gebiedsontwikkeling) , prestatieveld 1,7,8,9, Chantal Timmermans (5,6), Tini Timmermans (2 ,4) Ralf Janssen (3). Michel maakt een lijstje (actie, lijstje gemeenteambtenaren en structuur M. Vogelaar) 
Chiel wijzigt de presentielijst (actie, wijzigen presentielijst C. Remkens)

2. Verslag vergadering 10 december 2009
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het actiepunt vorm, inhoud en implementatie van de afgesproken actie/besluitenlijst volgend jaar alsnog wordt opgepakt (actie: A. Mast en R. Peeters).
De plannen t.a.v. vormgeving Wmo beleidsplan 2010-2011 zijn nog niet afgerond. Worden indien gereed toegezonden. (actie: toezenden Wmo plannen Michel Vogelaar)

3. Mededelingen secretaris
* Uitnodiging ontvangen van Koepel Wmo raden overleg 24 maart om 14.00 uur in Eindhoven. Iedereen krijgt dit per mail.
* Netwerkdag Huis voor de Zorg 4 maart, uiterlijk morgen (zelf!) aanmelden.
Mededelingen Michel Vogelaar

Mededelingen Simone Seelen
Simone zal in de toekomst actuele zaken t.a.v. de Wmo als mededelingen aangeven.

 * ZZP-er mogen in tegenstelling tot wat eerdere berichtgeving deed veronderstellen Zorg In Natura blijven leveren. Bij eerdere berichten was de indruk gewekt dat ZZP-ers alleen via PGB konden werken. Dit betekent voor veel mensen dat ze hun huidige hulp toch mogen houden. De rechter heeft het ministerie verplicht om een rectificatie te sturen aan gemeente hieromtrent.

* Onderzoek van MEZZO (organisatie die belangen mantelzorgers behartigt) laat zien dat mantelzorgers in de knoei kunnen komen door de nieuwe pakket maatregel AWBZ.  Dit omdat o.a. bij sommige dementerende ouderen, psychiatrische jongeren en andere groepen met 'lichte' problematiek de dagopvang vervalt. Dit betekent een extra belasting. Zo kan ook de respijtzorg die kinderen met beperking nu hebben een probleem worden. Verwachting is dat 1/3 van de dagopvang voor ouderen vervalt. We vragen opnieuw de stand van zaken wat dit betreft aan Michel. (actie, stand van zaken/knelpunten/activiteiten t.a.v. AWBZ pakketmaatregel) (actie Jan stuurt adviezen /relevante stukken tot dusver digitaal aan Michel)

* Veel thuiszorginstellingen maken verlies op Wmo-zorg (o.a. door te hoge loonkosten, te laag bedongen kostprijs bij de aanbesteding en/of te veel overheadkosten). De vraag is of de organisaties de zorg en/of kwaliteit kunnen blijven continueren. Dit lijkt gelukkig in Leudal niet aan de orde.

* CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten raad) heeft een meldpunt ingesteld voor knelpunten AWBZ herindicatie

* De eigen bijdrage per 1 jan 2010 ook t.a.v. ondersteunende begeleiding ingezet met PGB. Deze valt weliswaar niet onder te WMO, maar onder de AWBZ maar kan wel consequenties voor zorg(kosten) hebben voor veel mensen. In Juni  komt deze bijdrage eveneens voor Zorg in Natura (ZIN). 

4. Concept begroting
Ondersteuning van het Huis voor de Zorg was in het verleden zonder BTW, nu komt er BTW bovenop. Deze
is niet meegenomen in begroting. Dhr. Vogelaar geeft aan dat in dit specifieke geval de gemeente de BTW weer af kan trekken en dus niet als meerkosten op begroting WMO-raad komt. De offerte moet dan wel op
naam van de gemeente staan. Jan draagt er zorg voor dat de offerte op naam van de gemeente t.a.v. Michel Vogelaar wordt bezorgd. De rekeningen kunnen dan ook rechtstreeks naar de gemeente (actie, Jan zorgt voorofferte op naam gemeente). Er is €15000 gereserveerd op de gemeentebegroting.

5. Interactieve beleidsvorming t.a.v. Wmo beleidplan
Het voornemen bestaat om het nieuwe WMO-beleid op te hangen aan een aantal thema’s. Welke thema’s  moet nog bepaald worden. Daarnaast speelt het idee van interactieve beleidsvorming, waarbij de WMO-raad als schakel richting achterban fungeert. Discussie volgt: voor’s  (o.a. nieuwe ingang signalering en contact achterban; Wmo-raad kan tijdig meedenken op deze wijze; kans om de WMO thema’s breder dan alleen voorzieningen onder de aandacht brengen)  en tegen’s  (is het haalbaar en realistisch qua tijd en mogelijkheden daar de WMO-raad uit allemaal vrijwilligers bestaat; sommige vertegenwoordigers hebben geen of nauwelijks achterban of achterban die niet actief of betrokken is bij WMO; eerst randvoorwaarden verduidelijken; misschien alleen mogelijk met extra ondersteuning).
Besluit na stemming: de Wmo-raad stemt in om op weg te gaan naar exploreren mogelijkheden interactieve beleidsvorming. Daarbij dient in overleg met de gemeente thema’s duidelijk te worden en het gevraagde; zal de WMO-raad de randvoorwaarden verhelderen en de verantwoordelijkheden afbakenen.

6. Signalering
Het signaleringsformulier is gereed en wordt uitgedeeld door Jelle. Jelle maakt een distributielijst en voorstel wie waar voor verspreiding zorgt. Gedacht wordt aan verspreiding bij bibliotheek, huisarts, apotheek e.d. maar dat komt dus op de lijst. Daarbij wordt ook de flyer van de WMO-raad verspreid. (actie: Jelle stuurt definitieve signaleringsformulier; Simone definitieve flyer aan Adri, deze zorgt samen met flyer voor aflevering bij Michel. Deze zorgt voor maken kopieën)

6a. Pr
Het pr plan komt elke vergadering even terug op de agenda om te checken of er nog actie-punten opgepakt kunnen of moeten worden.
* Flyer zie punt 6 signalering
* Pr-stukje voor huis en huis blaadjes over wmo-flyer en signaleringsformulier (actie Simone)
* Interview WMO-raadsleden en schrijven stukje (Actie Interview Adri, Jan, Thea en t.z.t. Marianne en redactie stukje Chiel door Simone)

7. Rondvraag en sluiting
* Herman vraagt naar eventuele knelpunten t.a.v. dagopvang St Jozefhuis. Er zijn geen geluiden meer bekend dat er nog knelpunten zijn.
* Chiel vraagt naar het Wmo-loket bij de Rabobank. Deze is alleen voor voorzieningen. Verder is men niet gekomen. De ontwikkeling van de wegwijzer loopt niet, al is er nu wel een nieuwe projectleider. Er is behoefte aan ondersteuning m.n. vanuit de GGZ.
* Vermaatschappelijking van GGZ cliënten is moeilijk, m.n. nu veel ondersteuning door AWBZ pakketmaatregel wegvalt. Overleg met de RIAGG in deze is van belang. Zou de zorgboerderij een optie zijn? Daar kunnen mensen echter ook alleen met een PGB/ indicatie heen. Michel neemt dit punt mee.

Sluiting door voorzitter met dank.  Datum extra overleg, donderdag 11 maart 14.00 uur. Locatie volgt.

 

Simone Seelen

Notulen Vergadering Wmo-raad 11 maart 2010

Aanwezig:
A. Mast,  T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker, N. Ox-van der Weg, H. Rijs, M. Vogelaar (gemeente Leudal)

Afwezig:
 M. Demarteau van Dael en J. Roumen (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

1. Opening
Opening: 14.05 uur. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering 11 februari 2010
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt:
* pagina 1/agendapunt 3 mededelingen M. Vogelaar: de stopzetting subsidierelatie heeft slechts betrekking op Proteion Welzijn;
* pagina 2/agendapunt 3 mededelingen S. Seelen: zzp-er moet zzp-er’s zijn;
* pagina 2/agendapunt 4 Concept begroting: het in de gemeentebegroting vermelde bedrag van € 15.000,00 is structureel.

3. Aanbesteding welzijnsdiensten
Toelichting door M. Vogelaar.

 • Door de gemeente is hierover nog geen besluit genomen;
 • Voorstel is om aanbesteding één jaar uit te stellen, maar dit stuit op onvoldoende draagvlak;
 • Momenteel worden daarom alternatieven onderzocht en hoe deze alternatieven zich verhouden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het subsidiebeleid van de gemeente Leudal;
 • Tevens moet rekening worden gehouden met de politieke factor (wat wil de nieuwe coalitie en de nieuwe gemeenteraad ?);
 • Nadat het uiteindelijke besluit is genomen, zal de WMO-raad pro-actief in het voortraject worden betrokken, waarbij achterbanraadpleging tot de mogelijkheden behoort;
 • Verwacht wordt dat in de zomer van 2010 (juli) duidelijk is wat met de aanbesteding gaat gebeuren, zodat voldoende tijd aanwezig is om eventuele maatregelen te kunnen treffen;
 • Het overleg van de WMO-raad in april 2010 zal onder andere in het teken staan van formulering anticipering van de WMO-raad in dit traject;
 • Hoe dan ook geeft de WMO-raad nu al aan dat continuïteit en waarborging in haar ogen erg belangrijk is en daarom dan zwaar zal meewegen in haar overwegingen.

4. WMO beleidsplan 2011-2014
Toelichting door M. Vogelaar.

 • In het portefeuillehoudersoverleg is aangegeven dat men in principe akkoord gaat met het voorliggende WMO-beleidsplan 2011-2014;
 • De WMO in zijn geheel is erg breed. Daarom wordt de WMO-raad geadviseerd haar prioriteiten te stellen;
 • Formulering van deze prioriteiten zal gebeuren middels achterbanraadpleging, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad, actualiteit en omvang van het thema in relatie tot de capaciteit van de WMO-raad. Tevens zal de WMO-raad toelichten waarom voor het bewuste thema is/wordt gekozen.
 • Tijdens het overleg van de WMO-raad in april 2010 zullen de mogelijke thema’s worden besproken, gelijkmatig verdeeld over de doelgroepen.

5. Rondvraag en sluiting
H. Rijs:
- vraagt of de nota interactieve beleidsvorming aan de WMO-raad kan worden opgestuurd (actie: M. Vogelaar);
- vraagt aandacht voor actualisering van de website (gebeurt op korte termijn);
- roept de gemeente op, schriftelijk te reageren betreffende de afgegeven adviezen door de WMO-raad;
- meldt zich af voor de eerstvolgende vergadering.
T. Schrurs:
Stand van zaken Matrix ? Gemeente zal hier nog op reageren (actie: M. Vogelaar);
N. Ox-van der Weg:
Op 21-04-2010 conferentie Civil Society, verzorgd door Huis voor de zorg. Uitnodiging volgt. Conferentie vindt plaats in de middag. Lokatie is waarschijnlijk Venlo.
J. Bakker:
- Op 06-04-2010 Symposium “Zorg in de overgangssituatie”. Tijdstip: 13.00 uur tot 18.00 uur. Lokatie: Baexheimerhof te Baexem;
- licht stand van zaken signaleringsformulieren. Huidige fase: afstemming en nakijken. Signaleringsformulier is uiteindelijk in april 2010 gereed voor gebruik. Formulieren zullen dan in ieder geval in het gemeentehuis in Heythuysen worden gelegd. Een lijst van overige lokaties waar het bewuste formulier kan worden opgehaald zal door de gemeente worden verstrekt (actie: M. Vogelaar). Het formulier zal ook via de website van de WMO-raad kunnen worden gedownload.  
C. Remkes:
- zijn bijdrage voor de website is bijna klaar. Afgesproken is dat deze uiterlijk in week 11 (15-03 t/m 19-03) aan S. Seelen is opgestuurd (actie: C. Remkes);
- uitnodiging lezing inzake AWBZ-zorg ontvangen;
M. Vogelaar:
- een kopie van de brief aan de gemeenteraad over stand van zaken inzake het accommodatiebeleid zal aan de WMO-raad worden verstrekt (actie: M. Vogelaar);
- folder “Mee-signaal” wellicht nuttig voor de WMO-raad. Wordt verspreid onder de WMO-raad (actie: M. Vogelaar);

Om 15.45 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 22 maart 2010
Roel Peeters.

Notulen Vergadering Wmo-raad 15 april 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen,  T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker, N. Ox-van der Weg, J. Roumen, M. Vogelaar (gemeente Leudal), C. Timmermans (gemeente Leudal)

Afwezig:
 M. Demarteau van Dael en J. Roumen (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

 

1. Opening
Opening: 14.05 uur. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. C. Timmermans is aanwezig vanwege het
Klant tevredenheids onderzoek Regiotaxi, wat bij de mededelingen wordt besproken.

2. Verslag vergadering 11 maart 2010
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt:

 • Agendapunt 3, vijfde punt: voor het geval er achterbanraadpleging plaatsvindt, wordt aandacht gevraagd hier voldoende tijd voor vrij te maken in het traject;
 • Naar aanleiding van toezending notitie interactieve beleidsvoering wordt gememoreerd aan de volgende afspraak: < 10 pagina’s worden digitaal toegezonden, > 10 pagina’s via de post;
 • Actielijst s.v.p. vernummeren.

 
Actielijst is doorgesproken en bijgewerkt.

3. Mededelingen M. Vogelaar en C. Timmermans
M. Vogelaar:
* Wethouder M. Janssen (prestatievelden 3, 5 en 6) en wethouder J. Smolenaars (overige prestatievelden) zijn de nieuwe portefeuillehouders WMO. Afspraak: Portefeuillehouders worden uitgenodigd voor het eerstvolgende overleg van de WMO-raad (actie: DB WMO-raad).
* Stand van zaken aanbesteding welzijnswerk:
- in het portefeuillehoudersoverleg van 19 april 2010 zijn een aantal keuzes besproken en is er uiteindelijk voor gekozen niet de formele aanbestedingsprocedure te volgen;
- orïentatie zal plaatsvinden in overleg met de WMO-raad, waarna profielvorming volgt;
- daarna start de gunningsfase;
- gestreefd wordt een en ander voor de zomer 2010 af te ronden, waardoor voldoende tijd aanwezig is voor implementatie;
C. Timmermans
* Verstrekking van Klant tevredenheids onderzoek (KTO) Regiotaxi aan WMO-raad ter agendering voor een
volgend overleg van de WMO-raad;
* Algemene conclusie van het KTO is dat de dienstverlening van de Regiotaxi is verbeterd, waarbij wel wordt vermeld dat deze conclusie sterk streekgebonden is;
* Als de WMO-raad nog vragen heeft over het KTO dienen zij dit, via het DB van de WMO-raad, vóór 12 mei 2010 kenbaar te maken aan C. Timmermans (actie: WMO-raad);
* Het KTO zal vervolgens, al dan niet met opmerkingen vanuit de WMO-raad, worden aangeboden aan het college van B&W;
* Aanbestedingstraject hulpmiddelen zit momenteel in de oriënatiefase. Te zijner tijd kan de WMO-raad een plan van aanpak tegemoet zien (actie: C. Timmermans).

 

4. Ingekomen stukken
Brief 22-02-2010 gemeente Leudal inzake accommodatiebeleid
In deze brief wordt inhoudelijk de uitgestippelde vervolgkoers beschreven. In mei 2010 (respectievelijk op 17, 18 en 19 mei) zal een en ander op diverse locaties nader worden toegelicht. De WMO-raad kan ook een uitnodiging tegemoet zien (actie: gemeente Leudal).
Interne memo d.d. 18-02-2010 aan MT inzake markering aanpak interactieve beleidsvorming
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodiging d.d. 18-03-2010 van Huis voor de Zorg inzake themabijeenkomst Civil Society
Toelichting door A. Mast. Voor kennisgeving aangenomen.

5. Beleidsplan 2011 - 2014
Toelichting door M. Vogelaar.
* De nieuwe portefeuillehouders moeten nog gekend en geïnformeerd worden over dit beleidsplan;
* Thema’s die tijdens het overleg vanuit de WMO-raad zijn aangegeven, welke zij belangrijk vinden: maatschappelijke participatie (o.a. GGZ); gevolgen aanpassingen AWBZ, eenzaamheid, armoede, jeugd (vanuit WMO), invaliditeit, WMO-loket voor informatievoorziening, bereikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen in de kernen;
* Afspraak: (overige) thema’s vóór 7 mei 2010 aanleveren aan M. Vogelaar (actie: WMO-raad).

6. Signalering
Distributielijst en persbericht besproken; allebei akkoord.

7. Rondvraag en sluiting
S. Seelen: PR is op de goede weg. Communicatie met de achterban is een verbeterpunt;
M. Remkes: is op 01-04-2010 naar het MEE geweest en licht kort toe. Stand van zaken samenwerking Proteion <-> vrijwilligerswerk ? Wordt nog nader bekeken;
J. Bakker: verspreiding KBO-wegwijzer onder de WMO-raad;
N. Ox-van der Weg: verzoekt de toegankelijkheid van stembureaus te bezien.

Om 16.00 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 28 april 2010
Roel Peeters.

  

Actielijst WMO-raad Leudal

Nummer

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Functioneren KBG en samenwerking KBG met WMO-raad

10-12-2009

KBG en DB WMO-raad

Niet benoemd

 

2

Bijdrage Website

15-04-2010

M. Demarteau

Niet benoemd

 

3.

Portefeuillehouders uitnodigen voor volgende overleg WMO-raad

15-04-2010

DB WMO-raad

Niet benoemd

 

4.

Vragen inzake KTO Regiotaxi aanleveren aan C. Timmermans

15-04-2010

WMO-raad

12 mei 2010

 

5.

Plan van aanpak aanbestedingstraject hulpmiddelen aan de WMO-raad opsturen

15-04-2010

C. Timmermans

Niet benoemd

 

6.

Uitnodiging toelichting accommodatiebeleid Leudal

15-04-2010

Gemeente Leudal

Niet benoemd

 

7.

Aanleveren thema’s WMO-raad t.b.v. beleidsplan 2011-2014 aan M. Vogelaar

15-04-2010

WMO-raad

Vóór 7 mei 2010

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 24 juni 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen,  T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker,  H. Rijs,  M. Vogelaar (gemeente Leudal), V. Habets (regioconsulente)

Afwezig:
 M. Demarteau van Dael en N. Ox-van der Weg (m.k.)

Notulist:
Roel Peeters

1. Opening
Opening: 15.00 uur. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met de opmerking dat de onderwerpen bij
agendapunt 8 (distributielijst en persbericht signalering) al zijn besproken in het overleg van 15 april 2010.
Bij dit agendapunt zal worden volstaan met een algemene toelichting van de stand van zaken/voortgang.

2. Presentatie “Sport en bewegen voor gehandicapten”
Presentatie door Vanessa Habets. Stukken betreffende deze presentatie zullen digitaal worden toegezonden aan de WMO-raad (actie: V. Habets).

3. Verslag vergadering 15 april 2010 / verslag vergadering 20 mei 2010 / Evaluatie vergadering 20 mei 2010
Verslag vergadering 15 april 2010
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat:
- Pagina 1/aanwezigheidsregistratie: naast M. Demarteau-van Daal en J. Roumen, ook H. Rijs afwezig was;
- Pagina 2/agendapunt 4: de bijeenkomsten betreffende toelichting accommodatiebeleid geen doorgang hebben gehad;
- Pagina 2/agendapunt 6: het persbericht is aangeboden aan team communicatie gemeente Leudal. De tijdens het overleg d.d. 24-06-2010 aangegeven knelpunten betreffende de distributie van de formulieren worden opgepakt door A. Mast (actie: A. Mast)
- Actielijst is doorgenomen en bijgewerkt.
Verslag vergadering 20 mei 2010
Vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat:
- Pagina 2/Frequentie overleg WMO-raad en portefeuillehouders: Het geplande overleg d.d. 26-08-2010 komt te vervallen. In plaats hiervan zullen de wethouders tijdens het reguliere overleg van de WMO-raad op 02-09-2010 aanschuiven.
Evaluatie vergadering 20 mei 2010
- In zijn algemeenheid positieve indruk.

4. Mededelingen Michel Vogelaar
* De integrale aanpak van de diverse WMO-beleidspunten wordt bevorderd. Hoe een en ander concreet wordt aangepakt, wordt nog met de wethouders besproken en afgestemd;
* In verband met uitstel van nieuw WMO-beleid zal vanuit het huidige WMO-beleid en de diverse deelnota’s die betrekking hebben op de WMO, een plan van aanpak worden opgesteld, wat aangeeft wat hoort te worden uitgevoerd, wie hiervoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn dit hoort te worden uitgevoerd;
* Aanbesteding hulpmiddelen à regionale aanbesteding, met als voorwaarde Leudal als eigen perceel;
* “Vereniging van de toekomst” is omgedoopt in “Kernen van de toekomst”. 

5. Ingekomen stukken
Brief d.d. 28 mei 2010 van het Regionaal Platform GGZ-Zorgvragers Noord- en Midden Limburg.

WMO-raad onderschrijft de beschreven knelpunten in genoemde brief. Brief is verder voor kennisgeving aangenomen.

6. Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
Toelichting door M. Remkes. Betreft verzoek presentatie over de WIJ. Afspraak: wordt geagendeerd voor eerstvolgende overleg WMO-raad. Betrokken instelling en vakambtenaar worden uitgenodigd (actie: Secretaris WMO-raad).

7. Checklist Informatievoorziening WMO door Simone Seelen
Toegelicht door S. Seelen. Via een werkgroep zal de checklist verder worden uitgewerkt. Namens de WMO-raad zal M. Remkes in deze werkgroep plaatsnemen. A. Mast zal de Klankbordgroep benaderen, wie vanuit dit gremium in de werkgroep zal deelnemen (actie: A. Mast).

8. Signalering
Toelichting door J. Bakker.
- Tot op heden nog geen formulieren retour ontvangen;
- van externen en WMO-raad zijn suggesties tot aanpassing distributielijst aangedragen. Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat over een half jaar de distributielijst wordt geëvalueerd (actie: WMO-raad)
- Signaleringsformulieren die bij de gemeente binnenkomen, worden digitaal doorgezonden naar J. Bakker (actie: M. Vogelaar)

9. Rondvraag en sluiting
T. Schrurs: compliment voor de website “artikel 9 WMO” van de gemeente Leudal ten opzichte van de buurgemeenten;
H. Rijs: wil graag de brief van de Rekenkamer inzake subsidiebeleid raadplegen. Dit kan via de website van de gemeente Leudal.

Om 17.20 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Heythuysen, 25 juni 2010
Roel Peeters.

 

Actielijst WMO-raad Leudal

Nummer

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Functioneren KBG en samenwerking KBG met WMO-raad

10-12-2009

KBG en DB WMO-raad

Niet benoemd

 

2

Bijdrage Website

15-04-2010

M. Demarteau

Niet benoemd

 

3.

Uitnodigen betrokken instelling en vakambtenaar t.b.v. presentatie wet WIJ

24-06-2010

J. Roumen

Niet benoemd

 

4.

Toezending stukken presentatie “Sport en bewegen voor gehandicapten”

24-06-2010

V. Habets

Niet benoemd

 

5.

Plan van aanpak aanbestedingstraject hulpmiddelen aan de WMO-raad opsturen

15-04-2010

C. Timmermans

Niet benoemd

 

6.

Knelpunten distributie signaleringsformulieren

24-06-2010

A. Mast

Niet benoemd

 

7.

Benadering KBG t.b.v. deelname werkgroep “Checklist Informatievoorziening WMO”

24-06-2010

A. Mast

Niet benoemd

 

8.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

Verslag van de vergadering van de Wmo-Klankbordgroep Leudal van 21 september  2010 te Haelen.


Aanwezig:

de dames  N. Ox-van der Weg, Th. Schrurs, M. Demarteau-van Dael,

de heren J. Bakker,  S. van der Veer, H. Rijs, J. Roumen (secretaris), C. Remkes, G. Jochems

Voorzitter:   dhr. A. Mast
Adviseur:  mw. S. Seelen – Huis voor de Zorg
Notulist: mw. B. Schreurs – Huis voor de Zorg
Afwezig:   dhr. F. v.d. Velden

Actiepunten zijn schuin gemarkeerd.    

 1. Opening en vaststellen agenda.

De voorzitter opent de tweede vergadering in 2010 van de Wmo-Klankbordgroep Leudal.
“Dhr. Jochems is na een langdurige afwezigheid weer present”.
“De dames Schrurs en Demarteau zijn verlaat”.

 1. Verslag van de vergadering van 19 januari 2010.

Met betrekking tot de inhoud en tekst komt naar voren:
Pagina 2/ 1e alinea: De voorzitter heeft besloten het thema (reacties van de gemeente op ongevraagde en gevraagde adviezen van de Wmo-Klankbordgroep) niet schriftelijk maar mondeling tijdens het 14-daagse overleg met Dhr. Vogelaar aan te kaarten.
Bij agendapunt 6 wordt hierop teruggekomen.

Het verslag wordt goedgekeurd.

 1. Mededelingen.

De voorzitter meldt ontvangen stukken:

 • Een uitnodiging voor een symposium op donderdag 4 november 2010 in Congrescentrum 'Het Forum”, te Roermond van het Huis voor de Zorg.
 • Het Jaarverslag 2009 van Eikpunt (Huis voor de Zorg)
 • De Gemeente Leudal nodigt uit voor een drietal bijeenkomsten over haar ondersteunend traject bij verenigingen op 4, 6 en 7 oktober. Mw. Ox-v.d. Berg, de heren Rijs en Mast zullen op de achtereenvolgend genoemde data aanwezig zijn.

De secretaris zal de aanmelding verzorgen.

 1. Inventarisatie informatievoorziening Wmo.

De voorzitter geeft het woord aan Mw. Seelen.
Zij heeft de notitie “Inventarisatie Informatievoorziening Wmo Aan de hand van Checklist informatievoorziening Wmo” vanuit zorgvragers perspectief geschreven.
Mw. Seelen licht e.e.a. toe:

 • Het Wmo-loket was niet eenvoudig te vinden; in het nieuwe gemeentehuis zou dit eenvoudiger worden. Het thema Wmo-loket komt bij agendapunt 5 weer aan bod.
 • Qua spelling kijkt Mw. Seelen nog even na hoe de naam Hupertz (of Huperetz) correct weergegeven wordt.
 • Aanwezigen zijn het met elkaar eens dat de (naams)bekendheid van de Wmo Klankbordgroep verbeterd dient te worden. De suggesties van Mw. Seelen op pagina 5 (onderaan), een PR campagne en de voorhanden zijnde voorbeelden van collega Wmo-Raden, vinden bijval van de Wmo-Klankbordgroep leden.

Afgesproken wordt dat de aanbevelingen in de vorm van een ongevraagd advies, tezamen met het verslag en checklist als bijlagen, aan de gemeente verzonden zal worden.
De secretaris en Mw. Seelen nemen gezamenlijk actie.

 1. Wmo-loket.

De voorzitter legt uit dat het Wmo-loket op de agenda is geplaatst omdat de gemeenten in Midden Limburg hebben besloten de samenwerking met PUNT Welzijn met betrekking tot de Lokettenstructuur (regionaal model) te beëindigen. De Wmo-Klankbordgroep is gevraagd mee te denken over de verdere invulling van het een en ander.

Mw. Vullers herinnert de leden van de Wmo-Klankbordgroep aan de hoeveelheid tijd (in de periode 2006 – 2009) en geld ( € 3,1 miljoen) die door partijen (waaronder het Regionaal Zorgvragers Overleg Midden Limburg en Arthur Janssen) hierin is gestoken.
Na de “aftrap” ten gemeentehuize begin 2009 (of eind 2008) werd niets meer vernomen.
Helemaal opnieuw beginnen is voor de Wmo-Klankbordgroep geen optie.
De Wmo-Klankbordgroep wenst een Wmo-loket in alle kernen op basis van 'oude' gegevens.

Naar aanleiding van de suggestie van Mw. Seelen, bovenvermelde in haar ongevraagd advies (agendapunt 4) op te nemen, discussiëren aanwezigen langdurig.

Afgesproken wordt dat Mw. Seelen het boven vermeld advies zal aanvullen met Wmo-loket gerelateerde onderwerpen waaronder Privacy en Thuisbezoek.
Indien de gemeente op het advies terug komt zal hetzelfde groepje (zoals vermeld op de inventarisatie informatievoorziening notitie) aangevuld met de expertise van Mw. Vullers het thema wederom oppakken.

Afgesproken wordt dat voorzitter en secretaris ten behoeve van genoemd advies de gemeente Leudal zal verzoeken de 'eigen klachten' en die van 'aanbieders'  uit de klachtenprocedure (gemeentelijke klachtenprocedure) inzichtelijk te maken.

 1. Positie en rol Wmo-Raad.

Het onderwerp heeft eerder de belangstelling van de leden gehad. De twee gremia, Wmo-Raad en Wmo-Klankbordgroep (met haar voedende rol t.o.v. De Wmo-Raad) bestaan (op 3 na) uit dezelfde personen.
De gemeente is niet genegen andere/meer leden te werven.
Leden vanuit Dorpsraden te werven is geen optie. De Dorpsraad Neer wordt in de toekomst opgeheven.
Mantelzorgers zijn over het algemeen te bezet om deel te nemen.
De jeugd toont geen interesse.

De gemeente heeft de Wmo-Klankbordgroep gevraagd een discussiestuk op te stellen waaruit blijkt

 • Wat wil de Wmo-Klankbordgroep;
 • Wat kan de Wmo-Klankbordgroep;
 • Wat (qua kennis en middelen) heeft de Wmo-Klankbordgroep nodig.

De voorzitter stelt vast dat de Klankbordgroep af te schaffen en een grotere Wmo-Raad in te stellen een wijziging van het raadsbesluit ter zake betekent.

Afgesproken wordt dat Mw. Seelen het discussiestuk zal opstellen en haar voorstel zal mailen aan de leden. Daarna wordt bepaald wie de discussie met de gemeente zal aangaan (3 of 4 leden).

 1. Brief Rekenkamer Leudal.

Deze brief (onderzoek) gaat over het subsidiebeleid van de gemeente. Het thema wordt ook besproken tijdens de bijeenkomsten onder agendapunt 3 genoemd.
Aanwezigen betwijfelen of zij wel voldoende informatie (stukken) van de gemeente ontvangen.
Bij de gemeente lijkt niet voldoende te leven dat de Wmo-Raad (en Klankbordgroep) voldoende en adequaat geïnformeerd dient te worden.

De voorzitter zal de flyer van de Wmo-Raad bij de gemeente onder de aandacht brengen.

 1. Rondvraag en sluiting.

De eerstkomende Wmo-Raad vergadering vastgelegd voor 12 oktober 2010, 14.00 uur (In plaats van 14 oktober). Indien er geen ruimte in het gemeentehuis voorhanden is wordt een externe locatie gezocht.

De volgende vergadering van de Wmo-Klankbordgroep wordt verplaatst van 16 november naar 17 november.

 • Het Riagg Roermond gaat in samenwerking met een adviesbureau een presentatie geven bij de gemeente Leudal.
 • Met betrekking tot het tevredenheidsonderzoek wordt voorgesteld mensen met een beperking apart te bevragen.
 • De begroting van de Wmo-Klankbordgroep wordt door de secretaris voorbereid ter bespreking met de Wmo-Raad.
 • De voorzitter zal zich beraden of hij bij de nieuwe gemeente raad een presentatie zal geven. In het kader van PR lijkt dit wel verstandig.
 • De website van de Wmo-Raad wordt op de flyer vermeld.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur.

Notulen Vergadering Wmo-raad 2 september 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen,  M. Demarteau van Dael, N. Ox-van der Weg T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, J Bakker,   M. Vogelaar, wethouders Mart Janssenen Jo Smolenaars (gemeente Leudal),

Afwezig:
H. Rijs  (m.k.)

Notulist:
S. Seelen

 

1. Opening
Opening: 14.00 uur. De voorzitter heet Mw. Demarteau speciaal welkom en geeft aan verheugd te zijn dat zij weer aanwezig kan zijn. Verder welkom aan beider wethouders. De voorzitter biedt zijn excuses aan m.b.t. de verwarring die hij heeft gesticht rondom de datum van de klankbordgroep. Deze is volgens jaarplanning vastgesteld op dinsdag 21 september. Hij komt nog even terug op de ruimte. De nieuwe agenda is rondgedeeld ter vergadering en wordt vastgesteld

2. Verslag vergadering Wmo-raad  24 juni  2010
Pagina 2 punt 6: de presentatie van de WIJ vindt over een half jaar plaats.

3. Mededelingen Michel Vogelaar
* Het besluit is genomen om te stoppen met de informatievoorziening de wegwijzer. Wethouder Janssen licht toe dat Leudal uit het project is gestapt, maar ook het gehele samenwerkingsverband regionaal is ontbonden. Belangrijkste aanleiding was dat de uitgangspunten van in het in 2008 gepresenteerde onderzoek niet haalbaar bleken (o.a. op technisch vlak). De wegwijzer heeft een half jaar om af te bouwen. Leudal richt zich nu op een gemeentelijke invulling. Dit wordt ook gekoppeld aan de nieuwe gemeentevoorzieningen, die juli 2011 gereed moeten zijn. Het verzoek aan de Wmo-raad om mee te denken. Uitgangspunt is overigens nadrukkelijk dat er geen nieuw onderzoek komt. De 1 loket functie met back-office en bijbehorende analyse en voorstellen die er liggen werden door alle partijen onderschreven en blijven overeind. Het gaat om het vormgeven van de uitvoering. Het voorstel wordt gedaan om een brainstormoverleg te houden, waarin open over wensen en mogelijkheden van burgers wordt gesproken. Hierbij zal de gemeente de aftrap geven en de achtergrond en stand van zaken schetsen. Zo kan het proces in interactie tot stand komen, zoals ook voorstond bij de nieuwe beleidsnota Wmo.

Dhr. Vogelaar geeft aan dat 1 loket voor alles, of zelfs voor de brede Wmo wat hem betreft een illusie is. Zo heb je bijvoorbeeld voor jeugd het centrum van Jeugd en Gezin als apart loket. Het zou echter volgens leden Wmo-raad wel zo moeten zijn dat het 1 loket als ingang/poort naar alle terreinen voert waar dan in de inhoudelijk rondom thema’s informatie gecentreerd kan zijn.

Dhr. Remkens vraagt of de gemeente actie onderneemt als ze het signaal krijgen dat er een zwerfjongere is. Dhr. Vogelaar geeft aan dat dan een jongerenwerker wordt ingezet om contact te leggen en dat er sinds kort ook jeugd bemoeizorg is. Verder gaan de huidige bewoners van het sociaal pension in Horn over naar de Bedelaar, die daarmee een permanente woonplek gaat bieden. Het sociaal pension krijgt dan de functie van doorstroom voorziening, zoals bedoeld.

 

* Dorpen van de toekomst.
Wethouder Smolenaars licht toe dat er een 3 tal avonden komen i.v.m. het vormgeven van de dorpen van de toekomst i.s.m. de verenigingen. Hier komt ook het accommodatie- en subsidiebeleid in terug. De Wmo-raad is hiervoor ook uitgenodigd.

* Het Wmo beleidsplan
Het overleg met het servicepunt welzijnsinformatie loopt i.v.m. een cijfermatige onderbouwing . Dit wordt ook een intern leertraject om beter naar effecten te gaan schrijven en werken. Het is de bedoeling dat de voortgang straks op tal van indicatoren te meten is.
Op basis hiervan wordt het Plan van aanpak aangepast en gestart.

* Per 1 juli hebben gemeente de verplichting om iets te doen aan preventieve seniorengezondheidszorg. Dit wordt ook in het Wmo loket meegenomen. In 2010 vindt de inventarisatie en voorbereiding plaats. Er start een pilot met de GGD om in beeld te brengen wat er al allemaal is op dit terrein. In 2011 moet er een gezondheidsnota worden gemaakt, terreinen zijn b.v. meer bewegen, valpreventie en adviezen gezonde voeding. Er liggen 2 verzoeken van Proteion en Fysiotherapeuten Horn bij de gemeente om activiteiten mee te subsidiëren. Dit wordt bekeken. Het probleem is echter dat er geen extra geld voor is.

Mw. Ox geeft nog aan als thema dat er problemen zijn met de verwijzing van huisartsen richting Wmo voorzieningen bij de gemeente. Er wordt zowel verwezen i.v.m. Wmo als voor AWBZ. Er zijn de komende tijd diverse contacten. Zo zal in Beek en Nederweert een verwijsindex worden gepresenteerd en een traject opvoedingsondersteuning. Ook vanuit de Beijaard komt informatie m.b.t. de jeugd.
Actie: werkgroep informatievoorziening levert een verwijschecklistje op i.v.m. verwijzing voor hulpverleners (waaronder de huisarts)

* Er start een project zorg en leefbaarheid in de kleine kernen. Dit wordt nadrukkelijk opgezet van onderaf (vraaggericht) en heeft als vraag wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er start een pilot in Roggel, Kelpen en Haler. In elke kern komt een kerncoördinator. Deze pilot zal 2 jaar duren en wordt dan eventueel breed ingezet.

* Er ligt een projectvoorstel onplanbare zorg waaraan Leudal eventueel ook kan en gaat participeren. Dit wordt gekoppeld aan bovenstaand project in kleine kernen.

4. Nieuw logo Wmo-raad
De afspraak was om het persbericht rondom de flyer en signalering te verzenden. Voorzitter en secretaris deden dit in overleg met gemeente. Hierdoor kwam aan het licht dat het logo van de Wmo-raad is gebaseerd op een beschermd logo. Met behulp van gemeente heeft de Wmo-raad een nieuw logo mogen maken. Wmo-raadsleden zijn hier akkoord mee. Het duurt nog 2 weken voor dit geheel gereed is. Direct daarna worden flyers gedrukt en kunnen deze volgens plan verspreid worden.

5. Ingekomen stukken

 1.  
  • Brief van MEE Noord- en Midden Limburg met kwartaalrapportage AWBZ Pakketmaatregel. Voor wie interesse heeft.
  • Uitnodiging voor het Symposium “Zelf” georganiseerd door het Huis voor de Zorg op 4 november 2010. Actie: zelf opgeven
  • Vooraankondiging Symposium op 28 september 2010 en de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2010 van de Koepel WMO raden
  • Brief van de gemeente Leudal met uitnodiging aan verenigingen voor bijeenkomsten “Dorpen van de Toekomst” 

Data:

4 oktober: Mortel Ittervoort
6 oktober: Hamaeker Neer
7 oktober: de Zaal Heijthuijzen


Actie: doorgeven aan voorzitter wie wanneer waar heen gaat.

  • aanvulling dhr. Vogelaar: n.a.v. gesprek van gemeente met RIAGG waarbij ook mogelijke knelpunten voortbestaan DAC aan de orde waren wordt 20 september van 15.00-17.00 in DAC achterban bijeenkomst voor GGZ gehouden. Acties: Dhr. Remkens, Mw. Ox en voorzitter zullen deelnemen. Dhr. Remkens checkt of er een verslag wordt gemaakt.

6. Signaal jongeren ASS
Betreft signaal en vraag m.b.t. mogelijkheden ondersteuning jongeren met ASS in kader Wmo. Normaliter worden geen individuele signalen ingebracht of opgepakt door de Wmo-raad. In dit geval is het signaal ook doorgespeeld aan de gemeente, die contact op zullen nemen met de vader van de betreffende jongen. Het is ingebracht als ‘testcase’ om te inventariseren hoe het verloop van dit signaal is en wat in dit betreffende geval de mogelijkheden vanuit de Wmo zijn.
Actie: informatie/mogelijkheden worden geïnventariseerde en teruggekoppeld aan Wmo-raad.

7. Klankbordgroep Leudal
De gemeente is verzocht door de Wmo-raad om de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Wmo klankbordgroep nog één maal aan te schrijven en te verzoeken om vertegenwoordigers af te vaardigen. Het voorstel dat wordt aangenomen door de Wmo-raad mede op advies van dhr. Vogelaar is volgende:

  • We bekijken waar wij precies voor staan als Wmo-raad. Dat wil zeggen over welke prestatievelden en/of thema’s we kunnen en willen adviseren.
  • Welke mogelijkheden om te klankborden we nodig hebben, of onze huidige mogelijkheden voldoen, hoe het beter zou kunnen?
  • Daarbij benoemen we voor ons zelf nog eens de meerwaarde van de Wmo-raad.

Vanuit de begroting zou uiteindelijk prioritering kunnen worden gegeven. Hiervoor zouden we ook een soort checklist prioritering Wmo–raad kunnen maken, zodat gemeente dan ook alert kan zijn om de Wmo-raad gepast te betrekken. Een van de belangrijkste knelpunten van niet functioneren van klankbordgroep is dat organisaties rechtstreeks naar gemeente stappen. Door afbakening werk Wmo-raad kun je ook naar buiten toe duidelijker maken wat wel en wat ook niet bij de Wmo-raad hoort en ook op betreffende thema’s vragen of aandachtspunten van organisaties naar de Wmo-raad verwijzen.

Om vast te houden citaat van wethouder Smolenaars: “liever zelfsturing dan vragen”.

8. Brief rekenkamer
Verschoven naar klankbordgroep 21 september voor visievorming. Vervolgens doorpakken in overleg in het kader dorpen van de toekomst.

9. Werkgroep informatievoorziening
Zinvol overleg met Chantal Timmermans en Emile Dings (Wmo-consulent) waarin alle vragen van de checklist goed aan de orde zijn geweest. Aanwezig waren dhr. Van der Veer, Remkens, Mw. Ox en Seelen. We hebben verder schriftelijk materiaal gekregen en bekijken de digitale dienstverlening. Verslag op agenda klankbordgroep van 21 september.

10. Signalering
Het formulier is beveiligd en kan dus niet meer zo maar veranderd worden. Actie: signaal ASS wordt door dhr. Bakker verwerkt op signaleringsformulier.

11. Rondvraag en sluiting
* Advies ruimte Baexem voor klankbordgroep i.v.m. kermis = seniorenruimte, deze ligt iets meer achteraf. Verder zien Wmo-raadsleden geen bezwaar voor vergadering in Baexem, voorzien geen overlast
* Actie: persbericht over wmo-informatievoorziening gaat uit als flyer uit is.
Actie: persbericht wordt kortgesloten met wethouder Janssen.
* Volgens overleg 14 oktober is dhr. Roumen afwezig.

Om 16.20 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

4 september 2010, Simone Seelen.

 

Actielijst WMO-raad Leudal

Nummer

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

2

Bijdrage Website

15-04-2010

S. Seelen/ M. Demarteau

z.s.m.

 

5.

Plan van aanpak aanbestedingstraject hulpmiddelen aan de WMO-raad opsturen

15-04-2010

C. Timmermans

Niet benoemd

 

6.

Distributie flyer

24-06-2010

A. Mast

september

 

8.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

9.

Brainstormsessie Wmo loket

02-09-2010

Wethouder Janssen/Gemeente

Najaar 2010

 

10.

Verwijschecklist verwijzingen Wmo

02-09-2010

Werkgroep informatievoorzieningen

14 oktober

 

11.

Opgeven symposium ‘Zelf’ Huis voor de Zorg

02-09-2010

Een ieder die wil deelnemen

z.s.m.

 

12.

Deelname bijeenkomsten dorpen toekomst 4,6 of 7 oktober

02-09-2010

Alle leden (doorgeven aan voorzitter!)

Bij deelname

 

13.

Deelname bijeenkomst DAC 20 september

02-09-2010

C. Remkens; N. Ox en A. Mast

 

 

14.

Afhandelen signaal ASS en terugkoppeling naar Wmo-raad

02-09-2010

M .Vogelaar

 

 

15.

ASS signaal op formulier

02-09-2010

J. Bakker

 

 

16.

Persbericht wmo informatievoorziening maken

02-09-2010

S. Seelen

 

 

17.

Kortsluiten persbericht met wethouder Janssen

02-09-2010

A. Mast

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 4 november 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, M. Demarteau van Dael, T. Schrurs, S.Seelen, M. Remkes, M. Vogelaar, C. Timmermans (agendapunt 6), H. Rijs

Afwezig:
Y. Ox-van der Weg, J. Bakker (m.k.)

Notulist:
D.Corsten (stagiaire)

1. Opening en vaststelling agenda
Opening: 14.00 uur.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De notulist, Dionne Corsten wordt voorgesteld. De voorzitter bedankt Roel Peeters, hij zal in de toekomst niet meer deelnemen aan de Wmo-raadsvergaderingen.

6. Toelichting over het klanttevredenheidsonderzoek Huishoudelijke Hulp door Chantal Timmermans
Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten tevreden zijn over hulp in de huishouding. Chantal geeft in een samenvatting van het onderzoek aan dat de activiteiten voor hulp in huis goed zijn. De zaken achter de hulp, het gaat hierbij om telefonische bereikbaarheid (communicatie) is iets minder, zo blijkt uit het onderzoek. Wel is duidelijk geworden dat het wel al verbeterd is ten opzichte van vorig jaar. De zorggroep heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Chantal adviseert dat als de Wmo-raad meer informatie wil zij de zorggroep rechtstreeks kan uitnodigen.
Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe aanbesteding gedaan. Daarnaast ligt er een bezuinigingsopdracht en op basis van deze opdracht wordt bekeken in hoeverre de huidige constructie van klanttevredenheidsonderzoeken gehandhaafd blijft. Naar aanleiding van de toelichting adviseert de Wmo-raad het volgende:

 • De Wmo-raad kan instemmen met het houden van een klanttevredenheidsonderzoek om de twee jaar.
 • De Wmo-raad stelt vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de onderzoeken en vraagt zich af in hoeverre een onafhankelijk bureau een dergelijk onderzoek dient uit te voeren. Afgesproken wordt deze discussie mee te nemen bij de volgende aanbesteding.

Actie: Mevrouw Thea van de Aa uitnodigen om verder vragen over het klanttevredenheidsonderzoek te stellen.

Mededeling over het collectief vervoer met regiotaxi: per 1 november kunnen Wmo-pashouders gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in Noord- en Midden-Limburg. Persbericht wordt uitgereikt.

Mededeling over de aanbesteding van hulpmiddelen: Chantal geeft aan dat er nog geen uitgangspunten zijn vastgesteld. Dit wordt in het College besloten, waarna de Wmo-raad wordt geïnformeerd.

2. Verslag vergadering 2 september
Op enkele spelfoutjes na is de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Het ingekomen stuk van MEE wordt voor iedereen besteld en zal tijdens de volgende vergadering worden uitgereikt. De nieuwsbrief Koepel is aan iedereen via de e-mail doorgestuurd.

 

Mededelingen:

 • In het kader van het vrijwilligersbeleid zal een vrijwilligersspeld worden uitgereikt. In de selectiecommissie is een plek voor een lid van de Wmo-raad gereserveerd.
 •  De raadsinformatiebijeenkomst Wmo zal in februari worden gehouden, verdere informatie hierover volgt nog.
 • Pilot onplanbare zorg: Gemeente Leudal is aangewezen als Pilot-gemeente. Start van het traject in december.
 • In het kader van de mantelzorg is er een regionale overeenkomst tussen gemeenten voor wat betreft de financiering en de gemeente Leudal zal deze overeenkomst gedurende de looptijd respecteren.

4. Advies daginvulling voor mensen met een GGZ achtergrond
Ghiel geeft aan dat deze brief als het ware een noodkreet is voor mensen met een GGZ achtergrond. Gemeente is inmiddels in gesprek met het Riagg over het voorbestaan van het DAC.
De inhoud van de brief zal worden meegenomen bij het Wmo-beleid. De Wmo-raad zal provinciaal platform hierover informeren.
Naar aanleiding van deze brief volgt een discussie over de rol en positie van de Wmo-raad bij de gemeentelijke begroting. Afgesproken wordt deze discussie mee te nemen bij nieuwe werkwijze van de raad.
Actie: Er volgt een reactie op de brief van het provinciaal platform.
Actie: Herman krijgt de begroting.

5. Advies inzake de Informatievoorziening over de Wmo in de gemeente Leudal
Iedereen van de Wmo-raad is het eens met het advies over de Informatievoorzieningen. Vanuit gemeente worden een aantal suggesties aangereikt. Het onderzoek gaat alleen over het loket Wmo-voorzieningen en benoem dit dan ook de in het advies genoemde checklist wordt aangeleverd door de Wmo-raad. Probeer zo concreet mogelijk te formuleren wat de wensen zijn. Het advies zal op deze punten nog worden aangepast en verzonden naar de gemeente.
Actie: Simone maakt een checklist die door de Wmo wordt aangereikt.
Actie: Wmo-raad dient het advies in bij de gemeente.

7. Rondvraag en sluiting
Niemand heeft nog iets voor de rondvraag. Ghiel heeft nog een mededeling, namelijk dat hij naar het DAC zal gaan om daar te overleggen over de Wmo-pasjes.

Afmelding wethouder Smolenaars voor de vergadering van 16 december.

Klankbordgroep zal op 17 november in Baexem plaatsvinden.

Om 16.10 uur sluit A. Mast de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage.

Volgende vergadering: 16 december 2010.

  

Actielijst WMO-raad Leudal

Nummer

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

2.

Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen voorleggen aan de Wmo-raad

15-04-2010

C. Timmermans

Z.s.m.

 

3.

Brainstormsessie Wmo loket

02-09-2010

Wethouder Janssen/Gemeente

Najaar 2010

 

4.

Verwijschecklist verwijzingen Wmo

02-09-2010

S. Seelen

Z.s.m.

 

5.

Deelname bijeenkomsten dorpen
Vervolg: 15,17 en 22 november.

02-09-2010

Alle leden (doorgeven aan voorzitter!)

Bij deelname

 

6.

ASS signaal op formulier

02-09-2010

J. Bakker

 

 

7.

Persbericht wmo informatievoorziening maken

02-09-2010

S. Seelen

 

 

8.

Kortsluiten persbericht met wethouder Janssen

02-09-2010

A. Mast

 

 

9.

Het uitnodigen van de Zorggroep voor toelichting klanttevredenheidsonderzoek

04-11-2010

J. Roumen

Eerste kwartaal 2011

 

10.

Beantwoorden brief platform

04-11-2010

J. Roumen

Z.s.m.

 

11.

Toezenden begroting H. Rijs

04-11-2010

M. Vogelaar

Z.sm.

 

12.

Toezenden advies Informatievoorziening naar gemeente

04-11-2010

J. Roumen

Z.s.m.

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 16 december 2010

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, H. Rijs,  N. Ox-van der Weg T. Schrurs, M. Remkes, J Bakker,   M. Vogelaar, wethouders Mart Janssen (gemeente Leudal), S.Seelen

Afwezig:
M. Demarteau van Dael (m.k.)

Notulist:
S. Seelen

 

1. Opening
Opening: 14.00 uur. De voorzitter heet iedereen welkom.
De nieuwe agenda wordt vastgesteld met aanvulling van punt 6a: agendaschema Wmo-raad 2011.

2. Verslag vergadering Wmo-raad  4 november  2010
Naam Chiel verkeerd geschreven. Verder akkoord met dank aan stagiaire gemeente.

N.a.v.. Het is slecht gesteld met de toegankelijkheid van de winkelstraten/ o.a.Kloosterstraat (centrum) m.n.
doordat winkeliers reclame op de stoep zetten. De Wmo-raad besluit om een formele reactie te schrijven.
Actie: Herman Rijs maakt een brief met formele reactie slechte toegankelijkheid centrum.
Actie: Nanda Ox-van der Weg checkt bij Stichting Wonen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen Voorzitter

* In November heeft de presentatie van de Wmo-raad plaatsgevonden voor de Raadscommissie. De
presentatie was verouderd en dient volgende keer aangepast te worden. De opkomst was gering. De
bijeenkomst was echter zinvol.

Ingekomen stukken
* Uitnodiging politiek debat donderdag 20 januari studio TV Limburg Roemond. De uitnodiging was al
rondgestuurd door Chiel.
* Persbericht VNG (ook al rondgestuurd door Chiel).
* Bijeenkomsten de Kanteling. Dhr. Chiel Remkens en Mw. Nanda Ox nemen deel namens de Wmo-raad.
Actie: Dhr. Remkens en Mw. Ox nemen deel aan bijeenkomsten de Kanteling.    
*Er is een nieuwe modelverordering. Deze staat in de nieuwsbrief van de Koepel Wmo-raden. Iedereen kan
deze daar inzien. In Helmond blijken interessante ontwikkelingen in deze.
Actie: Dhr. Rijs vraagt ontwikkelingen Helmond n.a.v. modelverordening.
* Bijeenkomsten effectieve belangenbehartiging mantelzorg vanuit Mezzo op 25 maart, 1 en 8 april. Dhr. Roumen stuurt het door.
Actie: deelname aan studie-dagen mantelzorg doorgeven aan voorzitter.

Mededelingen Michel Vogelaar
* Vormgeven Wmo beleid.
In februari komt er een werkbijeenkomst voor de Raad, commissie en Wmo-raad. Hierin een terugblik m.b.t. ontwikkeling (AWBZ, Kanteling e.d.), tevens werksessie ter bepaling van thema’s toekomstig beleid.
* De aanbesteding van de Welzijnsdiensten start. Achtereenvolgens een marktverkenning, selectielijst en indicatoren, inschrijving en selectie. Afronding halverwege 2011. De gemeente is voorstander van een brede welzijnsinstelling. In 2007 is de vaste samenwerking al opgezegd en contracten per 2 jaar vastgelegd. Dit loopt januari 2012 af. Dan wordt een nieuwe afspraak voor 4 jaar gemaakt. De Wmo-raad uit zijn zorgen over de voortgang van activiteiten en continuïteit voor, maar ook van vrijwilligers, die uiteindelijk veel van het uitvoerende werk dragen. De Wmo-raad overweegt om een werkgroep samen te stellen om de voortgang te volgen en wellicht een gesprek met Kitty Kloth aan te gaan (coördinator/ ouderenadviseur) om knelpunten voor te zijn. Dhr. Rijs checkt noodzaak hiervan bij achterban en geeft in januari seintje als werkgroep moet starten. Dhr. Rijs, Roumen en Bakker nemen hieraan indien aan de orde deel, ondersteund door Mw. Seelen  
Actie: Dhr. Rijs checkt noodzaak werkgroep aanbesteding welzijnswerk en seint Bakker, Roumen en Seelen indien gestart moet worden.
Actie: Mw. Seelen checkt of HvdZ kennis heeft van ervaring heeft met aanbesteding welzijnswerk.        

Persbericht n.a.v. advies Wmo-informatie
Wordt aangepast en gaat dan uit via dhr. Mast na afstemming met wethouder Janssen.
Actie: Persbericht aangepast gaat uit

Checklist verwijsindex
Naam wijzigt: checklist weg.
Actie: pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

4. Notitie positie Wmo-raad
De Wmo-raad stemt formeel in met de notitie.
Actie: kleine tekstuele aanpassingen door dhr. Roumen, overleg met gemeente over opvolging, formeel voorleggen aan Raad.  

5.Begroting
De begroting is gemaakt op basis van een inschatting van de werkzaamheden. Nieuw is de kosten voor de werkgroep. Daarnaast zijn er extra kosten i.v.m. administratieve ondersteuning Wmo-raad door Huis voor de Zorg. In 2009 is €10.000 uitgegeven. Er zijn nu meer kosten begroot dan in 2010, specificatie van de kosten, m.n. de meerkosten is van belang om akkoord voor verhoging te krijgen.
Actie: kosten begroting zoveel mogelijk gespecificeerd (o.a. middels offerte ondersteuning HvdZ)

6. Signalering
Toelichting door dhr. Bakker.
Er zijn verschillende signaleringsformulieren binnengekomen t.a.v. klachten taxivervoer, m.n. specifiek t.a.v. vervoer mensen met een verstandelijke beperking. Voorstel om een brief te sturen. Dhr. Bakker heeft een voorstel gedaan. Deze brief gaat z.s.m. uit.
Actie: brief klachten taxivervoer gaat uit.

N.a.v. dit signaal wordt nog opgemerkt door de gemeente dat het uiterst van belang is dat klachten ook rechtstreeks bij vervoerbedrijf worden gemeld. Dit is gebeurd zowel bij Veolia, als bij Peter Schreurs (busjes).

Dhr. Jelle Bakker geeft aan dat er iets van een standaard reactie moet komen aan mensen die een signaal afgeven. Hij gaat hiermee aan de slag.
Actie: Standaard reactie op signaal door Bakker   

6a vergaderingen 2011
24- 2  van 14.30 tot 16.30
14-4 met wethouder
16- 6
25-8
20-10 (met wethouder o.v.b)
15-12(met wethouder o.v.b.)
Zowel 20-10 als 15-12 wordt gereserveerd in agenda wethouder.

7. Rondvraag en sluiting
* Vraag hoe het staat met toegankelijkheid kieslokalen i.v.m. aankomende Provinciale verkiezingen.
Actie: Mw. Ox vraagt lijst toegankelijkheid kieslokalen op bij HvdZ
Actie: Toegankelijkheid kieslokalen op agenda volgend overleg.
* Dhr. Herman Rijs uit zijn zorgen over wachtlijsten werkvoorziening. Komende jaren is er in het geheel geen perspectief voor nieuwe starters.
Actie: Informatie gemeente over wachtlijsten werkvoorzieningen aan Wmo-raad. 

Voorzitter dhr. A. Mast sluit de vergadering onder dankzegging aan iedereen voor de geleverde bijdrage en met de beste wensen voor feestdagen en 2011.

3 Januari 2010
Simone Seelen

 

Actielijst WMO-raad Leudal

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

2.

Uitgangspunten aanbesteding hulpmiddelen voorleggen aan de Wmo-raad

15-04-2010

C. Timmermans

Z.s.m.

 

3.

Brainstormsessie Wmo loket

02-09-2010

Wethouder Janssen/Gemeente

Najaar 2010 wordt voorjaar 2011

 

8.

Kortsluiten persbericht met wethouder Janssen

02-09-2010

A. Mast

 

 

9.

Het uitnodigen van de Zorggroep voor toelichting klanttevredenheidsonderzoek

04-11-2010

J. Roumen

Eerste kwartaal 2011

 

10.

Brief met formele reactie
slechte toegankelijkheid
centrum.

16-12-2010

H. Rijs

z.s.m.

 

11.

Check toegankelijkheid centrum bij Stichting Wonen.

16-12-2010

N. Ox-van der Weg

z.s.m.

 

12.

Deelname aan bijeenkomsten de Kanteling.   

16-12-2010

C.Remkens  en N.Ox-van der Weg

25 maart, 1 en 8 april

 

13.

Navragen ontwikkelingen Helmond n.a.v. modelverordening

16-12-2010

H. Rijs

Voor volgend overleg

 

14.

Deelname aan studie-dagen mantelzorg doorgeven aan voorzitter.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

 

 

15.

Noodzaak werkgroep aanbesteding welzijnswerk checken en seintje aan Bakker, Roumen en Seelen indien gestart moet worden.

16-12-2010

H. Rijs

z.s.m. uiterlijk half januari

 

16.

Check of HvdZ kennis heeft van ervaring heeft met aanbesteding welzijnswerk

16-12-2010

S. Seelen

z.s.m.

 

17.

Persbericht aangepast gaat uit.

16-12-2010

A.Mast (na check wethouder Janssen)

Januari 2011

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Kleine tekstuele aanpassingen notitie Wmo-raad, overleg met gemeente over opvolging, formeel voorleggen aan Raad.  

16-12-2010

J. Rouman/ bestuur

z.s.m.

 

20.

Kosten begroting zoveel mogelijk gespecificeerd (o.a. middels offerte ondersteuning HvdZ)

16-12-2010

Bestuur

z.s.m.

 

21.

Brief klachten taxivervoer gaat uit.

16-12-2010

J. Rouman

z.s.m.

 

22.

Standaard reactie op signaal.

16-12-2010

J. Bakker

Voor volgend overleg.

 

 

 

 • Vergadering Wmo-raad 24-2-2011
 • Vergadering Wmo-raad 14-4-2011
 • Vergadering Wmo-raad 31-5-2011
 • Vergadering Wmo-raad 27-6-2011
 • Vergadering Wmo-raad 8-9-2011
 • Vergadering Wmo-raad 20-10- 2011
 • Vergadering Wmo-Raad 15 december 2011

Notulen Vergadering Wmo-raad 24 februari 2011

Aanwezig:
A. Mast, J. Roumen, H. Rijs,  N. Ox-van der Weg T. Schrurs, M. Remkes, J Bakker, S. van der Veer. T. Vullers, G. Jochems,  M. Vogelaar, P. Vennekes, wethouder dhr. J. Smolenaars (gemeente Leudal), S.Seelen

Afwezig:
M. Demarteau van Dael (m.k.)

Notulist:
S. Seelen

 

1. Opening
Opening: 14.30 uur. De voorzitter heet iedereen welkom.
De nieuwe agenda wordt vastgesteld met aanvulling van punt 7a: voorstel reactie signalering.  

2. Presentatie Wmo loket nieuw gemeentehuis
Mw. Heijnens presenteert de dienstverlening Leudal zoals voorzien in het nieuwe gemeentehuis.
Uitgangspunt is het landelijke concept Antwoord C. Honderd gemeenten zijn al op deze wijze werkzaam waarbij een klantencontactcentrum (KCC) wordt ingesteld tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. De burger staat centraal.

 • Je start bij de vraag en richt daarop je diensten en producten in. Dit zowel voor de eigen gemeentelijke producten als ook voor die van de overheid (b.v. belastingzaken)
 • Ongeacht of een vraag schriftelijk, persoonlijk, telefonisch of digitaal binnenkomt dient hetzelfde antwoord te worden gegeven.
 • Het streven is om in 2013 dit KCC als frontoffice te hebben staan wat betreft de gemeentelijke vragen.
 • Uiteindelijk is het streven dat als fase 5 (eindfase) is bereikt, dat 80% van de vragen direct aan de frontoffice kunnen worden beantwoord.
 • Wmo vragen gaan direct naar de 2de lijn. Deze wordt bemand door domeingeneralisten, d.w.z. medewerkers met specifieke Wmo kennis.
 • Op de zuil bij binnenkomst kun je aangeven waarvoor je komt, dan volgt een verwijzing naar waar je moet zijn en je krijgt een nummer. Je kunt dit ook aan de receptie persoonlijk vragen.Op beide wijze wordt je komst doorgegeven aan de betreffende balie. In de wachtruimte staat een groot scherm waarop is af te lezen wanneer je aan de beurt bent.
 • In de tweede lijn (waar de wmo vragen altijd naar verwezen worden) vinden de afspraken altijd in een spreekkamer plaats.
 • Aandachtspunt zijn slechtziende mensen. Deze kunnen best via de receptie gaan. Deze zou dan even moeten helpen.
 • Het is voor iedereen die extra hulp nodig heeft (slechtziende/blinde mensen of mensen GGZ) mogelijk om een afspraak te maken en hierbij aan te geven dat men hulp nodig heeft. Dit zou men ook moeten kunnen aangeven bij het maken van een digitale afspraak. Hiervoor dient dan wel ruimte te zijn, b.v. een blokje voor opmerkingen.
 • Op afspraak kan overigens ook een tolk worden ingeschakeld.
 • Het systeem wordt op dit moment al uitgetest. De bevindingen worden geregistreerd en hierop wordt het systeem aangepast.
 • Check op taalgebruik (jip en janneke taal) is essentieel; zowel bij digitale, als bij schriftelijke informatie wordt dit door de Wmo-raad van belang geacht.
 • Het is waardevol om minimaal regelmatig te evalueren hoe de klant de service ondervindt, zeker in de beginfase, eventueel zelfs standaard. 
 • Bij het zenden van schriftelijke stukken aan de gemeente, zou de gemeente standaard minimaal een ontvangstbevestiging en bij voorkeur ook doorlooptijd moeten terugmelden.
 • Digitaal kun je straks zelf de voortgang van de afhandeling volgen.
 • Servicenormen worden op termijn opgesteld. Dit legt de afspraken vast waaraan de gemeente zich graag wil houden in diensten aan haar klanten.

Voor het overige wordt verwezen naar de uitdraai van de presentatie.
Actie: werkgroep informatie checkt najaar 2011 eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten   

3. Verslag vergadering Wmo-raad  16 december  2010
Naam Remkens verkeerd geschreven, is Remkes. Idem Janssenen, is Janssen. Idem Roumen i.p.v. Rouman.
Pag 2. De Wmo-raad uit haar zorgen (i.p.v. zijn zorgen).
Pag 2. Nieuw zijn de kosten (i.p.v. is de kosten).
Pag 2. Uitermate i.p.v. uiterst van belang
N.a.v. rondvraag: informatie Westrom t.a.v. wachtlijsten WSW heeft dhr. Rijs niet ontvangen. Deze is wel verzonden aan iedereen. Wordt ter vergadering aangereikt.
Verder wordt het verslag goedgekeurd met dank aan notulist.

Naar aanleiding van de Actielijst
8. Het persbericht is akkoord bevonden door wethouder Janssen. De heer Mast regelt de plaatsing (zie actiepunt 17)
10. De reactie op het schrijven over toegankelijkheid is bedroevend.
Actie: de wmo-raad houdt de toegankelijkheid in de gaten en komt er desgewenst op terug.
11. De Stichting Wonen wil zowel het schrijven niet ondersteunen, als de toegankelijkheid van de stemlokalen niet checken.
Actie: Checken toegankelijkheid stemlokalen door alle leden Wmo-raad.  
12. Deelname Kanteling is reeds geweest.
13. Informatie uit Helmond niet verkregen ondanks meermaals vragen
Actie: dhr. Vogelaar of Smolenaars vragen info in Helmond op.
14. Mw. Ox staat op de wachtlijst voor studiedagen mantelzorg. Was vol. Data 25 maart, 1 en 8 april.
16. Het HvdZ heeft geen specifieke kennis m.b.t. aanbesteding van het welzijnswerk.
21. Op de brief over het taxivervoer is nog geen reactie ontvangen.

8. Presentatie van het Primant onderzoek door Mw. van Aken
Klanten in Leudal bleken zeer tevreden. Ze sprongen er zelfs positief uit. Opmerking hierbij is dat er nog
weinig klanten in de spiegelinformatie zitten. Sommige vragen zijn in de toekomst niet meer relevant. Zo
staat er bijvoorbeeld een vraag of er kennismaking met de medewerkster thuishulp vooraf plaats vond. Dit is
nu niet meer aan de orde omdat klanten niet kunnen kiezen.

Ondanks de goede cijfers blijft men werken aan kwaliteit, getuige de nieuw ontwikkelde wegwijzer, een klein
kaartsysteempje waardoor medewerkers relevante vragen en antwoorden altijd bij de hand hebben. Voor
klanten staat de informatie in het zorgdossier.

Mw. Ox vraagt of men zich bewust is van sociaal wenselijkheid van antwoorden. Men onderkent dit gegeven.
De teammanager bezoekt echter klanten thuis en checkt daar of men inderdaad tevreden is. Ook daar kan
deze sociaal wenselijkheid spelen. Deze is eenvoudiger door te prikken.

Dhr. Smolenaars vraagt of de indicatie matched met de zorg. Steeds beter, zeker indien er een huisbezoek
is geweest t.b.v. de indicatie.
Belangrijke leerpunten uit het onderzoek zijn meer aandacht voor communicatie en de bereikbaarheid van de organisatie.

Bij acute veranderingen moet een hulp altijd contact opnemen met de teamleider. Deze schakelen dan de verpleging in of de huisarts afhankelijk van problematiek.

Tenslotte herkennen de medewerkers zich in de uitslag. Ook samen met hen zijn verbeterpunten geformuleerd. Zij staan uiteindelijk dicht bij de mensen en kennen vaak mogelijke oplossingen.

5. Mededeling gemeente

 • Stand van zaken Wmo beleid

De oude plannen uit 2010 zijn geactualiseerd. De gekozen lijn van toen is positief bevonden. In maart/april worden 2 brainstromsessies gehouden.
In sessie 1: een korte terugblik en informatie over nieuwe ontwikkelingen (o.a. de kanteling, kompas etc)
Daarbij de vaststelling van de priortaire thema’s
In sessie 2:Gekozen thema’s uitwerken in doelstellingen.
Daarna start het traject naar de achterban.
Binnen het huidig beschreven tijdspad is het streven dat de nota in oktober in de Raad komt.

 • Aanbesteding welzijnswerk

Betere term is niet aanbesteding maar herijking. Een interne werkgroep stelt de aanpak voor. Bestaande vrijwilligers zullen een belangrijke stem hebben. Doel is m.n. om zaken te harmonieren en niet zo zeer om te moderniseren. Dit zal nadien gebeuren, maar heeft meer tijd nodig. Wel is de vraag relevant welke visie een organisatie heeft op deze modernisering en of men er in mee zou kunnen.
Actie: dhr. Vogelaar stuurt informatie welzijn nieuwe stijl aan Wmo-raadsleden

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen Secretaris

* Netwerkdag 15 maart vanuit Huis voor de Zorg met als onderwerp: zorgen voor de toekomst. Gehouden in
het forum in Roermond. Mw. Vullers en dhr. Jochems gaan, evt dhr. Roumen en/of dhr. Mast.

Ingekomen stukken
* Formele antwoord n.a.v. schrijven toegankelijkheid centrum.
* Nieuwsbrief de Kanteling.
* Uitnodiging voor cursus Wmo meerjarenbeleidsplan door Huis voor de Zorg do 17 in Beek en vr 18 maart in Roermond.
* Uitnodiging m.b.t. chronische zieken/functiebeperking door Huis voor de Zorg i.s.m. SOL do 3 maart in de Schakel in Reuver en 24 maart in Beek. Dhr. Jochems en mw. Ox gaan.
* Uitnodiging Movisie, gemeenten en Wmo raad, over de nieuwe rol van gemeenten. Deelname in koppel Wmo-raadslid en ambtenaar gemeente. Geen deelname vanuit Leudal vanuit ambtenaren, dus geen zin om te gaan.
* Klankbordgroep Mantelzorg di 1 maart om 13.30. Mw. Ox en dhr. Mast gaan. 
* Nieuwsbrief Koepel Wmo-raden

6. Verslag overleg db met wethouder Janssen
De geschiedenis van de Klankbordgroep is nog kort besproken in dit overleg. Drie jaar geleden startte deze klankbordgroep met 23 leden die een brede vertegenwoordiging vormden vanuit Leudal. Het idee was dat deze groep een aandragersfunctie voor de Wmo-raad zou hebben. Uiteindelijk heeft het andersom gewerkt. Nu is de keuze gemaakt om huidige leden van de klankbordgroep, als ook  andere mogelijke vertegenwoordigers vanuit Leudal in de vorm van deelname aan werkgroepen te betrekken. Het komend jaar wordt een proefjaar. Er wordt hierbij ook gekeken of het nodig is om de Wmo-raad uit te breiden. De aanwezige leden van de klankbordgroep, te weten dhr. van der Veer, Jochems en mw. Vullers worden bedankt voor hun bijdrage. De klankbordgroep zal dit jaar niet meer vergaderen, evenwel kunnen mensen gevraagd worden voor een werkgroep.  Het eventuele formele besluit tot opheffing dat (wellicht pas na dit jaar) genomen wordt is aan de gemeente. Dan zal ook de verordening aangepast moeten worden. Het bestuur is gevraagd hiervoor reeds een voorstel  te doen.
Actie: Voorstel wijziging verordening t.a.v. invulling klankbordfunctie door dhr. Mast en Roumen.

Daarnaast is gesproken over de positie van de onafhankelijke voorzitter aangezien dhr. Mast niet meer werkzaam is als bestuurslid dorpsraad. Op dit moment staat in de verordening dat de voorzitter vanuit de gelederen van de Wmo-raad gekozen kan worden, of onafhankelijk. In principe kunnen alleen vertegenwoordigers op thema/vanuit organisaties deelnemen. Er mogen echter ook alleen leden uit de gemeente Leudal deelnemen, terwijl dhr. Roumen niet in Leudal woont en zijn wmo-lidmaatschap toch is goed gekeurd. Ook op deze punten wordt de verordening herbezien/opnieuw geformuleerd door het bestuur.  
Actie: Voorstel wijziging verordening t.a.v. voorwaarden en invulling voorzitter en Wmo-raadsleden  door dhr. Mast en Roumen.

Mw. Demarteau heeft aangegeven dat zij door haar ziekte niet meer kan deelnemen aan de Wmo-raad. Mw. Vullers zal haar functie waarnemen.
Actie: Waarnemen Wmofunctie mantelzorg door mw. Vullers i.v.m. ziekte mw. Demarteau

Op termijn moet bezien worden of er een nieuwe deelname vanuit dorpsraden wenselijk is en op welke wijze deze procedure hiervoor gevolgd moet worden. Dhr. van der Veer zou hiervoor een mogelijke kunnen kandidaat zijn.  

De eerste nieuwe werkgroep die operationeel zou moeten worden is die van hulpmiddelen/ welzijn. Deze zal zowel de aanbesteding hulpmiddelen bezien, als de aanbesteding welzijn volgen/toetsen. Wat betreft dit laatste zal men zich eerst nader moeten informeren en visie ontwikkelen. De aanbesteding hulpmiddelen ligt er reeds en vraagt snelle actie. 
Actie: inrichting werkgroep hulpmiddelen/welzijn (HW) Mw. Ox, dhr. Jochems en Bakker, ondersteund door Simone
Actie: Simone initieert overleg en inhoud/planning voor werkgroep (HW)

7. Verslag bijeenkomst de kanteling door Mw. Ox en dhr. Remkes 
Mw. Ox vat informatie als volgt samen:
Van 4 domeinen gaat men naar 8 resultaten te weten:

 • Vraaggericht/vraaggestuurd
 • Eigen kracht burgers
 • Direct erop af
 • Collectief gaat boven individueel
 • Integraal werken
 • Benutten informele ondersteuning
 • Resultaatgericht
 • ???????

De GGZ is weinig in beeld. Invulling jeugd is divers. Er zijn geen rechten voor mantelzorgers, terwijl steeds meer van de ondersteuning vanuit de Wmo aan hen wordt opgehangen.

Dhr. Remkes vult aan dat:

 • Het verstrekkingenboek mag in het eerste gesprek niet naar voren komen. Dus niet direct een aanvraag starten, eerst een probleemanalyse opstellen.
 • De eigen bijdrage levert financiele problemen op.
 • Er zijn al veel rechtzaken waaruit blijkt dat de gemeente het compensatiebeginsel niet juist heeft toegepast. Aanwezigen en organisaties worden aangemoedigd rechtzaken aan de spannen.

Actie: Mw. Seelen stelt verdere informatie m.b.t. de Kanteling op en stuurt deze aan leden
Actie: Dhr. Remkes en Mw. Ox sturen evt aantekeningen m.b.t. de kanteling digitaal aan Mw. Seelen.
Actie: Mw. Seelen stuurt stukken VNG en VCP over meedenken bezuinigingen ter info rond.
Actie: Agenderen stukken bezuiniging om te bezien of de Wmo-raad hier iets mee wil of kan.

7a. Reactie n.a.v. signaleringsformulier

Actie: alle leden van de Wmo-raad sturen hun reactie op voorstel reactie signaleringsformulier per mail aan dhr. Bakker

Rondvraag

 • Het advies m.b.t. het taxivervoer is ingediend. Er is nog geen reactie gekomen.
 • Travikom schijnt een klankbordgroep te hebben. Niemand is hier bekend mee.

Actie: dhr. Jochems stuurt iedereen informatie over klankbordgroep Travikom.

 • De heer Bakker deelt mede, dat in sommige gemeenten geen gebruik meer wordt gemaakt van professionele ouderenadviseurs, maar dat hiervoor vrijwilligers in de plaats komen. Deze vrijwilligers zijn beduidend minder deskundig dan de professionele adviseurs. Het is dan ook een bezuiniging, die we als WMO raad niet moeten willen.

In Leudal hebben we via Proteion  Welzijn 3 professionele ouderenadviseurs. Zijn er bij de gemeente plannen om ook met vrijwilligers te gaan werken in plaats van net deze professionele adviseurs?
Actie: de secretaris zal bij de heer Vogelaar informeren naar de voornemens hieromtrent bij de  gemeente

 • Mw. Schrurs zal een bezoek brengen aan Mw. Demarteau en haar namens de WMO raad een bloemetje aanbieden.

3 maart  2011
Simone Seelen

 

Actielijst WMO-raad Leudal 24 februari 2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

3.

Brainstormsessie Wmo loket

02-09-2010

Wethouder Janssen/Gemeente

Najaar 2010 wordt voorjaar 2011

Wordt maart/april

13.

Navragen ontwikkelingen Helmond n.a.v. modelverordening

16-12-2010

H. Rijs

Voor volgend overleg

Dhr. Vogelaar/Smolenaars informeren mee.

17.

Persbericht aangepast gaat uit.

16-12-2010

A.Mast (na check wethouder Janssen)

Januari 2011

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Najaar 2011

 

20.

Toegankelijkheid centrum in de gaten houden en er desgewenst op terug komen.

24-02-2011

Wmo-raad

Tot volgend overleg

 

21.

Checken toegankelijkheid stemlokalen.

24-02-2011

Alle Wmo-raadsleden

Komende verkiezingen

 

22.

Informatie welzijn nieuwe stijl aan Wmo-raadsleden.

24-02-2011

Alle wmo-raadsleden

Z.s.m.

 

23.

Voorstel wijziging verordening t.a.v. invulling klankbordfunctie.

24-02-2011

Bestuur.

Voor volgend overleg

 

24.

Voorstel wijziging verordening t.a.v. voorwaarden en invulling voorzitter en Wmo-raadsleden.

24-02-2011

Bestuur

Voor volgend overleg.

 

25.

Waarnemen Wmofunctie mantelzorg i.v.m. ziekte mw. Demarteau.

24-02-2011

Mw. Vullers

Voor zolang nodig en mogelijk

 

26.

Inrichting werkgroep hulpmiddelen/welzijn (HW)

24-02-2011

Mw. Ox, dhr. Jochems en Bakker, ondersteund door mw.Seelen

z.s.m.

 

27.

Initieren overleg en inhoud/planning voor werkgroep (HW)

24-02-2011

Mw. Seelen

Voor volgend overleg.

 

28.

Verdere informatie m.b.t. de Kanteling aan leden sturen.

24-02-2011

Mw. Seelen

Voor volgend overleg.

 

29.

Aantekeningen m.b.t. de kanteling indien mogelijk digitaal sturen aan Mw. Seelen.

24-02-2011

Mw.Ox en dhr. Remkes

z.s.m.

 

30.

Stukken VNG en VCP over meedenken bezuinigingen ter info rondsturen.

24-02-2011

Mw. Seelen

Voor volgend overleg.

 

31.

Agenderen stukken bezuiniging om te bezien of de Wmo-raad hier iets mee wil of kan.

24-02-2011

Bestuur

Voor volgend overleg.

 

32.

Reactie op voorstel reactie signalerings- formulier per mail aan dhr. Bakker.

24-02-2011

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg.

 

33.

Informatie over klankbordgroep Travikom aan alle leden Wmo-raad.

24-02-2011

Dhr. Jochems

Voor volgend overleg.

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 14 april 2011

Aanwezig:
dhr. A. Mast (voorzitter), dhr. H. Rijs,  mw. N. Ox-van der Weg mw. T. Schrurs, dhr. M. Remkes, dhr. J. Bakker, dhr. M. Vogelaar, dhr. Nijenhuis (vervanger van mw. Timmermans), wethouder dhr. Smolenaars (gemeente Leudal), mw. S.Seelen, mw. M. van Helden

Afwezig met kennisgeving:
mw. M. Demarteau van Dael, dhr. J. Roumen, mw. T. Vullers,

Notulist:
M. van Helden

 

1. Opening en vaststellen agenda
De                   De voorzitter opent om 14.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal Marleen van Helden van het Huis voor de Zorg, die in het vervolg de vergaderingen van de Wmo-raad zal notuleren. 

Mw. Schrurs meldt dat ze namens de Wmo-raad met een bloemetje op bezoek is geweest bij mw. Demarteau. Haar situatie is dusdanig slecht dat er geen directe communicatie meer mogelijk is. Zij blijft wel nog officieel lid van de Wmo-raad en wordt zolang vervangen door mw. Vullers.

De voorzitter stelt voor om eerst de presentatie door de GGD te houden en daarna de agenda verder te vervolgen.

10. Presentatie Ouderengezondheidszorg door GGD
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen gemaakt:
● het gaat om de groep ouderen boven 55 jaar. De groep van 55 – 65 neemt nog deel aan de arbeidsmarkt!!
● er moet inzicht worden verkregen in vraag en aanbod. → dit gebeurt d.m.v. interviews en fokusgroepen. Vraag en aanbod moeten matchen.
● waken dat we iets beginnen dat we niet waar kunnen maken; (opmerking dhr. Vogelaar: er zijn elders potjes met geld);
● suggestie: het jaarverslag van de seniorenverenigingen (16) geeft inzicht in de activiteiten die gedaan worden. De seniorenverenigingen hebben ook een centraal overleg met de wethouder eind april.  Dhr. Bakker kan als contactpersoon richting senioren dienen;
● is stg. Proteion Welzijn ook een overlegpartner? → zij staan op de lijst om mee te spreken.
Volgens dhr. Vogelaar hebben zij geen expertise t.a.v. gezondheid;
● mantelzorgondersteuning is ook belangrijk;
● het is geen adviesstuk, hoort dit wel bij de Wmo-raad of bij de seniorenverenigingen? → dhr. Mast merkt op dat wij niet hoeven te adviseren maar wij willen wel geïnformeerd blijven (via dhr. Bakker);
● een hulpvraag komt meestal uit door bezoeken aan huis door bijv. belastingadviseurs, maaltijdvoorziening en Zonnebloem. Men moet dus op zoek naar mensen die huisbezoeken afleggen (ook huisartsen). In Baexem is er 2 à 3 x per jaar een overleg tussen kerk, Zonnebloem, huisarts en seniorenvereniging.

2. Verslag vergadering 24 februari jl.
Tekstueel:
Pag. 5, onder rondvraag, onder 3e bolletje: Proteion moet zijn Proteion Welzijn. Zin daaronder: “met” (ipv “net”) deze adviseurs

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: er zijn al nieuwe stappen gezet. Er is een open inloopspreekuur van 8.00 tot 17.00uur bij drie loketten (lange wachttijden!).
Gemeentebreed vindt er een discussie plaats over afspraken maken, hierbij is een aantal varianten mogelijk. In de volgende vergadering zal een eindbeeld gegeven worden.
Pag. 2, punt 14: mw. Ox is niet naar de studiedagen geweest.
Pag. 2, 3e regel: kan een afhandeling ook schriftelijk opgevraagd worden? → Nee, dit kan niet vanwege de kosten die daarmee gemoeid zijn. De gemeente is zich er van bewust dat ze zo mensen uit sluit, maar het moet gezien worden als een extra service. Een alternatief zou zijn: bellen.
Pag. 2, punt 21: het is nog niet bekend of er al een reactie ontvangen is. Mw. Timmermans zou navragen of er bij het bureau klachten zijn binnen gekomen. Afgesproken wordt dat dhr. Nijenhuis dit na kijkt en terug rapporteert.
Pag. 3, punt 4, movisie: dhr. Remkes ziet het als een gemiste kans dat er niemand aanwezig is geweest op de bijeenkomst. Actie: mw. Seelen gaat na of er een verslag van de bijeenkomst voorhanden is.
Pag. 4, eerste actie: is geagendeerd voor vandaag. 
Pag. 4, 4e actie: de werkgroep hulpmiddelen/welzijn is bij dhr. Vogelaar geweest.
Hiermee wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notuliste.

Actiepuntenlijstje:
De punten 3, 17, 20 t/m 25, 28,29 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Punt 20: dhr. Vogelaar heeft hier een brief over geschreven. De situatie is nog hetzelfde.
Punt 26: de werkgroep is al aan het werk geweest, volgend overleg stukken hierover.
Punt 30: aanhouden tot volgend overleg.
Punt 31: aanhouden tot volgend overleg.
Punt 32: aanhouden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen secretaris
Ingekomen stukken:

  • Nieuwsbrief nummer 7 van de Koepel Wmo raden
  • Informatie over de betrokkenheid van de Koepel Wmo raden bij decentralisatie van verantwoordelijkheden van rijk naar gemeenten
  • Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Koepel van Wmo raden op 25 mei 2011
  • Brief gemeente Leudal over Vervolg project Dorpen van de toekomst
   De Wmo-raad is niet uitgenodigd voor de voortgangsbijeenkomsten, alleen de gebruikers (sportverenigingen) en de besturen van de gemeenschapshuizen. Opmerking: de Wmo-raad is indirect ook een gebruiker.
   Dhr. Smolenaars merkt op dat er bewust gekozen is voor bepaalde groepen, zodat er een beeld ontstaat. Daarna wordt er gekeken naar specifieke gevallen. De Wmo-raad is “nog even niet” uitgenodigd. Reacties zijn altijd mogelijk.

             Mw.Schrurs merkt op dat ze hierover gemaild heeft, maar geen antwoord heeft ontvangen.

  • Uitnodiging voor overleg met Regioconsulent Iedereen kan Sporten op 6 april a.s. (Chiel Remkes en Gerard Jochems nemen hieraan deel)
   Er is een werkgroep opgestart. De volgende stap is: kerntaken formuleren. Dhr. Remkes heeft contact hierover met dhr. Vogelaar. Wordt vervolgd.
  • Flyer en programma Zwemsportdag te Weert
  • Uitnodiging Voorlichting- en informatiemiddag voor mensen met een beperking en chronisch zieken door de gehandicaptenraad Venlo
  • Brief van Platform Mantelzorg Limburg met Modelverordening Wmo
   Dhr. Piet Meertens heeft gevraagd of hij een presentatie mag komen geven over het Platform Mantelzorg. Er is op dit moment geen behoefte aan een presentatie, de informatie wordt wel doorgespeeld aan Mw. Vullers (waarnemend lid mantelzorg Wmo-raad) 
   Actie: de informatie wordt doorgespeeld aan mw. Vullers.
  • Kwaliteitskaart voor Wmo-raden van de Koepel Wmo-raden

4. Mededelingen Michel Vogelaar
● Wmo-beleidsplan: workshops op 18 en 23 mei. Terugblik op de afgelopen periode. De Wmo-raad wordt uitgenodigd en krijgt vijf minuten spreektijd om aan te geven wat er de afgelopen vier jaar gebeurd is.
De bijeenkomsten zijn in voorbereiding. Volgende week volgt een officiële uitnodiging en programma.
● overheveling van ondersteuning en begeleiding uit de AWBZ naar de gemeenten.
Op hoofdlijnen is er een akkoord tussen de VNG en het ministerie. (27 maart is niet doorgegaan vanwege onvoldoende financiële onderbouwing).
Hoe wordt dit aangepakt door de gemeente Leudal? → speerpunten in kadernota 2012.
● hulpmiddelen gaan uit de zorgverzekeringswet. Korte hulpmiddelen uit de AWBZ;
● jeugdzorg gaat ook naar de gemeente.
2012 gaat dus een druk jaar worden voor zowel de gemeente als de Wmo-raad.

Mededelingen dhr. Nijenhuis:
● de hulpmiddelengunning loopt nog. Er zat een onvolkomenheid in het bestek, daardoor waren uitkomsten niet vergelijkbaar. Het traject is stopgezet en het bestek wordt aangepast. Daarna wordt de gunning opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2012 loopt het contract van de gemeente Leudal met de leverancier af.
Speerpunt: inzet hergebruikte hulpmiddelen.
● Huishoudelijke hulp: invulling tegen de grenzen van het begrote bedrag. Als gemeente is er hoog aanbesteed met als doel de continuiteit veilig te stellen.
Advies aan college: huidige contract niet voortzetten na 2012, maar een nieuwe aanbesteding doen met andere gemeenten. Eventueel PGB voor huishoudelijke hulp meer promoten. Volgende keer volgt meer informatie. Voorstel aan college: mogelijkheid aan gebruikers voorleggen.

5. Informatie notitie De Kanteling
Mw. Seelen geeft een korte toelichting op de notitie. Het gaat om basisinformatie over de Kanteling.
Dit “kantelen” is een proces dat gemeenten en burgers samen moeten maken, het uitgangspunt wordt minder het recht op voorzieningen, maar er wordtbreder  gekeken wat er eventueel nodig/mogelijk is.
Veel hangt af van de mensen die het gesprek moeten voeren. Scholing van deze mensen is wenselijk.
Het is ook handig als kinderen van cliënten bij het gesprek aanwezig zijn. Van het gesprek moet een afspraak/overeenkomst op papier worden gezet.

 • Vaststellen speerpunten Wmo-beleidsplan
  De Wmo-raad moet vooraf speerpunten aanleveren. Afgesproken wordt dat iedereen vijf punten benoemt en die binnen een week aan alle anderen mailt. Hieruit worden 10 punten samengesteld die aan de gemeente worden gepresenteerd. Er is geen beperking in aanleveren punten, als er echter teveel punten zijn vindt er ter vergadering een eerste prioritering plaats.

 

7. Jaarverslag
Het jaarverslag is aan iedereen gemaild. Er zit geen financieel verslag van de gemeente bij, wel een begroting. Het financiële verslag wordt nog bijgevoegd.
Afgesproken wordt dat alle opmerkingen gemaild worden aan dhr. Mast.  

 • Voorstel tot aanpassing Wmo verordening gemeente Leudal
  Het voorstel tot aanpassing Wmo verordening gemeente Leudal wordt uitgereikt.

De aanpassing wordt o.a. noodzakelijk geacht omdat dhr. Roumen niet woonachtig is in de gemeente Leudal maar wel een organisatie vertegenwoordigt die haar hoofdzetel heeft in de gemeente Leudal.
Verder is dhr. Mast voorzitter van de in ruste zijnde dorpsraad in Neer. Formeel is hij geen vertegenwoordiger meer van de dorpsraden.
De Wmo-raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

De financiële regeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement. De gemeente heeft de vergoedingen vastgesteld. Er vindt een discussie plaats over de belasting op de onkostenvergoeding van de Wmo-raadsleden. (de gemeente geeft dit door aan de fiscus).
9. Signalering
De procedure van doorsturen werkt.
Er zijn geen reacties gekomen op de standaardbrief.
In de laatste twee maanden is één signaal binnengekomen.
Afgesproken wordt dat dhr. Bakker in het najaar verspreiding nieuwe signaleringsformulieren inbrengt.

10. Rondvraag en sluiting
Dhr. Remkes:
Vanuit de achterban GGZ wordt gevraagd naar een profiel voor Wmo-raadsleden.
Mevrouw Seelen heeft zo'n profiel en zal dit aan dhr. Remkes doen toekomen.

Mw. Ox:
● Maakt zich zorgen over hetgeen zij gehoord heeft: in Maastricht moeten alle voorzieningen uit het Wmo-pakket zelf betaald worden bij een inkomen vanaf 150% van de bijstand.
● Met de OV-chipkaart van NS kan op alle lijnen, indien van toepassing, korting worden gevraagd, ook bij andere vervoerders.

Dhr. Vogelaar:
Heeft een gesprek gehad met Zorgboerderij De Kolder in Leudal en heeft hier de Wmo-raad onder de aandacht gebracht. Zij willen de Wmo-raad uitnodigen om eens te komen kijken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.40 uur de vergadering.
Op 31 mei a.s om 14.00 uur zal een extra vergadering van de Wmo-raad plaats vinden.
De vergadering van 16 juni a.s. komt te vervallen, deze wordt verschoven naar 30 juni om 14.00 uur.
Omdat mw. Van Helden dan verhinderd is, zal mw. Seelen de vergadering notuleren.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 14 april  2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

13.

Navragen ontwikkelingen Helmond n.a.v. modelverordening

16-12-2010

H. Rijs

Voor volgend overleg

Dhr. Vogelaar/Smolenaars informeren mee.

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Najaar 2011

 

25.

Waarnemen Wmofunctie mantelzorg i.v.m. ziekte mw. Demarteau.

24-02-2011

Mw. Vullers

Voor zolang nodig en mogelijk

 

30.

Stukken VNG en VCP over meedenken bezuinigingen ter info rondsturen.

24-02-2011

Mw. Seelen

Voor volgend overleg.

 

31.

Agenderen stukken bezuiniging om te bezien of de Wmo-raad hier iets mee wil of kan.

24-02-2011

Bestuur

Voor volgend overleg.

 

32.

Reactie op voorstel reactie signalerings- formulier per mail aan dhr. Bakker.

24-02-2011

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg.

 

33.

Informatie over klankbordgroep Travikom aan alle leden Wmo-raad.

24-02-2011

Dhr. Jochems

Voor volgend overleg.

 

34

Klachten over taxivervoer nagaan

14-04-11

Dhr. Nijenhuis

Voor volgend overleg

 

35

Nagaan of er een verslag is van de bijeenkomst over de nieuwe rol van gemeenten

14-04-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

36

Informatie van dhr. Meertens (PML) doorgeven aan  mw. Vullers

14-04-11

Bestuur

Voor volgend overleg

 

37

Vijf punten voor Wmo-beleidsplan mailen aan alle Wmo-raadsleden

14-04-11

Alle leden Wmo-raad

Binnen een week

 

38

Uit alle ingekomen punten voor Wmo-beleidsplan 10 punten halen en aan gemeente doen toekomen

14-04-11

Dhr. Mast
Dhr. Roumen

z.s.m.

 

39

Opmerkingen over jaarverslag mailen aan dhr. Mast

14-04-11

Alle Wmo-raadsleden

z.s.m.

 

40

In het najaar verspreiding nieuwe signaleringsformulieren inbrengen

14-04-11

Dhr Bakker

najaar

 

41

Profiel Wmo-raadsleden aan dhr. Remkes doen toekomen

14-04-11

Mw. Seelen

z.s.m.

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 31 mei 2011

Aanwezig:
dhr. A. Mast (voorzitter), dhr. J. Roumen,  mw. N. Ox-van der Weg mw. T. Schrurs, dhr. S. v.d. Veer, dhr. J. Bakker, dhr. M. Vogelaar, mw. K. Nijnens, dhr. G. Jochems, mw. S. Seelen, mw. M. van Helden

Afwezig met kennisgeving:
mw. M. Demarteau van Dael, dhr. H. Rijs, dhr. M. Remkes

Notulist:
M. van Helden

 

1.                     Opening en vaststellen agenda
De                   De voorzitter opent om 14.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de heer van der Veer, die tijdelijk de dorpsraden vertegenwoordigt, tot er een definitieve benoeming volgt. Ook een woord van welkom voor dhr. Jochems die als werkgroeplid welzijn aanwezig is.

Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen.
Mw. Vullers heeft een uitnodiging gehad als plaatsvervanger van mw. Demarteau.

                        Op verzoek van dhr. Jochems wordt onder punt 6a toegevoegd een brief van het SOL inzake het bestuursakkoord.  

2.         Verslag vergadering 14 april jl.
Afgesproken wordt om voor de volgende keer het verslag vast aan iedereen te mailen, zodat tekstuele opmerkingen al doorgegeven kunnen worden.
Opmerkingen naar aanleiding van de inhoud zullen ter plekke worden besproken.

Tekstuele opmerkingen:
Pag. 4 punt 9 eerste regel: “proceduren” moet zijn “procedure”.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 10, laatste ●: overleg tussen kerk, Zonnebloem, huisarts en seniorenvereniging: Haelen heeft dit ook, alleen is de huisarts afgehaakt.

Pag. 3, punt 4: zijn er verslagen van de werksessies van 18 en 23 mei? → Die zijn er. De uitgebreide verslagen komen er aan.

Actiepuntenlijstje:
De punten 13,25, 30, 31 t/m 34, 37 t/m 39, 41 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 33: de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep Travikom is in juli. Dhr. Jochems is hierbij betrokken.
T.a.v. punt 34, klachten taxivervoer: dhr. Bakker heeft een mail ontvangen van Björn Maessen van Punt Welzijn dat er veel klachten zijn binnengekomen over de regiotaxi. Dhr. Vogelaar merkt op dat hij liever rechtstreeks contact heeft met dhr. Maessen en niet via de mail c.q. Wmo-raad.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

3.         Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
1.         Brief van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties In Limburg met uitnodiging voor     deelname aan de basiscursus BTB;
2.         Algemene brief over het Reizigers Overleg Limburg (ROL);
3.         MEE Signaal, Trend- en signaleringsrapportage d.d. 13 april 2011;
4.         Nieuwsbrief nr. 8 d.d. 16 april 2011 van de Koepel WMO raden;
5.         Brief van de gemeente Leudal d.d. 21 april 2011 met uitnodiging voor het bijwonen van twee       werksessies in het kader van het op te stellen Beleidsplan WMO 2012-2015;
6.         Uitnodiging van het Provinciaal Platform GGZ-Zorgvragers voor de Themabijeenkomst       Zelfmanagement en Zeggenschap op 15 juni 2011;
7.         Vragenlijst van 20 mei 2011 voor WMO raden van de Koepel WMO raden;
8.         Interne memo d.d. 23 mei 2011 van de heer Nijenhuis, gemeente Leudal over bijbetaling Wmo-vervoer;
9.         Adviezen WMO beleidsplan van Versterking Cliënten Positie (VCP) via Chiel Remkes.
Uitgegaan:
1.         Brief van de WMO raad Leudal aan het College van B&W Leudal met het Jaarverslag 2010                     en het Financieel Overzicht 2010.

T.a.v. nr. 7: voorzitter en secretaris zullen de vragenlijst invullen.
T.a.v. nr. 8: dit vervoer is gratis als het om prioriteitenritten gaat (geldt ook voor zwembadvervoer). Je moet wel kunnen aantonen dat je ergens op tijd moet zijn. Er moet duidelijk benoemd worden wat prioriteiten zijn (m.n. voor de VG-sector).
Afgesproken wordt dat dhr. Bakker een memo hierover maakt voor dhr. Vogelaar en dat mw. Seelen vervolgens een persbericht maakt. Bericht moet ook op de website geplaatst worden.

Aan de ingekomen post moet nog worden toegevoegd:

 1. Uitnodiging van de koepel van Wmo-raden voor een pilottraining “Empower uw Wmo-raad” op 8 juli a.s. Opgave moet individueel geschieden. Mw. Schrurs heeft belangstelling.

Dhr. Vogelaar heeft een uitnodiging gestuurd voor een informatiebijeenkomst van Luuk Venner op 8 juni a.s. waar een nieuw concept van Melion gepresenteerd wordt (dagbesteding voor o.a. autisten en mensen met ADHD). Mw. Schrurs, mw. Ox, dhr. Bakker en de heer v.d.Veer zullen aanwezig zijn.

4.         Mededelingen Michel Vogelaar
– overheveling AWBZ. Een landelijk bureau gaat dit begeleiden. In juni zijn er op lokaal niveau
bijeenkomsten van de VNG, waarin bijgepraat wordt over de ontwikkelingen;
– De Zorggroep wil haar visie presenteren over o.a. ontwikkelingen in de intramurale zorg;
– de RIAGG wil in samenspraak met bijv. Mensana een regionaal overleg organiseren om gemeenten bij te   
praten over AWBZ zaken;
– het bestuursakkoord is nog niet geaccordeerd.         

5.         Nabeschouwing werksessies Wmo beleidsplan
Dhr. Mast vond dat er goede informatie werd gegeven. Het stickers plakken bij de thema's was een goede zet. De Wmo-raad was bijna op volle sterkte aanwezig. Het aantal aanwezige raadsleden was niet zo groot.
Dhr. Roumen is van mening dat het agendapunt “functioneren van de Wmo-raad” hier niet thuis hoorde. Raadsleden weten niets over de werkzaamheden/functioneren van de Wmo-raad. Mw. Ox stelt voor om dit in een commissievergadering te presenteren (jaarverslag toesturen en vervolgens toelichten). Hiermee wordt akkoord gegaan. Actie: jaarverslag toesturen aan commissie leefbaarheid

Dhr. Vogelaar meldt dat de eerste sessie niet volgens plan is verlopen. Veel zaken riepen vragen op, waar tijd voor gecreëerd moest worden. Informatie moest tot alleen de highlights beperkt worden.
Dat maar een beperkt aantal raadsleden aanwezig was, kwam ook doordat zij erg veel bijeenkomsten hebben.
De tweede sessie is goed verlopen. Het stickeren werkte goed.
Hij heeft wel de opmerking gehoord dat de ambtenaar teveel stuurde.
Er waren soms vage omschrijvingen van thema's, hetgeen het kiezen van thema's bemoeilijkte.
Uiteindelijk zijn de volgende vijf thema's uitgekozen:

 • Overheveling AWBZ
 • Kanteling
 • Participatie jongeren met een beperking
 • Kwaliteit van voorzieningen
 • Zelfsturing.

Hoe verder?  Voorgesteld wordt om per thema een kleine werkgroep te vormen, bestaande uit een afvaardiging van de Wmo-raad, iemand uit de achterban en een ambtenaar. Iedere werkgroep werkt haar thema verder uit en maakt een discussienota voor de brede achterban.
Afgesproken wordt dat er eerst afstemming plaats vindt in de overlegvergadering tussen DB en beleidsmedewerker en dat het verslag van de gemeente even afgewacht wordt.
Mw. Seelen maakt een voorstel ter voorbereiding op de werkgroepen en wie erbij te betrekken. (mw. Ox en dhr. Jochems spreken al hun voorkeur uit voor de werkgroep participatie jongeren met een beperking).
Tijdpad: eind juni planning werkgroepen, juli/augustus voorbereidend werk werkgroepen, voor half september achterbanraadpleging, eind september Wmo-raad klaar.

 • Verslag werkgroep Vervoer en Sport door Gerard Jochems
  – de OV-chipkaart is besproken

– op 6 april jl. is dhr. Jochems aanwezig geweest bij een platformbijeenkomst in Roermond over het project “Iedereen kan sporten” (ook dhr. Remkes was aanwezig). Vanessa Habets gaf een presentatie over het project. (sporten voor mensen met een beperking). Er zijn en worden diverse activiteiten op touw gezet voor mensen met een beperking (o.a. zwemsportdag, waterfestival, demodoedag). Ook wordt er een enquête gehouden over de bereikbaarheid van sportactiviteiten.
Op 5 oktober a.s is er weer een platformbijeenkomst. Dhr. Remkes zal deelnemen namens de Wmo-raad Leudal en dhr. Jochems neemt deel namens het SOL.
Eind 2012 komt er een einde aan de activiteiten van het project. Er is nog niet nagedacht over een vervolg.

6a.       Brief SOL inzake bestuursakkoord
De landelijke vereniging KansPlus heeft alle KansPlus afdelingen opgeroepen een brief te sturen naar de gemeenten om het bestuursakkoord niet te ondertekenen. Het SOL heeft een voorbeeldbrief naar haar achterban gestuurd met de oproep deze naar de gemeenten te sturen. Dhr. Jochems vraagt of de Wmo-raad dit initiatief ook ondersteunt. Na enige discussie wordt afgesproken dat dhr. Roumen de brief zal aanpassen naar een algemener formulering (gaat breder dan alleen VG) en deze aan de gemeente Leudal zal sturen.

7.         Advies Welzijn door Simone Seelen
Omdat niet iedereen in de gelegenheid is geweest de notitie te bestuderen, volgt er een korte leespauze.
Mw. Seelen geeft een toelichting. De notitie is een product van de werkgroep Welzijn. Het is een reactief stuk o.b.v. een gesprek van de werkgroep met de gemeente. Als de Wmo-raad hiermee instemt, kan deze notitie meegenomen worden naar de gemeente. De volgende keer zullen uit het gesprek met de gemeente ook de vragen vanuit de gemeente meegenomen worden. 
Opmerking dhr. Vogelaar: hij mist in het stuk hoe de Wmo-raad staat tegenover herijking van het welzijnswerk. → de Wmo-raad is niet tegen, maar onder bepaalde voorwaarden.
Dhr. Vogelaar raadt aan om dit in een begeleidende brief aan te geven.
De Wmo-raad gaat akkoord met de notitie, zodat deze naar de gemeente kan worden gestuurd.
Actie: Mw. Seelen maakt de begeleidende brief, dhr. Roumen zal voor verzending zorgen.
Het college van B&W beslist welke koers gevaren wordt.

8.         Informatie over bezuinigingen door Simone Seelen
De vraag is: doen we hier iets mee? Geven we advies, onze visie?
Dhr. Vogelaar merkt op dat er een kadernota ligt voor 2012. Zijn voorstel is om op Leudals niveau te kijken wat er in petto is en dit aan het stuk te toetsen.
Actie: dhr. Vogelaar bezorgt de Wmo-raad de kadernota.

Dhr. Mast stelt voor naar de website te kijken, daar is één en ander aan veranderd, en op- en aanmerkingen naar hem te sturen.
Actie: iedereen bekijkt de website en stuur eventuele reactie.

9.         Rondvraag en sluiting
Dhr. Bakker heeft voor het signaleringsformulier het officiële logo van de Wmo-raad nodig. → dhr. Roumen bezorgt hem dit logo.

Dhr. Jochems: zorginstellingen en zorgvragers in Midden-Limburg willen in september/oktober een themabijeenkomst plannen: Zij willen vanuit zorgvragers voor het voetlicht brengen: wat als u zorg moet geven aan mensen met een verstandelijke beperking. Wmo-raden, wethouders en ambtenaren zullen worden uitgenodigd.

Mw. Seelen: t.b.v. een evaluatie bestaat er een zelfevaluatie-instrument voor Wmo-raden, dat aangevraagd kan worden. Actie: mw. Seelen vraagt het zelfevaluatie-instrument aan.

Mw. Ox vraagt of het ROZ, regionaal overleg zorgvragers, nog bestaat. → het Huis voor de Zorg krijgt hier geen financiële ondersteuning meer voor, dus het is niet zeker of dit nog door gaat.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.40 uur de vergadering.
De volgende bijeenkomst zal niet plaats vinden op donderdag 30 juni, maar op maandag 27 juni om
15.30 uur

Actielijst WMO-raad Leudal 31 mei  2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Najaar 2011

 

35

Nagaan of er een verslag is van de bijeenkomst over de nieuwe rol van gemeenten

14-04-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

36

Informatie van dhr. Meertens (PML) doorgeven aan  mw. Vullers

14-04-11

Bestuur

Voor volgend overleg

 

40

In het najaar verspreiding nieuwe signalerings-formulieren inbrengen

14-04-11

Dhr Bakker

najaar

 

42

Verslag 31 mei aan iedereen mailen

31-05-11

Dhr. Roumen

Voor volgend overleg

 

43

Tekstuele aanpassing in verslag

31-05-11

Mw. Van Helden

Voor volgend overleg

 

44

Invullen vragenlijst voor Wmo-raden

31-05-11

Dhr. Mast
Dhr. Roumen

 

 

45

Memo maken inz. Wmo-vervoer voor dhr. Vogelaar

31-05-11

Dhr. Bakker

Voor volgend overleg

 

46

Persbericht maken inz. Wmo-vervoer

31-05-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

47

Jaarverslag toesturen aan commissie Leefbaarheid

31-05-11

Dhr. Roumen

Voor volgend overleg

 

48

Voorstel maken voor themawerkgroepen

31-05-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

49

Protestbrief tegen bestuursakkoord aanpassen en versturen

31-05-11

Dhr. Roumen

Voor volgend overleg

 

50

Begeleidende brief bij advies Welzijn maken

31-05-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

51

Brief en advies welzijn naar gemeente sturen

31-05-11

Dhr. Roumen

Voor volgend overleg

 

52

Wmo-raad kadernota bezorgen

31-05-11

Dhr. Vogelaar

Voor volgend overleg

 

53

Website bekijken en opmerkingen doorgeven aan dhr. Mast

31-05-11

Allen

Voor volgend overleg

 

54

Logo Wmo-raad aan dhr. Bakker sturen

31-05-11

Dhr. Roumen

Voor volgend overleg

 

55

Zelfevaluatie-instrument aanvragen

31-05-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

 

 

 

 

 

 

Marleen van Helden
8 juni 2011

Notulen Vergadering Wmo-raad 27 juni 2011

Aanwezig:
de dames T. Schrurs, T. Vullers, S. Seelen en M. van Helden
de heren  A. Mast (voorzitter), J. Roumen,  S. v.d. Veer,  M. Remkes, H. Rijs,  J. Bakker, G. Jochems,
van de gemeente de heren  M. Vogelaar, R. Nijenhuis, J. Smolenaars (wethouder)

Afwezig met kennisgeving:
de dames M. Demarteau van Dael en N. Ox-van der Weg

Notulist:
M. van Helden

 

1.                     Opening en vaststellen agenda
De                   De voorzitter opent om 15.35 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen.
ER                   Er is een korte agenda, hoofdzaak is het Wmo-beleidsplan.
Als agendapunt 4A zal nog worden toegevoegd “advies Hulp bij het Huishouden”.

2.         Verslag vergadering 31 mei 2011
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.

Naar aanleiding van:
Pag. 2 “t.a.v. nr. 8”: dhr. Remkes vraagt naar het “ergens op tijd moeten zijn”. Er wordt uitgelegd dat dit om tijdsafspraken gaat (bijv. van lessen).
Pag. 2, laatste alinea punt 3, mw. Schrurs: er is een afspraak gemaakt tussen (een delegatie van) de Wmo-raad en Luuk Venner op vrijdag 1 juli a.s. om 19.00 uur.
Pag. 2, punt 4, organisatie regionaal overleg: dhr. Remkes vraagt of het cliëntenadviesbureau en het Huis voor de Zorg dit niet mee kunnen organiseren. Dhr. Vogelaar merkt op dat zorgaanbieders met elkaar geclusterd moeten worden, anders is het ondoenlijk.
Pag. 3, eerste regel: Dhr. Vogelaar merkt op dat niet “hij”  de opmerking gehoord heeft. Zin wordt veranderd in: er is wel de opmerking gehoord dat.....
Pag. 3, punt 4A: dhr. Bakker vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. het bestuursakkoord. Dit zou nog niet getekend zijn. Wethouder Smolenaars deelt mede dat dit inderdaad nog niet geaccordeerd is. Er is verder nog geen nieuws.

Het verslag wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijstje:
De punten 36, 42 t/m 45, 47 t/m 55 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 36: volgens mw. Vullers is het zinvol om een presentatie te laten houden door PML.
Afspraak: Dit zal in het najaar gebeuren.
T.a.v. punt 55: het zelfevaluatieinstrument zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden.

3.         Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

  • Nieuwsbrief nr. 8 d.d. 9 juni project De Kanteling
  • Nieuwsbrief nr. 10 d.d. 12 juni 2011 van de Koepel Wmo-raden
  • Bestuursrapportage 2011, raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2011 en begrotingswijziging gemeente Leudal

            Uitgegaan:
– Brief van de Wmo-raad Leudal aan het College van B&W Leudal met het advies om tegen het        Bestuursakkoord VNG te stemmen
– Brief van de Wmo-raad Leudal aan het College van B&W Leudal met advies inzake herijking                welzijn

Ingekomen en uitgegane post ter kennisname.
Verder zijn er geen mededelingen.

4.         Mededelingen Michel Vogelaar  
● Dhr. Vogelaar is samen met dhr. Nijenhuis naar een congres geweest waar een globaal overzicht ontvangen is van de cijfers overheveling AWBZ functie begeleiding. Deze zijn reeds doorgestuurd naar de Wmo-raad. In september komen er concretere cijfers van CIZ en CAK beschikbaar.
Er is nog geen zicht op de doelgroepen, dat komt nog.
Dhr. Rijs vraagt of het rapport openbaar is. Dit is inderdaad het geval. Dhr. Rijs pleit ervoor om hier zorgvuldig mee om te gaan, aangezien het privacygevoelige gegevens bevat. De gegevens zijn soms te herleiden naar personen.
● Op 15 juni jl. is de kadernota behandeld. Wethouder Smolenaars geeft een korte toelichting.
De nota is voorbesproken met de Raad. Daarop heeft het College van B&W een aanvullende notitie gemaakt met een sluitende begroting. Morgen, 28 juni, komt deze in de Raad. 
De begroting 2011-2014 is weggezet, 2015 moet nog gebeuren.
Dhr. Rijs merkt op dat hij geen nota ontvangen heeft. → deze is ook op de website te vinden.
● Aanbesteding welzijnswerk
Deze is aan het College van B&W voorgelegd. Er waren diverse vragen, diverse opties zijn voorgelegd. Er is geen sterke voorkeur vanuit de ambtenaren. Na vaststelling door B&W worden vervolgstappen genomen.
2011 en 2012 zijn overgangsjaren, het contract met de huidige aanbieders wordt voortgezet.
Dhr. Remkes vraagt om de GGZ te betrekken bij de aanbesteding.
Mw. Seelen merkt op dat ze dacht dat het om een herijking ging. Antwoord van dhr. Vogelaar: er moet een uitspraak komen welke koers gevaren wordt, dan kan er verder worden gewerkt. Als er aanbesteed wordt, wordt er ook herijkt.

4a.       Advies Hulp bij het Huishouden
Dhr. Nijenhuis geeft een toelichting op de nota. Er worden enkele vragen ter verduidelijking gesteld.
De gemeente wil ook de mogelijkheid bieden van ondersteuning door genoemde servicebureaus.
Op 1 juli a.s. komt dit in het pakket voor nieuwe cliënten.
Er zijn verschillende scenario’s waarop de info ook aan de huidige gebruikers kan worden gegeven. Deze worden aan de Raad voorgelegd. Mw. Seelen merkt op dat PGB op dit moment een beladen onderwerp is. PGB in de Wmo verandert echter niet, alleen PGB in de AWBZ vervalt. PGB voor mensen met een opname-indicatie blijft bestaan. Toch wordt geadviseerd om in het aanbod het woord PGB te omzeilen.
Voor alfahulpen komt er ook een infopakket beschikbaar.
De servicebureaus zijn ook een soort arbeidsbureau. Momenteel wordt er gestreefd naar een landelijke dekking.
Roermond en Maasgouw gaan de mogelijkheid invoeren in het derde kwartaal van dit jaar.
De Wmo-raad gaat akkoord en steunt optie 3 van de nota: begin oktober 2011 alle mensen die nu HbH hebben een voorlichtingspakket sturen en de mogelijkheid bieden om te switchen. Er wordt een conceptadviesbrief opgesteld door de heren Roumen en Mast, die aan iedereen gemaild wordt. Aanvullingen kunnen per mail aan dhr. Roumen gestuurd worden. Daarna zal de brief naar de gemeente worden gestuurd.
Aangezien dhr. Nijenhuis aangeeft dat hij volgende week voor het laatst aanwezig is, zal de brief nog deze week verzonden worden.
Dhr. Nijenhuis bedankt iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen tijd.

5.         Meerjarenbeleidsplan Wmo 2012-2015
Dhr. Van der Veer merkt op dat in de titel staat Wmo-beleid Leudal 2012-2016, dit laatste moet zijn 2015.
Mw. Seelen geeft een toelichting op de door haar gemaakte nota, die wordt beschouwd als een helder stuk waar men goed mee uit de voeten kan.
De nota wordt paginagewijs doorgenomen.
T.a.v. Pag. 2:

 • Aandachtspunten en indicatoren laten aanvullen door de achterban, daarna 10 punten vaststellen. Probleem: mensen kennen hun achterban niet, daardoor is deze moeilijk te raadplegen.
 • Brainstorm overige te betrekken organisaties/personen: de werkgroepen moeten dit zelf regelen, kan via mail of telefonisch gebeuren, hoeven hiervoor niet bij elkaar te komen;
 • Toewijzen ambtenaar gemeente per thema: de heren Vogelaar, Roumen en Mast zullen dit bespreken. Bij het thema Kwaliteit van Voorzieningen is informatie nodig om welk soort voorzieningen het gaat, aangezien hier verschillende ambtenaren bij horen;
 • Het is de bedoeling dat er één achterbanbijeenkomst wordt gehouden voor de thema's 1, 2 en 3 en aparte bijeenkomsten voor de thema's 4 en 5.

De Wmo-raad gaat akkoord met bundeling van de thema's 1, 2 en 3.
De Wmo-raad gaat tevens akkoord met de Werkwijze zoals verwoord op pagina 3 en 4.
Inzake het voorstel voor de werkgroepenindeling in bijlage 1 worden enkele wijzigingen aangebracht. Mw. Seelen zal deze verwerken. Iedereen kan zich vinden in de nu gevormde werkgroepen.
Als er behoefte is aan ondersteuning door mw. Seelen, dan wordt dit aangegeven.

Bijlage 2, Planning: akkoord.
Er hoort ook een financieel plaatje bij. Denk bijv. aan gebruik van locaties door de werkgroepen.
In de werkgroepen moeten vorm en inhoud van de achterbanraadplegingen worden besproken. Zie voorbeeldagenda op pag. 4. De heren Vogelaar, Roumen en Mast zullen bespreken hoe bepaalde punten door de gemeente ingevuld worden.
De werkgroepen moeten zelf voor verslaglegging zorgen.
Dhr. Mast zal overleg plegen met de coördinatoren van de werkgroepen. T.b.v. de werkgroepen zal worden doorgegeven welke ambtenaar bij welke werkgroep hoort en de planning van de desbetreffende ambtenaren.
Mw. Seelen zal de notitie aanpassen en iedereen toesturen.

6.         Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen vraagt of er nog contact is geweest met mw. Demarteau. Mw. Vullers deelt mede dat het niet goed met haar gaat.

Dhr. Remkes deelt mede dat de GGZ a.s. woensdag 29 juni gaat protesteren in Den Haag.
Hij vraagt zich af hoe de staatssecretaris kan zeggen dat afschaffing van het PGB geen consequenties zal hebben voor de zorgvragers.

Dhr. Jochems deelt mede dat het aanvragen van prioriteitsritten bij Veolia niet voor sportactiviteiten geldt. Hier wordt een aparte regeling voor gemaakt (groepsvervoer). Er komt een speciale folder van Veolia. De informatie van de gemeente komt hiermee te vervallen. We kunnen dan beter geen persbericht maken.

Dhr. Rijs vraagt of de gemeente het product Alzheimer gaat opnemen (Alzheimer café). Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Wethouder Smolenaars deelt mede dat de gemeente er serieus naar gaat kijken. Het heeft wel financiële consequenties. Er hoeft max. drie jaar ondersteuning te worden gegeven. Dhr. Vogelaar vult aan dat het onderwerp in beraad is. In september is er een vervolg met de Alzheimer stichting.
Afgesproken wordt dat de berichten van dhr. Vogelaar afgewacht worden, daarna wordt er wellicht een ongevraagd advies gegeven. Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering.
Dhr. Roumen: voor de werkgroep Kanteling deelt hij mede dat Peter van der Hooft zorgarchitect van bureau Samen Zorgen is. Hij bekijkt het soort wijkvoorzieningen voor mensen met lichamelijke klachten. De werkgroep kan bekijken of ze iets meer informatie willen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 17.20 uur de vergadering.
De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 25 augustus a.s. om 14.00 uur in het nieuwe gemeentehuis.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 27 juni 2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Najaar 2011

 

35

Nagaan of er een verslag is van de bijeenkomst over de nieuwe rol van gemeenten

14-04-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

 

40

In het najaar verspreiding nieuwe signaleringsformulieren inbrengen

14-04-11

Dhr Bakker

Najaar

 

46

Persbericht maken inz. Wmo-vervoer

31-05-11

Mw. Seelen

Voor volgend overleg

Vervalt i.v.m. verandering nieuws

56

Presentatie PML in najaar laten houden

27-06-11

Dhr. Roumen

 

 

57

Zelfevaluatieinstrument voor volgende vergadering agenderen

27-06-11

Dhr. Roumen

 

 

58

Conceptbrief m.b.t advies HbH opstellen

27-06-11

Dhr. Roumen
Dhr. Mast

z.s.m.

 

59

Aanvullingen op brief onder nr.58 mailen aan dhr. Roumen

27-06-11

Iedereen

z.s.m.

 

60

Bespreken relevante punten voor gemeente inz. voorbereiding Wmo beleidsplan

27-06-11

Dhr. Vogelaar
Dhr. Mast
Dhr. Roumen

 

 

61

Aanpassen nota Wmo-beleid Leudal en versturen aan Wmo-raadsleden

27-06-11

Mw. Seelen

 

 

62

Overleg met coördinatoren werkgroepen

27-06-11

Dhr. Mast

 

 

63

Stand van zaken Alzheimer café agenderen  voor een volgende keer

27-06-11

Dhr. Roumen

 

 

Marleen van Helden
29 juni 2011

Notulen Vergadering Wmo-raad 8 september 2011

Aanwezig:
De dames N. Ox-van der Weg, S. Seelen
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes

Afwezig met kennisgeving:
De dames M. Demarteau van Dael, T. Vullers, Th. Schrurs, K. Nijnens (gemeente)
De heren H. Rijs, M. Vogelaar (gemeente)

Notulist:
M. van Helden

 

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen.
De agenda wordt akkoord bevonden.

2. Verslag vergadering 31 mei 2011
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: dhr. Bakker vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het bestuursakkoord tussen VNG en overheid. → het akkoord is nog niet getekend. Er moet een nieuw voorstel komen.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.

Actiepuntenlijstje:
De punten 35, 58 t/m 62 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 56: dhr. Roumen overlegt met mw. Vullers.
Van enkele actiepunten wordt de uitvoeringstermijn aangepast.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Inekomen:

 • Nieuwsbrief nr. 9 d.d. 28 juni 2011 van de Project de Kanteling
 • Nieuwsbrief nr. 13 d.d. 23 juli 2011 van de Koepel WMO raden
 • apel staande veranderingen in de sociale zekerheid (in uw bezit)
 • Jaarverslag 2010 Huis voor de Zorg
 • Uitnodiging d.d. 30 augustus 2011 voor themabijeenkomst Wet publieke gezondheid (Wpg) in Noord- en Midden-Limburg → Dhr. Jochems neemt hieraan deel.
 • Startnotitie Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over veranderende bevolkingssamenstelling → op 13 september a.s. is er een bijeenkomst. De Wmo-raad is uitgenodigd.
 • Nieuwsbrief Platform Mantelzorg Limburg
 • Uitnodiging FGL voor themabijeenkomst Mobiliteit & Toegankelijkheid op 13 oktober a.s. → dhr. Mast neemt hieraan deel.

4. Bespreken verslagen van de werkgroepen
1. Participatie Jonggehandicapten
Het is nodig een nulpunt te bepalen. Als dit niet uit de statistieken te halen is, wordt dit erg kostbaar.
Bij de gemeente aangeven dat wij ervan uit gaan dat cijfers beschikbaar zijn en in lopende onderzoeken meegenomen worden.
Pleiten voor een totale nulmeting en de doelgroep in beeld hebben en kennen.
Er volgt een discussie over de doelgroep: jongeren met een handicap of jonggehandicapten. → het gaat om  de doelgroep ongeacht de leeftijd, dus jonggehandicapten.
Uitnodigingen naar genoemde organisaties.

2. Kanteling
Dhr. Bakker geeft een toelichting op het verslag. De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten geselecteerd en ze ingedeeld in belangrijke en minder belangrijke aandachtspunten. Voor deze laatste groep zou de werkgroep geen geld uit het budget willen besteden.
Bij alle punten moet de tevredenheid gemeten worden. Dit gebeurt ook al. Er moet wel een nulpunt bepaald worden. Vanuit de Kanteling moet er een bepaald gedeelte bij komen, bijv. 10% in twee jaar.  (vanuit nulpunt bepalen).
Als men niet tevreden is over het resultaat, moet er actie ondernomen worden. 
Uitnodigingen naar genoemde personen.

3. Kwaliteit van voorzieningen
Specifieker maken na achterbanraadpleging. Indicatoren meetbaar maken! Opdracht aan gemeente.
“Afname klachten/regelmatige communicatie” is te vaag.

4. Overheveling AWBZ
Dhr. Roumen geeft een korte toelichting.
Dhr. Roumen, mw. Vullers en dhr. Remkes vragen elk iemand uit hun achterban.

5. Zelfsturing
Dhr. Mast geeft een korte toelichting.
Bij zelfsturing moeten de dorpsraden meer ruimte krijgen. Dhr. Mast zal de stukken van Claudia Sturme naar iedereen mailen.
Dhr. v.d. Veer merkt op dat dorpsraden nog steeds niet serieus genomen worden.
Hij meldt tevens dat de dorpen in de gemeente Leudal onderling moeilijk bereikbaar zijn.
Als je zelfsturing serieus neemt, moet je mensen regie en middelen geven.

Mw. Seelen zal alle gemaakte opmerkingen verwerken in de aandachtspunten en indicatoren.
Voor de achterbanraadpleging wordt een ander stuk gemaakt. De onderwerpen worden gepresenteerd met een samenvatting van de onderliggende visie.
Het eindproduct en het verslag van de achterbanraadpleging worden aan de gemeente gepresenteerd.

Er volgt een discussie over de vorm van de bijeenkomsten en al of niet samenvoegen. Uiteindelijk wordt besloten om één bijeenkomst te houden en geen aparte sessies.
De vraag zal worden voorgelegd: wat zijn behoeften en knelpunten, wat staat op het wensenlijstje voor de toekomst.
De bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 29 september a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Baexheimerhof te Baexem. Op 10 oktober gaat dan alles naar de gemeente.
De heren Mast en Roumen en mw. Seelen komen in de Oranjerie in Roermond bij elkaar om e.e.a. voor te bereiden (samen datum bepalen).

 1. Bespreken tekst van de uitnodigingsbrief voor de achterbanraadpleging

Tekst uitnodiging is akkoord, aanmelden bij secretaris. Er wordt bekeken wie per mail of telefonisch kan worden benaderd (door de werkgroepen), de rest gaat per post (via secretaris). Eenieder moet dit van zijn eigen groep doorgeven.
Mw. Seelen zal nog nadenken over de vorm van de bijeenkomst.

 1. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit om 16.40 uur de vergadering

 

Actielijst WMO-raad Leudal 5 september 2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

 

40

In het najaar verspreiding nieuwe signaleringsformulieren inbrengen

14-04-11

Dhr Bakker

20 oktober 2011

 

46

Persbericht maken inz. Wmo-vervoer

31-05-11

Mw. Seelen

T.z.t.

Vervalt i.v.m. verandering nieuws

56

Presentatie PML in najaar laten houden

27-06-11

Dhr. Roumen i.o.m. mw. Vullers

20 oktober 2011

 

57

Zelfevaluatieinstrument voor 20 oktober agenderen

27-06-11

Dhr. Roumen

20 oktober 2011

 

63

Stand van zaken Alzheimer café agenderen  voor een volgende keer

27-06-11

Dhr. Roumen

 

 

64

Opmerkingen uit de werkgroepen verwerken in aandachtspunten en indicatoren

05-09-11

Mw. Seelen

29 september

 

65

Personen uit achterban benaderen

05-09-11

Werkgroepleden

29 september

 

66

Datum bepalen voor onderling voorbereidingsoverleg

05-09-11

Dhr. Mast, dhr. Roumen, mw. Seelen

 

 

 

Marleen van Helden
22 september 2011

Notulen Vergadering Wmo-raad 20 oktober 2011

Aanwezig:
De dames N. Ox-van der Weg, S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs,
M. Vogelaar

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw  M. Demarteau van Dael

Notulist:
M. van Helden

 

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij benadrukt dat dit een belangrijke vergadering is, omdat de finishing touch moet worden gegeven aan het project Wmo-beleidsplan.
De agenda wordt akkoord bevonden, onder toevoeging van het onderwerp Signalering (na punt 5).

2. Verslag vergadering 8 september 2011
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: dhr. Bakker vraagt naar het bestuursakkoord. → dit is akkoord, behoudens enkele afspraken. Er is dus nog geen officieel akkoord.

Actiepuntenlijstje:
De punten 46, 64, 65 en 66 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven. Van de punten 56 en 57 wordt de termijn veranderd naar 15 december.
Punt 63, stand van zaken Alzheimer café, de Wmo-raad wil niet betrokken worden bij het voortraject. De ontwikkelingen worden afgewacht. Het punt blijft als aandachtspunt op de actielijst staan.
Dhr. Rijs meldt nog dat er een budget beschikbaar gesteld is door de gemeente om de beginfase te ondersteunen (1 jaar). Verder betaalt Alzheimer Nederland een gedeelte (initiatief voor lokatie/exploitatie) en wordt een gedeelte van het budget van Proteion Welzijn gebruikt.
Verder merkt dhr. Rijs op dat er nog altijd iemand uit een jongerenorganisatie ontbreekt in de Wmo-raad. Er wordt gediscussieerd hoe er het beste iemand benaderd kan worden. Uiteindelijk wordt besloten dat de volgende keer de jongerenwerker uitgenodigd zal worden om mee te brainstormen wie we precies zoeken. 

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

  • Nieuwsbrief d.d. 15 september 2011 van de Koepel WMO raden
  • Nieuwsbrief nr. 14 d.d. 19 september 2011 van de Koepel WMO raden
  • Nieuwsbrief nr. 15 d.d. 20 september 2011 van de Koepel WMO raden
  • Vooraankondiging Alg. Ledenverg. dd. 21 september 2011 van de Koepel WMO raden
  • Brief Seniorenvereniging Heythuysen dd. 21 september 2011 (ter bespreking)
  • Brief gemeente Leudal dd. 27 september 2011 inzake Europese aanbesteding hulpmiddelen
  • Nieuwsbrief dd. 4 oktober 2011 De KantelingJ
  • Notitie “Aandachtspunten voor gemeentelijke meerjarenplannen WMO van het  Huis voor de Zorg
  • Uitnodiging d.d. 10 oktober 2011 voor informatiebijeenkomst “Gemeente en mensen met een verstandelijke beperking” van het SOL
  • Uitnodiging dd. 10 oktober 2011 bijeenkomst vertegenwoordigers ouderen in de Wmo raden van Huis voor de Zorg
  • Uitnodiging dd. 12 oktober Algemene Ledenvergadering Koepel WMO raden

Aanvulling op de ingekomen post: een uitnodiging voor de Wmo-raad van de Raadscommissie Samenleving voor een bijeenkomst op 31 oktober a.s. om 19.30 uur. Op de agenda staan het jaarverslag 2010 en het Wmo-beleidsplan.

De brief van de seniorenvereniging Heythuysen wordt besproken.
De Wmo-raad onderschrijft dat dit een onwenselijke situatie is in het kader van de leefbaarheid. Na enige discussie over de situatie wordt besloten om het te geven advies breder te trekken en aan te bevelen te kijken naar verbetering van de communicatie naar de doelgroepen. Dhr. Roumen schrijft een brief.

4. Mededelingen Michel Vogelaar

 • herijking welzijnswerk
  Er is een concept plan van aanpak. Er is besloten tot continuering van de huidige dienstverlening aan de organisaties. De herijking zal over twee jaar worden uitgestrekt; er wordt een actieve rol van de Wmo-raad verwacht.
 • Steunpunt Mantelzorg
  De fusie tussen De Zorgondersteuner en de Thuishulpcentrale Midden-Limburg is afgeketst. Gemeenten gaan eind 2011 stoppen met de thuishulpcentrale, dit geldt ook voor de gemeente Leudal. Er wordt gekeken naar alternatieven; waarschijnlijk zal in het welzijnsgebeuren gezocht worden. De Wmo-raad moet bewaken dat de functie van de thuishulpcentrale overeind blijft.
 • VNG
  Overheveling AWBZ gebeurt per 1 januari 2013. Procedure verloopt moeizaam. Er zal eventueel samengewerkt worden met de gemeenten Weert en Nederweert.
 1. Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Het project is een geslaagd experiment gebleken. Er heeft een goede samenwerking plaats gevonden tussen ambtenaren, Wmo-raad en achterban.
Het stuk wordt doorgelopen en de gemaakte opmerkingen zullen door mw. Seelen verwerkt worden. Dhr. Roumen zal het stuk tekstueel nalopen.
Als het stuk definitief klaar is, gaat het (inclusief verslag), met een begeleidende brief, naar de aanwezigen van de achterbanraadpleging.
Dhr. Mast merkt op dat de Wmo-raad hiermee goed op de kaart is gezet, ook voor de politiek. Hij complimenteert iedereen, ook de betrokken ambtenaren (met name dhr. Vogelaar) en mw. Seelen.
Dhr. Van der Veer stelt voor om in de brief te vermelden dat het een behoorlijk karwei is geweest dat door de goede samenwerking tussen iedereen tot stand is gekomen.

      5.a Signalering
Dhr. Bakker heeft vorig jaar gezorgd voor de distributie van de signaleringslijsten. Hij vraagt of hij dezelfde hoeveelheid moet verdelen. Hij heeft van vorig jaar niets teruggekregen.
Afgesproken wordt om de formulieren nu in elk geval mee te sturen met de notitie van de achterbanraadpleging.
Dhr. Bakker mailt iedereen de distributielijst, in de volgende vergadering zal een besluit genomen worden over de distributie.

 1. Rondvraag en sluiting

Dhr. Rijs merkt op dat hij de wethouder hier vandaag verwacht had. (toegezegd tijdens zijn vorige aanwezigheid)

Dhr. Jochems:
– heeft een vergadering van de regiotaxi bijgewoond. Hierover komt een nieuwsbrief uit.
– Het VG vervoer naar speciale activiteiten is geregeld. Hier wordt controle op uitgeoefend.
– In het kader van Iedereen Kan Sporten is er eind september een demodoedag georganiseerd, waar 400   bezoekers aanwezig waren.
– Er gaat een enquête plaatsvinden over de bereikbaarheid van gemeenschapshuizen.

Mw. Ox vraagt of er weer kerstkaarten geschreven gaan worden → ja.

Dhr. Remkes meldt een geval van schade aan een auto door een boom; de gemeente is niet verantwoordelijk als er onderhoud gepleegd is.

Dhr. Bakker zegt toe de IPA vragenlijst rond te mailen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 20 oktober 2011

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

18.

Pretest index bij huisarts door leden Wmo-raad.

16-12-2010

Alle leden Wmo-raad

Voor volgend overleg

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

 

40

In het najaar verspreiding nieuwe signaleringsformulieren inbrengen

14-04-11

Dhr Bakker

20 oktober 2011

 

56

Presentatie PML in najaar laten houden

27-06-11

Dhr. Roumen i.o.m. mw. Vullers

15 december 2011

 

57

Zelfevaluatieinstrument voor 15 december agenderen

27-06-11

Dhr. Roumen

15 december 2011

 

63

Stand van zaken Alzheimer café

27-06-11

 

 

 

67

Jongerenwerker uitnodigen in vergadering 15 december inz. vertegenwoordiging jongeren in Wmo-raad

20-10-11

Dhr. Roumen

15 december

 

68

Brief naar seniorenver. Heythuysen

20-10-11

Dhr. Roumen

 

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

70

Opmerkingen meerjarenbeleidsplan verwerken

20-10-11

Mw. Seelen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

71

Notitie Meerjarenbeleidsplan tekstueel nalopen

20-10-11

Dhr. Roumen

 

 

72

Meerjarenbeleidsplan incl. verslag achterbanraadpleging en begeleidende brief naar aanwezigen achterbanraadpleging

20-10-11

Dhr. Roumen

 

 

73

Signaleringsformulieren meesturen met MJBP

20-10-11

Dhr. Roumen

 

 

74

Distributielijst signaleringsformulieren mailen naar iedereen

20-10-11

Dhr. Bakker

 

 

75

Besluiten over distributie signaleringsformulieren

20-10-11

Wmo-raad

15 december 2011

 

76

Kerstkaarten versturen

20-10-11

Dhr. Roumen??

 

 

77

IPA vragenlijst rondmailen

20-10-11

Dhr. Bakker

 

 

 

Marleen van Helden
3 november 2011

Notulen Vergadering Wmo-raad 15 december 2011

Aanwezig:
De dames N. Ox-van der Weg, S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, M. Vogelaar, wethouder Smolenaars

Afwezig met kennisgeving:
Mevrouw M. Demarteau van Dael

Notulist:
M. van Helden

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de laatste vergadering van 2011
De agenda wordt akkoord bevonden, onder toevoeging van het onderwerp Signalering (punt 8A).

2. Verslag vergadering 20 oktober 2011
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.

Naar aanleiding van:
Mw. Vullers deelt mede dat Marianne Demarteau sinds vorige week dinsdag in coma ligt.
Pag. 1 punt 2: er wordt gevraagd naar de jongerenwerker. → dit wordt een onderwerp voor 2012, evenals mantelzorg, GGZ en De Kanteling.
Dhr. Jochems deelt mede dat de nieuwsbrief regiotaxi beschikbaar is, ook digitaal. Afgesproken wordt dat dhr. Jochems de nieuwsbrief aan iedereen mailt.

Actiepuntenlijstje:
De punten 18, 40, 56, 57, 63, 68, 70 t/m 77 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 18 deelt mw. Ox mede dat zij de lijst bij de huisarts op het bureau heeft zien liggen.
Afgesproken wordt dat mw. Seelen de lijst opnieuw bekijkt en hem op de website plaatst.
Verder wordt afgesproken om persberichten regelmatig te plaatsen als er iets geschikts is. Wel moeten enkele scenario's in verschillende groottes gemaakt worden i.v.m. de beschikbare ruimte in de Leudalbode.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

 • Nieuwsbrief nr. 16 d.d. 21 oktober 2011 van de Koepel Wmo-raden
 • Nieuwsbrief d.d. 25 oktober 2011 van het Platform Mantelzorg Limburg
 • Brief d.d. 7 november 2011 van de gemeente Leudal aan de Seniorenvereniging Heythuysen inzake woningtoewijzing bij Wonen Limburg en Wonen Zuid
  De brief sprak voor zich, de Wmo-raad kan zich hierin vinden. Verdere eventuele acties lopen via dhr. Bakker.
 • Uitnodiging d.d. 14 november 2011 Empower uw Wmo-raad – de kracht van overtuigen
 • Nieuwsbrief nr. 17 d.d. 27 november 2011 van de Koepel Wmo-raden
 • Brief d.d. 5 december 2011 van de gemeente Leudal inzake Regiotaxi
  Er wordt geopperd om aanspraak te maken op de hardheidsclausule of een eventuele beroepsmogelijkheid voor speciale gevallen.
  Dhr. Rijs merkt op dat tegen de nieuwe regelgeving geen bezwaar gemaakt kan worden. Men moet zich in voorkomende gevallen wenden tot de sociale dienst. Geadviseerd wordt te kijken wat de alternatieven zijn. Het keukentafelgesprek wordt heel belangrijk.
 • Uitnodiging bijeenkomst Dorpen van de Toekomst met bijlagen
  Dhr. Mast vraagt zich af in hoeverre de Wmo-raad betrokken moet worden. Er wordt geen advies gevraagd. Het raakt wel nauw het Wmo gebeuren.
  → dhr. Van der Veer en mw. Schrurs zullen de bijeenkomst bijwonen, zij zijn de contactpersonen hiervoor.
  Dhr. Remkes merkt op dat ervaringsdeskundigen kunnen helpen bij de resocialisatie van GGZ mensen. Dit alternatief zal worden meegenomen door beide contactpersonen.

Uitgegaan:

 • Brief d.d. 25 oktober 2011 van de Wmo-raad Leudal aan de gemeente met advies betreffende het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015
 • Brief d.d. 23 november 2011 van de Wmo-raad Leudal aan de gemeente met voordracht voor de benoeming van de heer Sikke van der Veer in de Wmo-raad namens de dorpsraden
 • Brief d.d. 23 november 2011 van de Wmo-raad Leudal aan de gemeente met definitief advies betreffende het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015
  Dhr. Mast merkt op dat hij het stuk niet terugvindt in de agenda van de raadsvergadering. Het conceptadvies is in de commissie Samenleving behandeld, maar het definitieve niet in de raadsvergadering.

Aanvulling op de ingekomen post:

 • een uitnodiging van het SOL voor de Wmo-raad voor een bijeenkomst op 23 januari 2012 in Echt inzake “uw gemeente en mensen met een verstandelijke beperking” . Alle gemeenten die niet in de gelegenheid waren deel te nemen in hun eigen regio, kunnen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Mw. Ox wil de uitnodiging graag toegestuurd krijgen. Mw. Van Helden zal hiervoor zorg dragen.

 • Nieuwsbrief d.d. 13 december 2011 van Platform Mantelzorg Limburg
 • Adviesaanvraag van de gemeente voor een nieuw armoede-minima beleid.
  Dit wordt op 10 januari 2012 in de commissie Samenleving besproken. Vóór 10 januari zou dus het advies van de Wmo-raad binnen moeten zijn.
  Aan de gemeente wordt verzocht de adviesaanvraag digitaal door te sturen, zodat iedereen (vóór
  1 januari a.s.) via de mail kan reageren naar dhr. Roumen.
  Dhr. Smolenaars merkt op dat gekeken moet worden wat redelijkerwijs kan. Als er nog vragen zijn, zou de termijn evt. verlengd kunnen worden. Dhr. Roumen stelt voor de vragen en opmerkingen te mailen en een voorlopig antwoord te geven, dus geen officieel advies. Eventueel zou met de commissie Samenleving beraadslaagd kunnen worden. In de eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad wordt het advies op de agenda gezet.
 1. Mededelingen Michel Vogelaar
 • Steunpunt Mantelzorg: gemeente oriënteert zich nog over de toekomst. Advies gegeven niet overhaast te werk te gaan. In 2012 staat herijking Mantelzorg op de agenda, wellicht kan dit gekoppeld worden;
 • Overheveling AWBZ: plan van aanpak wordt opgesteld. Inzake de samenwerking met Weert en Nederweert heeft afstemming plaats gevonden. Het gaat met name om elkaar informeren en profiteren van elkaars voorwerk.
  Er zijn nieuwe gegevens van het CIZ, Zorgkantoor en CAK ontvangen. Het overzicht van de zorgaanbieders is vaag. Dhr. Vogelaar heeft informatiesessies bij diverse instellingen bijgewoond;
 • Overheveling van hulpmiddelen vanuit de AWBZ gaat niet door per 1-1 2013;
 • Er is gediscussieerd over de nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden. Regionale samenwerking is moeilijk. Dit wordt of op Midden-Limburgs niveau of met Weert en Nederweert. Contracten worden niet verlengd. In 2012 wordt gestart met de nieuwe aanbesteding, in 2013 moet deze in werking treden. Er moet gekeken worden naar de mogelijkheden (alleen poetsen of poetsen met zorg);
 • landelijk zijn er filmpjes ontwikkeld met uitleg over de Wmo. Deze staan ook op de website van de gemeente;
 • Preventieve ouderengezondheidszorg Leudal: er zijn een aantal sessies geweest om te kijken of de systematiek werkt. In 2012 wordt dit gecontinueerd, in een strakker stramien. Alle ketenpartners vertellen wat ze doen en welke signalen ze ontvangen. In 2012 zal gediscussieerd worden over de consultatiefunctie voor ouderen;
 • Er is overleg geweest met de KBO Limburg. In 2012 wordt een pilot gestart met vrijwillige ouderenadviseurs. Diverse seniorenverenigingen zonder adviseur worden betrokken. Dhr. Bakker merkt op dat professionele ouderenadviseurs in sommige gemeenten afgeschaft zijn. Dit werkt niet, vrijwilligers hebben ondersteuning nodig. Er moet afgesproken worden wat men kan en mag verwachten van vrijwillige ouderenadviseurs. In sommige kernen leunen vrijwilligers te veel op professionals.
  Dhr. Smolenaars vraagt of de Wmo-raad de beleidsnotitie Wmo jeugd heeft ontvangen. Dit is wel het geval, maar omdat er geen vertegenwoordiging van de jeugd in de Wmo-raad participeert, is er geen reactie gegeven. Op welzijnsterrrein is er al advies gegeven in 2010. Afgesproken wordt dat de stukken betreffende jeugd wel doorgestuurd worden; het is belangrijk om op de hoogte te blijven.

 1. Evaluatie van het proces van de advisering voor het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Dhr. Mast geeft in het kort het verloop weer. De methode is bevallen, maar was wel intensief en heeft veel tijd gekost. Iedereen was heel lovend over de achterbanbijeenkomst. Voortzetting van de werkgroep kan wel, maar niet zoal het nu gegaan is. In de verordening zal gekeken worden naar een plek voor de werkgroep.
Dhr. Mast spreekt zijn bewondering uit voor de wijze van meewerken van de Wmo-leden.
Hij wil/zal aanwezig zijn bij de behandeling van het beleidsplan. In de laatste raadsvergadering is het stuk niet aan de orde geweest.
Gevraagd naar de ervaringen van de overige Wmo-leden komen de volgende reacties:

 • er is veel tijd mee gemoeid geweest, wel 8 maanden tot de afronding; voor nieuwe onderwerpen moet een goede tijdsplanning gemaakt worden. → Mw. Seelen merk t op dat bij een complete nota de tijd korter is (ca. 2 maanden). Bij het meerjarenbeleidsplan hebben wij de inhoud vorm gegeven. Er moet wel gepleit worden voor voldoende ruimte;
 • Er is veel lof voor de geweldige bijdrage van mw. Seelen in de voorbereiding van de achterbanraadpleging;
 • Minder inzicht in het eindverslag dan verwacht. Het advies m.b.t. het beleidsplan niet gezien, dus niet kunnen controleren (is geen kritiek, komt door tijdsdruk)
 • De GGZ is blij dat ze goed aan het woord is geweest tijdens de achterbanraadpleging.
 1. Voorstel tot wijziging van de Verordening Wmo raad van de gemeente Leudal

Er zijn enkele mogelijke wijzigingen op papier gezet. Nu moet er een afspraak worden gemaakt met de gemeente (dhr. Vogelaar) t.a.v. de wijzigingen die moeten worden opgenomen.
De werkgroepen kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 1. Zelfevaluatie functioneren Wmo raad

Dhr. Roumen geeft een korte toelichting.
Afgesproken wordt dat iedereen de vragenlijst invult en deze vóór 20 januari 2012 digitaal aanlevert bij mw. Seelen. Zij zal alle antwoorden verwerken en deze bij de stukken voor de volgende vergadering (9 februari) voegen.

 1. Beknopt plan van aanpak herijking Welzijnswerk

De gemeente zal volgens het bijgevoegde plan te werk gaan.
Afgesproken wordt dat namens de Wmo raad de werkgroep Welzijn (mw. Ox, dhr. Jochems, dhr. v.d. Veer) zal gaan meedraaien in het plan. De gemeente zal een datavoorstel doen toekomen aan de werkgroep.
De Wmo-raad zal worden geïnformeerd door de werkgroep Welzijn.

8a. Signalering
Dhr. Bakker stelt voor de formulieren niet meer breed te distribueren maar het formulier toe te sturen aan de vrijwillige ouderenadviseurs, de belastingadviseurs en Proteion Welzijn.

 1. Rondvraag en sluiting

Mw. Ox is samen met mw. Schrurs naar een bijeenkomst geweest voor vertegenwoordigers van ouderen in Wmo-raden, seniorenraden en de regionale besturen van KBO, ANBO en PCOB in Limburg, georganiseerd door het Huis voor de Zorg, in samenwerking met KBO, ANBO en PCOB.
Het doel van de bijeenkomst was deze vertegenwoordigers ervaringen uit te laten wisselen over hun betrokkenheid bij de Wmo-raden en te discussiëren over hun specifieke behoeften aan verbinding en ondersteuning.
Opvallend was dat er niemand van de ANBO en de PCOB aanwezig was.
Mw. Ox en mw. Schrurs hebben ook een voorlichtingsavond van de gemeente bezocht over de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Dhr. Remkes: het provinciaal platform GGZ is betrokken bij het beleid van de gemeente Maastricht en de gemeente Weert.
Dhr. Remkes heeft het symposium van het Huis voor de Zorg, Actief Burgerschap, op 7 december jl. bijgewoond.

Onder dankzegging voor de inbreng tijdens de laatste vergadering van het jaar, sluit de voorzitter de vergadering.

Datavoorstel Wmo-raadvergaderingen 2012:
De donderdagen 9 februari, 12 april, 31 mei, 6 september, 11 oktober, 13 december, telkens om 14.00 uur.

Hierna krijgt dhr. Piet Meertens van het Platform Mantelzorg Limburg de gelegenheid om iets te vertellen over het platform.

Actielijst WMO-raad Leudal 15 december 2011

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

67

Jongerenwerker uitnodigen in vergadering inz. vertegenwoordiging jongeren in Wmo-raad

20-10-11

Dhr. Roumen

2012

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

78

Nieuwsbrief Regiotaxi mailen naar iedereen

15-12-11

Dhr. Jochems

79

Pretest index opnieuw bekijken en op website plaatsen

15-12-11

Mw. Seelen

80

Bijeenkomst Dorpen van de Toekomst bijwonen

15-12-11

Mw. Schrurs
Dhr. v.d. Veer

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

81

Alternatief inzake resocialisatie GGZ cliënten meenemen naar bovengenoemde bijeenkomst (nr. 80)

15-12-11

Mw. Schrurs
Dhr. v.d. Veer

82

Uitnodiging SOL voor
23-1 naar mw. Ox

15-12-11

Mw. Van Helden

83

Reacties op armoede-minimabeleid vóór 1 jan. naar dhr. Roumen

15-12-11

Wmo-raad

84

Voorlopig antwoord op adviesaanvraag naar gemeente

15-12-11

Dhr. Roumen

10 januari 2012

85

Afspraak maken met gemeente over wijzigingen Verordening Wmo-raad

15-12-11

Dhr. Mast

86

Vragenlijst Zelfevaluatie invullen en vóór 20 januari mailen naar mw. Seelen

15-12-11

Wmo-raad

87

Uitkomsten zelfevaluatielijst verwerken en bij stukken 9 februari voegen

15-12-11

Mw. Seelen

88

Werkgroep Welzijn gaat meedraaien in PvA Herijking Welzijnswerk

15-12-11

Mw. Ox,
Dhr. Jochems
Dhr. v.d. Veer

89

Signaleringsformulieren toesturen aan vrijw. ouderenadviseurs, belastingadviseurs en Proteion Welzijn

15-12-11

Dhr. Bakker

Marleen van Helden
12 januari 2012

 • vergadering Wmo-Raad 9 februari 2012
 • vergadering Wmo-Raad 12 april 2012
 • vergadering Wmo-Raad 31 mei 2012
 • vergadering Wmo-Raad 6 september 2012
 • Vergadering Wmo-raad 11 oktober 2012
 • Vergadering Wmo-raad 12 november 2012
 • Vergadering Wmo-raad 13 december 2012

Notulen Vergadering Wmo-raad 9 februari 2012

Aanwezig:
De dames N. Ox-van der Weg, S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, M. Vogelaar, wethouder Smolenaars

Notulist:
M. van Helden

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de eerste vergadering in 2012.
De Wmo-raad gaat het zesde jaar in.

De voorzitter blikt terug op het overlijden van Marianne Demarteau en vraagt om een kort ogenblik van stilte. Er is een dankbetuiging van Bart Demarteau ontvangen.

Vaststelling agenda.
De datum in de agenda klopt niet. Dit moet zijn 9 februari.
Punt 7 van de agenda vervalt, dit is nog van de vorige agenda.
De agenda wordt verder akkoord bevonden.

Dhr. Remkes mist het armoedebeleid op de agenda. → de reactie is iedereen toegezonden, evenals de brief aan het College van B&W. Deze staat vermeld bij agendapunt 3, uitgaande post.

2. Verslag vergadering 15 december 2011
Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld.

Actiepuntenlijstje:
Alleen de punten 1, 19, 69, 85 en 89 blijven staan, de rest kan worden afgevoerd.
T.a.v. punt 67: afgelopen maandag, 6 februari, hebben de heren Mast en Roumen een gesprek gehad met een jongere die geïnteresseerd is in deelname aan de Wmo-raad: Mitchell Bogers, 22 jaar, volgt in Eindhoven de opleiding sociaal juridische dienstverlening en woont in Heythuysen.
Hij zit in de Task Force Jeugd van Leudal en is woordvoerder van jongeren naar de gemeente. Hij lijkt een geschikt persoon. Afgesproken wordt de gemeente een brief te sturen met het voorstel hem te benoemen in de Wmo-raad. Hij zal voor de volgende Wmo-raadsvergadering worden uitgenodigd. Het aanvangstijdstip wordt 14.30 uur omdat hij niet eerder terug kan zijn uit Eindhoven.
T.a.v. punt 79: de pretest index is geactualiseerd en kan op de website geplaatst worden.
T.a.v. punt 80: mw. Schrurs is aanwezig geweest. Zij vond de bijeenkomst voor haar niet erg zinvol (ze heeft niets nieuws geleerd), wellicht wel voor nieuwe bestuursleden. Op 20 of 21 maart is er een nieuwe bijeenkomst gepland. Dhr. Rijs is geïnteresseerd.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

  • Nieuwsbrief d.d. 19 december 2011 De Kanteling “Iedereen doet mee”
  • Bericht d.d. 6 januari 2012 over Thuishulp en De Zorgondersteuner uit elkaar.
  • Brief d.d. 14 januari 2012 van de heer Jacobs aan de gemeente Leudal inzake overgang Begeleiding en Kortdurend Verblijf naar de WMO
  • Nieuwsbrief nr. 19 d.d. 17 januari 2012 Koepel WMO raden
  • Brief d.d. 23 januari 2012 gemeente Leudal aan de heer Jacobs inzake Overheveling functie begeleiding AWBZ
  • Brief d.d. 23 januari 2012 van de gemeente Leudal inzake Pilot Vrijwilligers Ouderenadviseurs
  • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Koepel WMO raden 24 januari 2012
  • Bijlage bij vergaderstukken Alg. Ledenvergadering Koepel WMO raden
  • Deelnota WMO jeugdactieprogramma en Deelnota WMO jeugd rapportage 2010
  • Brief d.d. 2 februari 2012 van Koepel WMO raden inzake Linkedin in het Nederlands
  • Uitnodiging Netwerkdag en publieksversie cro visiedocument van Huis voor de Zorg
  • Offerte ondersteuning WMO raad Leudal 2012 van Huis voor de Zorg

Uitgegaan:

  • Brief d.d. 9 januari 2012 van de WMO raad Leudal aan de gemeente met aandachtspunten betreffende de kadernota armoede/minimabeleid 2012-2015 van de gemeente Leudal.

(Opmerking: de uitgegane brief is van 9 januari en niet van 29 januari zoals in de agenda staat vermeld).

De brief van 23 januari 2012 van de gemeente aan dhr. Jacobs zal ter informatie worden gemaild aan iedereen.

Aanvullingen ingekomen post: een uitnodiging van het Huis voor de Zorg voor de netwerkdag op 13 maart a.s.

4. Mededelingen Michel Vogelaar

 • herijking Welzijnswerk: het traject is gestart, de gemeente heeft het profiel voor welzijnsinstellingen benoemd. De gemeente stemt op alle fronten overeen met de visie van de werkgroep Welzijn van de Wmo-raad m.u.v. het feit dat de gemeente één instelling wil, gericht op alle doelgroepen. Conform de planning komt dit 27 februari a.s. in de gemeenteraad.
 • gemeente is bezig met het traject AWBZ begeleiding. De komende twee weken zijn er gesprekken met zorgaanbieders in alle sectoren. Toegangsbepaling en contractering. Gesprekken worden gevoerd in samenwerking met Weert, Nederweert en Roermond. Er wordt ook gesproken met het zorgkantoor, vanwege de expertise.

Er is een gesprek gevoerd met een extern bureau (ook Roermond en Weert) in het kader van ondersteuning. Offerte is binnen.
Hoofdpunten Wmo worden uitgeschreven. Er worden interactieve sessies gehouden (lokaal) met zorgvragers en zorgaanbieders.
Opmerking dhr. Jochems: er is een landelijk transitiebureau dat gemeenten ondersteunt. Zij gaan ook Wmo-raden adviseren. Volgens dhr. Vogelaar is de ervaring dat die altijd achter de feiten aanlopen.

 • Eind maart is er een bijeenkomst in het kader van zelfsturing. Kijken naar ontwikkelingen die er zijn voor vrijwilligers. De Wmo-raad wordt uitgenodigd.
 • aanbesteding Hulp bij Huishouden. Wellicht dat er aanbesteed wordt in Noord-Midden-Limburgs verband.(ivm bezuinigingen).
 • aanbesteding functie begeleiding. Er komt een nieuw soort aanbesteding (uitgaan van bestaand netwerk).

5. Verslag zelfevaluatie

Iedereen wordt bedankt voor het invullen. Het heeft verrassende uitkomsten opgeleverd.
Dhr. Roumen en mw. Seelen zullen kijken naar de informatie die belangrijk is voor de Wmo-raad.
Er zal een informatiesetje worden samengesteld, vooral bedoeld voor nieuwe leden. Ter actualisering van de adressenlijst zal deze worden rondgestuurd ter aanvulling (adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden). In het huishoudelijk reglement moeten de werkgroepen nog worden opgenomen.
De vragenlijst wordt doorgelopen.
T.a.v. vraag 1: er moet een eenduidig beeld komen van de samenstelling van de doelgroepen in de Wmo-raad. Dit wordt in het informatiemateriaal opgenomen. Nieuwe leden worden op de website vermeld.
T.a.v. vraag 2: er is een allochtoon stand by. De afspraak is dat deze er ad hoc bijgehaald wordt.
Verder zijn er geen opmerkingen.
Er zal een samenvatting worden gemaakt van de evaluatie, die zal worden toegestuurd aan de Wmo-raadsleden. Verder zal deze op de website worden geplaatst en in het jaarverslag worden opgenomen. Het jaarverslag zal half maart klaar zijn. Behalve de samenvatting van de evaluatie zullen ook de matrix van de adviezen en de bereikte resultaten worden opgenomen. Dhr. Roumen verzoekt iedereen om door te geven wat hij/zij vanuit zijn/haar positie in de Wmo-raad in 2011 heeft gedaan.
Over twee jaar volgt een nieuwe evaluatie.

6. Verslag werkgroep Herijking welzijnswerk

De werkgroep heeft ingezoomd op het profiel van een welzijnsinstelling. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de aandachtspunten/vragen die ook al in 2011 aan de orde zijn geweest.
Dhr. Vogelaar merkt op dat de vragen van de Wmo-raad gaandeweg het traject beantwoord worden.
Opmerking vanuit de Wmo-raad: de acht bakens zijn belangrijk, hier moet goed naar gekeken worden.
Volgens dhr. Vogelaar is dit in de lijn met de gemeente.

7. Zelfevaluatie functioneren Wmo raad

Dit agendapunt is de vorige vergadering al besproken.

8. Tekst persbericht Wmo verwijsindex

Verwijsindex is gecheckt. Iedereen gaat verder akkoord met de tekst. Persbericht kan geplaatst worden in huis aan huis blad en op de website worden gezet.

9. Signalering

Er is weinig nieuws te melden. Er komt ook weinig respons.
Dhr. Bakker zal de ouderenadviseurs een lijstje sturen met signalen tot nu toe
Dhr. Remkes zal dit meenemen naar de bijeenkomst in Horn.
Er volgt nog een discussie over de obstakels op de trottoirs in Heythuysen. De winkeliers hebben geen bezoek gehad van boas.
Verder wordt vermeld dat er vaker auto's geparkeerd staan voor de perronnetjes van de bushaltes.

10. Rondvraag en sluiting

Mw. Seelen: de werkgroepen worden weer operationeel.
AWBZ-werkgroep: er moet gekeken worden naar de samenstelling e.d. Degenen die interesse hebben in deze werkgroep, kunnen zich melden.

Dhr. Jochems: het Huis voor de Zorg heeft een studie naar ziekenhuiszorg gedaan. Hier is een advies cliëntgerichte ziekenhuiszorg uitgerold. Dhr. Jochems zal dit aan iedereen mailen.

Mw. Ox: het gehandicaptenplatform maakt een enquêteformulier over welke obstakels mensen tegen komen. Mw. Ox is het aanspreekpunt. O.b.v. de antwoorden wordt een schouw uitgevoerd.
Er kunnen ook foto's gemaakt worden van probleemsituaties, deze kunnen naar mw. Ox gestuurd worden.
Dhr. Van der Veer is nog billboards tegengekomen met gemeente Heythuysen erop, 6 jaar na de herindeling! Dhr. Smolenaars raadt aan dit te melden bij het meldpunt.

Dhr. Bakker: in de krant stond een artikel over vervuilde medicijnen (bezuinigingsoperatie). Met het oog hierop hoopt hij niet dat het in het kader van het armoedebeleid de trend wordt te kiezen voor het goedkoopste medicijn.
Dhr. Vogelaar zal zijn collega's aanspreken hierover. Eventueel zou de hardheidsclausule aangesproken kunnen worden. Als de Wmo-raad nog ideeën heeft, kan dat aangegeven worden.

Dhr. Remkes:

 • zou in het kader van de communicatie het signaleringsformulier met een kortere omschrijving in de bladen willen hebben. Wellicht dat de gemeente hier meer aandacht aan kan geven. Misschien is het een idee om de Wmo-raad te vermelden tussen andere organisaties zoals bijv. de Zonnebloem. Afgesproken wordt dat er meer aandacht aan communicatie besteed zal worden, ook via de website.
 • heeft een uitnodiging gehad van DAC Heythuysen, voor een gesprek met een beleidsmedewerker van de Riagg. Volgens dhr. Vogelaar gaat dit DAC sluiten.
 • wil graag de ontwikkelingen in de doelgroepen op de agenda zetten (informatie uit de achterban). Afgesproken wordt dat dit vanaf de volgende keer een vast agendapunt wordt.

Dhr. Mast: stukken ter informatie worden digitaal toegestuurd. Dikke stukken worden op verzoek op papier verstrekt.

Dhr. Van der Veer: heeft gepleit voor vervoer binnen de 16 kernen van de gemeente Leudal.
Er is een begin gemaakt:tijdens de carnaval zal de zgn. Leudal Express rijden door de kernen van de gemeente. Omroep 3 ML heeft opnames gemaakt over dit project.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.35 uur

Actielijst WMO-raad Leudal 9 februari 2012

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

85

Afspraak maken met gemeente over wijzigingen Verordening Wmo-raad

15-12-11

Dhr. Mast

89

Signaleringsformulieren toesturen aan vrijw. ouderenadviseurs, belastingadviseurs en Proteion Welzijn

15-12-11

Dhr. Bakker

1-12

Brief naar gemeente met voorstel tot benoeming in Wmo-raad van dhr. Bogers

09-02-12

Dhr. Roumen

z.s.m.

2-12

Pretest index op website plaatsen

09-02-12

??

3-12

Informatiesetje maken v. (nieuwe) leden

09-02-12

Dhr. Roumen
Mw. Seelen

4-12

Adressenlijst rondmailen ter actualisering

09-02-12

Dhr. Roumen

5-12

Werkgroepen opnemen in HH reglement

09-02-12

Dhr. Roumen

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

6-12

Samenvatting van evaluatie aan Wmo-leden sturen

09-02-12

Mw. Seelen

7-12

Samenvatting evaluatie in jaarverslag opnemen, evenals matrix adviezen en bereikte resultaten

09-02-12

Dhr. Roumen

8-12

werkzaamheden 2011 doormailen aan dhr. Roumen

09-02-12

leden Wmo-raad

9-12

Persbericht verwijsindex laten opnemen in huis aan huis blad

09-02-12

Dhr. Mast

10-12

Lijstje met signalen naar ouderenadviseurs

09-02-12

Dhr. Bakker

11-12

Lijstje met signalen meenemen naar Horn

09-02-12

Dhr. Remkes

12-12

Melden voor wg. AWBZ

09-02-12

geïnteresseerden

13-12

Advies cliëntgerichte ziekenhuiszorg mailen naar iedereen

09-02-12

Dhr. Jochems

14-12

Ontwikkelingen in de doelgroepen vast agendapunt maken

09-02-12

Dhr. Roumen

Notulen Vergadering Wmo-raad 12 april 2012

Aanwezig: De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, Ch. TimmermansDe heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, wethouder Smolenaars

Afgemeld: Mevrouw N. Ox-van der Weg

Afwezig zonder kennisgeving: de heer M. Boogers

Notulist: M. van Helden

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal wethouder Smolenaars en Chantal Timmermans van de gemeente. Chantal Timmermans neemt (tijdelijk) de plaats in van Michel Vogelaar die een ander functie heeft gekregen binnen de gemeente.
Tevens feliciteert de voorzitter mevrouw Truus Vullers en de heer Sikke van der Veer die nu officieel als lid van de Wmo-raad zijn benoemd.
Verder wordt vanmiddag nog de heer Mitchell Boogers verwacht, die de doelgroep jeugd zal gaan vertegenwoordigen in de Wmo-raad.

De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van het financieel verslag 2011 onder punt 7 en aandachtspunten GGZ onder punt 8.

2. Verslag vergadering 9 februari 2012
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.

N.a.v.:
Pag. 2, punt 4: herijking Welzijnswerk; gemeente wil in zee met één instelling, gericht op alle doelgroepen. Dhr. Remkes vraagt zich de haalbaarheid hiervan af.
Mw. Timmermans verduidelijkt dat de gemeente een partnership aan gaat met één instelling. Als ze ergens niet aan kunnen voldoen, moeten ze zelf organiseren dat dit wel gebeurt (soort onderaanbesteding).
Gemeente en Wmo-raad bekijken of dit werkt.

Actiepuntenlijstje:
De punten 85, 1-12, 4-12, 6-12, 8-12, 12-12 en 13-12 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
T.a.v. punt 19: dit heeft te maken met thema 3: kwalilteit van voorzieningen. De betreffende werkgroep moet dit meenemen.
T.a.v. punt 2-12: mw. Seelen en dhr. Mast werken dit actiepunt af.

3. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

 • Uitnodiging Zorgkantoren Coöperatie VGZ voor conferentie “Op tijd samen” .
  Deze conferentie vindt plaats op 25 april a.s. in Venray
 • Notitie van het Huis voor de Zorg inzake Wmo en inkomensnormen
  Dhr. Remkes heeft deze niet ontvangen. Dhr. Roumen zal het stuk alsnog mailen.
 • Nieuwsbrief nr. 20 d.d. 16 februari 2012 Koepel WMO raden
 • Agenda vergadering commissie Samenleving d.d. 27 januari 2012
 • Nieuwsbrief d.d. 27 februari 2012 van Platform Mantelzorg Limburg
 • Brief d.d. 28 februari 2012 van gemeente Leudal inzake benoeming Mw. Vullers tot lid van de Wmo raad Leudal
 • Brief d.d. 28 februari 2012 van gemeente Leudal inzake benoeming de heer van der Veer tot lid van de Wmo raad Leudal
 • Nieuwbrief d.d. 29 februari 2012 van MEE (in uw bezit).
 • Brief d.d. 1 maart 2012 van de gemeente Leudal met antwoord op de door de Wmo raad geformuleerde aandachtspunten inzake Herijking Welzijnswerk
 • E-mail d.d. 5 maart 2012 met bijlage Zorgbelang
 • Nieuwsbrief nr. 1 MO zaken d.d. 6 maart 2012 (in
 • Persbericht Begeleiding op maat bij uitbreiding Wmo
 • Brief gemeente Leudal d.d. 8 maart 2012 inzake informatieavond voor vrijwilligers
 • Nieuwsbrief nr. 21 d.d. 24 maart 2012 Koepel WMO raden
 • Nieuwsbrief nr. 12 d.d. 26 maart 2012 De Kanteling
 • Brief d.d. 27 maart 2012 van het Huis voor de Zorg met de notitie “input werkplan 2013; Oogst Netwerkdag 2012”
 • E-mail d.d. 5 april 2012 van de Koepel Wmo raden inzake enquête bezuinigingen op het budget Wmo raad
 • E-mail d.d. 5 april 2012 van Simone Seelen met bijlagen over relevante ontwikkelingen/prioriteiten Wmo beleid m.n. transitie AWBZ
 • Lijst deelnemers Wmo vergaderingen


Nagekomen :

 • Mail van koepel Wmo-raden met informatie over het transitieproject. (deze is doorgestuurd);
 • Programma “Aandacht voor iedereen”, informatiebijeenkomst over de transitie begeleiding van AWBZ naar Wmo (is doorgestuurd);
 • Wmo-nieuws april 2012;
 • Brief aan College van B&W inzake voordracht Mitchell Boogers namens de doelgroep Jeugd;
 • Brief van voorzitter provinciaal platform GGZ inzake beeldvorming GGZ sector
  Dhr. Roumen zal telefonisch de digitale versie opvragen en doorsturen;
 • Mail Huis voor de Sport inzake herinnering bijeenkomsten Dorpen van de Toekomst Leudal op 17 en 18 april a.s.
 • Mw. Schrurs is verhinderd. Dhr. Rijs en evt. dhr. Mast zullen een van de bijeenkomsten bijwonen;
 • Notitie “Extramurale begeleiding naar de Wmo” is door dhr. Jochems aan iedereen doorgestuurd.

Er wordt nogmaals opgemerkt dat alles digitaal wordt doorgestuurd. Als iemand dikke stukken op papier wil hebben, kan dit aangegeven worden bij de heren Mast en/of Roumen, dan bekijken zij of het mogelijk is ze te laten uitprinten.

4. Mededelingen Mw. Chantal Timmermans

 • Herijking Welzijnswerk: het profiel is in de commissie besproken en vastgesteld. Fase 2 is nu begonnen: Marktverkenning. Welzijnsinstellingen in de regio (er zijn er zes benaderd) worden uitgenodigd om een presentatie te geven waarin zij hun visie geven en praktijkvoorbeelden waaruit blijkt of zij aan het profiel kunnen voldoen. Aan de hand van de marktverkenning wordt een eigen visie opgesteld.
  De Wmo-raad wordt uitgenodigd om bij de presentatie aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op donderdag 3 mei a.s. van 8.30 uur tot 14.30 uur. De Wmo-raad besluit om dit aan de werkgroep Welzijn door te spelen. Voor 26 april a.s. zal aan mw. Timmermans worden medegedeeld wie aanwezig zullen zijn.
 • AWBZ begeleiding: er heeft een gesprek plaats gevonden met een extern bureau (hetzelfde als in Nederweert en Roermond). Hiermee zal in zee worden gegaan (zij hebben al werk gedaan voor andere gemeenten). Tussen nu en twee weken zal een plan van aanpak worden opgesteld hoe instellingen te benaderen.
 • Hulp bij Huishouden: de aanbesteding is gepland voor 2013. Met de regio Noord- en Midden-Limburg is gekeken wat te doen, wat er gedaan is en hoe het in de toekomst beter kan. Er is gekozen voor een nieuwe methode: bestuurlijke aanbesteding. Hierbij wordt een relatie aangegaan met een instelling die het product levert. Gemeente wil samen met de aanbieder en de klant het product ontwikkelen. Gaandeweg kunnen er veranderingen plaats vinden (flexibliliteit).
  De hele regio Noord- en Midden-Limburg gaat zo te werk. Het is alleen niet mogelijk om dit met alle gemeenten in één traject te doen. Noord-Limburg werkt alleen. In Midden-Limburg zijn Weert en Nederweert al begonnen. De andere gemeenten gaan samenwerken. In de eerste fase wordt met de aanbieder gekeken hoe het product er uit moet gaan zien. In fase 2 wordt onderhandeld en worden er prijsafspraken gemaakt. Een contract loopt meerdere jaren. Er wordt ook met meerdere aanbieders is zee gegaan als de presentatie goed is. Kwaliteit moet bovenaan staan. Er worden ijkpunten ingebouwd in het contract.
  Er komt een collegevoorstel, waar over besloten moet worden.

5. Plannen van aanpak Wmo beleidsplan 2012-2015
Er ontbreekt nog het stuk Jeugd.
De heren Mast en Roumen hebben de plannen van aanpak besproken. De vijf werkgroepen van vorig jaar worden in stand gehouden. Het voorstel is de werkgroepen per punt te informeren en te kijken hoe ze in het traject betrokken kunnen worden en advies kunnen geven.
In het plan van aanpak betreffende Zelfsturing wordt de Wmo-raad niet genoemd. → dit komt omdat dit onderwerp breed is, niet alleen voor de Wmo. Daarom is er gekozen voor commissies. Alles wordt in de verordening opgenomen, waar de Wmo-raad adviesrecht over heeft. De Wmo-raad wil echter bij de procesgang betrokken blijven/zijn.
Dhr. Smolenaars merkt op dat het traject in fasen verdeeld is en stelt voor dat de Wmo-raad kijkt bij welke fase(n) hij zicht wil hebben in het proces en geïnformeerd wil worden. De werkgroep kan dan aangeven wat de Wmo-raad te bieden heeft. Afgesproken wordt dat de werkgroep Zelfsturing bekijkt hoe ze hun rol het liefste zien en dit aangeven, dan kunnen ze gericht uitgenodigd worden.
De heren Mast en Roumen en mw. Seelen zullen een planning maken om de werkgroepen te informeren.

6. Samenvatting Zelfevaluatie Simone Seelen
De notitie is ter informatie. De inhoud is akkoord. Na aanpassing van de lay out vindt opname in het jaarverslag 2011 plaats. Het woord “zelf” zal weggelaten worden: evaluatie Wmo-raad Leudal.

7. Jaarverslag 2011 Wmo raad Leudal
Opmerkingen:

 • bij noemen website de naam van de website toevoegen;
 • bij werkgroepen toevoegen: het meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen door coproductie van ambtenaren, gemeenteraadsleden en commissie Samenleving;
 • toevoegen bij adviezen: – pre-advies n.a.v. achterbanraadpleging (notitie met aandachtspunten)
  – ongevraagd advies verwijsindex
  – advies informatievoorziening? (dhr. Mast/Roumen kijkt dit na)
 • bij presentaties toevoegen: presentatie Platform Mantelzorg Limburg door dhr. Piet Meertens;
 • verder nog toevoegen: achterbanraadpleging.

Financieel verslag:
De uitgaven zijn binnen het budget gebleven, maar dit komt omdat het Huis voor de Zorg de overschrijding van uren voor haar rekening heeft genomen.
In de nieuwe offerte zijn geen extra gelden opgenomen.
Voor 2012 is de begroting € 16.359,--. Deze is nog niet goed gekeurd. Er zou aangegeven kunnen worden dat de Wmo-raad over het geplande budget heen gaat en dat er in 2011 ook overschrijding van uren van adviseur en secretariële ondersteuning heeft plaatsgevonden, die uit coulance door het Huis voor de Zorg betaald zijn. Er worden meer mogelijkheden geopperd, zoals aangeven dat er geen advies meer mogelijk is als het budget op is. Er is echter pas duidelijkheid als de begroting is ingediend.

8. Aandachtspunt Moveoo en overige aandachtspunten GGZ sector
1. Moveoo
Grote onrust bij de maatschappelijk opvang. Oproep om situatie voor te leggen aan centrum gemeenten. Moveoo werkt samen met justitie en centrum gemeenten en levert verblijf, opvang en begeleiding. Dit wordt gefinancierd door de AWBZ. Onzekere toekomst betreffende bestaanszekerheid. Wordt dit nog gefinancierd?

2. Er is een convenant afgesloten tussen landelijk platform GGZ Nederland en de landelijke politie. Overleg opgestart tussen politie Noord- en Midden-Limburg (dhr. Brian Rookhuizen) en het regionaal platform GGZ NML betreffende te verwachten problemen n.a.v de gevolgen van het huidige regeringsbeleid.De GGZ instellingen zijn niet verenigd (RIAGG werkt niet samen met Vincent van Gogh, wel met Mondriaan).

3. DAC inloop- en WWnV functie. De huur van het DAC is opgezegd door de eigenaar. Riagg Zuid blijft de begeleiding van de inloopfunctie handhaven. Gemeente Leudal werkt mee aan het zoeken naar nieuwe huisvesting. Eindverantwoordelijkheid ligt tot eind 2013 bij AWBZ. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk (Wmo?). Er is een brief gestuurd naar wethouder Smolenaars en BB GGZ. Aangeraden wordt deze brief naar het College van B&W te sturen met een cc naar dhr. Vogelaar. Commissie Samenleving vergadert
7 mei a.s. daar kan dit ook besproken worden.

4. De werkgroep GGZ Midden Limburg had op 10 april jl. de beleidsambtenaren van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal uitgenodigd om te komen praten over hoe werken de gemeentes samen op het gebied van prestatievelden 7, 8 en 9 en OGGZ. Hoewel allen eerst hadden toegezegd te komen, waren (met kennisgeving) Leudal en Nederweert niet aanwezig.
Dhr. Remkes krijgt het advies de vragen van de werkgroep schriftelijk in te dienen bij de afwezigen.

9. Signalering
Dhr. Jochems:
– Er is een nieuwsbrief uitgekomen van de klankbordgroep Vervoer. In tegenstelling tot wat eerder vermeld is in de nieuwsbrief, gaan de prioriteitsritten wel naar het station. Dit zal worden gecorrigeerd.
Wat betreft de bezuinigingsmaatregelen inzake de 590 zones: maakt de gemeente al beleid voor mensen die extra zones aanvragen? De Wmo-raad zal dit navragen bij de betrefffende ambtenaar.
In sommige gemeentes wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen die in verenigingen zitten en een OV jaarkaart hebben. Wellicht kan er ook een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.
Afgesproken wordt dat dhr. Jochems e.e.a. op de mail zet voor iedereen.
– de informatiebijeenkomsten “uw gemeente & mensen met een verstandelijke beperking” die al in Midden-Limburg hebben plaats gevonden, krijgen nu een vervolg in Noord-Limburg en in Zuid-Limburg. Daarna wordt er eind juni (waarschijnlijk 21 juni) een provinciale bijeenkomst gehouden voor vertegenwoordigers van de doelgroep in Wmo-raden. In september zullen er drie regionale informatiebijeenkomsten voor ouders, betrokkenen, gemeente-ambtenaren en zorginstellingen plaats vinden i.s.m. platform VG. Zodra de data bekend zijn, zal dhr. Jochems deze mededelen aan mw. Seelen.

Dhr. Rijs wordt gefeliciteerd met de opening van het Alzheimer Café (in Beek en Bos), waarvoor hij zich heeft ingespannnen. De coördinatie vindt plaats vanuit Proteion Welzijn.

Dhr. Bakker meldt een bijeenkomst van de gemeente en KBO Limburg over gepaste werkzaamheden voor de vrijwillige ouderenadviseurs.

10. Rondvraag en sluiting
Dhr. Bakker vraagt of het een idee is dat de voorzitters van de werkgroepen met mw. Timmermans overleggen over de plannen van aanpak. → Hier zal over worden nagedacht door de heren Mast en Roumen en mw. Seelen.
Dhr. Van der Veer is nog steeds bezig met het realiseren van openbaar vervoer in het kader van bereikbaarheid dorpen en voorzieningen in de gemeente Leudal. De proeven zijn uitstekend. Het wordt een soort buurtbus, liefst met Veolia en vrijwillige chauffeurs. Verpleeg- en verzorgingshuizen in elk dorp en het gemeentehuis moeten bereikbaar worden met deze bus.
De Leudal Bob Express is een succes. Op 21 en 22 april gaat deze weert rijden.

Dhr. Remkes deelt mede dat in de GGZ veel vrijwilligers veel werk verzetten om de rust in de groep te bewaren.

Mw. Schrurs: er is een kernencoördinator aangesteld (mw. Krommentuin) voor de allerkleinste kernen. Er is een eetpunt opengesteld. Dit draait met vrijwilligers want er is geen budget.

Mw. Schrurs heeft te laat informatie ontvangen over vrijwilligersprojecten op 27 maart jl.
Dhr. Mast is aanwezig geweest en heeft niets nieuws gehoord.
Landelijk is er 10 miljoen beschikbaar. Nu wordt er gesubsidieerd o.b.v. verenigingen, straks o.b.v projecten.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17.05 uur

Actielijst WMO-raad Leudal 12 april 2012

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

89

Signaleringsformulieren toesturen aan vrijw. ouderenadviseurs, belastingadviseurs en Proteion Welzijn

15-12-11

Dhr. Bakker

2-12

Pretest index op website plaatsen

09-02-12

Dhr. Mast
Mw. Seelen

3-12

Informatiesetje maken v. (nieuwe) leden

09-02-12

Dhr. Roumen

5-12

Werkgroepen opnemen in HH reglement

09-02-12

Dhr. Roumen

7-12

Samenvatting evaluatie in jaarverslag opnemen, evenals matrix adviezen en bereikte resultaten

09-02-12

Dhr. Roumen

9-12

Persbericht verwijsindex laten opnemen in huis aan huis blad

09-02-12

Dhr. Mast

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

10-12

Lijstje met signalen naar ouderenadviseurs

09-02-12

Dhr. Bakker

11-12

Lijstje met signalen meenemen naar Horn

09-02-12

Dhr. Remkes

14-12

Ontwikkelingen in de doelgroepen vast agendapunt maken

09-02-12

Dhr. Roumen

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

16-12

Notitie HvdZ inzake Wmo en inkomensnormen mailen naar dhr. Remkes

12-04-12

Dhr. Roumen

17-12

Digitale versie brief vz prov. platf. GGZ inzake beeldvorming GGZ sector opvragen en doormailen

12-04-12

Dhr. Roumen

18-12

Bijwonen bijeenkomst Dorpen v.d. Toekomst Leudal

12-04-12

Dhr. Rijs,
evt. dhr. Mast

19-12

Wg. Welzijn uitnodiging bijwonen presentatie welzijnsinstellingen doorgeven

12-04-12

Dhr. Roumen

20-12

Deelname presentatie welzijnsinstellingen doorgeven aan mw. Timmermans

12-04-12

wg. Welzijn

26 april

21-12

Planning informeren wg. inzake PvA Wmo-Beleid

12-04-12

Dhr. Roumen
Mw. Seelen

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

23-12

Lay out evaluatie Wmo-raad aanpassen, opname in jaarverslag

12-04-12

Dhr. Roumen
Mw. Seelen

24-12

Opmerkingen jaarverslag opnemen

12-04-12

Dhr. Roumen

25-12

Beleid extra zones inz. vervoer? Navragen bij betreffende ambtenaar

12-04-12

Wmo-raad

26-12

Nieuws betr. vervoer mailen naar iedereen

12-04-12

Dhr. Jochems

Notulen Vergadering Wmo-raad 31 mei 2012

Aanwezig: De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, 8 consulenten van de gemeente Leudal
Afgemeld:     De heer H. Rijs

Afwezig zonder kennisgeving: de heer M. Boogers

Notulist:        M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, ook de consulenten van de gemeente Leudal. De heer Rijs heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
Als eerste volgt een presentatie door de heren Janssen en Segers van BMP Advies over de decentralisatie van begeleiding AWBZ naar Wmo. Ook al wordt deze decentralisatie uitgesteld, er wordt door de gemeente Leudal gewoon doorgegaan met de voorbereidingen.
De aanwezigen zullen de presentatie nadien aangereikt krijgen.
De heren Janssen en Segers zullen de  gemaakte opmerkingen meenemen in het verdere traject.
         
Mw. Seelen oppert om een selectie van stukken van de Wmo-raad aan het adviesbureau te laten toekomen. → dit zal eerst even teruggekoppeld worden.
Het plan van aanpak is klaar en in het bezit van de Wmo-raad. Hier moet nog op gereageerd worden.
                             
2.  Verslag vergadering 12 april 2012
Tekstueel: de heer Boogers was niet afwezig zonder kennisgeving. Hij heeft via de mail aan dhr. Roumen laten weten dat hij  niet aanwezig kon zijn.

N.a.v.:
Pag. 2, onder nagekomen: er is maar één bijeenkomst geweest over Dorpen van de toekomst Leudal. Er was weinig belangstelling, weinig dorpsraden waren aanwezig. Mw. Schrurs deelt mede dat de bijeenkomst besproken is in de commissie Samenleving. De teleurstelling over het hele gebeuren is uitgesproken. Er komt weinig tot niets uit.

Pag. 4, punt 9: dhr. Jochems vraagt of vraag inzake de extra zones bij vervoer al teruggekoppeld is met de gemeente. → dit is niet het geval. Het DB zal een afspraak maken met mw. Timmermans voor een gesprek op korte termijn.

Actiepuntenlijstje:
De punten 7-12, 10-12 t/m 14-12, 16-12, 18-12 t/m 21-12, 23-12, 24-12, 26-12 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
T.a.v. punt 20-12: mw. Ox en dhr. Van der Veer zijn naar de bijeenkomst geweest. Er volgt nog een verslag.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.

3.   Ingekomen en uitgegane stukken


            Ingekomen:
Verzoek d.d. 16 april 2012van de Koepel Wmo raden om betaling van de contributie (doorgestuurd naar de gemeente Leudal)
Uitnodiging d.d. 16 april 2012 van de Koepel Wmo raden voor de Algemene Leden Vergadering op 23 mei 2012.
Brief Huis voor de Zorg aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport van de Tweede Kamer inzake Decentralisatie begeleiding van AWBZ naar Wmo.
Mail d.d. 23 april van de Koepel Wmo inzake het standpunt van de VNG over de Wmo raden
Herinnering d.d. 23 april 2012 met uitnodiging van de Koepel Wmo raden voor de Algemene Leden Vergadering op 23 mei 2012.
Signaleringsformulier Mw. van Hout, doorgestuurd op 26 april 2012 (ter bespreking)
Notitie d.d. 8 mei 2012 inzake begeleiding op maat bij uitbreiding Wmo voor lokale belangenbehartigers en Wmo raden
Mail d.d. 14 mei 2012 inzake Informatiebijeenkomsten Programma Aandacht voor iedereen gaan gewoon door.
Nieuwsbrief 1 Aandacht voor iedereen d.d. 24 mei 2012

Uitgegaan:
Jaarverslag Wmo raad Leudal 2011
Financieel verslag Wmo raad Leudal 2011
Begroting 2012 Wmo raad Leudal

Postlijst ter kennisname.
Niemand heeft de uitgaande post ontvangen. Dhr. Roumen zal hier alsnog voor zorgen.

4.   Mededelingen mw. Ch. Timmermans
Bij afwezigheid van mw. Timmermans neemt dhr. Vogelaar waar.
voorbereiding voor de bestuurlijke aanbesteding van Hulp bij het Huishouden loopt. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de overige Midden-Limburgse gemeenten, behalve Weert en Nederweert;
Herijking welzijnswerk. Vijf van de zes organisaties uit Noord- en Midden-Limburg waren aanwezig (alleen Wel.kom niet). Het was een leerzame bijeenkomst en men was positief verrast over sommige organisaties terwijl andere tegenvielen. Er is nog geen keuze gemaakt. Er komt nog een vervolgtraject. Het plan van aanpak wordt gevolgd. In januari 2013 wordt met de organisaties in conclaaf gegaan, die dan een aanbod moeten doen.
De Werkgroep Welzijn zal de procedure kritisch blijven volgen.
Het traject ligt bij de afdeling Welzijn (Michel Vogelaar), tot zijn opvolger bekend is. De stand van zaken zal voor de volgende Wmo-raadsvergadering (6 september) op de agenda worden gezet.
De kadernota is vastgesteld. Er wordt 1 miljoen bezuinigd, ook de Wmo ontkomt niet aan bezuinigingen: 1. een aantal woonvoorzieningen wordt niet meer vergoed, 2. verhuizen: binnen medisch verantwoorde termijn zoeken naar een woning die niet hoeft te worden aangepast,
3. vervoer: toegang tot collectief vervoer wordt beperkt. Er komt geen automatische indicatie voor mensen boven 75 jaar.
Het totaalpakket moet een ton opleveren.
Er worden leges geheven voor invalidenparkeerplaatsen.

5.   Startnotitie AWBZ
De presentatie van de heren Janssen en Segers heeft al plaatsgevonden onder punt 1.
In september zullen er bijeenkomsten plaatsvinden voor alle doelgroepen, waarbij een speciaal voor het SOL. Mogelijk wordt Arthur Jansen van Arthur Jansen Advies uitgenodigd in de werkgroep AWBZ, om kennis vanuit cliëntenperspectief over te brengen. Er kunnen dan specifieke vragen worden gesteld. Specifieke vragen en/of ideeën kunnen worden gemeld bij de werkgroep AWBZ.

Alle vijf de werkgroepen zijn samengesteld, hun bezetting zal worden rond gemaild.

6. Ontwikkelingen in de doelgroepen
In verband met de tijd komt dit onderwerp te vervallen.

 

7.   Signalering
Via het Wmo-loket van de gemeente Leudal is een signaleringsformulier ontvangen inzake extra eigen bijdrage voor dagbesteding via Proteion in Heythuysen.
Afgesproken wordt dat dhr. Roumen zal nagaan of dit klopt en of er meerder gevallen zijn. Het gaat wellicht om zaken die buiten de AWBZ vallen. Zijn bevindingen zal hij terugkoppelen naar dhr. Bakker, die mevrouw een brief zal schrijven hierover.  

8. Rondvraag en sluiting
Dhr. Remkes:
Wat is de stand van zaken mbt. marktverkenning AWBZ → Wmo?
→ Dit is nu niet aan de orde, volgt op een later tijdstip.

Dhr. Vogelaar:
Het dagactiviteitencentrum Leudal gaat sluiten. Er is overleg geweest met de manager van de RIAGG. Er zijn afspraken gemaakt met diverse locaties in Leudal om iets te huren.

Dhr. Bakker:
De seniorenvereniging heeft in Kelpen/Oler en Roggel een nieuw eetpunt opgezet. In Roggel zijn er  80 mensen op af gekomen. Er is nu een wachtlijst ingesteld. In Kelpen/Oler waren 18 mensen aanwezig.

Mw. Seelen:
De werkgroep AWBZ is om een visie van de Wmo-raad gevraagd. De werkgroep zal dit terugkoppelen naar de Wmo-raad.
Op 11 juni a.s. om 19.30 uur gaat een delegatie van de werkgroep naar de commissie Samenleving.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17.15 uur
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 6 september a.s. om 14.30 uur.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 31 mei 2012

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

M. Vogelaar

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

89

Signaleringsformulieren toesturen aan vrijw. ouderenadviseurs, belastingadviseurs en Proteion Welzijn

15-12-11

Dhr. Bakker

 

 

2-12

Pretest index op website plaatsen

09-02-12

Dhr. Mast

 

 

3-12

Informatiesetje maken v. (nieuwe) leden

09-02-12

Dhr. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

5-12

Werkgroepen opnemen in HH reglement

09-02-12

Dhr. Roumen

 

 

9-12

Persbericht verwijsindex laten opnemen in huis aan huis blad

09-02-12

Dhr. Mast

 

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

 

17-12

Digitale versie brief vz prov. platf. GGZ inzake beeldvorming GGZ sector opvragen en doormailen

12-04-12

Dhr. Roumen

 

 

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

 

 

25-12

Beleid extra zones inz. vervoer? Navragen bij betreffende ambtenaar

12-04-12

Wmo-raad

 

 

26-12

Reactie op Plan van Aanpak door Wmo-raad

31-05-12

Wmo-raad

 

 

27-12

Afspraak met mw. Timmermans inz. Vervoer

31-05-12

DB

 

 

28-12

Uitgaande post inz. vergadering 31-5 naar Wmo-leden

31-05-12

Dhr. Roumen

 

 

29-12

Inz. signaleringsformulier nagaan of zaken kloppen

31005-12

Dhr. Roumen

 

 

30-12

Inz. punt 29-12 bevindingen terugkoppelen naar dhr. Bakker

31-05-12

Dhr. Roumen

 

 

31-12

Mw. van signaleringsformulier informeren over bevindingen

31-05-12

Dhr. Bakker

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 6 september 2012

Aanwezig: De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, M. Boogers
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal en dhr. J. Smolenaars, wethouder gemeente Leudal

Notulist:          M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de agenda en heet iedereen welkom, speciaal mevrouw Esther Noten, beleidsmedewerkster van de gemeente Leudal en opvolgster van Michel Vogelaar, en de heer Mitchell Boogers, nieuw lid van de Wmo-raad namens de sector Jeugd.

De agenda wordt goedgekeurd onder toevoeging van punt 6A, ontwikkelingen in de doelgroepen.

T.b.v. het nieuwe Wmo-lid volgt er een voorstellingsrondje.

2.  Verslag vergadering 31 mei 2012
Tekstueel:
Pag. 2, punt 4, tweede gedachtestreepje:
Dhr. Rijs vindt het noemen van de organisaties die tegen vielen negatief en verzoekt geen namen in de notulen op te nemen. Na enige discussie wordt besloten dit te honoreren. MensWel, Vorkmeer......gelegd. Deze zinnen verwijderen. Toevoegen: ´enkele andere vielen tegen´. Toevoegen na vervolgtraject: de werkgroep Welzijn volgt het traject op de voet.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, extra zones: er worden 90 zones vergoed. Per persoon wordt er gekeken als/waarom er meer zones nodig zijn. Maatwerk! (voor dagactiviteiten is er een ander potje).
Voor speciale redenen, bijv. regelmatig bezoek aan verzorgingshuis, kunnen er sowieso meer zones gevraagd worden. Dit is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend. (staat wel in de folder van de regiotaxi).
Dhr. Van der Veer stelt voor om het bestaan van de regiotaxi voor mensen boven 75 jaar via de blaadjes bekend te maken, ook dat regulier openbaar vervoer gratis is voor mensen die in het bezit zijn van een pas voor de regiotaxi.
Het is ook belangrijk om mensen duidelijk te maken wat het betekent als iemand zo´n pasje aanvraagt. De kosten voor de gemeente zijn € 600,00 per persoon, dus liever niet aanvragen als er weinig gebruik van wordt gemaakt. De Wmo-raad adviseert de gemeente dit bekend te maken in de bladen om zo een rem te zetten op onnodige aanvragen. Tevens wordt geadviseerd om bij een intake zorgvuldig te indiceren/toetsen. Dit geldt ook voor bijv. een scootmobiel.
Voor vervoer voor boodschappen wordt voorgesteld dit evt. in te bouwen in de Leudalexpress.

Pag. 3, punt 7: alle zaken die via de AWBZ vergoed worden, zijn gratis. Voor extra zaken moet bijbetaald worden. Dhr. Roumen heeft dit aan desbetreffende persoon laten weten.
Pag. 3, punt 8: eetpunt Kelpen-Oler: het aantal is nu 25, loopt goed.

Pag. 1, punt 1: er wordt opgemerkt dat de presentatie van BMP advies niet ontvangen is. Mw. Noten zal hier achter aan gaan.

Pag. 1, Dorpen van de Toekomst: de vergadering van augustus is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. In overleg met de gemeente zal in september gekeken worden hoe nu verder.

Dhr. Remkes merkt op dat er in Roermond een Demo Doe dag gehouden is `ik kan sporten´ voor mensen met een functiebeperking. Kan dit ook naar Leudal gehaald worden?

 

Actiepuntenlijstje:
Waar M. Vogelaar staat vervangen door E. Noten.
De punten 89, 2-12, 3-12, 5-12, 9-12, 17-12, 25-12, 27-12 t/m 31-12 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
T.a.v. punt 26-12: de transities zijn controversieel verklaard. Wat AWBZ-Wmo betreft (en ook Jeugd en Wwnv) gaat de gemeente Leudal gewoon verder, maar de planning is lastig. In oktober wordt een bijeenkomst gehouden om te kijken hoe dit verder vorm te geven. Ook de Wmo-raad wordt hiervoor uitgenodigd.

Mw. Seelen vraagt hoe het met de Kanteling zit. Deze is toch al ingezet. Hoe is de fasering? Hoe is het met de deskundigheidsbevordering? → de gemeente gaat dit wel doen (buitenshuis).
Er wordt opgemerkt dat beide betrokken partijen hulp cq. ondersteuning nodig zullen hebben. De eerste partij om de goede vragen te stellen, de tweede partij om goed te luisteren. Afgesproken wordt dat mw. Noten dit met mw. Timmermans bespreekt. De werkgroep Kanteling zal een afspraak maken met. mw. Timmermans (dhr. Roumen zal checken of mw. Timmermans de juiste persoon is).

Na aanpassing van de notulen wordt het verslag goedgekeurd met dank aan de notuliste.

3.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:

 • Notitie 4 juni 2012 van de VNG met een analyse van de gevolgen van het Lente-akkoord voor de WMO
 • Nieuwsbrief MEE 8 juni 2012
 • Nieuwsbrief 2 Aandacht voor iedereen 14 juni 2012
 • Uitnodiging Demo Doe Dag :kennismaking sporten voor mensen met een beperking
 • Nieuwsbrief 23 Koepel Wmo raden 28 juni 2012
 • Bericht 29 juni 2012 AVI gaat door
 • Uitnodiging aan de voorzitters van de Wmo raden voor bijeenkomst Toekomst Koepel Wmo raden
 • Brochures MEE `Zo maken wij meedoen mogelijk`
 • Bericht AVI 3 juli 2012AVI mag doorgaan van staatssecretaris
 • AVI Nieuwsbrief nr. 6 d.d.10 juli 2012 AVI gaat verder
 • Uitnodiging regionale bijeenkomsten SOL inzake de nieuwe rol van gemeenten t.a.v. mensen met een verstandelijke beperking
 • Bericht 17 juli 2012 van Chiel Remkes inzake De Kanteling
 • Artikelen Wel rem op uitgaven AWBZ, Tegengeluid en Ouderenzorg kan best zonder AWBZ
 • Nieuwsbrief nr. 7  d.d. 24 juli 2012 Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding
 • Bericht 25 juli 2012 Toekomst Koepel Wmo raden
 • Vooraankondiging Congres “Doodswens in de GGZ”  -de officiële uitnodiging is inmiddels ook ontvangen
 • Bericht 2 augustus 2012 van MEE: “Zo maken wij meedoen mogelijk”
 • Nieuwsflits 13 augustus 2012 Koepel Wmo-raden
 • Uitnodiging d.d. 17 augustus van Huis voor de Zorg voor Congres “1001 kracht van mensen” op donderdag 4 oktober 2012
 • Uitnodiging d.d. 20 augustus van Proteion welzijn voor Congres “Kom de deur uit” op woensdag 3 oktober 2012  deze is door dhr. Bakker verspreid
 • Nieuwsbrief nr. 8  Aandacht voor iedereen d.d. 20 augustus 2012
 • Uitnodiging d.d. 21 augustus 2012 Eerste Lezing Hannie van Leeuwen Lezing
 • Nieuwsbrief 24 Koepel Wmo raden 31 augustus 2012

Uitgegaan:

 • Brief d.d. 8 juni 2012 naar Mw. van Hout-Rijs naar aanleiding van signaleringsformulier

Aanvulling op ingekomen post:

 • Brochures MEE
 • Huis voor de Zorg: vooraankondiging symposium Active Ageing (Actief ouder worden)

4.   Mededelingen mw. E. Noten

 • T.a.v. overheveling AWBZ worden twee bijeenkomsten gehouden: op 27 september en 24 oktober;
 • Herijking Welzijnswerk: a.s. maandag is er een startbijeenkomst over de vervolgstappen met de gemeente. Een extern bedrijf begeleidt dit. De Wmo-raad wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • Leerlingenvervoer: dit wordt voortgezet tot 1 januari 2013. Dan moet het wellicht stoppen. De gemeente is in contact met ouders en scholen om een passende oplossing te vinden. Er is een beroepsmogelijkheid.

5.   Verslag van de werkgroep AWBZ
Mw. Seelen licht het verslag toe.
Het verslag is een reactie op het startdocument Decentralisatie AWBZ Begeleiding. De werkgroep uit hierin haar zorgpunten.
Pag. 2, 6e alinea (boven blz. 5): aanpak WSW groep: volgens wethouder Smolenaars pakt de gemeente dit aan. Het streven is betaald werk te houden (uitkering is duurder). Als mensen in de dagbestedinggroep terecht komen, raken ze uit beeld. De zwaksten blijven thuis zitten.
Deze alinea zal beter geformuleerd worden en na deze aanpassing zal het verslag als advies naar de gemeente worden gestuurd.

6. Signalering
Er zijn geen formulieren ontvangen.
Dhr. Rijs merkt op dat er eerder een enquête over knelpunten is gehouden. Hij vraagt zich af of hier iets mee gebeurt (bijv. obstakels ingang winkels centrum Heythuysen). Mw. Ox deelt mede dat de Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal een enquête heeft gehouden over knelpunten toegankelijkheid. Er zijn 550 formulieren ingevuld. Iemand in een rolstoel gaat de knelpunten na. Met de afdeling Verkeer zal gekeken worden naar een oplossing voor de knelpunten. Nadat de enquêteformulieren verwerkt zijn, wordt er met de gemeente gepraat. Heythuysen staat bovenaan met signalen (veel klachten over Reggefiber). De resultaten van de enquête worden gepubliceerd.

Er wordt tevens opgemerkt dat er bij het bestuursgedeelte van het gemeentehuis geen invalidenparkeerplaatsen zijn. Men moet helemaal omlopen.

6A.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
Dorpsraden (dhr. Van der Veer):
Vijf jaar geleden is er een  convenant opgesteld tussen de dorpsraden en de gemeente. Dit is tot nu toe een vrijblijvende samenwerking geweest. Anderhalf jaar geleden is het convenant herzien, maar hier is tot nu toe nog niets van terecht gekomen. Er wordt niet naar de dorpsraden geluisterd, ze worden niet bij (grote) zaken betrokken. Dit is al vaker benoemd in overlegsituaties, ook met de gemeente. Dhr. Mast raadt aan om in het dorpsradenoverleg een gezamenlijk standpunt in te nemen en dit met de gemeente te bespreken. Wellicht moet het convenant worden aangepast.
Dhr. Van der Veer zal een brief sturen naar de gemeente met een cc naar de dorpsraden.
Terugkoppeling volgt.

Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal:
Is al aan de orde geweest onder punt 6.

GGZ zorgvragers:
De GGZ is meer met de zorgpoot bezig en niet met de Wmo. Wmo leeft niet onder GGZ cliënten. Er is meer uitleg nodig over wat de Wmo inhoudt (gemeente/Huis voor de Zorg?)

Zijactief:
Geen nieuws.

Jeugd:
Morgen, 7 september, is er om 19.00 uur in het jongerencentrum in Heythuysen een bijeenkomst ´Hoe omgaan met hangjongeren´. Het gaat over bejegening en hoe ouderen en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Er worden casussen nagespeeld. Er worden meer dan 100 mensen verwacht.

Seniorenplatform Leudal:
Dhr. Bakker heeft enkele persoonlijke opmerkingen:
° verzoek om op de agenda datum, tijd en vergaderplaats te noemen
° is geïnteresseerd in de keukentafelgesprekken. Is er een evaluatie mogelijk (tijd, resultaat, bevestiging van wat je al wist) → mw. Noten zal een verslag maken van de stand van zaken
° kan er weer een lijstje met adviezen/reacties gemeente ingevoerd worden → mw. Seelen zal, na aanpassing van de reactie van de werkgroep, ook het lijstje aanpassen

Mantelzorgers:
Geen nieuws.

Mensen met een verstandelijke beperking:
° Het SOL is bezig met het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over de Wmo. In Noord- en Zuid-Limburg zijn de bijeenkomsten al geweest. Hier waren resp. 140 en 170 mensen. In Midden-Limburg is de bijeenkomst op 19 september a.s. Hier zijn tot nu toe 70 aanmeldingen.
De bijeenkomsten zijn een vervolg op de bijeenkomsten die voor de gemeenten zijn gehouden. Nu worden de ouders/vertegenwoordigers uitgenodigd.
° in platform VG is gesproken over wat de kern blijft van de AWBZ.

CCR Proteion Zorgcentra:
Geen nieuws.

Vrijwilligers:
Geen nieuws.

De voorzitter heeft het rooster van aftreden geraadpleegd: dhr. Remkes en hijzelf zijn aftredend. De voorzitter geeft aan zich niet meer herkiesbaar te stellen. Er moet dus naar een nieuwe voorzitter worden gezocht. Hierbij is de oude verordening van kracht: extern een voorzitter kiezen, maar hier is tot nu toe flexibel mee omgegaan. Voor de vergadering van 13 december zal het voorzitterschap van de Wmo-raad officieel geagendeerd worden. Er moet vast worden nagedacht hoe de Wmo-raad dit voorzitterschap wil invullen: extern werven of een voorzitter kiezen uit de Wmo-raad. Dhr. Mast geeft aan eventueel te willen blijven tot er een opvolger is. In 2013 is de secretaris aan de beurt om af te treden.
Afgesproken wordt om ook in de oktobervergadering al uitgebreid stil te staan bij het werven van een nieuwe voorzitter.

7.   Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen:
° De werkgroep Welzijn zal voorstellen van mw. Noten afwachten en dan actie ondernemen.
° Wie gaat naar de AWBZ bijeenkomsten op 27 september en 24 oktober?  → dhr. Jochems gaat op 27 september, dhr. Roumen gaat naar beide bijeenkomsten.
° de stichting ondersteuning seniorenverenigingen Leudal heeft het Huis voor de Zorg verzocht om voorlichting over de Wmo. Het Huis voor de Zorg heeft deze vraag naar mw. Seelen doorgespeeld. Zij zal de Wmo-raad informeren over de voortgang.
° n.a.v. hetgeen in de vorige vergadering aan de orde is geweest: een bijeenkomst van de werkgroep AWBZ met Arthur Jansen is opnieuw besproken. Afgewacht zal worden wat in de bijeenkomst van 27 september besproken wordt, daarna wordt gekeken wat zinvol is.
° idee voor een maatschappelijk stage: jongeren onderzoek laten doen naar thema´s die jongeren aangaan. Vragenlijst op Wmo-thema´s maken. Later is dit wellicht interessant. Mw. Seelen zal dit in de gaten houden.
Dhr. Roumen verzoekt om voortaan voor de vergadering zulke ideeën aan te geven, dan kunnen ze op de agenda worden gezet.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17.00 uur


De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober a.s. om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 6 september 2012

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2012

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

 

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

 

 

26-12

Reactie op Plan van Aanpak door Wmo-raad

31-05-12

Wmo-raad

 

Planning vertraagd, wordt opnieuw gemaakt

32-12

Presentatie BMP advies naar Wmo-raad

06-09-12

E. Noten

 

 

33-12

hulp/ondersteuning bij de Kanteling bespreken met mw. Timmermans

06-09-12

E. Noten

 

 

34-12

Afspraak met mw. Timmermans

06-09-12

wg. Kanteling

 

 

35-12

Reactie op startdoc. decentr. AWBZ aanpassen/naar gemeente sturen

06-09-12

wg. AWBZ /
J. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

36-12

verslag stand van zaken keukentafelgesprekken

06-09-12

E. Noten

 

 

37-12

lijstje adviezen/reacties gemeente aanpassen

06-09-12

S. Seelen

 

 

38-12

voorzitterschap Wmo-raad agenderen in oktober en december

06-09-12

J. Roumen

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 11 oktober 2012

Aanwezig:       De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs, M. Boogers
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal en dhr. J. Smolenaars, wethouder gemeente Leudal

Notulist:          M. van Helden

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij dat de Wmo-raad voltallig aanwezig is.

De agenda wordt goedgekeurd onder toevoeging van punt 8: Maatschappelijke stage Leudal, en punt 9: Quickscan Mantelzorgbeleid. Punt 10 wordt dan de rondvraag.

2.  Verslag vergadering 6 september 2012
Naar aanleiding van:
Pag. 2, bovenaan: het project "Ik kan sporten" ligt stil. Wellicht dat het in een andere vorm verder gaat. De gemeenten gaan hierover in overleg, maar de afzonderlijke gemeenten moeten hierover beslissen. Aanbeveling van de Wmo-raad Leudal aan de gemeente is om het project te handhaven.
"Ik kan sporten" vraagt de gemeente om een overzicht van actieve dorpsraden in Leudal.
Van de Demo Doedag is het de bedoeling dat deze regionaal rouleert.

Pag. 4, GGZ: dhr. Remkes deelt mede dat hij bezig is met een concept notitie AWBZ/Wmo voor GGZ cliënten. Begeleiding bij het keukentafelgesprek is heel belangrijk. Hier moet extra aandacht voor zijn. De Wmo leeft niet bij de GGZ, er moet duidelijk gemaakt worden dat er wat gaat gebeuren!

Pag. 4, punt 7: dhr. Mast vond de AWBZ bijeenkomst een goede bijeenkomst. Wel was het storend dat er drie tafels in één ruimte stonden waaraan gediscussieerd werd.
Op- en aanmerkingen over de inhoud van de bijeenkomst kunnen worden doorgegeven aan mw. Noten. Het verslag van de bijeenkomst zal een week voor de volgende bijeenkomst naar de aanwezigen worden gestuurd. Tijdens de tweede bijeenkomst zullen er in kleinere groepen concrete onderwerpen worden uitgewerkt.
Voorgesteld wordt om de eindconclusie te agenderen voor de decembervergadering. De werkgroep AWBZ zal eerder bij elkaar komen om het resultaat te bespreken.
Punt 7, wg. Welzijn: mw. Noten heeft nog geen nieuws. Naar verwachting zal dat voor de volgende vergadering in december zijn.

Pag. 4, Seniorenplatform: mw. Noten heeft het maken van een verslag van de stand van zaken  betreffende keukentafelgesprekken doorgezet naar mw. Timmermans.

De werkgroep Kanteling heeft niets meer vernomen. Er is geen nieuwe planning. Het traject loopt wel al. Dhr. Bakker zal een afspraak maken met mw. Timmermans.

Actiepuntenlijstje:
De punten 26-12, 32-12, 33-12,35-12,38-12 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Punt 19: de lijst zal erbij gehaald worden en gecheckt worden. Termijn: voorjaar 2013.
Punt 15-12: ervaringsdeskundigen GGZ ook inbreng geven. Er zijn inspraakavonden van de gemeente.
CR GGZ zouden explicieter uitgenodigd moeten worden.
De Wmo-raad wordt betrokken voor de onderaanneming begint. De achterban zal door de Wmo-raad bevraagd worden middels een briefje. (evt. via signaleringsformulier).
t.a.v. punt 22-12: er is een plan van aanpak voor jongeren met een beperking.
t.a.v. punt 35-12: reactie gemeente ligt bij mw. Noten.
t.a.v. punt 36-12: doorgezet naar mw. Timmermans.

De aangepaste notulen van 31 mei 2012 en van 6 september 2012 worden vastgesteld met dank aan de notuliste.

3.   Ingekomen en uitgegane stukken
            Ingekomen:

 • Nieuwsbrief MEE relaties d.d. 4-9-2012
 • Nieuwsflits d.d. 10 september 2012 van Koepel WMO raden inzake Hannie van Leeuwenlezing
 • WMO Doe boek GGZ
 • Nieuwsflits 12 september 2012 Koepel WMO raden inzake scholingsbehoefte
 • Presentatie BMP advies over overgang begeleiding van AWBZ naar de Wmo
 • Verzoek van Bureau SOL Limburg om namen en adressen van de         VG-vertegenwoordigers in de Wmo raad Leudal
 • Nieuwsbrief nr. 9 Aandacht voor Iedereen d.d. 29 september 2012
 • Bericht 29 september 2012 van Platform Mantelzorg over Dag van de Mantelzorg en quickscan mantelzorgbeleid
 • Verzoek van Rijk voor een bijdrage van een lid van de Wmo raad aan de themamiddag van KBO Roggel
 • Notitie Geen Wmo beleidsnota maar “Samenkracht” in Eindhoven
 • Uitnodiging van de Koepel van Wmo raden voor de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2012

Uitgegaan:

 • Advies aan het College van B&W van Leudal inzake overheveling AWBZ Begeleiding naar WMO
 • Bericht met namen en adressen VG vertegenwoordigers in de Wmo raad Leudal
 • Antwoord aan Mw. Rijk over bijdrage Wmo raad aan de themabijeenkomst van KBO Roggel

Nagekomen post

 • Nieuwsbrief VCP (is rondgestuurd)
 • Info gemeente: leges gehandicaptenparkeerkaart aangepast. Wordt aan mw. Ox en dhr. Jochems gezonden
 • Brief Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) met contactgegevens.

4.   Mededelingen mw. E. Noten
Er zijn geen nieuwe mededelingen.

Mw. Ox is in Venlo naar een bijeenkomst geweest van buitenlandse vrouwen. Zij vraagt of er in Leudal ook aandacht is voor allochtonen. Mw. Noten noemt het AZC en vluchtelingenwerk, waarmee de gemeente samenwerkt.
Mw. Ox meldt dat er inzake zorg problemen zijn met de eerste generatie allochtonen die in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven. Zij spreken geen Nederlands en dit brengt grote problemen met zich mee. Met name bij dementerenden is dit het geval.
Mw. Noten zegt dat in Leudal dergelijke signalen niet zijn. Er loopt bovendien een programma dementie. Dit wordt regelmatig opgepakt. Als er concrete gevallen bekend zijn, moet dit doorgegeven worden aan de gemeente.

5.   Rooster van aftreden
De voorzitter licht het punt nog eens toe.
Er moet gezocht worden naar een nieuwe voorzitter en volgend jaar naar een nieuwe secretaris. De secretaris vertegenwoordigt, in tegenstelling tot de voorzitter, een doelgroep en dus moet er een nieuwe vertegenwoordiger uit zijn doelgroep komen, die al dan niet de secretarisfunctie op zich neemt. Gezien de financiën is het niet wenselijk dat de Wmo-raad wordt uitgebreid.
De nieuwe voorzitter zal in eerste instantie binnen de leden van de Wmo-raad gezocht worden, als dit niet lukt, zal er in de doelgroepen gezocht worden.
Dhr. Rijs stelt voor om eerst de beslissing van de gemeente af te wachten over de ingediende wijziging van de verordening (Wmo-raad kiest een onafhankelijk voorzitter, al dan niet extern).
Afgesproken wordt dat de toestemming van de gemeente wordt afgewacht (dit zal geen probleem zijn) en dat ondertussen een commissie, bestaande uit de plaatsvervangend voorzitter, secretaris en dhr .Bakker, zal gaan uitkijken naar een onafhankelijk voorzitter.

6. Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ zorgvragers:
Kanteling en decentralisatie bekend maken.

Seniorenplatform Leudal:
Dhr. Bakker zal een afspraak maken met mw. Timmermans.

Mensen met een verstandelijke beperking:
Het SOL heeft drie goede informatiebijeenkomsten gehad. .
Afgelopen dinsdag is Zorg besproken in de Tweede Kamer. De formateurs zijn bezig met het rapport Zorg. Wat staat er te gebeuren:            – eigen bijdrage
                                               – AWBZ blijft voor zware zorg
                                               – ZZP 1-2-3- (4) wordt geëxtramuraliseerd
                                               – verzorging AWBZ gaat ook naar gemeente
                                               – PGB blijft een "kan" bepaling
                                               – zorg voor jongere (<23) gaat naar gemeente, ook voor VG-sector

Dhr. Jochems zal zorgen dat iedereen het rapport krijgt.
Dhr. Jochems zal ook een rapport over PGB aan iedereen doen toekomen. Alleen de paragrafen 8 en 9 hoeven gelezen te worden (samenvatting en aanbevelingen).

Mantelzorgers:
10 november a.s. is de dag van de mantelzorg. Mantelzorgers waarvan men vindt dat die een bloemetje verdienen, kunnen worden aangemeld bij Proteion Welzijn in Venlo. Er staat ook een stukje over in de bladen. Mw. Noten merkt op dat in Leudal het bloemetje op 9 november wordt uitgereikt, omdat
10 november een zaterdag is.
Er volgt een discussie over de adressen van de aanmeldingen. In het kader van de privacy is het zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal:
Er zijn 600 formulieren terugontvangen (van de 2500 uitgezette formulieren) van de enquête Toegankelijkheid. Alle formulieren zijn ingevoerd, nu worden ze uitgewerkt.

Dorpsraden:
Dhr. Van der Veer is bezig het convenant tussen dorpsraden en gemeente te achterhalen. Nergens is het huidige geldende convenant te vinden. Dhr. Van der Veer zal zorgen dat alle leden van de Wmo-raad de laatste versie van het convenant krijgen, zodra hij het tot zijn beschikking heeft.

De overige doelgroepen hebben geen nieuws.

7.   Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen binnen gekomen.

8.  Maatschappelijke stage gemeente Leudal
Mw. Seelen heeft een opdracht voor een maatschappelijke stage voor middelbare scholieren geformuleerd. Deze opdracht zou eventueel met meerdere leerlingen tegelijk gedaan kunnen worden.
Er moet wel voor begeleiding gezorgd worden. Wethouder Smolenaars geeft aan dat de gemeente dit via Proteion heeft uitgezet. Iedereen is het er wel over eens dat er een begeleider vanuit de Wmo-raad wenselijk  is. Mw. Vullers biedt zich hiervoor aan. Mw. Seelen zal e.e.a verder afhandelen en zorgen dat de opdracht op de goede plek terecht komt.

9.  Quick-scan Mantelzorgbeleid
Mw. Seelen heeft de quick-scan ingevuld.
De Wmo-raad heeft nooit een beleidsnotitie Mantelzorg gehad.
Dhr. Rijs deelt mede dat de klankbordgroep Mantelzorg niet meer bij elkaar komt omdat er geen budget meer voor is. De enquête is wel aanleiding om met de gemeente te overleggen. Wat is er met het beleid gebeurd. Er is geen verbinding meer omdat de klankbordgroep er niet meer is. Zijn de mantelzorgers wel in beeld?
Dhr. Smolenaars merkt op dat er bij Proteion (de Zorgondersteuner) aangeklopt moet worden, daar zit het geld. Er zal een overleg van de gemeente met de Zorgondersteuner plaats vinden, met mw. Vullers als afgevaardigde van de Wmo-raad.
Bij de Stichting Seniorenbeleid heeft een mantelzorgconsulente een presentatie gegeven over wat ze doen.
Afgesproken wordt dat dhr. Roumen haar uitnodigt in de Wmo-raadsvergadering van 13 december.

10.  Rondvraag en sluiting
Dhr. Bakker: de seniorenvereniging Baexem stuurt een brief naar de gemeente om haar zorgen te uiten over het feit dat er veel geld en energie gestoken wordt in sociale problemen (o.a. de overgang van beroeps ouderen adviseurs naar vrijwillige ouderen adviseurs). Ze hebben de indruk dat er veel instrumenten worden aangeboden maar dat het resultaat blijft hangen. Is een projectmatige aanpak niet beter? Wat heeft de inspanning opgebracht? De seniorenvereniging zou graag overleg hebben met de wethouder hierover.

Mw. Seelen vraagt aan dhr. Boogers of hij het informatiemateriaal ontvangen heeft. Dit is inderdaad het geval.

Dhr. Van der Veer is naar een seniorenbeurs geweest en heeft daar een boekje gevonden: "Thuis voelen in verpleeg- of verzorgingshuis, als cliënt en als naaste". Dit kan aangevraagd worden. Dhr. Van der Veer zal iedereen de gegevens doormailen.

Dhr. Roumen: op 8 november a.s. is de Algemene Ledenvergadering van de koepel Wmo-raden. Het voortbestaan van de koepel is in het geding. Het rijk stopt met de subsidie voor de koepel. Daarom wil de koepel Wmo-raden de contributie verhogen. De koepel wordt wel belangrijk gevonden. Ze heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, verbinding leden en ondersteunende taken. De nieuwsbrief van de koepel bevat interessante informatie.
Aangezien niemand in de gelegenheid is de ALV bij te wonen, stelt dhr. Roumen voor het machtigingsformulier in te vullen dat de Wmo-raad Leudal instemt met de contributieverhoging en de taakstelling van de koepel.

Mw. Seelen deelt nog mede dat bij haar signalen zijn binnengekomen van twee zorginstellingen in de gemeente Leudal die hun zorg uiten over de transitie AWBZ.
Dhr. Smolenaars deelt mede dat allerlei organisaties bij de gemeente komen om informatie.
De seniorenvereniging Roggel geeft voorlichting over de Wmo. Wellicht is dit een optie voor de twee zorginstellingen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.35 uur
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 13 december  a.s. om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 11 oktober 2012

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2013

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

 

 

34-12

Afspraak met mw. Timmermans

06-09-12

dhr. Bakker

 

 

36-12

verslag stand van zaken keukentafelgesprekken

06-09-12

Ch. Timmermans

 

 

37-12

lijstje adviezen/reacties gemeente aanpassen

06-09-12

J. Roumen

 

 

39-12

eindconclusie AWBZ-bijeenkomsten agenderen voor decembervergadering

11-10-12

J. Roumen

 

 

40-12

info gemeente inzake gehandicaptenparkeerkaart naar mw. Ox en dhr. Jochems

11-10-12

J. Roumen

 

 

41-12

commissie zoekt naar nieuwe voorzitter

11-10-12

N. Ox, J. Roumen
J. Bakker

 

 

42-12

rapporten over zorg en PGB naar Wmo-ledne

11-10-12

G. Jochems

 

 

43-12

laatste versie convenant Gemeente – Dorpsraden naar alle Wmo-leden zodra dit boven water is

11-10-12

S. v.d. V eer

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

44-12

opdracht maatschappelijke stage uitzetten

11-10-12

S. Seelen

 

 

45-12

mantelzorgconsulente uitnodigen voor 13 december

11-10-12

J. Roumen

 

 

46-12

gegevens boekje "Thuis voelen" mailen naar iedereen

11-10-12

S. v.d. Veer

 

 

47-12

machtigingsformulier invullen en naar koepel Wmo-raden sturen

11-10-12

J. Roumen

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 12 november 2012

Aanwezig:       De dames S. Seelen, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, J. Bakker, S. v.d. Veer, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal en dhr. J. Smolenaars, wethouder gemeente Leudal
Afwezig:          De dames T. Vullers en M. van Helden en dhr. M Boogers

Notulist:          S. Seelen

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het hoofdpunt op deze agenda is het advies herijking welzijnswerk dat is opgesteld door de werkgroep Welzijn.

2.  Overige
* De voorzitter maakt de gemeente een compliment m.b.t. het in Leudal Nieuws geplaatste bericht over de formele benoeming van dhr. M. Boogers als lid in de Wmo-raad vanuit de categorie Jeugd.
* Dhr. G. Jochems meldt dat hij namens de werkgroep AWBZ/Wmo-raad zal deelnemen aan de bijeenkomst m.b.t. laatste ontwikkelingen transitie AWBZ die vanuit het HvdZ wordt gehouden op 5 december. Daarnaast is er op 22 en 27 november of 11 december een specifieke bijeenkomst vanuit de senioren. Deze laatste wordt bezocht door Mw. N. Ox. Mw. S. Seelen zal haar de dag daarna bellen i.v.m. korte verslaglegging richting werkgroep AWBZ en Wmo-raad.
* De bijeenkomst van 26 november van de werkgroep AWBZ vervalt omdat er nog geen verslagen van de onlangs gehouden bijeenkomsten in Leudal voorhanden zijn. Hiervoor in de plaats zal deze bijeenkomst plaats vinden op donderdag 13 december van 13.30-14.30 uur. Mw. E. Noten reserveert hiervoor een ruimte.
Dhr. J. Roumen bericht Mw. T. Vullers hierover, daar zij de informatie per mail niet altijd ontvangt. 

3.   Reactie n.a.v. advies welzijn
De werkgroep leidt de reacties in met de opmerking vooraf dat de werkgroep zeer positief was m.b.t. het format waarin het effect centraal staat en ook wordt ingestoken op samenwerking, en waarbij de samenwerkingpartners zelfs worden genoemd.

Mw. N. Ox wijst op de toename (verdubbeling) van de aantallen m.b.t. de schuldhulpverlening.
Dhr. H. Rijs geeft t.a.v. dit effect B3 (blz 14) aan dat de aantallen zeker veel groter zijn omdat de gevallen die bij de sociale werkplaatsen/werkgevers spelen helemaal niet bij de gemeente in beeld (hoeven te) zijn en dus niet eens in beschreven aantallen zijn meegenomen. De vraag is dan: wie lost het probleem op? Het UWV en Westrom dienen daarbij als belangrijke partner genoemd te worden.

Bij B5 (blz 17), gebruik van noodvoorzieningen, geldt daarnaast dat er goede informatie moet komen m.b.t. die 110% norm als onderdeel van het actiepakket, omdat het bij veel mensen juist niet bekend is dat zij tot 110% van minimumloon recht hebben op deze voorzieningen.

Dhr. Remkens wijst erop dat (bijv. in de inleiding) tevens het verband dient te worden aangegeven met de Wmo in brede zin. Dit welzijnsstuk raakt uiteraard niet alle onderdelen van het brede Wmo-veld, maar het is wel van belang dat de koppeling met de beleidsterreinen die het betreft wordt gelegd, ook met betreffende beleidsverantwoordelijken. Uiteindelijk werken veel van de na te streven effecten ook door op deelterreinen van de Wmo. 

Dhr. J. Bakker brengt een essentieel aandachtspunt naar voren waarop de Wmo-raad wil wijzen, wellicht zelfs voor wil waarschuwen, namelijk dat er om de effecten te behalen niet een keur aan nieuwe kortlopende initiatieven moet worden ontplooid met ondersteuning van de gemeente zonder duidelijke bepalingen t.a.v. de continuiïeit. Als voorbeeld geldt de kleine kernen coördinator. Deze heeft goed werk geleverd in bijv. Roggel en daar positief bijgedragen aan het opzetten van een eetpunt en het verbinden van vrijwilligers daarin. Mw. Th. Schrurs onderschrijft, dat nu het na 2 jaar goed loopt, het onduidelijk is of deze coördinator blijft. In dit soort ontwikkelingen zit veel energie van zowel de betaalde kracht als van met name ook vrijwilligers. Die raken zeer gedemotiveerd door dit soort zaken. Al is het besluit nog niet gevallen, ook zo’n periode van onzekerheid kan remmend werken. Pas op met kapitaalvernietiging van middelen en van zeer waardevolle menskracht, m.n. ook die van vrijwilligers. Ondersteuning, rust en goede randvoorwaarden zijn essentieel voor het binden en behouden van vrijwilligers.

C3 pagina 20. Toevoegen Seniorenverenigingen en IKS (Iedereen kan sporten)/partners namens gehandicaptensporten

Het advies wordt bijgesteld door Mw. S. Seelen op basis van bovenstaande zaken en door dhr. J. Roumen dan als formeel advies naar de gemeente Leudal gezonden. De deadline is 3 december 2012.
Mw. E. Noten dankt voor de bereidheid tot deze extra inspanningen en de waardevolle aanvullingen, die zij gezien de krappe planning reeds verwerkt heeft in het volgende concept en die zij nadien dus formeel zal ontvangen. 

10.  Rondvraag en sluiting
Dhr. C. Remkens: Is op bijeenkomst over zelfzorg geweest in Eindhoven en deelt materiaal hieromtrent uit aan de leden van de Wmo-raad.

Dhr. H. Rijs vraagt of één van de Wmo-raadsleden bereid is om zitting te nemen in het adviescollege vanuit Proteion dat beslist over de toekenning van de vrijwilligersspelden voor Leudal. Dhr. Rijs zit nu zelf in dit college, maar men wil graag rouleren. Er wordt nooit bekend gemaakt extern wie in dit college zit om discussie over toekenningen te voorkomen. Het werk is 2x een vergadering en het lezen en beoordelen van de aanvragen. De Wmo-raads leden berichten Dhr. H. Rijs uiterlijk deze week indien ze interesse hebben.

Dhr. S. Van de Veer geeft aan dat iedereen het convenant ontvangen heeft en het als sleutel kan gebruiken om te kijken of de gemeente doet wat is vastgelegd.
Daarnaast is er een delegatie uit Leudal op het Provinciehuis geweest, alwaar een commissie is ingesteld om het openbaar vervoer in Leudal te onderzoeken. Men is daar overigens unaniem voor het idee van de Leudalexpress.

Mw. Seelen is benaderd door de Seniorenvereniging Heythuijsen voor een lezing over de Wmo op
25 oktober 2013. Ze geeft de gegevens van Dhr. J. Bakker door.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.30 uur
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 13 december  a.s. om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

 

Aanvulling actielijst WMO-raad Leudal 11 oktober 2012
Actielijst 11 oktober en 12 november 2012

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2013

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

 

 

34-12

Afspraak met mw. Timmermans

06-09-12

dhr. Bakker

 

 

36-12

verslag stand van zaken keukentafelgesprekken

06-09-12

Ch. Timmermans

 

 

37-12

lijstje adviezen/reacties gemeente aanpassen

06-09-12

J. Roumen

 

 

39-12

eindconclusie AWBZ-bijeenkomsten agenderen voor decembervergadering

11-10-12

J. Roumen

 

 

40-12

info gemeente inzake gehandicaptenparkeerkaart naar mw. Ox en dhr. Jochems

11-10-12

J. Roumen

 

 

41-12

commissie zoekt naar nieuwe voorzitter

11-10-12

N. Ox, J. Roumen
J. Bakker

 

 

42-12

rapporten over zorg en PGB naar Wmo-ledne

11-10-12

G. Jochems

 

 

43-12

laatste versie convenant Gemeente – Dorpsraden naar alle Wmo-leden zodra dit boven water is

11-10-12

S. v.d. V eer

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

44-12

opdracht maatschappelijke stage uitzetten

11-10-12

S. Seelen

 

 

45-12

mantelzorgconsulente uitnodigen voor 13 december

11-10-12

J. Roumen

 

 

46-12

gegevens boekje "Thuis voelen" mailen naar iedereen

11-10-12

S. v.d. Veer

 

 

47-12

machtigingsformulier invullen en naar koepel Wmo-raden sturen

11-10-12

J. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

48-12

Deelname bijeenkomst AWBZ en ouderen op 11 december

12-11-12

Mw. Ox

 

 

49-12

Interview i.v.m.verslag bijeenkomst 11 december

12-11-12

S. Seelen

 

 

50-12

Deelname bijeekomst 5 december AWBZ HvdZ

12-11-12

G. Jochems

 

 

51-12

Advies welzijn bijwerken

12-11-12

S. Seelen

 

 

52-12

Advies formaliseren en versturen aan gemeente

12-11-12

J. Roumen

 

 

53-12

Doorgeven naam J. Bakker een senioren Heythuijzen i.v.m. voorlichting 25 okt 2013

12-11-12

S. Seelen

 

 

54-12

Melden verplaatsen 26 nov werkgroep AWBZ naar 13 dec  aan Mw. Vullers

12-11-12

J. Roumen

 

 

46-12

Ruimte 26 nov afbellen en 13 dec regelen

12-11-12

S. Seelen/E Noten

 

 

47-12

Doorgeven evt deelname aan commissie vrijwilligers-spelden aan H. Rijs

12-11-12

Alle leden Wmo-raad

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad 13 december 2012

Aanwezig: De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, S. v.d. Veer, Ch. Remkes,
H. Rijs, M. Boogers
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal en dhr. J. Smolenaars, wethouder gemeente Leudal
Mw. V. Jacobs, mantelzorgconsulente (alleen bij agendapunt 2)
Afgemeld: De heer J. Bakker
Afwezig: De heer G. Jochems
Notulist:   M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het jaar.
Dhr. Bakker is afgemeld voor deze vergadering.
Ook mevrouw Vera Jacobs, die een presentatie zal verzorgen over Mantelzorg, wordt welkom geheten.
Onder agendapunt 7 moet staan artikel 6 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement (niet verordening).

De voorzitter deelt mede dat hij aanwezig is geweest bij de uitreiking van de koninklijke onderscheiding (lid in de orde van Oranje Nassau) aan mw. Vullers. Namens de Wmo-raad biedt hij mw. Vullers een bloemetje aan.

2.  Presentatie Mantelzorg door mw. Vera Jacobs
De hand-outs van de presentatie worden uitgedeeld.
Mw. Jacobs is sinds februari 2012 in dienst bij steunpunt Mantelzorg als mantelzorgconsulente. Diensten worden ingekocht door de gemeente Leudal.  
Benadrukt wordt dat mantelzorg geen vrijwillige zorg is. Met vrijwillige zorg kun je altijd stoppen, met mantelzorg niet. Mantelzorg overkomt je. Er is sprake van mantelzorg als de zorg langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week duurt. Bij mantelzorg is ook altijd sprake van een relatie.
De werkende mantelzorger is de snelst groeiende groep.
Opmerkingen bij de dia's:
Pag. 2, dia 1: door de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen wordt de druk op de mantelzorger vergroot, maar ook door de politieke ontwikkelingen (hulp bij huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging)
Pag. 2, dia 4: zwaar- of overbelaste mantelzorgers: dit is de eigen ervaring
Pag. 4, dia 2: sociaal netwerk verbreden zou kunnen door meer vrijwilligers: buren, toegezegde hulp of door taken in stukjes te hakken (bijv. met vier mensen rouleren).
Pag. 4, dia 4: persoonlijk gesprek kan ook thuis plaats vinden en ook zonder de zorgvrager.
Nieuwsbrief Mantelzorg wordt niet verspreid in de gemeente Leudal, wel via de website van de gemeente en via het Leudalnieuws.
Pag. 6, dia 4: cursus Mantelzorg in Balans is een cursus van 6 avonden voor zwaarbelaste mantelzorgers. Zij krijgen handvatten aangereikt om hun balans te vinden.
Mantelzorgsalon is vergelijkbaar met het Alzheimer café.
Pag. 7, dia 1: respijt = vervangende mantelzorg.
Handen aan Huis is een organisatie voor vervangende mantelzorg.
Menzis heeft dagjes weg met de zorgvrager in het verzekeringspakket.
Dagopvang is ook een vorm van vervangende mantelzorg.
Pag. 7, dia 2: tijdens de regionale bloemetjesactie zijn 270 bloemetjes uitgedeeld.

3.   Verslag vergadering 11 oktober 2012
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag. 3: de nieuwe verordening komt op 5 februari in de gemeenteraad.

Actiepuntenlijstje:
De punten 34-12, 36-12, 40-12 t/m 47-12 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 34: het verslag is aan iedereen toegestuurd.
T.a.v. punt 36: er is geen terugkoppeling in de Wmo-raad geweest, terwij in het plan van aanpak diverse terugkoppelmomenten zaten.
Er is momenteel 2½ fte beschikbaar voor het voeren van keukentafelgesprekken, deze capaciteit is te weinig. Men is nog bezig met scholing.
Besloten wordt om een ongevraagd advies aan de gemeente te sturen dat de Wmo-raad zich zorgen maakt over de gang van zaken m.b.t. het keukentafelgesprek (bezetting).
Mw. Noten deelt mede dat de visie sociaal domein algemeen (commissie Samenleving, februari in de gemeenteraad) wordt doorgezet naar de Wmo (decentralisatiebreed).
Het plan van aanpak heeft vertraging opgelopen door de val van het kabinet.

Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de notuliste.

4.   Verslag vergadering 12 november 2012
De vergadering van 12 november stond in het teken van het advies herijking welzijnswerk.
De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het advies.
T.a.v. punt 2: mw. Ox is niet aanwezig geweest op de bijeenkomst over de transitie AWBZ in Meerssen. Het grootste deel van de bijeenkomst was hetzelfde als de bijeenkomsten van het Huis voor de Zorg i.s.m. Aandacht voor Iedereen.
Tekstueel: op pag. 1 en 2: Remkens moet zijn Remkes.

5.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen en uitgegane post ter kennisname.
Belangrijkste van de ingekomen post is de brief van de gemeente Leudal d.d. 20-11-12 inzake afschaffing automatische indicatie voor > 75 jarigen voor collectief vervoer (Regiotaxi).
De Wmo-raad zal een brief met een positief advies hierover sturen aan de gemeente.

Er zijn twee nagekomen stukken via de post:
– brief van de gemeente Leudal: antwoord op het advies van de Wmo-raad inzake het startdocument
   Decentralisatie AWBZ/Begeleiding
– brief van de koepel Wmo-raden: bedankt voor vertrouwen, volgend jaar weer verder.

Twee nagekomen mails:
– mail mw. Seelen inzake maatschappelijke stage + aangepast voorstel maatschappelijke stage
– mail dhr. Remkes, vergaderstukken GGZ: de GGZ zorgvragers maken zich ernstige zorgen over een
   aantal punten, waaronder de eigen bijdrage.

6.   Mededelingen mw. Esther Noten
– Herinrichting Welzijnswerk is niet in de commissie Samenleving geweest. Deze staat nu voor 21 januari
   2013 op de agenda
– Vanavond is de uitreiking van de vrijwilligersspeld

Dhr. Smolenaars:
– in het vervolg zal er steeds voorafgaand aan de vergadering een overzicht worden aangereikt aan de
   Wmo-raad van projecten die in de commissie Samenleving komen
– Vrijwillige ouderenadviseurs zijn bij elkaar geweest met de gemeente. Het project loopt weer. Tevens
   kennismaking van vrijwillige ouderenadviseurs met de seniorenverenigingen: wat verwachten zij van
   elkaar, waar kunnen zij elkaar aanvullen/versterken.

7.   Rooster van aftreden
Na onderzoek is gebleken dat er binnen de Wmo-raad niemand beschikbaar is om de voorzitter op te volgen. Ook rondkijken buiten de raad, waarbij enkele namen de revue zijn gepasseerd, heeft geen nieuwe voorzitter opgeleverd. Na overleg met mw. Noten is de conclusie getrokken dat het, gezien de ontwikkelingen, niet goed zou zijn om de samenstelling van de Wmo-raad nu te wijzigen.
Daarop hebben zowel de voorzitter als dhr. Remkes besloten aan te blijven. De Wmo-raad gaat hiermee akkoord. Er zal een brief naar de gemeente gaan met het verzoek beide heren te herbenoemen.
De secretaris geeft aan dat hij niet tegelijk met de voorzitter zal aftreden en zegt tevens toe aan te blijven en volgend jaar niet af te treden.

8.  Voorstel vergaderdata 2013
Mw. Van Helden heeft een verzoek ingediend om de laatste drie vergaderdata te verplaatsen, vanwege werkzaamheden elders.
De voorgestelde vergaderdata worden doorgenomen.
Uiteindelijk worden de volgende data vastgesteld:
Ingelaste vergadering: maandag 7 januari 13.30 uur t.b.v. bespreking kadernota AWBZ Begeleiding (dit wordt op een later tijdstip veranderd in 21 januari 14.30 uur)
Verder de donderdagen 21 februari, 18 april, 20 juni, 29 augustus, 31 oktober, 19 december, telkens om 14.30 uur. De vetgedrukte data zijn gewijzigde data t.o.v. het voorstel.
De heren Bakker en Jochems zullen in kennis worden gesteld van de definitieve vergaderdata.

9.  Signalering
Aangezien dhr. Bakker niet aanwezig is, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende keer.

10.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ zorgvragers
In de GGZ zijn aan de orde:
– GGZ zelf actief laten worden in gemeenten lukt niet;
– wg. GGZ Leudal i.o. : werkplan 2013 zelfredzaamheid cliënten GGZ invoeren;
– landelijke crisiskaart psychose wordt in 2013 ingevoerd;
– rechtszaak landelijke GGZ inzake eigen bijdrage;
– thema psychiatrie/breindag NAH (niet aangeboren hersenletsel) / GGZ;
– informatie aanvullende diensten in pakket;
– aandacht voor ZZP's;
– transitie AWBZ/Begeleiding in breder perspectief.

Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal
Het verslag van de inventarisatie Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid is gepresenteerd in de commissie Samenleving. Dit verslag komt op de website van de Wmo-raad en in de Streekbode te staan. Het verslag is te downloaden via de website.

Het probleem van obstakels op stoepen/straten bestaat nog steeds.
→ Op 7 januari a.s. staat dit op de agenda van de gemeenteraad, daarna wordt er actie ondernomen.

11.  Rondvraag en sluiting
Dhr. Boogers:
Dhr. Boogers geeft aan dat hij Michel Vogelaar benaderd heeft voor een stageplek bij de Wmo. Deze is echter van mening dat een stage Wmo en gelijktijdige deelname in de Wmo-raad voor problemen kan zorgen (belangenverstrengeling?!). Hoe denkt de Wmo-raad hierover?
→ de Wmo-raad ziet geen bezwaren maar benadrukt wel op te letten voor belangenverstrengeling en in dat geval alleen als toehoorder op te treden.
Wethouder Smolenaars zal het geval in het College inbrengen.

Mw. Vullers bedankt iedereen hartelijk voor de bloemen.

Mw. Ox merkt op dat wethouder Vogels veel moeite heeft gedaan om sluiting van de elektriciteitscentrale in Buggenum, waar haar man werkt,  tegen te gaan. Helaas heeft dit niet mogen baten en zal de centrale gesloten worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.50 uur. Hij wenst iedereen prettige feestdagen toe en een goeie roetsj.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 21 januari 2013 a.s. om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 13 december 2012

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2013

 

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

Wmo-raad

 

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

 

 

37-12

lijstje adviezen/reacties gemeente aanpassen

06-09-12

J. Roumen

 

 

39-12

eindconclusie AWBZ-bijeenkomsten agenderen voor decembervergadering

11-10-12

J. Roumen

 

 

48-12

ongevraagd advies naar gemeente inzake keukentafelgesprekken

13-12-12

J. Roumen

 

 

49-12

positief advies naar gemeente inzake leeftijdsindicatie vervoer

13-12-12

J. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

50-12

brief naar gemeente inzake herbenoeming heren Mast en Remkes

13-12-12

J. Roumen

 

 

51-12

heren Bakker en Jochems in kennis stellen van nieuwe vergaderdata

13-12-12

M. van Helden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • notulen 21 januari 2013
 • notulen 21 februari 2013
 • notulen 18 april 2013
 • notulen 20 juni 2013
 • notulen 29 augustus 2013
 • notulen 31 oktober 2013
 • notulen 19 december 2013

Notulen Vergadering Wmo-raad 21 januari 2013

 

Aanwezig: De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, S. v.d. Veer, Ch. Remkes,
H. Rijs, J. Bakker, G. Jochems
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal
Afgemeld:  De heer M. Boogers
Notulist: M. van Helden
   

Opening          
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze extra vergadering van de Wmo-raad. Het wordt een druk jaar, dus waarschijnlijk zullen er meer vergaderingen plaats vinden dan de zes geplande.
                      
Alvorens aan het enige agendapunt van de vergadering, het advies m.b.t. de kadernota Wmo Begeleiding, te  beginnen, haalt de voorzitter een ander punt aan.
Volgens de verordening van de Wmo-raad voldoet iedereen aan de eisen, behalve dhr. Jochems. Derhalve krijgt dhr. Jochems geen vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Omdat hij toch veel werk verzet, hebben voorzitter en secretaris besloten dat enige vergoeding wel op zijn plaats is. Zij bieden dhr. Jochems een presentje aan.
Dhr. Rijs stelt voor om dhr. Jochems als adviseur te vragen, dan kan hij wel een vergoeding krijgen. Voorzitter en secretaris zullen nagaan of dit werkelijk zo is en zullen dit dan evt. met mw. Noten bespreken.
                      
Vanavond komt in de vergadering van de commissie Samenleving de aangepaste Wmo-verordening aan de orde (ter besluitvorming). Tevens komt de Herijking Welzijnswerk aan de orde (ter klankbording, niet ter besluitvorming). De voorzitter zal de vergadering bijwonen.
Als de Wmo-verordening wordt goedgekeurd zal een aanpassing van het Huishoudelijk reglement moeten plaatsvinden. Tevens moet het jaarverslag worden gemaakt en een begroting voor 2013 worden opgesteld.

Bespreking advies kadernota
Mw. Seelen geeft een toelichting op de voorliggende notitie die besproken moet worden.
Omdat er weinig tijd was om de kadernota te bestuderen voor de vergadering van de werkgroep AWBZ, is er weinig discussie geweest. De opmerkingen zijn achteraf gemaakt.
Zij zal het stuk met de aanvullende reacties als advies verwerken. Mw. Noten merkt op dat details niet in de kadernota worden opgenomen.
De voorzitter complimenteert mw. Seelen met haar werk: er is goed verwoord wat er in de werkgroep gezegd is, alles is terug te vinden.

Als eerste wordt ingegaan op de vragen die aan het begin van de notitie gesteld worden.
PGB-verhaal:
Als PGB verplicht is, gaat de gemeente Leudal mee. Het regeerakkoord is nog onduidelijk hierin. In de AWBZ blijft het PGB sowieso bestaan, dat is verankerd in de wet.
De vergoedingsregeling van vorig jaar is teruggedraaid.
Hoe gaan gemeenten om met de “kan” bepaling? → PGB regeling weer invoeren. Gemeente Leudal is van mening dat er, om duidelijk te maken dat er andere voorwaarden/andere eisen zijn dan bij de PGB regeling, een andere naam aan gegeven moet worden (vergoedingsregeling). De  Wmo-raad is van mening dat de benaming PGB gehandhaafd moet blijven.

De Wmo-raad zal in het advies bepleiten de PGB regeling te handhaven. 

 

Keukentafelgesprekken:
Als de indicatie bij een zorgaanbieder ligt, dient de gemeente hier een afspraak mee te maken. Kijken of ook de vraag achter de vraag gesteld wordt. De hoofdkoers van het keukentafelgesprek blijft gehandhaafd.

Vervolgens wordt de notitie van mw. Seelen pagina voor pagina doorgelopen.
Pag. 1 tekstueel: 5e gedachtestreepje: i.p. v. “een ambtelijk secretaris kan de klager........”  een onafhankelijk iemand (bijv. een ouderenadviseur) kan de klager…..............
Belangrijk aandachtspunt: laat de gebruikers/cliëntenraden/belangengroeperingen meedenken in het ontwikkelen van de actieplannen!

Pag. 2: tekstueel: – deel 1 tweede regel: er komt i.p.v. er is
                            – overal waar verstandelijke handicap staat handicap vervangen door beperking

Jeugdzorg gaat naar de Wmo. Blijft er nog AWBZ bestaan voor jeugdigen? Hierover staat niets in kabinet Rutte 2
Pag. 8 kadernota 2e bolletje: hoe controleer je dat bedrijven niet aan het quotum voldoen? Ervaring leert dat hier niets van terecht komt. Hier maakt men zich zorgen over.
Pag. 9 kadernota: wet WIJ bestaat niet meer.

Pag. 3: vet drukken “Fase 2 kan pas gestart worden als fase 1 is afgerond”. Duidelijk faseren!
Aanbieders meenemen om in de tussenperiode binnen het bezuinigingstraject te komen.

Pag. 4: bij “blz. 22” doelgroepen GGZ en mensen met een verstandelijke beperking expliciet meenemen.
Structuur veranderen kan, cultuur niet.
Tekstueel: spatie tussen ZZP en cijfer.

Pag. 5: tekstueel tweede alinea: niet-respectvol i.p.v. onrespectvol.
Pag. 6 tekstueel: bij “blz. 36” eerste regel: achter ruimte “geeft” toevoegen.
                    laatste regel: i.p.v. “met de dorpsraad”  “in een kern”  (er is geen dorpsraad)

Pag. 7: 2.2.3.: goede opmerking!
Tekstueel: bij “blz. 47” tweede regel: “verdwijnen die dan weer” weghalen.
Bij “blz. 43” 2.2.7. ook toevoegen bij “door wie”: gebruikers of cliëntvertegenwoordigers.

Pag. 8: derde alinea: aan het eind toevoegen: wellicht kan een Fact team hier een rol in hebben.
Bij “blz. 52” verzorging → mw. Noten: komt apart.

Pag. 9: bij “blz. 59” “toevoegen verzorging en tijdelijk verblijf” → of anderszins aandacht geven.
Bij “blz. 66 langdurige zorg: “hier is sprake van onverzekerbare zorg” → conclusie..
Ben alert op wat er uit de AWBZ gaat en of er nog iets overblijft.
“Nadelen PGB” : nalopen: er lopen zinnen niet.

Pag. 10: mw. Noten: dit is een tussenadvies van de SER, overgenomen in de kadernota.
Toevoegen bij laatste regel onder blz. 68: gemeente is autonoom en kan zelf oplossingen bedenken.
Reactie op adviesaanvraag: dit gaat over het SER advies.

Pag. 11: tekstueel:
        – In de nota staat PGB met hoofdletters, dit hier ook doen.
        – Onder punt 1: iemand i.p.v. menmand
        – Onder punt 5c: bieden i.p.v. beiden
                      
Opmerking dhr. Rijs: de kadernota is een dik boekwerk, moeilijk te overzien door raadsleden. Iedereen pikt er stukken uit, daarmee haal je alles uit z´n verband. Hij maakt zich zorgen dat er een nota uitrolt waar de Wmo-raad zich niet in kan vinden. Mw. Vullers: zoeken naar de gezamenlijke rode draad, dan kan de nota vereenvoudigd worden.
Mw. Noten deelt mede dat dit document een bijlage wordt bij een kort en bondig stuk. Dhr. Jochems zou graag zien dat de Wmo-raad in dit stuk gekend wordt. Vanwege het tijdpad is dit wellicht niet mogelijk.
De werkgroep AWBZ wil wel aanschuiven om het stuk te bespreken. Zij bekijkt dan ook of er nog een Wmo-raadsvergadering aan gespendeerd moet worden.
Als het tijdpad langer wordt, komt het stuk sowieso in de februarivergadering aan de orde.
Mw. Seelen zal de nu voorliggende notitie met de gemaakte opmerkingen/aanvullingen verwerken tot een advies. Zij zal dit a.s. dinsdag of woensdag kortsluiten met de secretaris. Deze zal zorgen dat het advies met een begeleidende brief a.s. donderdag bij mw. Noten ligt.

Mw. Seelen vraagt aandacht voor het gesprek met Arthur Jansen van Aandacht voor Iedereen afgelopen zomer, waarin ondersteuning werd aangeboden voor gemeente en Wmo-raad om in gesprek te gaan met cliënten zodat ervaren kan worden om welke doelgroepen het gaat. → dit zal geagendeerd worden voor 21 februari.
Dhr. Jochems merkt op dat het SOL weer, in samenwerking met Arthur Jansen, een informatieronde langs gemeenten/beleidsmakers wil houden om te kijken wat de problemen zijn met de kennis van nu. Binnenkort is er overleg met Arthur Jansen.

Rondvraag
Dhr. Rijs: t.a.v. de problemen met de toegankelijkheid: B en W hebben hier al besluiten over genomen. Deze zijn beperkt! → dit punt zal voor 21 februari geagendeerd worden, daarna zal er een ongevraagd advies uitgebracht worden. 
Het blijkt dat slechtzienden het uitgebrachte rapport met de resultaten van de enquête over toegankelijkheid niet kunnen lezen vanwege kleuren/lay out. Kijken hoe dit opgelost kan worden. (men vraagt zich wel af hoe groot die groep is). Mw. Ox overlegt met Patricia .. ..?? De voorzitter zal haar mailen.

Dhr. Bakker heeft een signaleringsformulier van Patricia ontvangen m.b.t. de invalidenparkeerplaatsen aan de markt in Haelen. Deze worden ingenomen door kramen van marktkooplui. Vraag is of in de vergunning van de marktkooplui staat dat ze al dan niet op de invalidenparkeerplaatsen mogen staan (voorbeelden: viskraam, oliebollenkraam (deze laatste 2 maanden!). → mw. Noten zal dit nakijken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.30 uur de vergadering.

Notulen Vergadering Wmo-raad 21 februari 2013

Aanwezig:       De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, Ch. Remkes,
M. Boogers, J. Bakker, G. Jochems
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal en de wethouders de heren
A. Thomassen (Wmo beleid) en J. v.d. Stappen (uitvoering Wmo)

 

Afgemeld:       De heren H. Rijs, S. v.d. Veer

Notulist:          M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal de nieuwe wethouders, de heren Thomassen en v.d. Stappen.
Dhr. v.d. Veer laat iedereen groeten en hoopt snel weer aanwezig te kunnen zijn.
                       

T.b.v. de nieuwe wethouders volgt er een voorstelrondje.
De voorzitter van de Wmo-raad benadrukt dat de Wmo-raad hoopt op een goede samenwerking met de nieuwe wethouders.

De agenda wordt akkoord bevonden.
Dhr. Jochems merkt op dat in het verslag van 21 januari jl. twee punten worden genoemd die deze keer op de agenda zouden staan: 1. gesprek met Arthur Jansen, 2. Toegankelijkheid.
Deze punten zullen bij de behandeling van het verslag aan de orde komen.

2.  Verslag vergadering 13 december 2012
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notuliste.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2: Vera Jacobs werkt nu bij Proteion Welzijn, omdat het steunpunt Mantelzorg nu onder deze organisatie valt.
Pag. 3, punt 10: het probleem van de obstakels is doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering, waarschijnlijk 12 maart.

Actiepuntenlijstje:
De punten 39-12, 49-12 t/m 51-12 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 19: op basis van het advies van toen, zal beoordeeld worden of we er nog iets mee willen. Volgende vergadering aandacht aan besteden.
T.a.v. punt 69: mw. Vullers checkt dit na.
T.a.v. punt 22-12: mw. Noten zal de voorzitter de contactgegevens van de betreffende ambtenaar verstrekken, waarna een afspraak zal worden gemaakt.
T.a.v. punt 37-12: de gegevens zullen bij het jaarverslag gevoegd worden, dat in april op de agenda staat. Tevens zal mw. Noten een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Wmo-raad over 2012 toesturen.
T.a.v. punt 48: de reactie van de gemeente zal worden afgewacht. Mw. Noten zal hier achter aan gaan. Er wordt geopperd Aandacht voor Iedereen (Arthur Jansen) te raadplegen als zijnde specialist in de Kanteling.

Verslag vergadering 21 januari 2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Pag. 3: Arthur Jansen: dhr. Jochems oppert dat het een goed idee zou zijn om Arthur Jansen een avond te laten verzorgen over wat Aandacht voor Iedereen voor de doelgroepen betekent (een soort miniconferentie). Mw. Seelen heeft al contact gehad met Arthur Jansen. Het aanbod ligt er. Er wordt concreet ingegaan op de dagelijkse praktijk voor de mensen die het betreft.
Aangezien het een onderdeel is van het actieplan AWBZ zal de werkgroep AWBZ e.e.a. kortsluiten en regelen. Zij zal samen met Arthur Jansen met een voorstel komen.

 

3.   Mededelingen Esther Noten
• De kadernota is door het College goedgekeurd. A.s. maandag komt de nota ter goedkeuring in de commissie Samenleving (de uitgebreide versie). Het blijkt dat in de samenvatting de adviezen van de Wmo-raad niet zijn meegenomen. In de uitgebreide versie is dat wel het geval, evenals de reactie van de gemeente op de adviezen.
Er volgt een discussie over de term claimcultuur, die gehandhaafd is in de nota. In de reactie van de gemeente op de adviezen van de Wmo-raad is wel benoemd wat hiermee bedoeld is.
De Wmo-raad wil de aangepaste versie van de nota ontvangen.
• Herijking Welzijnswerk is op 21 januari jl. ter klankbording in de commissie Samenleving aan de orde geweest. Er zijn enkele aanpassingen voorgesteld, die verwerkt worden. Daarna komt de nota ter besluitvorming in het College. De nota komt niet meer in de Wmo-raad, aangezien dat al eerder gebeurd is.
De zes aanbieders die al eerder benaderd zijn, krijgen het bestek aangeboden. Voor de zomer wordt een besluit genomen met welke aanbieder in zee wordt gegaan. Op 1 januari 2014 moet e.e.a. in werking treden.
De Wmo-raad biedt aan om evt. mee te kijken naar het bestek.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen en uitgegane post ter kennisname. Iedereen heeft alle stukken ontvangen.
Nagekomen:
• mail van dhr. Remkes inzake netwerkbijeenkomst Huis voor de Zorg
• mail dhr. Jochems met een link naar samenwerken Wmo en WWB-raden
• mail dhr. Rijs met afmelding voor de vergadering. Tevens vermeldt dhr. Rijs t.a.v. de brief van de seniorenvereniging dat hij begrip heeft voor de opvatting van de gemeente Leudal en dat hij op de agenda mist de enquête van de Stichting Gehandicapten Belangen Leudal. Er zijn nog steeds knelpunten betreffende toegankelijkheid. Hier moet op korte termijn iets aan gebeuren. Afgesproken wordt dat mw. Ox hiervoor een afspraak maakt met wethouder Verlinden.
Dhr. Bakker meldt dat er ook in SOSL over gesproken is. Roggel heeft met de wethouder gewandeld en er is een schouw gedaan. Diverse knelpunten zijn al opgelost.

De brief van de seniorenvereniging Heythuysen is ter informatie meegestuurd.
Er vindt geen registratie plaats van het gebruik van openbaar vervoer, alleen van de regiotaxi. Het gebruik van openbaar vervoer met het vervoerspasje was als extraatje bedoeld.
De Wmo-raad heeft al eerder een positief advies aan de gemeente gestuurd inzake afschaffing van automatische indicatie voor collectief vervoer voor personen boven 75 jaar. Dit advies blijft overeind.
De secretaris zal een brief sturen naar de seniorenvereniging met het advies van de Wmo-raad aan de gemeente.

5.   Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement, aangepast door de voorzitter, wordt besproken. Onder artikel 2 wordt het woord “belangstellenden” veranderd in “belanghebbenden”. Verder zal de secretaris de tekstuele fouten er nog uithalen.
De Wmo-verordening is ook aangepast. Het onafhankelijk voorzitterschap is in de verordening opgenomen. Tevens ook de mogelijkheid om extern dan wel intern te werven.

T.a.v. de financiën licht de voorzitter het volgende toe:
De klankbordgroep was een orgaan behorende bij de Wmo-raad. Na opheffing van de klankbordgroep zijn hier de werkgroepen uit voort gekomen. Deze zouden dus betaald moeten worden uit gelden van de Wmo-raad, maar hier is geen geld voor. Derhalve krijgen de werkgroepen geen onkostenvergoeding behalve voor koffie, thee en de vergaderruimte.
Als de Wmo-raad extra vergaderingen wil houden, moet met de gemeente bekeken worden of dit kan.

T.a.v. de positie van dhr. Jochems:
Dhr. Jochems vertegenwoordigt de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Officieel wordt deze doelgroep in de Wmo-raad vertegenwoordigd door mw. Ox, die ook de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking vertegenwoordigt. Vandaar dat dhr. Jochems geen vergoeding krijgt. Dhr. Jochems is echter van een zodanige waarde voor de Wmo-raad dat zijn deelname zeer op prijs wordt gesteld. Er bestaat nu helaas geen mogelijkheid om dhr. Jochems een vergoeding daarvoor te geven. Er ontstaat  wel een andere situatie nu de doelgroep die dhr. Jochems vertegenwoordigt voor een deel naar de gemeente wordt overgeheveld. Gelet op deze ontwikkelingen in zorgland zou het zinvol zijn om deze doelgroep apart te vertegenwoordigen in de Wmo-raad.
Op 3 maart a.s. zal e.e.a. met Esther Noten besproken worden en zal getracht worden een oplossing te vinden.

De secretaris zal een ieder, na aanpassing, het Huishoudelijk Reglement, de verordening, de financiële regeling en een declaratieformulier toesturen.

6.   Signalering
T.a.v. het signaleringsformulier over de invalidenparkeerplaatsen aan de Markt in Haelen: mw. Noten heeft navraag gedaan bij de marktmeester. De markt heeft voorrang op de invalidenparkeerplaatsen, andere gevallen niet. Dhr. Bakker zal een antwoord sturen naar de inzender van het signaleringsformulier, met een cc. naar mw. Ox.

7.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
Mensen met een verstandelijke beperking
De klankbordgroep Vervoer heeft een gesprek gehad met Trafficon. De regiopas is aan de orde geweest.
Dhr. Jochems heeft voor iedereen een exemplaar van de nieuwsbrief bij zich. Hier staan allerlei regelingen in vermeld.

GGZ zorgvragers
– belangenbehartigers van Leudal, Weert en Nederweert (mensen die zitting hebben in Wmo-raden) hebben een werkgroep gevormd. Deze krijgt nu vorm. Er wordt een werkplan gemaakt. Saskia ….zit mee aan tafel.

Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal
Stichting Wonen (voor senioren) heeft afscheid genomen van Frits Beynsberger als voorzitter. Pierre Slabbers wordt de nieuwe voorzitter.
Met de gemeente is afgesproken de stichting breder te trekken naar mensen met beperkingen/toegankelijkheid. Er komt een kerngroep die elke twee maanden met de wethouder aan tafel zit.
Er is een probleem met de huizenbouw voor senioren in de gemeente. Gevraagd is of de prijs van de bouwgrond omlaag kan (van € 220,-- naar € 180,--) Dit is afgewezen. Men is nu bezig met appartementen in de oude lagere school.

Ouderenzorg
In de ouderenzorg is veel te doen, zowel intramuraal als extramuraal:
– ZZP 3 wordt aangewezen op thuiszorg. Hierdoor gaan op termijn 800 verzorgingshuizen dicht.
– Bij Proteion thuiszorg komen 3300 herindicaties. Dit heeft grote gevolgen voor Proteion Thuis.
– De eigen bijdrage wordt gigantisch verhoogd.
– Huisvesting wordt niet meer vergoed.
– Dagbesteding valt nog onder AWBZ..
– Mensen die nu in een verzorgingshuis zitten, mogen blijven.
– De zorgcomponent gaat in 2015 naar de Wmo. Dit wordt een complex verhaal.

8.  Rondvraag en sluiting
Mw. Noten vraagt of de projectenlijst van de commissie Samenleving rondgestuurd is. Deze is ook op de website na te kijken. Mw. Noten zal de lijst in het vervolg voor elke vergadering doorsturen.

Dhr. Remkes vraagt wat de gemeente doet om de Wmo bij de burger te introduceren. → dit is per onderwerp verschillend, er is aandacht voor.

Mw. Schrurs:
–  vraagt hoe het zit met de stage van dhr. Boogers. → Hij heeft niets meer van de gemeente gehoord (tijd was te kort?) en gaat nu weer naar zijn oude stageplek buiten de gemeente.
–  tot wie moet men zich wenden voor het accommodatiebeleid? → mw. Noten zal de portefeuilleverdeling doorsturen.

Dhr. Mast maakt zich zorgen over de situatie. In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dan komt er weer een nieuwe situatie. Alles vertraagt inzake AWBZ / Wmo.
Cliëntenaantallen zijn op te vragen. Het budget voor cliënten is nog niet bekend, het is nog niet toebedeeld. Landelijk wordt er gediscussieerd over een verdeelsleutel provinciaal/gemeentelijk. Budgetverdeling op cliëntenaantal of inwoneraantal?

Mw. Seelen vraagt of er nog adviezen op de rol staan. → In 2013 komen Zelfsturing en de Kanteling nog aan de orde. Daarna de verordening en persoonlijke verzorging.
Prioriteitsthema's Wmo zijn
– plan van aanpak jongeren en gehandicapten (mw. Noten zal dit aanreiken)
– kwaliteit van voorzieningen
– jaarplannen Wmo beleid 2012-2014

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 18 april 2013 om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen

 

Actielijst WMO-raad Leudal 21 februari 2013

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

19.

Check eigen advies uit 2010 en bovenstaande evaluatiepunten  

24-02-2011

Werkgroep Informatie

Voorjaar 2013

21-02-13: O.b.v. advies van toen beoordelen of we er nog iets mee willen. Agenderen voor 18 april

69

Bewaken functie thuishulpcentrale

20-10-11

G. Vullers

 

Mw. Vullers checkt na

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

22-12

Wg. Zelfsturing bekijkt hun rol in PvA Zelfsturing

12-04-12

Wg. Zelfsturing

Mw. Noten geeft contactgegevens ambtenaar door aan voorzitter

21-02-13: afspraak maken met betreffende ambtenaar.

37-12

lijstje adviezen/reacties gemeente aanpassen

06-09-12

J. Roumen

 

21-02-13: bij jaarverslag 2012 voegen (agenda april)

48-12

ongevraagd advies naar gemeente inzake keukentafelgesprekken

13-12-12

J. Roumen

21-02-13: Reactie op advies afwachten

21-02-13: Mw. Noten gaat achter stand v. zaken advies aan.

01-13

miniconferentie Aandacht v. Iedereen

21-02-13

wg. AWBZ

 

 

02-13

financieel overzicht Wmo-raad 2012 toesturen

21-02-13

E. Noten

 

 

03-13

aangepaste kadernota naar Wmo-raad

21-02-13

E. Noten

 

 

04-13

afspraak maken met wethouder Verlinden inz. toegankelijkheid

21-02-13

N. Ox

 

 

05-13

brief naar seniorenver. Heythuysen inz. vervoerspasje

21-02-13

J. Roumen

 

 

06-13

huish. reglement (tekstueel) aanpassen

21-02-13

J. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

07-13

positie dhr. Jochems bespreken met mw. Noten

21-02-13

DB

 

 

08-13

een ieder huishoudelijk reglement, verordening, fin. overzicht en decl. form. toesturen

21-02-13

J. Roumen

 

 

09-13

antwoord op signalering park.plaatsen Haelen

21-02-13

J. Bakker

 

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

11-13

portefeuilleverdeling doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

12-13

plan van aanpak jongeren en gehandicapten aanreiken

21-02-13

E. Noten

Notulen Vergadering Wmo-raad 18 april 2013

Aanwezig:      De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, Ch. Remkes,
M. Boogers, J. Bakker, G. Jochems
Mw. E. Noten, beleidsmedewerkster gemeente Leudal
Mw. A. Winkelmolen, stagiaire gemeente Leudal

Afgemeld:      De heren H. Rijs, S. v.d. Veer

Notulist:         M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal Anne Winkelmolen, stagiaire van de gemeente Leudal.
De voorzitter meldt dat hij dhr. Van der Veer telefonisch gesproken heeft. Het gaat beter met hem maar hij is nog niet in staat de vergadering bij te wonen.

De agenda wordt akkoord bevonden.

2.  Verslag vergadering 18 april 2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notuliste.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, actiepunt 69: mw. Vullers heeft een gesprek gehad met mw. Jacobs. De thuishulpcentrale is nog hetzelfde en functioneert nog hetzelfde, alleen valt deze nu onder Proteion Welzijn. Mw. Jacobs is drie ochtenden per week aanwezig. A.s. woensdag 25 april heeft mw. Vullers een gesprek met mw. Heijnen van Proteion Welzijn; zij willen graag kijken hoe zij meer kunnen samenwerken met de Wmo-raad.
Pag. 3, punt 6: mw. Ox meldt dat zij gesproken heeft met iemand van de seniorenraad en heeft aangegeven dat de markt voorrang heeft op de invaliden parkeerplaatsen. Dit zal worden doorgegeven aan de KBO Haelen. Dhr. Bakker meldt dat het nog een keer is misgegaan, maar dat hij daarna niets meer gehoord heeft.

Actiepuntenlijstje:
De punten 19, 69, 22-12, 37-12, 01-13 t/m 06/13, 08-13, 09-13, 11-13 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 22-12: voorzitter en secretaris hebben een gesprek gehad met Claudia Sturme. Er zijn 6 uren per week bestemd voor zelfsturing. Er zijn raadsinformatiebijeenkomsten en workshops gehouden. Wie is verantwoordelijk voor bepaalde onderwerpen. Dit heeft verschillende uitkomsten opgeleverd.

 1. Uit onderzoek zijn 10 aanbevelingen naar voren gekomen. Claudia Sturme heeft aangegeven, dat er in de eerste plaats intern bij de medewerkers van de gemeente een omslag in denken moet worden gerealiseerd eer er op grote schaal in de kernen zelfsturing wordt gestimuleerd.

Tot 31 december a.s. wordt een kernencoördinator aangesteld die e.e.a. regelt.
De GGZ vraagt outreachend werk vanuit de gemeente, zij kan dit niet zelf.
De voorzitter merkt op dat de notitie een focus op de toekomst is. Met mw. Noten zal een actieprogramma opgesteld worden. Er wordt nog gekeken hoe dit aan te pakken. Zelfsturing is een specifiek thema in de kadernota. Er wordt veel samenwerking gezocht met anderen. De rol van de Wmo-raad is adviseren, meedenken. Als het actieplan uitgewerkt is, komt het in de Wmo-raad.

 1. De Wmo-raad wenst mee te denken in het voortraject. Voor de zomer worden de eerste stukken verwacht. Het stuk van de Kanteling past hierin.

T.a.v. punt 37-12: de secretaris deelt een papieren versie uit van het lijstje adviezen. Hij zal dit ook nog digitaal doorsturen.

3.   Mededelingen Esther Noten
• Allereerst excuseert mw. Noten beide wethouders, zij zijn helaas verhinderd. Zij heeft hen wel de stukken voor de Wmo-raadsvergadering doorgestuurd. Indien nodig, zal zij zaken met hen opnemen.
• volgende week donderdag, 25 april, vindt voor welzijnsinstellingen een presentatie plaats van de Herijking Welzijnswerk. Het advies van de Wmo-raad is hierin meegenomen. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Uitgelegd zal worden welk traject qua aanbesteding gevolgd zal worden en wat de gemeente voor ogen heeft. De aanbesteding zal voor de zomer plaats vinden.
• volgende week woensdagmiddag, 24 april, vindt een presentatiebijeenkomst plaats van de vrijwillige ouderenadviseurs. De doelstelling van de vrijwillige ouderenadviseurs wordt geformuleerd. Hoe kunnen zij aanvullend zijn aan beroepskrachten. Wat kan wel/niet verwacht worden van vrijwillige ouderenadviseurs.
Vrijwillige ouderenadviseurs zijn niet direct gelinked aan de gemeente, de gemeente faciliteert wel.
• Kadernota: intern wordt gekeken hoe deze aangepakt gaat worden. Het actieprogramma wordt verder uitgewerkt. Er zal regionaal worden samengewerkt met Weert/Nederweert (ook met Roermond e.o.?)
De participatiewet zal Midden-Limburg breed worden opgepakt.
• er wordt een nieuw lokaal gezondheidsbeleid opgezet. De Wmo-raad kan adviseren indien gewenst. Zij zal vooraf nog worden geïnformeerd. Dhr. Remkes vraagt of de GGZ drie maanden de tijd krijgt om te reageren. Dit is niet bekend. Mw. Seelen merkt op dat dit onderwerp, hoewel het wel een thema is voor de Wmo-raad, tot nu toe niet zo aan de orde is geweest. Zij heeft hierover een document uit de basiscursus Wmo en zal dit aan iedereen toesturen.
De GGD is uitvoerder van het project. Dhr. Bakker merkt op dat in het verleden al bijeenkomsten voor senioren zijn gehouden door de GGD over preventieve ouderen gezondheidsplannen. Deze zijn echter een stille dood gestorven. Volgens mw. Noten wordt dit weer opgepakt met een nieuw aangepast product.
Dhr. Bakker waarschuwt voor het afhaken van betrokken instanties omdat ze nooit resultaten hebben gezien.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen en uitgegane post ter kennisname. Iedereen heeft alle stukken ontvangen.
Nagekomen:
• kopieën van de brieven van de gemeente met de herbenoemingen van de heren Mast en Remkes;
• brief van een onderneemster uit Swartbroek (praktijk “Denk en Groei” ) waarin zij haar zorgen uit dat het PGB verdwijnt voor begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging, waardoor mensen buiten de boot gaan vallen. Dhr. Jochems merkt op dat mensen met een PGB voor minder dan 10 uur per week  begeleiding in 2014 geen recht meer hebben op PGB, maar gebruik moeten maken van zorg in natura, waarvan het zorgkantoor de inkoper is. Omdat dit betekent dat voor 1 jaar zorg in natura moet worden ingekocht (in 2015 gaat begeleiding naar de gemeente), is de verwachting dat zorgkantoren voor 1 jaar geen contracten gaan afsluiten en dus niet inkopen. Het gaat waarschijnlijk om zo´n 40.000 mensen. Gegevens zijn bij het CIZ op te vragen. De gemeente Leudal is bezig met een onderzoek naar de diverse groeperingen.
Dhr. Bakker stelt voor dat de gemeente een proefproject start om te kijken wat er moet gebeuren. →   Het is niet ondenkbaar dat dit gebeurt, er zal eerst echter afgewacht worden wat er in Den Haag gaat gebeuren.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
• mail van mw. Seelen met een bericht dat het landelijk platform GGZ een petitie steunt over de zorgen omtrent het decentraliseren van de jeugdzorg naar de gemeenten.

– uitnodiging 24 april, 14.00 uur (presentatie vrijwillige ouderenadviseurs): dhr. Jochems en mw. Ox zullen
   aanwezig zijn;
– uitnodiging 25 april 13.30 uur (herijking welzijnswerk): mw.Ox, mw. Vullers, dhr. Remkes zullen aanwezig
   zijn. Aanmelding dient zelf te gebeuren;
– uitnodiging 15 mei Claudia Sturme: bijeenkomst over kleine kernen: dhr. Mast zal aanwezig zijn;
– ledendagen koepel Wmo-raden, bijeenkomst o.a. 7 mei in Eindhoven: aanmelding dient zelf te gebeuren;
   vooralsnog meldt niemand zich aan.

5.   Jaarverslag 2012, Financieel overzicht 2012 en begroting 2013
Behoudens enkele tekstuele opmerkingen wordt het jaarverslag goedgekeurd.
Het financieel verslag 2012 wordt goedgekeurd.
Begroting 2013: het bedrag voor de website wordt verhoogd naar 300 euro, hiermee komen de totaalkosten voor 2013 uit op 16.979,00. De kosten voor de werkgroepen zijn niet begroot. Deze worden onder PM opgenomen. De begroting zal worden aangepast.
Na aanpassing van jaarverslag en begroting kan het jaarverslag worden verzonden.

6.   Bijeenkomst “Kijken met de ogen van de burger”
De werkgroep AWBZ heeft een afspraak gehad met Arthur Jansen van het programma Aandacht voor Iedereen. De secretaris heeft in de agenda al een korte toelichting gegeven over de bedoeling van de bijeenkomst. De werkgroep stelt voor om in het  najaar een dergelijke bijeenkomst in Leudal te houden. Per doelgroep zullen 1 à 2 cliënten (thuiswonenden) worden uitgenodigd die zelf het woord kunnen voeren over wat het betekent als de begeleiding weg valt. Ondersteuners zijn hierbij aanwezig. Er zullen interviews en rondetafelgesprekken worden gehouden met cliënten en ambtenaren. De beleidsmakers moeten betrokken worden. Er moet een datum worden gekozen waarop de wethouders aanwezig kunnen zijn.
De Wmo-raad gaat akkoord met het houden van deze bijeenkomst. De werkgroep AWBZ zal zorgen voor een accommodatie, het prikken van een datum en het versturen van uitnodigingen. Programma Aandacht voor Iedereen zorgt voor de rest van de organisatie. Zij benaderen ook potentiële cliënten voor de interviews en rondetafelgesprekken. Vanuit de werkgroep/Wmo-raad zullen organisaties aangedragen worden die benaderd kunnen worden (uit VG (begeleid wonen PSW), GGZ, LG, ouderen, evt. de mevrouw uit Swartbroek).
De werkgroep gaat de bijeenkomst verder voorbereiden met Arthur Jansen en Esther Noten.

 

7.  Informatie over de Kanteling thermometer
De Kanteling thermometer is geschikt om de stand van zaken inzake de Kanteling te achterhalen. Deze moet met een beleidsmaker of bestuurder bekeken worden. De Wmo-raad kan de vragen uit de checklist niet beantwoorden.
De Wmo-raad wil graag duidelijkheid krijgen over wat wel en niet gebeurt of al gebeurd is. Daarom zal Inge van Dommelen gevraagd worden uitleg te komen geven in de volgende Wmo-raadsvergadering op 20 juni a.s. Hiervoor zullen ook de twee wethouders en Chantal Timmermans (aandachtsgebied Kanteling) worden uitgenodigd. Het voorbereidende werk zal door de werkgroep Kanteling worden gedaan.
Er wordt nog opgemerkt dat men zich zorgen maakt over het feit dat er volgend jaar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en er wellicht weer andere bestuurders komen met andere ideeën.

8.  Advies Informatievoorziening Wmo in Leudal
De vraag is of er behoefte is om nog een keer te kijken naar de stand van zaken inzake de informatievoorziening aan de burgers vanuit het gemeentehuis (prestatieveld 2). Zijn er signalen vanuit de doelgroepen? Dhr. Jochems is van mening dat er bij de burgers weinig bekend is over de Wmo.
Afgesproken wordt dat dhr. Remkes, mw. Ox en evt. mw. Seelen met Chantal Timmermans een afspraak maken om de huidige stand van zaken aan de hand van de checklist nog eens te bekijken.

9. Ontwikkelingen in de doelgroepen
Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal
Op 3 april jl. is er een constructief overleg geweest met wethouder Verlinden.
• De toegankelijkheidsproblemen zijn aan de orde geweest. Reclameborden blijft een probleem. Er wordt wel handhavend opgetreden.
• Er komt een rotonde bij op de wallen. Er is een uitnodiging voor een inspraakavond op 2 mei a.s. Een ervaringsdeskundige zal de bijeenkomst bijwonen.
• Betreffende de glasvezelaanleg heeft Regge Fiber een onderhoudsplicht van een jaar op gebreken.

GGZ
• Op 28 mei a.s. organiseert de werkgroep  Wmo en GGZ Weert, Nederweert en Leudal in de Raadszaal van de gemeente Weert samen met het Huis voor de Zorg een bijeenkomst met presentaties over Zelfhulp, “Iedereen doet mee”, Wmo Weert, OGGZ en Zelfregie. De bijeenkomst is voor bredere groepen toegankelijk, de Wmo-raad wordt van harte uitgenodigd.
• Mensana en Riagg Zuid (jeugdzorg en gewone zorg) zijn een bestuurlijke samenwerking aan het opstarten.

Mensen met een verstandelijke beperking
• Het landelijk Platform VG houdt bijeenkomsten “Wat komt er op ons af” in het hele land.
In Midden-Limburg houdt Dorien Kloosterman van platform VG i.s.m. het SOL en Daelzicht een presentatie op 25 mei a.s.
Op 23 mei a.s. is er een dergelijke bijeenkomst in Horst (georganiseerd door Dichterbij).
In Zuid-Limburg wordt een bijeenkomst gehouden op 28 augustus a.s.
De uitnodigingen zullen breed verspreid worden.
• CIZ heeft een nieuwe folder “Wie is de cliënt” uitgegeven. Deze is via de website van het CIZ te downloaden. De folder geeft een beschrijving van de cliënten die mogelijk naar de gemeente gaan.
De CIZ databank is op 1 januari jl. geupdated. (Begeleiding in beeld, Aanspraak op AWBZ-zorg). Dhr. Jochems zal de gegevens doorsturen.
• programma Aandacht voor Iedereen: landelijk loopt een actie “Ogen en oren van burgers”. Er zijn 50 mensen benaderd die vragen, zorgen en aandachtspunten signaleren bij het transitieproces AWBZ. Deze worden o.a. gebruikt als input voor een cliëntenmonitor. In september worden naar aanleiding hiervan enquêteformulieren uitgezet in het hele land. Als er meer dan 100 mensen uit een gemeente meedoen, wordt er een persoonlijk advies voor die gemeente gemaakt.
Dit punt zal op de actielijst worden gezet en in september worden opgepakt.
• Advies aan de Wmo-raad: kijkend naar de nieuwe verkiezingen partijen onze visie aanreiken, meegeven wat we belangrijk vinden. → Is dit wel een taak voor de Wmo-raad? Meer iets voor de doelgroepen?

 

10. Signalering
Er zijn geen nieuwe gevallen bekend.

11. Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen: op 25 oktober a.s. van 14 tot 16 uur is zij uitgenodigd om een voorlichting over de Wmo te geven bij de seniorenvereniging. Zij zal dit verder kortsluiten met dhr. Bakker.

Dhr. Bakker is naar een SP-avond geweest waar voorlichting werd gegeven over de Wmo. Het was een landelijk verhaal waarbij een verlengstuk naar de gemeente werd getrokken.

Mw. Noten: de universiteit Utrecht heeft als afstudeeropdracht een digitale enquête uitgezet o.a. over leefbaarheid en veiligheid. De gemeente Leudal faciliteert dit maar is verder niet intensief betrokken. Mw. Noten heeft hier informatie over en zal deze doorzetten naar de Wmo-raad. De enquête mag ook ingevuld worden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.45 uur, onder dankzegging voor ieders inbreng.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 2013 om 14.30 uur in het gemeentehuis in Heythuysen. De hoofdmoot zal dan bestaan uit de Kanteling.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 18 april 2013

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

48-12

ongevraagd advies naar gemeente inzake keukentafelgesprekken

13-12-12

J. Roumen

21-02-13: Reactie op advies afwachten

21-02-13: Mw. Noten gaat achter stand v. zaken advies aan.

07-13

positie dhr. Jochems bespreken met mw. Noten

21-02-13

DB

 

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

12-13

plan van aanpak jongeren en gehandicapten aanreiken

21-02-13

E. Noten

 

 

13-13

lijstje adviezen digitaal doorsturen

18-04-13

J. Roumen

 

 

14-13

document inz. gezondheidsbeleid doorsturen aan allen

18-04-13

S. Seelen

 

 

15-13

jaarverslag en begroting aanpassen conform afspraken en verzenden

18-04-13

J. Roumen

 

 

16-13

bijeenkomst Kijken met de ogen van de burger voorbereiden

18-04-13

wg. AWBZ, AvI,
E. Noten

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

17-13

voorbereiden bijeenkomst Kanteling thermometer

18-04-13

wg. Kanteling

 

 

18-13

checklist informatievoorziening bekijken

18-04-13

N. Ox, Ch. Remkes, Ch. Timmermans

 

 

19-13

gegevens CIZ databank doorsturen

18-04-13

G. Jochems

 

 

20-13

enquête actie ogen en oren van burgers

18-04-13

 

in september

 

21-13

informatie over enquête  inz. leefbaarheid, veiligheid doorsturen

18-04-13

E. Noten

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 20 juni 2013

Aanwezig:      De dames S. Seelen, T. Vullers, Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems
Dhr. R. Caris, gemeente Leudal
Mw. M. Huveneers, gemeente Leudal
Wethouder A. Thomassen, gemeente Leudal
Mw. A. Winkelmolen, stagiaire gemeente Leudal
Mw. I. van Dommelen, programma Aandacht voor Iedereen

Afgemeld:      De heren H. Rijs, S. v.d. Veer, J. Bakker, Ch. Remkes, mw. E. Noten

Afwezig zonder kennisgeving: dhr. M. Boogers

Notulist:         M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal mevrouw Inge van Dommelen die een presentatie komt geven over de Kanteling Thermometer.
Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen. De vervanger van Esther Noten is de heer Ron Caris.
De voorzitter is gebeld door Sikke van der Veer en op diens verzoek geeft de voorzitter een toelichting op zijn ziekte. De heer Van der Veer geeft de complimenten mee aan de gemeente Leudal over het gesprek dat met hem gevoerd is.
De voorzitter zal contact houden met dhr. Van der Veer en vervangt hem op het gebied van zelfsturing. Dhr. Van der Veer blijft Wmo-raadslid.

De agenda wordt akkoord bevonden.

2.  Presentatie over de Kanteling Thermometer door mw. Van Dommelen
Mw. Seelen geeft vooraf een toelichting op het waarom van de bijeenkomst met mw. Van Dommelen.
Destijds heeft wethouder Smolenaars gemeld dat 90% van de gesprekken al volgens het kantelingsidee plaats vonden. De thermometer om te kijken 'waar staan we' is destijds voorgelegd en nu opnieuw. Het blijkt, dat zich sindsdien geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Na het signaal 'we gaan aan de slag' is hier geen uitvoering aan gegeven.
Met deze bijeenkomst wil de werkgroep Kanteling een nieuwe impuls aan de Kanteling geven.

Mw. Van Dommelen stelt zich in het kort voor. Tijdens de presentatie wordt, gezien de beschikbare tijd, vooral ingezoomd op visie en praktijk.

De checklist wordt aan de hand van een bepaalde werkmethode op enkele onderdelen ingevuld (er wordt gewerkt met memobriefjes waarop de Wmo-raadsleden hun prioritaire thema's vermelden).

Uitwisseling en prioritering m.b.t. Beleid Kanteling, Uitvoering Kanteling en Cliëntenparticipatie
laten zien dat zowel de Wmo-raad als de gemeente Leudal een duidelijke visie heeft t.a.v. de Kanteling. Het is van belang om deze te expliciteren.
De gemeente wil graag de insteek van de Wmo-raad als eerste uitgangspunt nemen en daagt de Wmo-raad hiertoe uit. De Wmo-raad gaat aan de slag met de werkgroep Kanteling (Mw. Schrurs, dhr. Rijs en dhr. Bakker) incl. de werkgroep Informatie (op dit moment alleen mevr. Ox) om tot een eerste aanzet te komen, op aangeven van Mw. Seelen. De prioritaire thema's, zoals aangegeven op de memobriefjes, worden verwerkt in deze notitie. Deze notitie zal op 29 augustus a.s. in de Wmo-raadsvergadering worden besproken, daarna wordt bepaald of er een navolging komt van deze bijeenkomst en in welke zin. Mw. van Dommelen is graag bereid om hier een bijdrage aan te leveren. 
De aanwezigen hebben de bijeenkomst als zeer zinvol ervaren, een goede inspiratie om nieuwe beweging te geven aan de Kanteling. De heldere presentatie en structuur vanuit Aandacht voor iedereen in de persoon van Mw. van Dommelen is erg gewaardeerd.
De presentatie wordt bij het verslag gevoegd.

Opmerkingen/vragen n.a.v. de presentatie:

Kanteling in beleid
● Belangrijk is wanneer een burger kwetsbaar is of niet
– wat is zelfredzaamheid? Dit moet duidelijk zijn. Er is een grens.
– wat is eigen regie
– wat is er dan nodig

● Uitgaan van gelijkwaardigheid van de gesprekspartner

● Keuzevrijheid is belangrijk
– eigen regie goed uitvoeren, dan heb je keuzevrijheid
– tip voor de gemeente: mensen zelf vragen wat de oplossing zou kunnen zijn van een vraag
   Gemeente Leudal: hier wordt gekeken naar de meest adequate oplossing, niet per definitie de
   goedkoopste oplossing.

● Werkplan beleid
– opnemen hoe je 't wilt hebben (Wmo-raad)
– visie moet in gezamenlijkheid tot stand komen (iedereen aan tafel, ook de gewone burgers)
– visie moet concreet zijn: doen, niet teveel op papier. Testen of gesprekken lopen zoals ze horen
   te lopen
– zichtbaar (voorbeeld Almere, meedraaien in welzijn nieuwe stijl)

Kanteling in praktijk en uitvoering
● Betrokkenheid cliënten, burgers, ervaringsdeskundigen bij gesprek
– praktijk: directe omgeving, partner, zo breed mogelijke insteek;
– als iemand alleen is, vragen of er iemand mee komt. Als iemand wel alleen wil komen, wordt dit
   gerespecteerd;
– boven tafel krijgen wat werkelijk nodig is;
   Gemeente Leudal nu: Wmo-loket, front office gesprekken/telefonisch/per mail. Specifieke vragen
   gaan naar de back office. Gemeente levert een ondersteunende rol aan de burger. De burger
   staat centraal.
– GGZ heeft wisselende hulp nodig. Hoe gaat dit? Er is stabiliteit en continuïteit nodig.
   Gemeente Leudal: hier is een speciale consulent voor.
   Hoe opsporen? → gemeente Leudal kent 'Bemoeizorg'. Zorgmijders worden opgespoord en
   worden actief benaderd.

● Cliëntondersteuning
– Hoe gaat dit nu en straks met de nieuwe doelgroepen?
   → Gemeente Leudal: werkelozen willen helpen met ondersteuning zoals boodschappen doen en
   vervoer. Bijstandsmensen zullen actief worden ingezet. Ook (en vooral) mensen die geen
   uitkering hebben (nuggers) en toch maatschappelijk actief willen zijn, benaderen. De gemeente
   zorgt voor een match.
– vraag: wat gebeurt er met de ondersteuning van mensen die nog niet weten of ze onder de
   AWBZ vallen? Wie doet de indicatie? → dit doet de gemeente. Beleid van de gemeente Leudal
  is: niemand moet tussen de wal en het schip vallen!
  MEE (ook partner van Bemoeizorg) kan de dienstverlening blijven doen (straks via de gemeente).
  Opmerking van dhr. Jochems: MEE is achteruit gegaan in VG ondersteuning/expertise.
– Sociale wijkteams worden belangrijk. Dit is een beleidsvoornemen, is nog niet geregeld. In
   kerkdorpen wordt er wel al iets aan gedaan. Opmerking: als je de Kanteling wilt laten slagen, heb
   je wijkteams nodig.

Suggesties die mw. Van Dommelen nog mee geeft:
– Bedenk wat belangrijke criteria zijn voor in de nieuwe verordening. Zij zal een lijstje mailen als
   handvat. Op www.invoering.nl staat een tijdpad wat gemeenten en zorgaanbieders wanneer
   moeten doen.
– nadenken over visies: wat vindt de Wmo-raad vallen onder compensatieplicht? (gaat anders
   worden).
– Gelden gaan niet geoormerkt over naar de gemeenten! Als Wmo-raad vragen naar de begroting!
   Gemeente Leudal: de begroting is in september beschikbaar. Deze kan evt. nog bijgesteld
   worden. → Wellicht wordt er een werkgroep geformeerd om de begroting te bestuderen. Een
   financieel ambtenaar kan evt. uitleg komen geven in de werkgroep of in de Wmo-raad. Het DB
   zal dit met mw. Noten bespreken.
  
3.  Verslag vergadering 18 april 2013
Tekstueel:
Pag. 1, punt 2: verslag vergadering 18 april moet zijn 21 februari. Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, invalidenparkeerplaatsen markt Haelen: mw. Ox deelt mede dat er in het vervolg plastic zakken over de bordjes van de invalidenparkeerplaatsen worden gehangen als er anderen staan (bv. marktkooplui).

Pag. 4, punt 9, GGZ bijeenkomst 28 mei jl.: dhr. Remkes zal naar het verloop worden gevraagd.

Actiepuntenlijstje:
De punten 48-12, 7-13, 12-13 t/m 15-13, 17-13, 19-13 en 21-13 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 15-12 (onderaanbesteding): volgens dhr. Caris komt dit 25 juni of 2 juli aan de orde.
T.a.v. punt 7-13 (positie dhr. Jochems in Wmo-raad): op dit moment is er geen mogelijkheid om dhr. Jochems lid te laten worden van de Wmo-raad. Hij blijft wel deelnemen aan de vergaderingen.
Er wordt opgemerkt dat, als de transitie een feit is, de VG sector toch wel aan tafel hoort!
De voorzitter merkt op dat er volgens de verordening 9 doelgroepen aan tafel mogen zitten, hetgeen nu het geval is. Hij is van mening dat het niet meer beheersbaar is als de Wmo-raad te groot is. Mw. Ox vertegenwoordigt in de Wmo-raad, naast de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking, ook de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.

4.   Mededelingen Esther Noten
Bij afwezigheid van mw. Noten neemt dhr. Caris dit agendapunt voor zijn rekening.
• Aanbesteding Welzijnswerk: komt 25 juni of 2 juli in de gemeenteraad. Als er een besluit genomen is, volgt er een offerte.
• Samenwerking Weert/Nederweert en Leudal op beleidsgebied.  Ook de andere Midden-Limburgse gemeenten sluiten hierbij aan. Het is de bedoeling dat er straks één centraal beleid komt voor Midden-Limburg. Er zal samengewerkt worden waar het kan (bijv. inkoop), op lokaal gebied volgt ieder zijn eigen weg.

De stagiaire, Anne Winkelmolen, heeft een verzoek aan de Wmo-raad:
Zij doet voor haar stage onderzoek naar de samenhang tussen de decentralisaties, gericht op de organisatiekant. Wat betekent dit voor burger en gemeente. Er vindt een vergelijking plaats met de gemeente Peel en Maas. Omdat het burgerperspectief wordt meegenomen, wil zij graag in gesprek met burgers en verzoekt de Wmo-raad om medewerking. De gesprekken moeten vóór 30 augustus plaats vinden. De dames Ox en Vullers en dhr. Jochems zullen hun medewerking verlenen.

5.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen en uitgegane post ter kennisname.
T.a.v. de mail aan mw. Noten deelt dhr. Jochems mede dat hij de stukken niet ontvangen heeft.
Volgens dhr. Caris worden die tijdens de volgende mailronde verstuurd.

6.   Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ
Dhr. Mast deelt op verzoek van dhr. Remkes het volgende mede:
De GGZ is onrustig, men weet niet waar men aan toe is.
Kortgeleden hebben twee zelfmoorden plaatsgevonden.

VG
● het SOL heeft een handreiking gemaakt voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze wordt binnenkort vastgesteld;
● de klankbordgroep Vervoer is bezig met de aanbesteding van het vervoer 2016-2026. In oktober wordt deze aanbesteding vastgesteld door de provincie. In september komt het voorstel in de gemeenten. Dorpsvervoer valt hier niet onder;
● PSW organiseert een meeloopstage voor gemeenten en belangstellenden van Wmo-raden;
● op 24 juni a.s. vindt een overleg van de permanente werkgroep SOL Midden-Limburg plaats. Hiervoor zijn ook de VG-vertegenwoordigers van de Wmo-raden uit Midden-Limburg uitgenodigd;
● bij de implementatie voorzieningen voor mensen met beperkingen ontbreekt de VG-doelgroep. Er moet gekeken worden naar de impact voor mensen met een verstandelijke beperking;
● bij de generalisten is PSW niet uitgenodigd;
● behandeling groepen (KDC's) blijft onder de AWBZ vallen, persoonlijke verzorging van deze groepen gaat waarschijnlijk wel naar de gemeente.

LG
De werkgroepen van de FGL gaan volgens een nieuwe aanpak werken.

Mantelzorgers
Wat doet de gemeente dit jaar m.b.t. de Dag van de Mantelzorg? → dhr. Caris weet dit niet maar zal het aan mw. Noten voorleggen.

7.  Signalering
Aangezien dhr. Bakker niet aanwezig is, zijn er geen mededelingen over dit onderwerp.

8.  Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen:
● op de website van de Wmo-raad staan dhr. Boogers en mw. Vullers nog niet vermeld. Mw. Seelen zal voor een omschrijving en een foto zorgen. De webmaster wordt op de hoogte gesteld.
Hij zal in een volgende vergadering uitgenodigd worden.
● Bijeenkomst 'Kijken met de ogen van de burger': het lijstje met vertegenwoordigers van de doelgroepen is nog niet rond. Dhr. Jochems zal een contactpersoon van PSW doorgeven, mw. Ox deelt mede dat Sjoerd Aerts in Leudal zal kijken voor een vertegenwoordiger.
De werkgroep AWBZ maakt een afspraak om de bijeenkomst door te spreken.
● De werkgroep Kanteling en de werkgroep Informatie en Voorlichting zullen via afspreken.nl een afspraak maken om tot een eerste aanzet te komen van het expliciteren van de visie op de Kanteling.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17.15 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 29 augustus a.s. om 14.30 uur.
Mw. Vullers meldt zich af voor deze vergadering.

 

Actielijst WMO-raad Leudal 20 juni 2013

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-2010

E. Noten

Continu proces

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

18-13

checklist informatievoorziening bekijken

18-04-13

N. Ox, Ch. Remkes, Ch. Timmermans

 

 

20-13

enquête actie ogen en oren van burgers

18-04-13

 

in september

 

22-13

evt. uitleg over begroting bespreken met mw. Noten

20-06-13

DB

 

 

23-13

tekstuele wijziging in verslag aanbrengen

20-06-13

mw. Van Helden

 

 

24-13

navragen bij dhr. Remkes verloop GGZ bijeenkomst 28 mei

20-06-13

DB

 

 

25-13

omschrijving en foto verzorgen v. website van mw. Vullers en dhr. Boogers

20-06-13

mw. Seelen

 

 

26-13

contactpersoon PSW doorgeven v. bijeenkomst Arthur Jansen

20-06-13

dhr. Jochems

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 29 augustus 2013

Aanwezig:      De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes
Mw. E. Noten, gemeente Leudal
Wethouder J. v.d. Stappen, gemeente Leudal

Afgemeld:      Mevrouw T. Vullers

Afwezig zonder kennisgeving: dhr. M. Boogers, mw. Th. Schrurs

Notulist:         M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er is een afmelding ontvangen van mw. Vullers. Dhr. Boogers en mw. Schrurs zijn afwezig zonder kennisgeving.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van dhr. Sikke van der Veer en geeft een opsomming van diens verdiensten voor de Wmo-raad en de gemeente Leudal. Daarna wordt een minuut stilte in acht genomen om hem te herdenken.

De agenda wordt akkoord bevonden. Omdat enkele stukken laat ontvangen zijn, zal er indien nodig een leespauze ingelast worden.

2.  Verslag vergadering 20 juni 2013
Tekstueel pag. 4, punt 8: vraagtekens moet zijn “Aerts”.

Naar aanleiding van;
Pag. 2, Kanteling in beleid: wat is er nodig: factteams, doortrekken naar wijkteams. In het advies zullen factteams / flexteams gekoppeld worden, niet specifiek voor de GGZ, maar verbreed naar alle doelgroepen.
In de VG sector zijn er vroegtijdige ondersteuningsteams (VTO) van 0 tot 7 jaar. Er moet minimaal hiermee afstemming plaats vinden.

Pag. 3, onderaan: het gesprek met de stagiaire heeft plaatsgevonden en het rapport is ontvangen.

Pag. 3 punt 3: dhr. Remkes is niet naar de GGZ bijeenkomst op 28 mei jl. geweest.

Pag. 4 onder Mantelzorgers: de gemeente Leudal zal specifiek aandacht besteden aan de dag van de Mantelzorger. De volgende vergadering zal er meer bekend zijn over de invulling.

Pag. 4, punt 8: aangezien mw. Vullers en dhr. Boogers niet aanwezig zijn, wordt het maken van een foto uitgesteld tot de volgende vergadering.

Door het overlijden van dhr. Van der Veer moeten de dorpsraden aangeschreven worden om een nieuw lid af te vaardigen. Tot die tijd zal dhr. Mast de honneurs waar nemen.

Actiepuntenlijstje:
De punten 18-13, 22-13, 23-13, 24-13, 26-13 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.

3.  Mededelingen Esther Noten
● de aanbesteding Welzijnswerk loopt. De aanvraag voor offertes is weg. Eind oktober zal er o.b.v. de offertes een gesprek plaats vinden met twee instellingen. In november is de eerste voorlopige gunning. Op 1 juli 2014 moet de nieuwe werkwijze starten. Zodra er iets naar buiten gebracht mag worden, zal dit gebeuren.
● AWBZ/Wmo: de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal hebben een projectleider aangesteld (Hans Janssen), die het project gaat begeleiden totdat de wet wordt ingevoerd. In de volgende vergadering zal dhr. Janssen aanwezig zijn om uitleg te geven.
● Op 26 september a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor gemeenteraadsleden en dorpsraden over de Wmo 2015 (jaarlijkse themabijeenkomst). Mw. Noten zal voor terugkoppeling in de Wmo-raad zorgen.
● Pilot generalisten. Er zijn bewust geen zorgaanbieders uitgenodigd in het kader van de objectiviteit.
● Er wordt een business case opgezet voor een pilot zorgbrigadiers. Gedacht moet worden aan het ontlasten van bijv. mantelzorgers door taken over te nemen zoals bijv. boodschappen doen, begeleiden naar ziekenhuis etc. Is bedoeld voor mensen met een uitkering, die daarna evt. kunnen doorstromen naar reguliere arbeid.
● Op 12 december a.s. wordt de vrijwilligersspeld uitgereikt. Er worden nominaties gevraagd.
De Wmo-raad wordt gevraagd evt. een vertegenwoordiger in de jury te leveren. Dhr. Mast stelt zich hiervoor beschikbaar.

Dhr. Remkes deelt mede dat hij een artikel uit Trouw van 27 augustus jl. heeft gehaald: “Hervorming zorg kan veel slimmer”. Hij zal dit scannen en aan iedereen mailen.

Mail mw. Noten inzake Cliëntenraadpleging Zorg naar gemeenten: e.e.a. zal op de website en in het Leudal Nieuws worden geplaatst via José van Gastel.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Ter kennisname. Bij ingekomen post moet toegevoegd worden de brief van het Huis voor de Zorg d.d. 16 augustus 2013, inzake het leveren van de adressen van de Wmo-raadsleden voor het toezenden van een presentje aan alle bestuurlijke vrijwilligers in de zorg, in het kader van het 10-jarig bestaan van het Huis voor de Zorg.
Bij uitgegane post het antwoord van de secretaris hierop met het lijstje van de Wmo-raadsleden.

5.   Conferentie AWBZ 24 oktober 2013
De bijgevoegde uitnodiging van Schinnen/Sittard-Geleen is als voorbeeld bedoeld en zal aangepast worden voor Leudal.
Het draaiboek is akkoord. Dhr. Jochems heeft een zanger van AC Weert geregeld voor een muzikaal intermezzo. De twee wethouders zullen de bijeenkomst openen en sluiten. Aanvang van de bijeenkomst wordt 17.30 uur.
Dhr. Hans Janssen en de Wmo-consulenten zullen ook uitgenodigd worden. Dit moet in het draaiboek worden aangepast.

6.   Terugkoppeling presentatie mw. Van Dommelen over De Kanteling
De eerder gedane adviezen blijven overeind. Er zijn enige aanvullingen gedaan n.a.v. de presentatie. Men vraagt zich af of er nog een vervolg moet komen van de presentatie.
Wat is de stand van zaken m.b.t. het plan van aanpak inz. de Kanteling?
→ er is geen vervolg gegeven aan het inventariseren van evt. opleiding. De organisatieontwikkeling heeft prioriteit gehad (reorganisatie ambtenaren). Er is nu geen actie in dezen.
Er wordt een pleidooi gehouden om niet meer te schuiven met ambtenaren op Wmo-plekken. Er moet winst gehaald worden uit effectiever werken. De Wmo-mensen zijn goed ingevoerd, vooral in crisissituaties. Conclusie van de werkgroep Kanteling is: nu werkt het nog goed, mensen mogen niet verloren gaan! (kapitaalvernietiging). Ambtenaren hebben zelf ideeën hoe zaken verbeterd kunnen worden (vb. logboekverwijzingen).

7.  Notitie Informatievoorziening gemeente Leudal
Dit wordt een formeel advies aan het College met het verzoek om een reactie . Naar aanleiding van de reactie zal het vervolg bepaald worden. Mw. Seelen past de notitie nog aan met de gemaakte opmerkingen.

8.  Informatie uit de doelgroepen
VG
Het SOL is bezig met het maken van een folder “Meetellen en meedoen”. Deze zal in alle gemeenten worden uitgereikt.

Dhr. Jochems heeft de concepttekst van de nieuwe Wmo doorgestuurd. Er komt ook een nieuw concept Verordening van de VNG.

GGZ
Er is een convenant gesloten voor ketensamenwerking suïcidepreventie tussen vijf GGZ-organisaties en huisartsenorganisatie Meditta. Zij nemen deel aan het ketenproject Suïcidepreventie Midden-Limburg.
De GGZ organiseert vier symposia in de provincie om over de problematiek te praten (symposium ‘Doodswens in de GGZ’).

LG
Stichting Gehandicapten Belangen Leudal is nu ook op facebook te vinden.

9. Signalering
Er komt weinig uit. Alleen het marktprobleem in Haelen speelt nog.
Klachten kunnen ook op de website van de gemeente gemeld worden.
Het probleem met de reclameborden in Heythuysen is nog steeds niet opgelost.

Voorheen zijn de vrijwillige ouderenadviseurs aangeschreven over signaleringsmogelijkheden.
Dit zal nu weer gebeuren. Dhr. Bakker ontvangt een nieuwe lijst van ouderenadviseurs van mw. Noten.

10. Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen:
Dhr. Bakker zal op 25 oktober a.s. de voorlichting over de Wmo voor de seniorenvereniging van Heythuysen voor zijn rekening nemen i.p.v. haar.

Mw. Noten:
● Vanaf 1 januari 2014 wordt een eigen bijdrage gevraagd voor maatschappelijke opvang/vrouwenopvang, er wordt een nieuwe verordening opgesteld en vastgesteld. Wil de Wmo-raad deze nog zien van te voren (onderdeel Wmo). → ja.
Leudal wordt hierin betrokken door Venlo. Het geld van het Rijk is niet geoormerkt.
Dhr. Remkes zal e.e.a. navragen bij Stg. Wilskracht.

Dhr. Bakker:
Wie moet de dorpsraden benaderen voor een nieuwe afvaardiging? → mw. Noten zal nakijken of dit de Wmo-raad of de gemeente is. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.30 uur. De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober a.s. om 14.30 uur.

 

 

 

 

Actielijst WMO-raad Leudal 29 augustus 2013

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

E. Noten

Continu proces

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

20-13

enquête actie ogen en oren van burgers

18-04-13

 

in september

 

25-13

omschrijving en foto verzorgen v. website van mw. Vullers en dhr. Boogers

20-06-13

S. Seelen

 

 

27-13

Terugkoppeling 26 september

29-08-13

E. Noten

Oktober

 

28-13

Artikel uit Trouw scannen en aan iedereen mailen

29-08-13

Ch. Remkes

 

 

29-13

Draaiboek conferentie 24 oktober aanpassen

29-08-13

Wg. AWBZ

 

 

30-13

Notitie informatievoorziening aanpassen n.a.v. gemaakte opmerkingen

29-08-13

S. Seelen

 

 

31-13

Advies Informatievoorziening naar College

29-08-13

Secretaris

 

 

32-13

Bij Stg. Wilskracht gang van zaken nagaan inz. eigen bijdrage vrouwenopvang/maatschappelijke opvang

29-08-13

Ch. Remkes

 

 

33-13

Nagaan wie bij de dorpsraden moet informeren naar een nw. vertegenwoordiger voor de Wmo-raad

29-08-13

E. Noten

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 31 oktober 2013

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes
Mw. E. Noten, gemeente Leudal
Wethouder J. v.d. Stappen, gemeente Leudal
Wethouder A. Thomassen, gemeente Leudal
Dhr. H. Janssen, projectleider transities gemeente Leudal

Afwezig zonder kennisgeving: dhr. M. Boogers

Notulist: M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Dhr. Boogers is afwezig zonder kennisgeving.

De agenda wordt akkoord bevonden.
Omdat mw. Noten de gemeente Leudal gaat verlaten, richt de voorzitter een afscheidswoordje tot haar en biedt haar namens de Wmo-raad een bloemetje en een cadeaubon aan.

2.  Verslag vergadering 29 augustus 2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Mw. Schrurs verontschuldigt zich dat zij de vorige vergadering zonder kennisgeving afwezig was. Zij had zich in de dag vergist.

De voorzitter geeft een korte toelichting op het steeds zonder kennisgeving afwezig zijn van dhr. Boogers. Hij is niet te traceren en schijnt geen werk meer te doen voor de jongeren. Met de jongerenwerker is afgesproken op zoek te gaan naar een nieuwe vertegenwoordiger. Dhr. Boogers moet wel officieel afzien van zijn plek.

Pag. 1 punt 3: hoe is het met de aanbesteding van het welzijnswerk? → dit komt aan de orde bij agendapunt 3.

Pag. 1, punt 2: is er al een reactie van de dorpsraden inzake opvolging dhr. Van der Veer? → de voorzitter gaat contact leggen met de dorpsraden.

Pag. 2, punt 3: dhr. Remkes heeft kopieën meegenomen van het bewuste artikel uit Trouw en deelt dit rond.

Pag. 3, punt 9, het probleem met de reclameborden: dit bestaat nog steeds. Er wordt niet tegen opgetreden. Volgens wethouder Thomassen wordt er nu aan gewerkt (dhr. Verlinden heeft dit opgepakt).
Ook wordt er in Heythuysen in de 30 km zone te hard gereden. Dit is in Haelen ook zo.

Pag. 3 punt 10: dhr. Remkes heeft navraag gedaan bij de Stg. Wilskracht over eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang/vrouwenopvang.
De officiële vaststelling van de verordening vindt plaats door Venlo als centrumgemeente.
Volgens Stg. Wilskracht kunnen hun mensen de eigen bijdrage niet betalen. Hier moeten afspraken over gemaakt worden. Venlo moet met Leudal en Roermond kijken hoed dit geregeld moet worden. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de eigen bijdrage gaat naar de gemeenten.
Er is geen inzicht in de besteding van middelen door Venlo. Een controlerende functie is gewenst. Dit moet in de verordening worden opgenomen. Wethouder V.d. Stappen zal dit meenemen.

Actiepuntenlijstje:
De punten 20-13, 27-13 t/m 33-13 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
T.a.v. punt 25-13: dhr. Boogers vervalt. Mw. Seelen heeft a.s. maandag een afspraak met mw. Vullers voor het maken van een foto en een omschrijving.

3.  Mededelingen Esther Noten
● er zijn vijf offertes voor de aanbesteding van het welzijnswerk. Naar aanleiding hiervan worden/zijn drie gesprekken gevoerd. Op 12 november komt dit in het College en op 13 november zal medegedeeld worden welke instelling het welzijnswerk gaat uitvoeren per 1 juli 2014.
● per 1 januari 2015 wordt op de hulp bij het huishouden 40% bezuinigd. Met gemeente Roerdalen wordt bekeken hoe dit kan worden opgevangen en of er eventueel samengewerkt kan worden.
● op 26 september jl. heeft een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden. Het is een jaarlijks overleg met steeds een ander thema. Het thema was dit keer Wmo 2015. Het was een positieve bijeenkomst. Dorpsraden hebben nu meer besef van wat er op hen af komt. Het wordt een hele klus om voldoende mantelzorgers/vrijwilligers beschikbaar te krijgen. Hoe kunnen mensen gemotiveerd worden? Dit verschilt per dorp.
Diverse voorbeelden voor hulpvraag passeren de revue. Het is nodig om wijkteams in te schakelen. Het gaat om een cultuuromslag, dit duurt jaren. Dit brengt een kostenpost met zich mee. Wie betaalt dit? → volgens dhr. Janssen is er in de kadernota rekening gehouden met een jarenplan voor de cultuuromslag, maar in 2015 ontstaat er door de bezuinigingen een financieel probleem. Er zal dus iets moeten gebeuren. Er wordt een communicatieplan gemaakt met een gerichte, gedoseerde boodschap naar de bevolking. Er is nu alleen een richting bepaald, nog geen toon gezet. In de media is hier ook aandacht voor.
De hulpverlening moet denken in maatwerk. Met de zorgaanbieders moet gekeken worden naar mogelijkheden. Deze aanbieders hebben ook tijd nodig om tot creativiteit te komen.
De gemeente heeft elk jaar een bepaald budget beschikbaar.
In de jeugdwet wordt 2015 een overgangsjaar, in de Wmo niet.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Lijst ter kennisname.
Aanvullingen:
– uitnodiging symposium Huis voor de Zorg .d.d. 5 november 2013;
– uitnodiging Wmo klankbordgroep Weerterkwartier en Leudal d.d. 20 november 2013 voor een
themabijeenkomst Suïcidaliteit breed bekeken;
– informatiebijeenkomst project Zorgbrigadier d.d. 21 november 2013, aanvang 19.30 uur in de
Raadszaal.

5.   Terugblik Conferentie AWBZ 24 oktober 2013
De voorzitter spreekt zijn complimenten uit voor de organisatie.
Mw. Schrurs deelt mede dat zij gebeld is door begeleiders dat de situatie veel erger is dan gebracht werd. Het is een succesverhaal dankzij de begeleiders!

Het verslag van de bijeenkomst wordt op de website geplaatst. Er kunnen ook foto´s aangeleverd worden in overleg met de webmaster.

6.   Herbenoeming Thea Schrurs en Jan Roumen
Mevrouw Schrurs en dhr. Roumen stellen zich beiden herkiesbaar. Zij worden per acclamatie herbenoemd. Er zal een brief naar het College worden gestuurd met het verzoek hen beiden te herbenoemen.

 

7. Informatie uit de doelgroepen
LG
– per 1 januari 2014 stopt de subsidie voor de stichting Gehandicaptenbelangen Leudal. Als het geld op is, wordt de stichting opgeheven. Aangezien mw. Ox niet op persoonlijke titel in de Wmo-raad zitting mag hebben, zal zij haar zetel dan moeten opgeven. → hier zal in de decembervergadering op worden teruggekomen.
– mw. Ox is afgevaardigde namens stichting Wonen Leudal in de regio Midden-Limburg voor het maken van een nieuwe regionale structuurvisie Wonen Welzijn Zorg. De gemeente Leudal heeft geen concrete afspraken gemaakt vanwege personeelsproblemen. De verwachting is dat er in 2014 weer een bijeenkomst zal plaats vinden. Dit jaar is er geen bijeenkomst geweest.

GGZ
Er hebben vier conferenties over Suïciditeit plaats gevonden. Er is geen beeld over hoeveel mensen het gaat.

Senioren
Dhr. Bakker heeft een lezing over de Wmo gehouden voor de senioren van Heythuysen. Er waren ca. 50 mensen aanwezig. De lezing zal nog een keer worden gehouden.
Dhr. Bakker zal de presentatie naar de secretaris sturen, die hem zal rondmailen.

Mantelzorg
De mantelzorgbloemetjes zijn uitgedeeld. Het volgend jaar moet de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag eerder bekend gemaakt worden. De Wmo-raad moet op de hoogte gesteld worden van de lijst met aanvragen.
Mw. Noten deelt mede dat er dit jaar fors meer aanmeldingen waren dan vorig jaar.
Het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft.

VG
– de SOL folder “Meetellen en Meedoen in onze gemeente” is digitaal aangeboden aan de Wmo-raad (zie postlijst). Er is ook een papieren versie beschikbaar. De folder wordt ook aangeboden aan de gemeente;
– op 1 januari 2016 komt er een nieuwe aanbesteding openbaar vervoer. Het doelgroepenvervoer gaat er uit en gaat terug naar de gemeente/regio. Het wordt een regionale aanpak, wat een complexe situatie met zich mee brengt. Door de provincie worden busjes als pilot beschikbaar gesteld. Het is niet bekend of dit onderwerp nog op de gemeenteagenda van december komt.
Aandachtspunt is hoe blijven kleine kernen bereikbaar.
– de verordening voor het leerlingenvervoer is al in juli 2013 vastgesteld. Vraag aan de gemeente is of deze al actueel is. → er komt een overgangsjaar 2013-2014. Er is een bezuiniging van minimaal een ton mee gemoeid. Er is overleg met de directies van de scholen over het evt. efficiënt plaatsen van leerlingen in busjes, openbaar vervoer of fiets.
Dhr. Jochems informeert of begeleidingskosten er ook in zitten. Volgens wethouder Thomassen gaat het alleen over vervoer.
In 2015 zal er van meer regulier onderwijs uitgegaan worden, dan moet er ook een oplossing zijn voor het vervoer.

Ouderenzorg
Ouderenzorg intramuraal voor ZZP 1-3 wordt niet meer vergoed.
Er is onrust onder medewerkers en cliënten van de extramurale thuiszorg.
Men is bezig met het bedenken van oplossingen.

8.  Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen.
De vrijwillige ouderenadviseurs zullen benaderd worden om signalering onder de aandacht te brengen.
Mw. Ox geeft aan dat ze klachten krijgt over stoeptegels e.d. Deze worden doorgestuurd naar de gemeente.

9. Rondvraag en sluiting
Dhr. Remkes:
Naar aanleiding van zijn vraag waar mensen in de toekomst een beroep op kunnen doen in geval van klachten, wordt aangegeven dat in de nieuwe verordening Wmo 2015 de mogelijkheid tot klachtindiening wordt opgenomen.

Mw. Noten bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen tijd en wenst de Wmo-raad veel succes verder.
Haar opvolging is nog niet bekend. Voor wat betreft overheveling AWBZ-Wmo is voorlopig Michel Vogelaar aanspreekpunt.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.30 uur de vergadering.
De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 19 december a.s. om 14.00 uur !!
Mw. Ox zal voor kerstkaarten zorgen.

Actielijst WMO-raad Leudal 31 oktober 2013

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

E. Noten

Continu proces

 

15-12

Functioneren onderaanbesteding welzijnswerk in de gaten houden

12-04-12

Wmo-raad

 

T.z.t. achterban raadplegen

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

25-13

omschrijving en foto verzorgen v. website van mw. Vullers en dhr. Boogers

20-06-13

S. Seelen

 

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

35-13

Contact leggen met dorpsraden over opvolging dhr. Van der Veer

31-10-13

A. Mast

 

 

36-13

Verzoek herbenoeming mw. Schrurs en dhr. Roumen naar College

31-10-13

J. Roumen

 

 

37-13

Probleem zetel mw. Ox op agenda decembervergadering

31-10-13

J. Roumen

 

 

38-13

Presentatie Wmo voor senioren naar secretaris sturen

31-10-13

J. Bakker

 

 

39-13

Presentatie senioren rondmailen

31-10-13

J. Roumen

 

 

40-13

Benaderen vrijw. Ouderenadviseurs om signalering onder de aandacht te brengen

31-10-13

??

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 19 december 2013

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes
Wethouder J. v.d. Stappen, gemeente Leudal
Wethouder A. Thomassen, gemeente Leudal

Afwezig zonder kennisgeving: dhr. M. Boogers

Notulist: M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de laatste vergadering van 2013.

Er is een nieuwe contactambtenaar Wmo: dhr. Ruud Steegh.

De agenda wordt akkoord bevonden.

Dhr. Jochems biedt de voorzitter van de Wmo-raad de SOL folder “Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente” aan. Dit is een handreiking met tips voor het omgaan met deze, voor de gemeente nieuwe, doelgroep. Mw. Van Helden zal zorgen voor een papieren versie voor alle leden van de Wmo-raad.

2.  Verslag vergadering 31 oktober 2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, afwezigheid Mitchell Boogers: de gemeente zou hier achter aan gaan. De gemeente moet hem ontheffen van het lidmaatschap van de Wmo-raad.
Pag. 1, punt 2, reclameborden: er worden weer diverse voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat er nog niets is opgelost. De problematiek is niet gemakkelijk, er is wel beleid maar handhaving ontbreekt. Wethouder Van der Stappen zal het probleem aankaarten in het College.
Eventueel de gemeente uitnodigen om het traject in een rolstoel af te leggen.
Pag. 3, punt 7, onder LG, 2e gedachtestreepje (regionale structuurvisie Wonen Welzijn Zorg): wethouder Thomassen deelt mede dat niemand iets van een brief weet over de gang van zaken. Geïnteresseerden kunnen het plan inzien, dat is geen probleem.

Actiepuntenlijstje:
De punten 15-13, 25-13, 36-13, 38-13 t/m 40-13 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
T.a.v. punt 34-13 (nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken): als er een kandidaat is, kijken hoe we verder gaan. Hij/zij moet in elk geval een achterban hebben.
T.a.v. punt 35-13 (opvolging dhr. Van der Veer): er is waarschijnlijk een kandidaat. Er komt een afspraak met de voorzitter.

In Midden-Limburg werken de zeven gemeenten samen op het gebied van Jeugdzorg. Er is een ouderpanel opgericht waarin mensen uit diverse doelgroepen zitting hebben, o.a. VG, GGZ, Rubicon, bureau Jeugdzorg.

De Wmo-raad moet eveneens voeding krijgen vanuit de sector jeugdzorg. Men is voor oprichting van een werkgroep Jeugdzorg, waarin diverse doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Het DB zal het plan verder uitwerken.

 

3.  Mededelingen
● Wethouder Van der Stappen deelt mede dat in januari de vacature beleidsmedewerker welzijn wordt ingevuld. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke invulling. Twee mensen, o.a. Michel Vogelaar,  zullen de welzijnstaken op zich nemen. In januari wordt alles op een rijtje gezet, de resultaten zullen worden doorgegeven aan de Wmo-raad.
De voorzitter deelt mede dat teamleider Welzijn voorheen Michel Vogelaar was, dit wordt nu Ruud Steegh, voorlopig voor het eerste halfjaar 2014.
De Wmo-raad heeft een contactambtenaar nodig waar zaken mee gedaan kunnen worden!
→ financiële zaken kunnen bij Ruud Steegh neergelegd worden. De wethouders kijken dan verder wat ermee moet gebeuren
Dhr. Rijs merkt op dat we feedback nodig hebben van iemand die verstand van zaken heeft, niet iemand die uit een hele andere hoek komt.
Onze zorg is dat komend jaar de Wmo-zaken die bij de Wmo-raad besproken moeten worden alvorens ze in de raad komen, ook daadwerkelijk bij de Wmo-raad terecht komen. Hier hebben we een ambtenaar voor nodig. We moeten voorkomen dat er een stuk bij de raad komt te liggen waar instemming van de Wmo-raad voor nodig is, zonder dat wij dat gezien hebben.
● Afgelopen dinsdag is er een raadsvergadering geweest. Het algemeen beleid voor de drie decentralisaties is aangenomen. Jeugdzorg is niet besproken, dat komt de volgende keer aan bod.
Vanuit de Wmo-raad wordt opgemerkt dat (sommige) glasvezelaanbieders de regionale zender, en daarmee de raadsvergaderingen, niet uitzenden. → dit heeft de aandacht van de gemeente.

De voorzitter merkt op dat hij voor deze vergadering geen ruimte kon reserveren in het gemeentehuis, omdat er geen ambtenaar bij aanwezig zou zijn. → volgende keer kunnen we een van de wethouders bellen om dit te regelen.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Lijst ter kennisname.
Aanvullingen ingekomen post:
– uitkomsten aanbestedingstraject welzijnswerk
– brief cliëntenraad Proteion Welzijn aan het College
– Stichting Interactie Noord- en Midden-Limburg inzake gids wegwijzer ondersteuning GGZ (???)

5.   Voorgenomen besluit gemeente Leudal inzake aanbesteding Welzijnswerk
De cliëntenraad van Proteion Welzijn heeft een brief gestuurd aan het College van B&W en de fractievoorzitters van de politieke partijen inzake de aanbesteding van het welzijnswerk in de gemeente Leudal.
Wethouder Van der Stappen legt uit dat de offerteaanvragen getoetst zijn en dat Synthese Venray zowel prijstechnisch als anderszins als beste uit de bus is gekomen. Hierbij is ook gekeken naar de toekomst toe, het wijkgericht werken. Synthese is verder in de wijkgerichte benadering. Synthese moet wel mensen aannemen, evt. in onderaanneming, dat is een voorwaarde van het College. De fte's van Proteion zullen worden overgenomen. Geldt dit ook voor de 300 vrijwilligers, wordt gevraagd. → dit is een besluit van de vrijwilligers zelf.
Dhr. Rijs geeft aan dat de vrijwilligers een kennisgeving hebben gehad maar dat de cliëntenraad van Proteion niet gekend is in de gang van zaken. Hij vindt dat er een vertegenwoordiger van de Wmo-raad in de commissie voor de aanbesteding had moeten zitten. Hij hoopt nu op een passende oplossing. Wethouder Van der Stappen neemt dit mee.

De dames Ox en Vullers zijn betrokken geweest bij het voortraject, maar niet meer bij de aanbesteding.

Alle partijen kunnen tot 6 januari a.s. reageren. Het is een voorgenomen besluit om Synthese te benoemen.
De Wmo-raad zal in een brief aandacht vragen voor de overgang en afwikkeling en zijn zorg uitspreken voor cliënten en vrijwilligers.

6.   Informatie uit de doelgroepen
GGZ
Op 1 januari a.s. wordt er geen vergoeding meer verstrekt voor de eigen bijdrage aan het CAK m.b.t. een rugzakje. Veel mensen zullen dan in de problemen komen en zullen hulp weigeren. Is er een compensatie van de gemeente mogelijk? De gemeente zou dit in een eigen beleid moeten uitvoeren. Er volgt een discussie over oormerken van gelden.
De Wmo-raad moet zijn zorgen uiten over de gang van zaken. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking weigeren vaker hulp. Zij zijn dan vaker niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Dit is een extra belasting voor de gemeente.

7. Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen.
Dhr. Bakker heeft in een bijeenkomst van vrijwillige ouderenadviseurs aandacht gevraagd voor signalering.

Bij mw. Schrurs is een probleem met het regiotaxivervoer gemeld. Bij een cliënt kwam de regiotaxi 1½ uur te vroeg. Toch wilde de chauffeur maar twee minuten wachten op de cliënt!

8.  Voorstel vergaderdata 2014
De voorgestelde vergaderdata worden overgenomen op twee na: 13 februari wordt 20 februari, 16 oktober wordt 9 oktober.
De vergaderdata voor 2014 worden dan: 20 februari, 17 april, 19 juni, 21 augustus, 9 oktober en 18 december.

9. Rondvraag en sluiting
Wethouder Van der Stappen:
Meldpunt Huiselijk Geweld gaat fuseren met het meldpunt kindermishandeling.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.40 uur de vergadering.
Hij wenst iedereen prettige feestdagen toe en een gezond 2014, ook voor ieders gezin.

 

Bijlage: actiepuntenlijstje

Actielijst WMO-raad Leudal 19 december 2013

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

E. Noten

Continu proces

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

35-13

Contact leggen met dorpsraden over opvolging dhr. Van der Veer

31-10-13

A. Mast

 

 

37-13

Probleem zetel mw. Ox op agenda decembervergadering

31-10-13

J. Roumen

 

 

41-13

SOL folder voor alle leden

19-12-13

M. van Helden

 

 

42-13

Probleem reclameborden aan kaarten in College

19-12-13

J. v.d. Stappen

 

 

43-13

Plan uitwerken voor oprichten werkgroep Jeugdzorg

19-12-13

DB

 

 

44-13

Brief naar College inzake overgang en afwikkeling welzijnswerk

19-12-13

secretaris

 • notulen 27 februari 2014
 • notulen 17 april 2014
 • notulen 19 juni 2014
 • notulen 28 augustus 2014
 • notulen 9 oktober 2014
 • notulen 18 december 2014

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 27 februari 2014

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg, T. Vullers, Th. Schrurs
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. v.d. Stappen, gemeente Leudal
Wethouder A. Thomassen, gemeente Leudal

Notulist: M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder onze nieuwe contactambtenaar, mevrouw Petra Crombag, die vooralsnog voor een half jaar deze functie zal uitvoeren. Hierop spreekt de Wmo-raad zijn zorgen uit over de continuïteit in de ambtelijke ondersteuning.
Ten behoeve van mevrouw Crombag volgt er een kort voorstelrondje.

2.  Verslag vergadering 19 december 2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, verslag vergadering 31 oktober:
De problematiek rond de reclameborden is nog steeds niet opgelost. Volgens wethouder Thomassen heeft dit wel de voortdurende aandacht. De overlast is er echter nog steeds. Er wordt niet opgetreden! Dit is een blijvend actiepunt!

Pag. 2, punt 3, mededelingen, laatste ●:
Jeugdzorg is in de Wmo-raad nog niet aan de orde geweest. De brief van de gemeente t.a.v. jeugdzorg zal doorgestuurd worden. De volgende keer zal dit onderwerp deel uitmaken van de agenda, evenals het beleidsplan jeugdzorg. Er wordt verzocht het beleidsplan al te bestuderen voor de volgende vergadering.

De voorzitter deelt mede dat hij na carnaval contact zal hebben met een lid van het jeugdzorgpanel Midden-Limburg. Wellicht dat iemand uit dit panel Wmo-raadslid in Leudal kan worden.
Dhr. Jochems deelt mede dat hij deel uit maakt van het ouderpanel Midden-Limburg dat de jeugdzorg bespreekt. Daarop stelt de voorzitter voor om evt. dhr. Jochems als vertegenwoordiger namens de jeugdzorg in de Wmo-raad op te nemen.

T.a.v. het jeugdbeleid is er een beleidsmatige samenwerking van de zeven gemeenten in Midden-Limburg. Praktisch is er een samenwerking met Weert en Nederweert. Na carnaval heeft de voorzitter contact met de voorzitters van de Wmo-raden van Weert en Nederweert om samen het beleidsplan te bespreken.

Pag. 2, punt 5, aanbesteding welzijnswerk:
Er ligt een verzoek van Synthese om zich voor te mogen stellen. Afgesproken wordt om dit in de volgende vergadering in te passen. Ter voorbereiding kunnen eventuele vragen naar voorzitter en secretaris gemaild worden.
Mensen van Proteion kunnen solliciteren op vacatures bij Synthese. De profielen voor de functies zijn klaar. De Wmo-raad spreekt zijn zorgen uit over de toekomst van de medewerkers van Proteion. Volgens wethouder Van der Stappen is Synthese begaan met deze mensen en wil het zo goed mogelijk doen. In beginsel zullen dezelfde mensen als voorheen aangenomen worden, mits ze passen in de profielen.
Onduidelijk is of het gebouw van Proteion hun eigendom is.

Actiepuntenlijstje:
Alleen punt 37-13 kan worden afgevoerd. De rest handhaven.

T.a.v. punt 35-13 (opvolging dhr. Van der Veer): er is een kandidaat, er moet echter nog goedkeuring plaatsvinden door het dorpsradenoverleg Leudal.

T.a.v. punt 37-13 (zetel mw. Ox): voor 2013-2014 is subsidie toegekend, dus mw. Ox kan aanblijven als vertegenwoordiger namens Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal.

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notuliste.

3.  Mededelingen
Mevrouw Crombag:
Leudal, Weert en Nederweert zijn eind 2013 een samenwerking aangegaan t.a.v. vijf deelprojecten. Er is een extern projectleider aangesteld, dhr. Hans Janssen van B en P advies.
De vijf deelprojecten zijn:
– Zelfsturing en zelfredzaamheid
– Inventariseren aanbod voorzieningen
– Contracteren aanbieders Wmo-voorzieningen (regionaal met alle zeven gemeenten)
– Toegangsbepaling Wmo-voorzieningen
De komende maanden wordt e.e.a. uitgewerkt.
Standpunt ML gemeenten is dat als cliënten in de keukentafelgesprekken ondersteund worden
door MEE, MEE niet de houder van het keukentafelgesprek kan zijn!
– Facilitaire zaken
Bij de intergemeentelijke samenwerking wordt de couleur locale gerespecteerd.
Midden-Limburg West (Leudal, Weert, Nederweert) en Midden-Limburg Oost (Roermond, Roerdalen, Maasgouw, Echt-Susteren) hebben regelmatig afstemming.

Dhr. Rijs vraagt of er al iets bekend is over de aanbesteding aanbieders Wmo-voorzieningen. Organisaties weten niet of ze in beeld zijn. → Er is nog niets bekend.

Dhr. Jochems deelt mede dat er op 27 maart a.s. een Wmo-themadag is over Veranderen in Baexem.
Verder stuurt dhr. Jochems de docu-alerts van de VG-sector door. Dit wordt op prijs gesteld en zal gecontinueerd worden.

Mw. Seelen stelt voor de adviezen AWBZ/Kanteling van de Wmo-raad door te sturen naar mw. Crombag. → de secretaris zal hiervoor zorg dragen.

Er wordt gevraagd of er al een planning is bij de gemeente wat wanneer ingediend moet worden? → die planning is er nog niet.

4.   Ingekomen en uitgegane stukken
Lijst ter kennisname.
Aanvullingen ingekomen post:
– uitnodiging Huis voor de Zorg voor de netwerkdag d.d. 18 maart a.s in Roermond. → mw. Van
Helden zal de dames Schrurs en Ox en dhr. Remkes aanmelden.
– uitnodiging van het Platform Allochtone Zorgvragers voor de viering van haar 10 jarig bestaan in
het Van der Valk hotel in Venlo op 4 april a.s. Aanvang 15.00 uur. De secretaris zal de uitnodiging
scannen en aan iedereen doorsturen. Aanmelden voor 21 maart.
– mail van dhr. Rijs over een voorbeeld van de afhandeling van een Wmo-zaak. → wethouder Van
der Stappen merkt op dat dit niet de lijn is zoals het moet gaan. Dit zal intern worden besproken.
De volgende week heeft de gemeente een gesprek met de betreffende persoon.

5.   Begroting 2014
Opmerkingen bij de begroting:
Punt 3, commissievergoeding: aangezien de Wmo-raad momenteel maar acht personen telt, zijn de kosten minder. Verwacht wordt dat de vacante plekken niet meteen ingevuld worden.
Wethouder Thomassen zal contact hebben met de secretaris over de begroting.
Mw. Crombag is niet op de hoogte van de offerte van de adviseur. Deze is naar dhr. Steegh gestuurd. Mw. Seelen zal de offerte naar mw. Crombag sturen.

6.   Brief KBO Midden-Limburg inzake inzet VOA's
Dhr. Bakker geeft een toelichting op de situatie.
De KBO heeft 16 VOA's opgeleid om senioren te ondersteunen bij allerhande voorkomende zaken. Er heeft ook een training voor VOA's plaatsgevonden in het kader van ondersteuning cliënten bij keukentafelgesprekken.
Het wachten is nu op daadwerkelijke invulling van de functie van de VOA's. De KBO hoorde echter niets van de gemeente. De gemeente heeft op 20 februari jl. pas gereageerd op een brief van de KBO van 13 januari jl.
Er is nu een bijeenkomst gepland waar VOA's met senioren in contact kunnen komen.

7.  Conceptadvies lastenverzwaring
Mw. Ox wil concrete bedragen van de inkomsten van Wajongers zien. Zij zal het exacte bedrag nakijken. (als je als Wajonger minder dan € 1000,- netto ontvangt, is € 1000,-- inleveren per jaar veel!)
Mw. Seelen zal het advies aanpassen, waarna de secretaris dit naar het College stuurt.

8. Informatie uit de doelgroepen
GGZ
● Toegang tot zorg: waar moet men zijn? Dit is voor veel GGZ-ers niet duidelijk.
● In december jl. heeft een symposium over suïcidaliteit plaats gevonden. Er is aandacht voor!
● Indicatiestelling: wie gaat GGZ-ers indiceren? Verwijzing naar 1e of 2e lijnszorg wordt steeds
moeilijker. Zorgpunt is dat een ziektebeeld vaak moeilijk te herkennen is.

LG
Mw. Ox doet een oproep aan iedereen om te kijken of zijn of haar stembureau toegankelijk is. Knelpunten kunnen bij haar gemeld worden.

9.  Signelering
Er zijn geen nieuwe signalen binnen gekomen.

10.  Rondvraag en sluiting
Wethouder Van der Stappen:
Meldpunt Huiselijk Geweld/Kindermishandeling: in de loop van de maand vindt een besluit over procesvorming plaats. Een kopie hiervan komt beschikbaar.

Dhr. Bakker:
● In het jaarplan Wmo staat dat er in januari 2014 met wijkteams zou worden begonnen. Wat is de stand van zaken? → men is bezig een pilot op te zetten, met één wijkteam om te beginnen en vervolgens bijvoorbeeld per woongebied (meerdere kernen) één team. Hier is nog geen zicht op.
● Zijn de keukentafelgesprekken al begonnen? → Nee. Als er vragen binnen komen, wordt een lijstje afgewerkt. Als er problemen zijn, volgt er wel een gesprek. In oktober/november vinden er veel gesprekken plaats (herindicaties). Bestaande cliënten AWBZ hebben een overgangsjaar.

In de Wmo 2015 staat dat het traject voor een keukentafelgesprek en de afhandeling hiervan zes weken bedraagt. Is dat niet krap? → dit wordt procedureel afgehandeld. Een eventuele tussenoplossing zou zijn dat het traject van de hulpverlening al wordt ingezet.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.15 uur de vergadering.

 

Bijlage: actiepuntenlijstje

 

Actielijst WMO-raad Leudal 27 februari 2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

E. Noten

Continu proces

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

E. Noten

 

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

35-13

Contact leggen met dorpsraden over opvolging dhr. Van der Veer

31-10-13

voorzitter

 

 

41-13

SOL folder voor alle leden

19-12-13

M. van Helden

 

 

42-13

Probleem reclameborden aan kaarten in College

19-12-13

J. v.d. Stappen

 

 

43-13

Plan uitwerken voor oprichten werkgroep Jeugdzorg

19-12-13

DB

 

 

44-13

Brief naar College inzake overgang en afwikkeling welzijnswerk

19-12-13

secretaris

 

 

01-14

Jeugdzorg agenderen voor volgende vergadering

27-02-14

secretaris

 

 

02-14

Synthese uitnodigen voor volgende vergadering

27-02-14

secretaris

 

 

03-14

Vragen aan Synthese aan voorzitter/secretaris mailen

27-02-14

allen

 

 

04-14

Adviezen Wmo-raad inz. AWBZ/kanteling doorsturen naar mw. Crombag

27-02-14

secretaris

 

 

05-14

Aanmeldingen netwerkdag HvdZ doorgeven

27-02-14

mw. Van Helden

 

 

06-14

Uitnodiging PAZ 10 jarig bestaan scannen en doormailen aan iedereen

27-02-14

secretaris

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

07-14

Offerte ondersteuning mw. Seelen naar mw. Crombag

27-02-14

mw. Seelen

 

 

08-14

Exacte bedrag uitkering Wajong nakijken en doorgeven aan mw. Seelen

27-02-14

mw. Ox

 

 

09-14

Advies lastenverzwaring aanpassen en naar secretaris sturen

27-02-14

mw. Seelen

 

 

10-14

Advies lastenverzwaring naar College

27-02-14

secretaris

 

 

11-14

Knelpunten toegankelijkheid stembureaus doorgeven aan mw. Ox

27-02-14

allen

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 17 april 2014

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), T. Vullers, Th. Schrurs
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Mw. Ch. Timmermans, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. v.d. Stappen, gemeente Leudal
Wethouder A. Thomassen, gemeente Leudal

Mw. M. Adams, directeur Synthese
Mw. M. van Lieshout, teamleider Synthese

Afgemeld:      De heer Mast

Notulist:         M. van Helden

1.   Opening en vaststellen agenda
Vanwege de afwezigheid van de voorzitter zit mw. Ox, zijnde de vicevoorzitter, de vergadering voor. De leden van de Wmo-raad worden bij gepraat over de toestand van dhr. Mast. Waarschijnlijk zal hij na de zomervakantie weer present zijn.
                       
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 5 vervalt, omdat het communicatieplan Wmo nog niet voorhanden is.
                       
2.  Jeugdzorg
Mw. Timmermans is aanwezig om de laatste stand van zaken toe te lichten.
Dhr. Rijs vraagt naar het beleidsplan Jeugdzorg, dat toegestuurd zou worden aan de Wmo-raad. Dit is nog niet gebeurd. → mw. Crombag zal het plan doorsturen.
Het beleidsplan is wel al vastgesteld.

Mw. Timmermans is aanwezig geweest bij een vergadering van het in het leven geroepen ouderpanel Midden-Limburg, bestaande uit ouders, vertegenwoordigers van jongeren, en cliënten. Het ouderpanel heeft geen formele status, maar kan wel gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Wil de Wmo-raad een formele rol in de jeugdzorg? Eventueel koppelen met ouderpanel?
Mevrouw Timmermans merkt op dat ervoor gewaakt moet worden dat er twee adviesorganen ontstaan. Wethouder Van der Stappen geeft aan dat de gemeente serieus werk wil maken van cliëntenparticipatie, nog niet bekend is hoe.
Mw. Crombag geeft aan dat er gekeken moet worden of de Wmo-raad voldoet aan de nieuwe structuur, met ook een vertegenwoordiging vanuit de participatiewet en de jeugdzorg. Dit jaar moet daar duidelijkheid over komen. → het onderwerp zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden.
Dhr. Jochems merkt op dat elke gemeente een eigen Wmo-raad heeft, maar dat beslissingen op het gebied van de jeugdzorg op Midden-Limburgs niveau worden genomen. De Wmo-raden in Midden-Limburg zouden ook moeten samenwerken. Dit onderwerp zal een andere keer aan de orde komen.
Mw. Seelen vraagt of de Wmo-raad achteraf nog kan reageren op het beleidsplan Jeugdzorg. → dit kan nog en zal met de werkgroep Jeugd (mw. Seelen en dhr. Jochems) voorbereid worden. Mw. Timmermans zal in de werkgroep Jeugd nog uitleg komen geven.

Hoofdlijnen jeugdhulp
Elke gemeente heeft het beleidsplan vastgesteld. Er zijn twee kwartiermakers actief voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van de drie decentralisaties.
De verordening Jeugd moet voor 1 oktober a.s. zijn vastgesteld in de gemeenteraad.
Het PGB moet een plek krijgen binnen de decentralisatie Jeugdzorg (in Wmo).
Momenteel is de gemeente actief in
– inkopen dienstverlening van zorgaanbieders
– A(lgemeen) M(eldpunt) K(inder) M(ishandeling) H(uiselijk geweld). Onder de jeugdwet zijn het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling gefuseerd.
– pilot generalisten (jeugdwet): één gezamenlijk plan, één regisseur.

Er is nog niet bekend wanneer alles klaar is. De Wmo-raad wil in elk geval geïnformeerd worden.
In september moeten alle verordeningen klaar zijn. De Wmo-raad zal in stappen worden meegenomen, zodat niet alles in één keer komt.
Mw. Ox vraagt of het budget van de Wmo-raad indien nodig aangepast kan worden, gezien het vele werk dat er op de Wmo-raad af komt. De beide wethouders zeggen toe dat dat geen probleem mag zijn. Als er extra werk komt, dat niet uit het budget van de Wmo-raad betaald kan worden, is er nog een crisisbudget waar een beroep op kan worden gedaan.
Er komt nog een planning betreffende Wmo- en jeugdzaken.

3.  Presentatie Synthese
De dames Marcia Adams en Maria van Lieshout, resp. directeur en teamleider van Synthese stellen zichzelf voor. Synthese gaat per 1 juli a.s. het welzijnswerk uitvoeren voor de gemeente Leudal.
Synthese voert het maatschappelijk werk en ondersteuning van gemeenschapsvormen uit in met name Noord-Limburg maar nu ook in Midden-Limburg.
De presentatie zal door Synthese digitaal aangeleverd worden.

Nadat Synthese de opdracht heeft gekregen, zijn er gesprekken gevoerd met Punt Welzijn en Proteion. Er is gekeken wat er wordt uitgevoerd en hoe er in de overgang mee om wordt gegaan. De gesprekken zijn afgerond en de mensen kunnen nu solliciteren. Vóór 1 mei a.s. zijn er gesprekken met de mensen die het werk uit gaan voeren. De mensen zijn nog niet op de hoogte wie het gaan worden. De 2½ fte blijven bestaan. Er is een voorkeur voor mensen die ervaring hebben in Leudal, mits ze de opdracht uit kunnen voeren.

Dhr. Rijs merkt op dat de indruk is gewekt “mens volgt werk”. Wie betaalt de kosten als dit niet gebeurt? Wethouder Van der Stappen: de CAO wordt gerespecteerd. Als men kan en wil, blijft het werk behouden. Echter niet iedereen heeft gesolliciteerd bij Synthese.
Na afloop van een opdracht volgt er een nieuwe opdracht bij Synthese (of anderszins). De mensen zijn niet in dienst van de gemeente.
Er wordt nog over nagedacht hoe e.e.a. gecommuniceerd wordt met de cliënten.
Na afloop van het contact volgt er een cliënttevredenheidsonderzoek.
Synthese heeft goede gesprekken gevoerd met Punt Welzijn en Proteion en er is geen wrijving over het proces. Er is nadruk op gelegd dat mensen hun werk goed hebben gedaan.

Mw. Schrurs merkt op dat het kort dag is als de mensen nog niet weten waar ze aan toe zijn.
→ Synthese is al in december begonnen met de procedure, maar deze heeft, buiten schuld van Synthese, vertraging opgelopen.
Mw. Schrurs: ook vrijwilligers en cliënten zijn ongerust. Volgens Synthese verandert er echter weinig. Professionals zullen ook niet direct ontslagen worden en, als voorbeeld, in Gennep zijn alle vrijwilligers van Proteion gebleven. Synthese is gewend met dit soort processen om te gaan. Hier wordt veel aandacht aan besteed.

Mw. Vullers merkt op dat er een raamwerk van het verenigingsleven gewenst is. → Dit gebeurt ook volgens Synthese. Initiatieven verbinden is belangrijk. Er worden inspiratiedagen georganiseerd.
De gemeente heeft twee kerncoördinatoren in dienst, die contact onderhouden met Synthese. Volgende week is er een bijeenkomst van Synthese met de dorpsraden.

Synthese werkt ook samen met de KBO en de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Deze laatsten zijn een belangrijke spil in het netwerk. Het zou jammer zijn als het sterke netwerk verloren gaat.
Het is jammer dat de VOA's in Leudal weinig te doen hebben. Er komt een bijeenkomst met de VOA's om te kijken waar dit aan ligt. Het invullen van belastingformulieren verloopt wel goed.
Wethouder Van der Stappen merkt op dat er nog geen keukentafelgesprekken gevoerd zijn, straks komen er wellicht meer vragen.

Tot slot deelt mw. Adams mede dat de cliëntenraad van Synthese een vertegenwoordiger uit de gemeente Leudal zoekt.
De dames Adams en Van Lieshout worden bedankt voor hun toelichting.

4.  Themadagen
Bijeenkomst Wmo themadag “Veranderen”
Mw. Seelen heeft een verslag gemaakt van deze bijeenkomst en heeft benadrukt wat voor Leudal belangrijk is (gemarkeerd). Er komt ook nog een formeel verslag.
Deze themadag was bedoeld voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.
Mw. Schrurs en de heren Jochems en Remkes zijn ook aanwezig geweest bij deze bijeenkomst
Opmerkingen over de bijeenkomst:
● Een lange zit, er is wel veel naar voren gekomen;
● Bijdrage van de ambtenaren viel tegen;
● Situaties vanuit de doelgroepen zijn verschillend. Meer rekening houden met de complexiteit van de doelgroepen;
● Er was geen tweerichtingsverkeer. Geen mogelijkheid om vragen te stellen, weinig interactie.

Dhr. Remkes gaat het verslag inbrengen in zijn doelgroep.
Er wordt afgesproken om het verslag nog eens goed te bekijken en vragen in juni mee te nemen.

Bijeenkomst doelgroepenvervoer + Planning programma van Eisen OV
Helaas is niemand in de gelegenheid geweest deze bijeenkomst bij te wonen.
Mw. Van Helden heeft via een andere Wmo-raad het verslag en de presentatie in handen gekregen. Zij zal deze naar de secretaris mailen, zodat iedereen deze in zijn bezit krijgt.

6.   Verslag vergadering 27 februari 2014
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Hiermee wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notuliste.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, problematiek reclameborden/parkeren: wethouder Thomassen geeft aan dat dit opnieuw aan de orde is geweest. De wethouder van openbare ruimte heeft aangegeven dat er gele kaarten zijn uitgedeeld en vanaf 1 mei a.s. wordt er verbaliserend opgetreden.

Pag. 1, punt 2, contact met voorzitters Wmo-raden Weert en Nederweert inzake jeugdbeleidsplan: mw. Ox vraagt de stand van zaken na bij dhr. Mast.
Het beleid is in heel Midden Limburg hetzelfde, praktisch zullen er verschillen in uitvoering zijn.
In Leudal worden nog geen keukentafelgesprekken gehouden. Er wordt vanuit gegaan dat eind van het jaar de medewerkers op peil zijn en dat dat een aanvang wordt gemaakt met de keukentafelgesprekken.
Gemeenten kunnen van elkaar gebruik maken indien nodig.

Pag. 2, t.a.v. opvolging van Sikke van der Veer: er is een kandidaat. Na een gesprek met dhr. Mast gaat dit lopen. Goedkeuring moet ook plaats vinden door het dorpsradenoverleg Leudal. Mw. Ox vraagt de stand van zaken na bij dhr. Mast.

Pag. 2, punt 3, ondersteuning door MEE: dhr. Remkes merkt op dat MEE de GGZ (nog) niet ondersteunt. Daar is wel behoefte aan. Op dit moment ondersteunt het cliëntenadviesbureau in Venray de GGZ. → mw. Crombag zal hier aandacht aan schenken.

Pag. 2, punt 4, netwerkdag Huis voor de Zorg: mw. Ox en mw. Schrurs zijn bij de netwerkdag van het Huis  voor de Zorg aanwezig geweest.

Pag. 3, punt 7, conceptadvies lastenverzwaring: wethouder Van der Stappen merkt op dat hij het advies nog niet gezien heeft. Mw. Crombag heeft dit wel en stuurt het door aan de wethouder.

Actiepuntenlijstje:
Overal mw. Noten vervangen door mw. Crombag.
De punten 42-13 t/m 11-14 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
T.a.v. punt 34-13 (nieuwe vertegenwoordiger jongeren): dhr. Mast vragen naar de stand van zaken.

7.  Mededelingen Petra Crombag
● Midden-Limburg West (Weert, Nederweert, Leudal)  is bezig met het Wmo-beleidsplan. Dit is nog niet vastgesteld. De verwachting is dat het concept rond 1 mei naar de Wmo-raad gestuurd wordt, waarna de Wmo-raad commentaar kan leveren. Dit moet 15 mei aangeleverd zijn. Op 20 mei vergadert het College hierover en in juni de gemeenteraad.
Afgesproken wordt dat de werkgroep AWBZ het commentaar voorbereidt en het daarna aan iedereen doorstuurt voor opmerkingen.
Midden-Limburg West stemt af met Midden-Limburg Oost (Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen), zij hebben het beleidsplan al klaar. MLW gebruikt dit beleidsplan als kapstok.
● MEE: VWS en VNG hebben de gemeenten gevraagd afspraken met MEE vast te leggen. Vóór
1 mei a.s. moeten de hoofdlijnen duidelijk zijn, in het najaar de detailafspraken.
De Wmo-raad wil meedenken hierin. → de hoofdafspraken zullen worden doorgestuurd naar de secretaris. De werkgroep Informatie zal zich hierover buigen.
Dhr. Bakker vraagt hoe de situatie is met bureau Jeugdzorg. → de contracten zijn gemaakt. Een aantal taken zullen worden uitgevoerd door bureau Jeugdzorg en een aantal taken door het Centrum voor Jeugd en Gezin.

8. Ingekomen en uitgaande stukken
Lijst ter kennisname.

9.  Informatie uit de doelgroepen
VG
Het SOL ontwikkelt een herinneringskaart over de folder die eerder is uitgebracht om gemeenten te informeren over de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.

GGZ
● MEE: probleem met GGZ ondersteuning. Er is een pilot cliëntondersteuning via pv 7-8-9 vanuit gemeente Venlo. Het cliëntenadviesbureau ondersteunt de cliëntenraad Noord- en Midden-Limburg. Door financiële problemen wordt dit niet meer door de instellingen betaald.
● Voor GGZ cliënten vormt de gemeente een hoge drempel om naar toe te gaan (o.a. door sociale angsten). Sociale wijkteams moeten voor toeleiding zorgen.
● Sociaal handelen door GGZ cliënten is niet mogelijk door ervaringen in de maatschappij. Zij hebben een vertrouwenspersoon nodig.
● De RIAGG houdt zich niet aan afspraken.

In de GGZ betreft het zowel hoog- als laag opgeleiden.
Afgesproken wordt dat het lijstje van dhr. Remkes door de werkgroep AWBZ meegenomen wordt in het bespreken van het Wmo-beleidsplan. Er zal gekeken worden of hiervan iets is opgenomen.
Het is moeilijk de GGZ problematiek te bevatten voor iemand die hier niet in thuis is. Het is niet duidelijk of er een goede afstemming is tussen de gemeente en de fact teams (multifunctionele teams, outreachend).

Cliënten moeten straks bij de gemeente aankloppen en niet meer bij de RIAGG. Omdat deze drempel vaak te hoog is, worden het zorgmijders. Gemeenten gaan dan waarschijnlijk toch weer de RIAGG inschakelen.

LG
Er is een folder van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen uitgebracht:
“Vallen? Preventie loont”. In Leudal wordt een project van 16 ochtenden over valpreventie uitgevoerd. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de gemeente.

10.  Signalering
Er zijn geen signalen binnen gekomen.

11. Rondvraag en sluiting
Dhr. Rijs heeft een artikel in de krant gelezen over de verbouwing van het klooster in Baexem voor 1, 1 miljoen. De gemeente Leudal draagt hier ook aan bij. Waarom wordt er zoveel geld geïnvesteerd in dit bouwproject? In bestaande instellingen is ook ruimte vrij. (er zijn o.a. zorgappartementen gepland in het kloostercomplex)
De Wmo-raad zal het verloop in de gaten houden.

Mw. Seelen vraagt naar een reactie op het rapport van de commissie Van Geel.
Het rapport is niet vanuit cliëntenperspectief geschreven.
We kunnen laten weten dat het rapport in de Wmo-raad is besproken en dat we geen aanvullende reactie hebben.

Mw. Vullers geeft aan dat zij bereid is zitting te nemen in de cliëntenraad van Synthese. De secretaris zal een brief opstellen namens de Wmo-raad met haar kandidatuur.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter om 16.10 uur de vergadering.
De volgende vergadering zal plaats vinden op 19 juni a.s.

 

Bijlage: actiepuntenlijstje

  

Actielijst WMO-raad Leudal 17 april 2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

P. Crombag

 

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

35-13

Contact leggen met dorpsraden over opvolging dhr. Van der Veer

31-10-13

voorzitter

 

 

41-13

SOL folder voor alle leden

19-12-13

M. van Helden

 

 

12-14

Beleidsplan Jeugdzorg naar Wmo-raad

17-04-14

P. Crombag

 

 

13-14

Samenstelling Wmo-raad agenderen voor volgende vergadering (vert. participatiewet en jeugdzorg)

17-04-14

Secretaris

19 juni

 

14-14

Samenwerking Wmo-raden Midden-Limburg een volgende keer op agenda

17-04-14

Secretaris

 

 

15-14

Reactie op beleidsplan Jeugdzorg voorbereiden

17-04-14

Wg. Jeugd

 

 

16-14

Verslag themadag “Veranderen” nogmaals bekijken en evt. vragen in de junivergadering inbrengen

17-04-14

Allen

 

 

17-14

Verslag en presentatie doelgroepenvervoer naar secretaris mailen

17-04-14

M. van Helden

 

 

18-14

Stand van zaken contact met vz. Wmo-raden Weert en N'weert navragen bij dhr. Mast

17-04-14

N. Ox

 

 

19-14

Stand van zaken opvolger Sikke v.d. Veer navragen bij dhr. Mast

17-04-14

N. Ox

 

 

20-14

Aandacht voor ondersteuning GGZ cliënten

17-04-14

P. Crombag

 

 

21-14

Conceptadvies Lastenverzwaring naar weth. V.d. Stappen

17-04-14

P. Crombag

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Afgerond

22-14

Commentaar op Wmo-beleidsplan voorbereiden en aan iedereen doorsturen

17-04-14

Wg. AWBZ

 

 

23-14

Hoofdlijnen afspraken met MEE doorsturen naar secretaris

17-04-14

P. Crombag

 

 

24-14

Hoofdafspraken met MEE bestuderen

17-04-14

Wg. Informatie

 

 

25-14

Lijstje dhr. Remkes meenemen in bespreken Wmo-beleidsplan

17-04-14

Wg. AWBZ

 

 

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgeln

17-04-14

Allen

 

 

27-14

Reactie op rapport commissie van Geel

17-04-14

Secretaris

 

 

28-14

Kandidatuur mw. Vullers voor CR Synthese per brief kenbaar maken

17-04-14

Secretaris

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 19 juni 2014

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), T. Vullers, Th. Schrurs
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, Ch. Remkes
Dhr. H. Parren, beoogd nieuw lid namens de dorpsraden
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. van den Beuken, gemeente Leudal

Afgemeld:      De heren Mast en Bakker

Notulist:         M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
Omdat dhr. Mast nog niet hersteld is, zit de vicevoorzitter, mw. Ox, de vergadering voor. Zij heet iedereen van harte welkom, speciaal de nieuwe wethouder Wmo, dhr. John van den Beuken, en dhr. Har Parren, beoogd nieuw lid namens de dorpsraden. Dhr. Parren wil deze vergadering graag als auditor bijwonen, waarna hij in een gesprek met (vice)voorzitter en secretaris een definitief besluit zal nemen over zijn lidmaatschap van de Wmo-raad.
De vicevoorzitter geeft een update van de ziekte van dhr. Mast.

T.b.v. beide heren volgt een kort voorstelrondje.

De dames Vullers en Schrurs stellen het ontbreken van ondersteuning van vrijwilligers door Synthese aan de orde. Dit komt in de agenda nog aan de orde.

De agenda wordt akkoord bevonden, onder toevoeging van “Wmo-raad 2015” aan punt 6.
                       
2.  Verslag vergadering 17 april 2014
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pag. 2, punt 3, presentatie Synthese:
Mw. Crombag deelt mede dat het de bedoeling van Synthese is dat er weinig verandert t.a.v. de huidige situatie. Mw. Schrurs merkt hierop op dat dit in een gesprek met vrijwilligers en Proteion niet gebleken is. De afspraak met Synthese is echter dat de werkzaamheden van de vrijwilligers bij de vrijwilligers blijven! De financiële ondersteuning dit jaar gaat gewoon door.
Mw. Schrurs zal nagaan of het bij de vrijwilligers nu duidelijk is.
Vanavond hebben dhr. Roumen en mw. Vullers een kennismakingsgesprek met Synthese.

Dhr. Rijs merkt op dat in de aanbesteding het vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid niet zijn meegenomen. Mw. Crombag geeft aan dat er straks niet meer gesproken wordt over “doelgroepen” maar over “burgers”. Mensen worden individueel bekeken m.b.t. hun hulpvraag. Onder “burgers” zitten ook jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. Het beleid vrijwilligers- en mantelzorgbeleid wordt wel opgepakt, ook subregionaal en regionaal.

Dhr. Remkes: DAC Heythuysen is gesloten. De mensen zijn verspreid over vier locaties. Men is op zoek naar één locatie, waar het huiskamerproject in het kader van de GGZ gehuisvest kan worden.
Mw. Crombag zal e.e.a. nagaan.

Actiepuntenlijstje:
De punten 35-13, 41-13, 12-14, 16-14 t/m 19-14, 22-14, 23-14, 25-14, 28-14 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Ad 10-13 (projectlijst cie. Samenleving doorsturen: na een opschoningsactie zal mw. Crombag de lijst doorsturen.
Ad 15-14 (reactie op beleidsplan jeugdzorg): de werkgroep Jeugd is bij elkaar geweest. Het plan is al vastgesteld. Hoe krijgen we de koppeling met jeugdzorg goed aan tafel?
Ad. 20-14 (aandacht voor ondersteuning GGZ cliënten): hier wordt aan gewerkt. O.a. de inkomensondersteuning wordt onderzocht. Diverse maatregelen voor mensen die in de knel komen worden bekeken.

3. Mededelingen Petra Crombag
● Beleidsplan Wmo: inspraak tot 4 juli;
● Gemeente is bezig met de verordening, er komt een inspraakprocedure in augustus. Begin juli komt de conceptverordening in het College. De definitieve verordening komt in september in het College, met een doorleiding naar de gemeenteraad.
● Beleidsplan Wmo wordt met Weert en Nederweert samen gezamenlijk opgepakt middels zes deelprojecten.

VNG wil gesprekstafels houden om de zorgverzekeraars met de gemeenten aan tafel te krijgen. Knelpunt is dat de zorgverzekeraar in Midden-Limburg (CZ) niet thuis geeft bij de transitie. Probleem is hier ook dat zorgverzekeraar en zorgkantoor twee verschillende instanties zijn (resp. CZ en VGZ).
De wethouder geeft aan dat hij vanmorgen een intentieovereenkomst getekend heeft.
De overlegtafels worden nu georganiseerd (VWS zou dit oppakken).

Participatie moet ondergebracht worden in de Wmo-raad. Dit komt volgende keer op de agenda. Meenemen in de discussie de structuur van de Wmo-raad. Er komt geen rolverandering maar een uitbreiding van het overlegorgaan.

4.  Ingekomen en uitgegane stukken
Lijst ter kennisname.
Aanvullingen:
● een notitie van de seniorenraad Heythuysen, waarin deze zijn zorgen uit over de ontwikkelingen Wmo voor de groep ouderen. Deze notitie is aangeboden aan de gemeente. Er heeft ook een artikel over in het Leudalnieuws gestaan. De notitie zal worden rondgestuurd en de volgende keer op de agenda worden gezet.
● artikel in het Leudalnieuws over het jeugd- en jongerenwerk. Dit zou niet meegenomen zijn in de aanbesteding van het welzijnswerk. De angst leeft dat dit problemen gaat opleveren.
De wethouder vraagt om signalen hierover aan hem door te geven. De wethouder heeft volgende week een overleg met Synthese over deze problematiek. Het jeugd- en jongerenwerk zou wel in het pakket van Synthese zitten maar op een andere manier. In de volgende vergadering van de Wmo-raad is er meer informatie beschikbaar.
Afgesproken wordt dat de leden van de Wmo-raad bij de eigen achterban checken of er zaken worden meegenomen. De antwoorden zullen worden afgewacht.
● KansPlus heeft een enquête gehouden in hoeverre gemeenten voorbereid zijn op de Wmo en hier een brochure over gemaakt. Deze zal worden rondgestuurd.

5.   Concept beleidsplan 2015-2016 Wmo Regio West: Klaar voor de start
De werkgroep AWBZ is bij elkaar geweest en heeft het beleidsplan besproken. Naar aanleiding daarvan heeft mw. Seelen een samenvatting en een advies opgesteld.
Mw. Seelen wordt gecomplimenteerd met haar werk.

Opmerkingen algemeen:
● Dhr. Rijs merkt op dat er al eerder zorgen zijn uitgesproken over de kwaliteit van het personeel en het schuiven met personeel.
Naar aanleiding hiervan merkt mw. Crombag op dat haar dienstverband vooralsnog verlengd is tot eind december.
● De hele Wmo valt of staat met de kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Eerder heeft de gemeente aangegeven dat ze geen menskracht heeft en geen tijd voor een opleiding in dezen. De indruk bestaat dat hier nog geen verbetering in is gekomen. → mw. Crombag merkt op dat dit aan bod komt in het overleg met Weert en Nederweert. Competentieprofielen zijn opgezet. Dit zal lokaal of subregionaal worden opgepakt.
● De wethouder merkt op dat hij blij is met de opmerkingen in het advies, hij heeft dezelfde mening. Wordt opgepakt.
● De reorganisatie is nog bezig. Er is net een nieuwe secretaris benoemd.
● Dhr. Jochems pleit ervoor om de privacy op te laten nemen. Er gaan persoonlijke gegevens van mensen naar de gemeente. Hoe is de privacy bij de gemeente gewaarborgd? → volgens mw. Crombag wordt er aandacht besteed aan het afschermen van gegevens van bepaalde mensen.

Het advies wordt paginagewijs doorgenomen. De opmerkingen die nog gemaakt worden, worden door mw. Seelen verwerkt. Dhr. Roumen zal daarna het advies aanpassen en aan iedereen rondsturen, met het verzoek hier op korte termijn nog op te reageren. Het definitieve advies moet vóór 4 juli naar de gemeente.
Dhr. Jochems zal eventueel a.s. maandag mensen uit Weert en Nederweert polsen hoe zij denken over het uitwisselen van adviezen.
Dhr. Roumen neemt contact op met vertegenwoordigers van Weert en Nederweert.

6.  Samenstelling Wmo-raad Leudal
M.b.t. een vertegenwoordiger namens de jeugd zou dhr. Jochems hier eventueel voor in aanmerking kunnen komen vanuit het ouderpanel Jeugd. Mw. Crombag raadt aan om de brochure Samen Sterk te bekijken m.b.t. de samenstelling van de Wmo-raad. Dhr. Roumen zal deze brochure aan iedereen doorsturen.
Dhr. Roumen schetst nog eens het beeld van de begintijd van de Wmo-raad, toen deze uit een tweetraps raket bestond: een Wmo klankbordgroep en een Wmo raad. De Wmo klankbordgroep is opgeheven omdat die op een gegeven moment alleen nog uit leden van de Wmo raad bestond. Toen is ervoor gekozen om naast de Wmo raad een aantal werkgroepen op te richten.

Mw. Ox is benaderd door Stichting De Pijler om deel uit te maken van een werkgroep, die deelgenomen heeft aan de regionale overlegtafel Midden-Limburg. De uitgangspunten van de notitie participatiewet van de zeven Midden-Limburgse gemeenten zijn besproken. Aandachtspunt is dat er alleen gesproken wordt over de plichten van de burger, niet over de plichten van de gemeente!

Wmo 2015
De samenstelling van de Wmo raad n.a.v. het sociaal domein is niet gebonden aan de datum 1 januari 2015.
Afgesproken wordt dat er na de volgende vergadering een werkgroep wordt samengesteld die de brochure Samen Sterk bekijkt en tevens de notitie van Weert.

7. Signalering
Omdat dhr. Bakker niet aanwezig is, is er geen informatie beschikbaar.

8.  Informatie uit de doelgroepen
VG
● Het SOL heeft een kaart ontwikkeld als vervolg op de folder die eerder is uitgebracht om gemeenten te informeren over de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. De kaart vraagt nogmaals aandacht voor de folder, met name bij nieuwe raadsleden.
● Op 24 juni a.s. organiseert het SOL in Roermond met enkele andere organisaties een informatiebijeenkomst over het keukentafelgesprek. Dhr. Jochems geeft een korte toelichting op de inhoud van de bijeenkomst. In september volgen er nog bijeenkomsten in Noord- en Zuid-Limburg. Na deze bijeenkomsten zal er een werkdocument worden samengesteld.
Mw. Schrurs en dhr. Remkes melden zich aan voor de bijeenkomst in Roermond. Mw. Van Helden zal hun aanmelding meenemen.

GGZ
● Bij Moveoo is de directeur opgestapt
● Er is onrust in de GGZ over de openbare orde en veiligheid omdat in januari de maatschappelijke opvang naar de gemeenten over gaat. → mw. Crombag merkt op dat er voorlopig niets verandert. 2015 is een overgangsjaar.
Venlo is de centrumgemeente voor dak- en thuislozenopvang, zij krijgt de subsidie.
● Vincent van Gogh heeft het vertrouwen in het cliëntenadviesbureau opgezegd. Vanmiddag vindt een vergadering hierover plaats. Dhr. Remkes is bang dat hij hierdoor zijn bronnen kwijt raakt. Wellicht dat de samenwerkende gemeenten hier iets aan kunnen doen.

9.  Rondvraag en sluiting
Mw. Seelen stelt voor om in het volgende overleg dhr. Piet Jereskes van de Stichting Jeugdzorgvragers uit te nodigen om iets te vertellen over hoe het jeugdwerk in de toekomst georganiseerd wordt.

Dhr. Remkes merkt op dat hij blij is met de aandacht voor de GGZ.

T.a.v. het parkeerbeleid merkt dhr. Rijs op dat de gemeente Roermond het beleid voert dat, als gehandicaptenparkeerplaatsen vol zijn, mensen met een gehandicaptenparkeerkaart de auto mogen neerzetten op een plek waar ze geen overlast bezorgen. Hij pleit ervoor dit ook op te nemen in de gemeente Leudal.

Dhr. Parren merkt op dat hem deze bijeenkomst niet is tegengevallen en dat hij het lidmaatschap van de Wmo raad wil aanvaarden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter de vergadering.
De volgende vergadering staat gepland voor 21 augustus a.s. Omdat dan o.a.de secretaris met vakantie is, wordt de vergadering verplaatst naar 28 augustus a.s.
Mw. Van Helden geeft aan dat zij dan verhinderd is vanwege andere Wmo verplichtingen. Afgesproken wordt dat mw. Seelen dan de notulen voor haar rekening neemt.

Bijlage: actiepuntenlijstje

 

 

Actielijst WMO-raad Leudal 19 juni  2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

10-13

voor elke vergadering proj. lijst cie. Samenleving doorsturen

21-02-13

P. Crombag

 

Na opschoningsactie lijst doorsturen

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

13-14

Samenstelling Wmo-raad agenderen voor volgende vergadering (vert. participatiewet en jeugdzorg)

17-04-14

Secretaris

19 juni

 

14-14

Samenwerking Wmo-raden Midden-Limburg een volgende keer op agenda

17-04-14

Secretaris

 

 

15-14

Reactie op beleidsplan Jeugdzorg voorbereiden

17-04-14

Wg. Jeugd

 

 

20-14

Aandacht voor ondersteuning GGZ cliënten

17-04-14

P. Crombag

 

 

21-14

Conceptadvies Lastenverzwaring naar weth. V.d. Stappen

17-04-14

P. Crombag

 

 

24-14

Hoofdafspraken met MEE bestuderen

17-04-14

Wg. Informatie

 

 

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgeln

17-04-14

Allen

 

 

27-14

Reactie op rapport commissie van Geel

17-04-14

Secretaris

 

 

29-14

Huisvesting GGZ cliënten n.a.v. sluiting DAC Heythuysen

19-06-14

P. Crombag

 

 

30-14

Participatie agenderen voor volgende vergadering

19-06-14

J. Roumen

 

 

31-14

Notitie seniorenraad Heythuysen doorsturen en agenderen voor volgende vergadering

19-06-14

J. Roumen

 

 

32-14

Problemen jeugd doorgeven aan wethouder, bij eigen achterban checken

19-06-14

Allen

 

 

33-14

Brochure KansPlus rondsturen

19-06-14

J. Roumen

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

34-14

Opmerkingen advies beleidsplan Wmo verwerken

19-06-14

S. Seelen

 

 

35-14

Advies aanpassen en rondsturen naar iedereen

19-06-14

J. Roumen

 

 

36-14

Aangepast advies naar gemeente

19-06-14

J. Roumen

 

 

37-14

Mensen uit Weert en Nederweert polsen over uitwisseling adviezen

19-06-14

G. Jochems

 

 

38-14

Contact opnemen met vertegenwoordigers Weert en Nederweert

19-06-14

J. Roumen

 

 

39-14

Brochure Samen Sterk doorsturen naar iedereen

19-06-14

J. Roumen

 

 

40-14

Werkgroep samenstellen die brochure Samen Sterk bekijkt en notitie Weert

19-06-14

Allen

Na 28 augustus

 

41-14

Mw. Schrurs en dhr. Remkes aanmelden voor bijeenkomst keukentafelgesprek 24 juni

19-06-14

M. van Helden

 

 

42-14

Dhr. Jereskes uitnodigen voor 28 augustus

19-06-14

J. Roumen

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 28 augustus 2014

Aanwezig: De dames S. Seelen, N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), T. Vullers, Th. Schrurs
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
Ch. Remkes, A. Mast, H. Parren
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. Van den Beuken, gemeente Leudal

 

Afgemeld:      Mevrouw M. van Helden

Notulist:         Mw. S. Seelen

 

1.   Opening en vaststellen agenda
Mw. Ox, zijnde de vicevoorzitter, opent de vergadering en heet onze gast dhr. Jereskes van harte welkom. Hij verzorgt een presentatie m.b.t. de jeugdhulp. Daarnaast een woord van welkom aan Dhr. Adrie Mast. We zijn heel blij dat hij voldoende hersteld is om zijn taak als voorzitter weer op te pakken.  Dhr. Mast dankt een ieder voor de getoonde belangstelling tijdens zijn periode van ziekte en afwezigheid .
                       
De agenda wordt vastgesteld.
                       
2.  Presentatie Jeugdzorg
Dhr. Jereskes is werkzaam geweest in de jeugdzorg en directeur Stichting Jeugd zorgvragers Limburg. Zijn organisatie biedt ondersteuning aan de cliëntenraden van jeugdzorginstellingen. Inmiddels zijn de contacten verbreed en zijn ook kleine aanbieders betrokken.

De nieuwe jeugdhulp heeft twee belangrijke oorzaken:

 1. Bezuiniging.
 2. De huidige werkwijze voldoet niet. De hoop is dat de bejegening meer centraal komt te staan. De huidige jeugdzorg voldoet hierin onvoldoende.

Mw. Vullers stemt met dit tweede punt in. Zij is vroeger werkzaam geweest als gezinsbegeleidster. Wat wij deden en wat nodig is, is dat je samen met het gezin in de rotzooi duikt en dan doen wat noodzakelijk is. Als je dat doet dan lever je zo je zo maatwerk. Daarbij zouden de regels niet leidend moeten zijn, maar dienend aan de zorg. In geval van crisis zou je iemand niet moeten weigeren. Vroeger stond meer dan nu de deur dan gewoon open voor een kind en gezin. Nu moeten er altijd eerst indicaties zijn. In de nieuwe wet wil men vooral veel preventiever gaan werken. In de beleidsnotitie van Leudal is hieraan veel aandacht  besteed. De verordening die nu in concept in omloop is richt zich op de gespecialiseerde zorg. De vraag is of hierbij nog inspraak mogelijk is? De verordening wordt voorgelegd aan de ouderparticipatiegroep. Uiteraard kan de Wmo-raad ten alle tijden een ongevraagd advies uitbrengen.
Volgens dhr. Jereskes is het noodzakelijk dat er zaken buiten de huidige regels om kunnen gebeuren. Nu zijn veel hulpverleners in de jeugdzorg gebonden aan het systeem en de regels van hun instelling. Deze mogelijkheid om buiten de regels te opereren zou dan eigenlijk weer binnen de regels verankerd moeten worden. De transitie zou dan een transformatie moeten worden.
Het voldoen aan protocollen is niet het doel. De huidige beleidsstukken en de verordening zijn vrij juridisch. Hoe meer je echter vastlegt, hoe minder ruimte er is. Ouders en kinderen worden dan vermorzeld in systemen.
De afgelopen jaren staat het afbouwen van bureaucratische systemen centraal. Die zijn op wantrouwen gebaseerd. Hierdoor wordt alles dichtgetimmerd en geen recht gedaan aan de overgrote groep van misschien wel 99% die te vertrouwen is. 
Helaas constateert dhr. Jereskes dat hierin nog weinig bereikt is.
Centraal in de plannen voor de jeugdhulp staat de beweging naar de wijkteams. Dit kan heel positief zijn. Dicht bij de mensen. Deze intentie is goed. Men zegt wel eens dat hulpverleners met de handen op de rug hulp moeten bieden. Gedeeltelijk klopt dit wel. Maar Mw. Vullers geeft aan dat je het als hulpverlener soms echt samen moet doen of voor moet doen, want dat er anders geen beweging ontstaat. Even de handen uit de mouwen is dan absoluut het meest efficiënte.
De strijd tussen de organisaties is overigens een groot struikelblok. Daar gaat ontzettend veel van de energie naar toe. Daardoor komen er ook teveel hulpverleners in een gezin. Dat werkt niet. 

Het advies aan de Wmo-raad is dat ze trachten om vooraf mee te praten en niet pas achteraf betrokken te worden als de plannen al vorm hebben.
In dit geval bij het beleid en de verordening van de jeugdhulp lukt dat niet meer en ook een advies vraag ligt er niet. De vraag speelt daarbij of de jeugdzorg binnen de portefeuille van de Wmo-raad valt. Wellicht niet. De Wmo-raad wacht het advies van de ouder participatieraad af en dhr. Jochems stuurt dit rond. De eventuele reacties en aanvullingen kunnen dan desgewenst als een ongevraagd advies uit gaan.

Omdat dit punt zo sterk gekoppeld is aan agendapunt 5  bespreken we dit nu.

5.  Invoering participatiewet
Het voorstel is om een werkgroep te formeren die zich bezint wat een passende vorm is i.v.m. de inspraak t.a.v. het brede sociale domein (nieuwe Wmo, Jeugdzorg en Participatie wet). Het voorstel is dat Mw. Ox en de heren Rijs, Mast en Roumen hierin plaatsnemen. In deze groep is m.n. ook kennis op het terrein van de Participatiewet aanwezig.  De werkgroep gaat bekijken hoe we de inspraak vorm kunnen geven en wat het financiële plaatje hierbij is. De taakstelling van deze werkgroep is: het opstellen van een voorstel voor een model voor inspraak en samenstelling leden hierbij voor de brede wetgeving vanaf 2015. De werkgroep kijkt wat wenselijk en mogelijk is. De Wmo-raad stemt in met de werkgroep en de taakstelling.

De wethouder pleit ervoor dat de Wmo-raad bekijkt hoe ze integraler kan gaan adviseren. Bestaande raden gaan dan op in een nieuwe raad.
Ondertussen loopt de implementatie door tot januari 2015. Waarin nog advies van de Wmo-raad wordt gevraagd. Daarna volgt de transformatie vanaf 2015 waarbij ook weer advies nodig is.

3.   Verslag vergadering 19 juni 2014
Dhr. Rijs merkt op n.a.v. bladzijde 1 punt 2 betreft de aanbesteding van het vrijwilligersbeleid dat zijn reactie op het ‘afschaffen van de doelgroepen en het doelgroepenbeleid’ wel erg summier is weergegeven. Wat betreft dhr. Rijs is het essentieel dat men de doelgroepen wel blijft noemen. Hij wil dit graag expliciet vermeld zien. Mw. Schrurs geeft als voorbeeld van knelpunten het huiskamerproject . Dit wordt niet meer standaard ondersteund door Synthese, alleen in noodsituaties. Men weet eigenlijk niet goed waar men aan toe is. Wethouder van den Beuken geeft aan dat deze verandering niet afhankelijk is van de start van Synthese. Als Wel.kom  het welzijnswerk vorm was gaan uitvoeren na de aanbesteding dan zou de ondersteuning er hetzelfde hebben uitgezien. Als er echter een vraag of probleem is komt Synthese. Ze hebben dus zeker een ondersteuningsopdracht. Mw. Schrurs geeft aan dat het vanuit het huiskamerproject zo niet gevoeld wordt. Mw. Crombag geeft aan dat het probleem waarschijnlijk in de overdracht ligt. Het is raadzaam volgens de Wmo-raad dat Synthese hier wat extra aandacht aan besteedt en eventueel een keer ook zonder vraag of probleem op bezoek gaat. Dhr. Bakker geeft aan dat in een van de kernen het huiskamerproject al aangehaakt is bij de KBO. Dit voorbeeld kan teruggekoppeld worden aan het huiskamerproject.   
Blz. 2. Punt 3. Bij beleidsplan Wmo Weert en Nederweert moeten de 6 deelprojecten weg.  

 

Verder zijn er geen aanvullingen of reacties en kan het verslag worden vastgesteld met dank aan de notulist.

N.a.v.: Op pagina 1 de vraag waar het DAC voor staat. Het DAC is het dagactiviteiten centrum.
Pagina 3 punt 6: de notitie van Weert is er nog niet.
Pagina 4 punt 9. Dhr. Rijs vraagt of de gemeente een standpunt heeft ingenomen n.a.v. het beleid m.b.t. de gehandicaptenparkeerplaatsen. De wethouder geeft aan dat er verzocht is om meer controle en handhaving en dat dit sinds een week of 3 zou moeten lopen. Er zijn naar aanleiding daarvan geen signalen binnen gekomen dat de gehandicapte parkeerplaatsen bezet zouden zijn door anderen.

Actiepuntenlijstje:
De punten 10-13, 13-14, 15-14, 27-14, 31-14, 33-14 t/m 36-14, 39-14 t/m 42-14 kunnen worden afgevoerd, de rest handhaven.
Punt 20-14 en 29-14 samenvoegen
n.a.v. 10-13: de projectenlijst wordt afgeschaft. De  voortgang van projecten wordt in de interne rapportage meegenomen. Op aanvraag kan altijd extra informatie worden verstrekt.
n.a.v. 20-14: Het DAC is gesloten omdat er geen specifieke doelgroepen opvang meer wenselijk is, maar integratie. De bezoekers van het DAC zijn nu toch op zoek naar een eigen onderkomen omdat ze als groep bij elkaar willen blijven.
n.a.v. 41-14. Mw. Vullers en Ox gaan 9 september naar deze bijeenkomst en dhr. Parren gaat 2 september in Beek.

 

3. Mededeling gemeente Leudal
* De jeugdverordening zit in de routing. Er volgt overleg met de ouderparticipatiegroep. Dit stuk komt ter informatie in de Wmo-raad van oktober.
* De participatiewet zal ook ter informatie worden verzonden. Het beleid komt 22 september in de commissie samenleving.
*Er wordt een sociale kaart opgesteld m.b.t. de jeugdhulp en Wmo dit najaar. Ook burgerinitiatieven uit de kernen worden opgenomen. Deze moet straks door de professionals gebruikt worden. Het zou dan ook per kernniveau ter beschikking moeten zijn.
Mw. Vullers bepleit om zicht te krijgen op de mantelzorgers zodat zij ook actief op de hoogte kunnen komen van de activiteiten die er zijn. De vraag hierbij is hoe de overdracht van adressen van Proteion naar Synthese gerealiseerd kan worden. De adressen kunnen i.v.m. privacy niet zondermeer overgenomen worden. Op 10 november, de dag van de mantelzorg zullen de bezoekers actief gestimuleerd worden zich te laten registeren als mantelzorgers.
*Vrijwilligersverzekering: Er is een collectieve vrijwilligersverzekering. Vanuit de KBO speelde aanvullend de vraag of inzittenden verzekerd zijn. Dit is indien inzittenden geen vrijwilligers zijn niet het geval. Indien mensen een inzittendenverzekering hebben is dit in dat kader gedekt. Deze inzittendenverzekering is overigens voorliggend t.o.v. de vrijwilligersverzekering. Je hoeft overigens niet vooraf te melden dat je vrijwilliger bent en dat je op een bepaalde activiteit (mee)werkt.

4. Inkomend en uitgaande post
N.a.v. de brief van de seniorenvereniging Heythuysen  n.a.v. burenhulp is het de vraag of we vanuit de Wmo-raad een vertegenwoordiger moeten afvaardigen. Er wordt echter geen specifiek verzoek aan de Wmo-raad gedaan en de Wmo-raad ziet af van verdere betrokkenheid.

6.  Verordening Wmo
Mevr. Crombag spreekt haar dank uit voor de snelle inzet en het feit dat het preadvies keurig dinsdagochtend werd aangeleverd.

De leden spreken hun waardering uit voor de wijze waarop Mw. Seelen het preadvies heeft opgesteld n.a.v. het overleg met de werkgroep AWBZ.
Dhr. Roumen geeft aan dat het in het verleden eerder is voorkomen dat de Wmo-raad op zeer korte termijn een advies moest uitbrengen en dat toen vervolgens de bespreking in de raad werd uitgesteld. De wethouder geeft aan dat er met deze verordening geen enkele rek is, dus dat zal nu niet gebeuren.  

Dhr. Roumen geeft aan dat er regelmatig gesproken wordt over wij. In het formele advies moet dit vervangen door de Wmo-raad.
Hij vult t.a.v. 16.4.3. aan dat de Wmo-raad graag betrokken wil worden bij het jaarlijkse cliëntenonderzoek. Graag zou men inspraak hebben t.a.v. die organisatie die het onderzoek gaat doen of bij voorkeur ook tijdig betrokken worden bij de inhoud en minimaal het verslag achteraf ontvangen. Dit punt wordt aangevuld in het advies.

Dhr. Rijs geeft aan dat de verordening erg ingewikkeld is en zeker niet te volgen voor de gewone burger. Het taalgebruik is zelfs soms ongelukkig gekozen. Zoals in artikel 3.2.2. waar staat dat mensen ondervraagd worden. Dit kan bedreigend overkomen. Het is dus zaak dat in de uiteindelijk uitleg gekozen wordt voor niveau eindgroep 8. 

Dhr. Jochems  benadrukt het belang om op tijd betrokken te worden bij de totstandkoming van de uitvoeringsmaatregelen. Dit staat goed verwoord in het advies, maar hij wil het graag ter vergadering nog even aanhalen. Het streven is dat voor het einde van het jaar deze uitvoeringsmaatregelen gereed zijn. 

Dhr. Rijs geeft aan dat het hem ook nu deze verordening er is nog steeds onduidelijk is wat hij moet zeggen op de vraag van een burger:’ wat verandert er nu?’ Wat moet je zeggen en welke informatie wordt er gegeven?
Daarbij speelt een minstens zo belangrijke vraag: welke gegevens komen bij wie? Wie communiceert daarover?  Mw. Crombag geeft aan dat de gemeente de gegevens van de betreffende cliënten pas net binnen heeft. Het kan nu pas worden geïntegreerd in de gemeentelijke systemen en nu kan dus pas worden ingevuld welke informatie op welk niveau bij wie terecht gaat komen.

Wederom is het punt van de privacy dus van belang. De Wmo-raad pleit ervoor om buiten dit advies een brief te schrijven om de ongerustheid t.a.v. deze privacy te uiten. Het risico dat er heel veel onnodig uitlekt moeten we voorkomen.

Dhr. Parren uit zijn zorgen over hoe het er straks in de praktijk aan toe gaat. M.n. ook voor de oudere mensen. Vanuit de gemeente zijn de VOA ’s (vrijwillige ouderen adviseurs) gevraagd om vooraf al met mensen te gaan praten, dus nog voordat de gesprekken plaatsvinden. Maar zo’n VOA is misschien ook iemand uit de eigen kern waar je sommige zaken liever niet mee wilt bespreken. De vraag is dan ook of je kunt kiezen met welke VOA je een gesprek hebt. Mw. Crombag geeft aan dat daarnaast ook MEE ondersteuning kan bieden. MEE gaat ingeschakeld worden voor alle doelgroepen, ook voor de GGZ.

Tenslotte merkt Dhr Remkes op dat de zelfredzaamheid en mondigheid m.n. ook van zijn doelgroep zwaar wordt overschat. Dit punt wordt opgenomen in het advies. De andere Wmo-raadsleden bevestigen dat dit ook voor andere doelgroepen geldt, zoals mensen met het verstandelijk handicap en ouderen met  dementie.
Daarnaast heeft Dhr. Remkes ook suggesties voor relevante items voor het gesprek e.d. Deze zaken kunnen straks meegenomen worden bij de beoordeling van de uitvoeringsmaatregelen.

 

7.  Signalering
Geen specifieke signalen.

8.  Informatie uit de doelgroepen
Geen bijzonderheden

9. Rondvraag en sluiting
Mw. Reijnders heeft gevraagd of er vanuit de Wmo-raad iemand zitting wil nemen in de jury van de vrijwilligersspeld. Dhr. Mast is bereid om dit wederom te doen. Dhr. Rijs is reserve-kandidaat.

Het bestuur van Synthese heeft kennis gemaakt met de Wmo-raad Leudal. Ook de medewerkers zijn bereid om kennis te komen maken. De Wmo-raad vindt dit niet nodig.

Dhr. Bakker geeft aan dat hij het heel belangrijk vindt t.a.v. de nieuwe jeugdhulp dat er een vangnet is?  Zowel praktisch m.b.t. de hulp voor kinderen (m.n. ook bij crisis), maar ook qua klachtenregeling. D.w.z. als je het niet eens bent met de hulp. Hiervoor is zowel bij de gemeente m.b.t. de toewijzing van zorg een klachtenregeling, als bij de instellingen die de zorg leveren.

Dhr. Bakker geeft aan dat als je de cijfers bekijkt er procentueel gezien rond de 3000 mantelzorgers in Leudal zouden moeten zijn. Er zijn er nu zo’n 1000 in beeld of misschien inmiddels 1500. Het knelpunt van de overheveling is besproken, maar dan zit je nog steeds met het aantal. Dit is zeker een aandachtspunt voor Synthese. Het punt is echter dat er een verschil kan zitten in het feit dat je mantelzorgers bent en of je je ook mantelzorger voelt en of je je als mantelzorger wilt laten registreren. Dus dat verklaart het verschil in aantal zo ie zo.

De verordening jeugdzorg wordt doorgestuurd en mochten er belangrijke aanvullingen zijn dan worden deze in de vorm van een ongevraagd advies verzonden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vicevoorzitter de vergadering.
De volgende vergadering zal plaats vinden op donderdag 9 oktober a.s.

Bijlage: actiepuntenlijstje

Actielijst WMO-raad Leudal 19 juni  2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

14-14

Samenwerking Wmo-raden Midden-Limburg een volgende keer op agenda

17-04-14

Secretaris

 

 

21-14

Conceptadvies Lastenverzwaring naar weth. V.d. Stappen

17-04-14

P. Crombag

 

 

24-14

Hoofdafspraken met MEE bestuderen

17-04-14

Wg. Informatie

 

 

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgeln

17-04-14

Allen

 

 

29-14

Huisvesting GGZ cliënten n.a.v. sluiting DAC Heythuysen

19-06-14

P. Crombag

 

 

31-14

Notitie seniorenraad Heythuysen doorsturen en agenderen voor volgende vergadering

19-06-14

J. Roumen

 

 

32-14

Problemen jeugd doorgeven aan wethouder, bij eigen achterban checken

19-06-14

Allen

 

 

37-14

Mensen uit Weert en Nederweert polsen over uitwisseling adviezen

19-06-14

G. Jochems

 

 

38-14

Contact opnemen met vertegenwoordigers Weert en Nederweert

19-06-14

J. Roumen

 

 

39-14

Advies verordening Jeugdhulp wordt rondgestuurd

28-08-14

G. Jochems

 

 

40-14

Reactie iedereen wordt verwerkt in een ongevraagd advies

28-08-14

S. Seelen/J. Roumen

 

 

41-14

Werkgroep inspraak sociaal domein wordt ingesteld

28-08-14

N. Ox, A. Mast, J. Roumen en H. Rijs

 

 

42-14

Uitwerken voorstel model en samenstelling raad i.v.m. inspraak brede sociale domein

28-08-14

Werkgroep inspraak sociaal domein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-14

Bepleiten aandacht voor verduidelijking ondersteuning huiskamerproject door Synthese

28-08-14

Mw. Combag

 

 

44-14

Aanpassen preadvies verordening

28-08-14

Mw. Seelen

 

 

45-14

Definitief advies en versturen

28-08-14

Dhr. Roumen

 

 

46-14

Brief uiten zorgpunten privacy aan gemeente

28-08-14

Dhr. Roumen

 

 

47-14

Wmo-raad tijdig betrekken bij totstandkoming uitvoeringsmaatregelen

28-08-14

Gemeente

 

 

48-14

Aankaarten aandachtspunt verschil % aantal en geregistreerde mantelzorgers

28-08-14

Mw. Vullers / mw. Crombag

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 9 oktober 2014

Aanwezig:     

De dames N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), T. Vullers, Th. Schrurs, S. Seelen
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, J. Bakker,
A. Mast (voorzitter), H. Parren
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. Van den Beuken, gemeente Leudal (gedeeltelijk)

Afgemeld:      de heren Ch. Remkes en G. Jochems

Notulist:         Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij bedankt mevrouw Ox voor het waarnemen van het voorzitterschap tijdens zijn ziekte.

Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen. Dhr. Mast verduidelijkt de redenen van hun afwezigheid.

Mevrouw Crombag deelt mede dat de wethouder van 15.00 uur tot 15.30 uur aanwezig kan zijn. Relevante vragen moeten even verzameld worden.        

De agenda wordt vastgesteld, onder toevoeging van agendapunt 9a: Signalering.
                       
2.  Verslag vergadering 28 augustus 2014
Pag. 2, punt 2, advies ouder participatieraad: dit is er nog niet.

Pag. 2, punt 3: hier staat Wel.kom, moet dit niet Proteion zijn? → dit werd als voorbeeld genoemd, er kon net zo goed een andere aanbieder staan. Voor sommige leden van de Wmo-raad is het niet erg duidelijk zo, zij hadden dit opgevat als dat er Proteion zou moeten staan.

Pag. 3, punt 3: het stuk over de jeugdverordening zou ter informatie in de Wmo-raad van oktober komen (Chantal Timmermans?) → Door een misverstand heeft mw. Crombag dit afgezegd.
De participatiewet is al in de commissie Samenleving geweest en goedgekeurd (opmerking dhr. Rijs: “er door heen gejast!”)

Pag. 3, punt 4: brief seniorenvereniging Heythuysen: de Wmo-raad heeft geen uitnodiging gehad. Moeten we een afgevaardigde sturen naar de werkgroep? Het gaat hier alleen om Heythuysen (behoefteninventarisatie), maar het zou een uitrolfunctie kunnen hebben.
Afgesproken wordt dat de secretaris een brief stuurt naar de seniorenvereniging Heythuysen dat de brief in de Wmo-raad besproken is, dat er een vertegenwoordiger van het overkoepelend orgaan (SOSL) in de Wmo-raad zit die aangeeft dat er zaken gedaan moeten worden met SOSL. Bovendien heeft de Wmo-raad geen uitnodiging gehad voor de bijeenkomst.

Pag. 4, VOA's: dhr. Bakker geeft aan dat de keuze van een VOA vrij is.
Verder deelt dhr. Bakker mede dat de VOA's gevraagd hebben of er een potje is voor een evt. km-vergoeding (Leudal is groot!). → deze vraag moet aan de gemeente gesteld worden. De vraag wordt voorgelegd aan de wethouder (nadat deze gearriveerd is). Hij vindt het punt helder en reëel en zal erover nadenken en bekijken wat mogelijk is.

Pag. 5, punt 9, vrijwilligersspeld. Het oude systeem handhaven zodat de lijst thuis bekeken kan worden heeft de voorkeur van dhr. Mast.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Actiepuntenlijstje:
De punten 21-14, 24-14, 29-14, 31-14, 37-14, 38-14, 40-14, 41-14, 43-14 t/m 46-14, 48-14 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.

T.a.v. punt 34-13 (nw. Vertegenwoordiger jongeren zoeken): dit wordt meegenomen in de werkgroep voor de participatieraad.


T.a.v. punt 14-14 (samenwerking Wmo-raden ML): de voorzitter van de Wmo-raad Nederweert wil een gesprek met het DB van de Wmo-raad Leudal. Aangezien er eerder sprake is geweest van contact met Nederweert en Weert, zal de voorzitter contact opnemen met de voorzitters van beide Wmo-raden.

T.a.v. punt 21-14 (conceptadvies lastenverzwaring...): de secretaris heeft een brief ontvangen van de gemeente (met excuses voor de late reactie) dat chronisch zieken en gehandicapten met bijzondere ziektekosten in 2015 de wet bijzondere bijstand kunnen aanspreken. 
Mw. Ox meldt dat ook Wajongers in de problemen komen doordat diverse extra's wegvallen. In sommige gevallen kunnen zij niet meer zelfstandig blijven wonen.

T.a.v. punt 24-14 (hoofdafspraken met MEE): het is positief dat MEE aan cliëntondersteuning doet. Interessant om e.e.a. te volgen. Als het plaatje duidelijk is, zouden we dit door MEE kunnen laten verduidelijken.
Mw. Ox geeft aan dat aan de mensen die huishoudelijke hulp ontvangen en die een keukentafelgesprek krijgen gemeld is, dat ze iemand van MEE kunnen meenemen, maar MEE leeft niet bij deze groep. Mw. Crombag meldt dat mensen een duidelijke instructie krijgen wie ze mee mogen of kunnen nemen. Mensen kiezen zelf. Er volgt een discussie over de verwarring die er bij de mensen leeft over het recht op huishoudelijke hulp e.d.

T.a.v. punt 29-14 (huisvesting GGZ cliënten): het DAC voor de GGZ is dicht. Zij worden nu met andere doelgroepen samengevoegd. Het is niet duidelijk of er voor hen iets nieuws komt.

T.a.v. punt 46-14 (zorgpunten privacy): vandaag is een reactie van de gemeente ontvangen dat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt toegepast. In het najaar zal de gemeente hier ook afspraken over maken met meerdere partijen die wellicht van deze gegevens gebruik moeten maken. . De secretaris zal de brief doorsturen. Dhr. Rijs refereert aan een artikel in NRC over de ombudsman.

3.  Mededelingen Petra Crombag
– de gemeente is bezig met de inrichting en uitvoeringsprocedure van de toegang tot de Wmo. Regionaal gebeurt dit met Weert en Nederweert, maar ieder voor zich gaat dit inrichten.
– met Weert en Nederweert is men bezig met de beleidsregels. Het eigen beleid moet specifiek benoemd worden.
Dhr. Rijs merkt op dat met de meeste adviezen van de Wmo-raad niets gedaan wordt. Waarom zouden we nog tijd stoppen hierin. De uitvoeringsmaatregelen zijn ook ter informatie. Wat doen we hier nog?
De wethouder merkt op dat het traject bestaat uit beleidsplan – verordening – uitvoering.
De verordening is een wettelijk uitvoeringskader, van te voren bepaald door het Rijk. Deze moet door de gemeenteraad vastgesteld worden. De vrijheid van de verordening is dus betrekkelijk.
De insteek is zaken zo goed mogelijk te regelen voor de burgers, maar dit lukt niet altijd omdat de verordening niet altijd de plek is hiervoor.
De wethouder is van mening dat de adviezen van de Wmo-raad t.a.v. de uitvoering de gemeente wel helpen. Deze zijn echter niet in de verordening op te nemen.
De Wmo-raad is van mening dat de uitvoering ter informatie niet correct is. Het zijn wel details waar de burger nu mee te maken krijgt.! Mw. Crombag merkt op dat in de verordening staat dat de uitvoering des Colleges is.

De adviezen van de Wmo-raad t.a.v. de verordening hebben het meest te maken met de uitvoering. De Wmo-raad zal worden geïnformeerd over de uitvoeringsregels. Gevraagd wordt of de adviezen van de Wmo-raad hierin worden meegenomen. → de adviezen van de Wmo-raad worden naast de uitvoeringsregels gelegd. De Wmo-raad mag de uitwerking toetsen, dit kan weer worden meegenomen in de uitvoering. Aangezien de start op 1 januari a.s. is, moet e.e.a. voor januari met de Wmo-raad worden besproken.
De verordening is op 1 november a.s. klaar. De procedurele mijlpalen zijn gehaald. De manier van uitwerken is op 1 januari klaar, maar dit is niet het eindproduct. We moeten ervoor zorgen dat de zorg door loopt na 1 januari. In 2015 vindt doorontwikkeling plaats.

De wethouder pleit ook voor een bredere sociale raad.

Mw. Crombag geeft aan dat als de beleidsregels er zijn, contact wordt opgenomen om deze met (een delegatie van) de Wmo-raad te bespreken.
Consulentgesprekken kunnen de Wmo-raad verduidelijken hoe e.e.a. gebeurt.
Consulenten/teamleiders zijn gemandateerd, de wethouder doet niet alles zelf.
Dhr. Bakker vraagt of er bepaalde richtlijnen zijn voor de keukentafelgesprekken. → er is een leidraad.
Het Huis voor de Zorg heeft ook gereedschap ontwikkeld m.b.t. de keukentafelgesprekken.
Tot nu toe is klaar gereedschap ter VOORbereiding op de keukentafelgesprekken. De bedoeling is om ook gereedschap te ontwikkelen voor TIJDENS de keukentafelgesprekken en voor NA de keukentafelgesprekken.
Mw. Van Helden zal het gereedschap VOOR de keukentafelgesprekken digitaal doorsturen aan iedereen.

4. Inkomend en uitgaande post
Postlijst ter kennisname.
Aanvulling:
– Brief Huis voor de Zorg: meldactie verspilling in de zorg.
– Huis voor de Zorg: notities 'de Kanteling en het Keukentafelgesprek' en 'Wijk- en buurtgericht werken aan Samenredzaamheid'. Mw. Van Helden zal deze aan iedereen toesturen.

5.  Definitieve advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal
Advies ter kennisname.
Verder is hierover voldoende gezegd onder agendapunt 3.

6.  Verslag van de werkgroep Inspraak Sociaal Domein
Toelichting door dhr. Roumen.
Dhr. Roumen heeft, samen met de voorzitter dhr. Mast en vice-voorzitter mw. Ox, bekeken hoe de samenstelling van de Wmo-raad er uit zou moeten zien in de nieuwe situatie na 1 januari 2015.
Als uitgangspunt hierbij is de notitie Samen Sterk genomen.
In een Wmo-raad is sprake van burgerparticipatie, in een WWB-raad van cliëntenparticipatie, medezeggenschap wordt getoetst aan het beleid. Deze raden kunnen samengevoegd worden of er kan samengewerkt worden volgens de notitie Samen Sterk. In Leudal is er echter geen WWB-raad. De Wmo-raad is het adviescollege voor het Sociaal Domein. Wmo, Jeugd, Arbeid en Armoede moeten hierin vertegenwoordigd zijn. Er is dus maar één keuze mogelijk; uitbreiding van de Wmo-raad. De samenstelling moet bekeken worden. Voor het onderdeel arbeid zouden de heren Rijs en Roumen in aanmerking kunnen komen. Voor Jeugd en Minima/armoede zouden vertegenwoordigers gezocht moeten worden. Verder zijn alle beleidsterreinen vertegenwoordigd. Het voorstel is dan ook de Wmo-raad uit te breiden met twee mensen. Verder moet er gekeken worden naar in te stellen werkgroepen.
De werkgroep Inspraak sociaal domein komt nog een keer bij elkaar om e.e.a. te bespreken. Ook de taken moeten bekeken worden. Er moet dan ook een nieuwe verordening komen.

7.  Notitie Seniorenraad Heythuysen
Brief ter kennisname.

8. Rooster van aftreden
Rooster ter kennisname.
Dhr. Parren is in plaats van dhr. Van der Veer aangesteld en dhr. Jochems ter vervanging van dhr. Boogers.
Dhr. Bakker deelt mede dat hij in 2016 uit het bestuur van de seniorenvereniging stapt en dan geen afgevaardigde meer kan zijn namens SOSL.

9a. Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen binnengekomen.

9b. Ontwikkelingen in de doelgroepen
Er zijn geen relevante ontwikkelingen.

10. Rondvraag en sluiting
Dhr. Parren deelt mede dat hij afgelopen dinsdag naar de algemene ledenvergadering van de koepel van Wmo-raden is geweest. Hij heeft vernomen dat er een training is voor nieuwe Wmo-leden (digitaal). Opgemerkt wordt dat het Huis voor de Zorg ook regelmatig basiscursussen Wmo geeft. Als er weer een nieuwe cursus wordt gegeven, wordt aangeraden om mee te doen. Mw. Van Helden zal navragen of er al iets bekend is over de planning. Als voorbereiding hierop zou dhr. Parren vast op internet naar de cursus van de koepel kunnen kijken.

Mw. Crombag vraagt of ze betrokken wordt bij het opzetten van het nieuwe platform. → ze zal worden uitgenodigd om mee te kijken naar het concept.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.25 uur de vergadering en wenst iedereen een goede reis naar huis.
De volgende vergadering zal plaats vinden op donderdag 18 december a.s. om 14.00 uur.

Bijlage: actiepuntenlijstje

Actielijst WMO-raad Leudal 9 oktober  2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

34-13

nw. vertegenwoordiger jongeren zoeken

31-10-13

Wmo-raad ism jongerenwerker

 

 

14-14

Samenwerking Wmo-raden Midden-Limburg een volgende keer op agenda

17-04-14

Secretaris

 

Voorzitter neemt contact op met vz. W + NW

24-14

Hoofdafspraken met MEE bestuderen

17-04-14

Wg. Informatie

 

Gebeurd. Als plaatje duidelijk is, door MEE laten verduidelijken

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgen

17-04-14

Allen

 

 

32-14

Problemen jeugd doorgeven aan wethouder, bij eigen achterban checken

19-06-14

Allen

 

 

39-14

Advies verordening Jeugdhulp wordt rondgestuurd

28-08-14

G. Jochems

 

 

42-14

Uitwerken voorstel model en samenstelling raad i.v.m. inspraak brede sociale domein

28-08-14

Wg. Inspraak Sociaal Domein

 

 

47-14

Wmo-raad tijdig betrekken bij totstandkoming uitvoeringsmaatregelen

28-08-14

Gemeente

 

 

49-14

Brief naar seniorenvereniging Heythuysen inzake werkgroep

09-10-14

Secretaris

 

 

50-14

Km-vergoeding VOA's

09-10-14

Wethouder

 

 

51-14

Reactie gemeente op privacybeleid doorsturen aan iedereen

09-10-14

Secretaris

 

 

52-14

Gereedschap VOOR het keukentafelgesprek digitaal doorsturen aan iedereen

09-10-14

M. van Helden

 

 

53-14

Notities De Kanteling en Wijk-en buurtgericht werken aan iedereen toesturen

09-10-14

M. van Helden

 

 

54-14

Navragen planning nieuwe basiscursus Wmo HvdZ

09-10-14

M. van Helden

 

 

55-14

Mw. Crombag betrekken bij opzet Wmo-raad nieuwe stijl

09-10-14

Wg. Inspraak Sociaal Domein

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 18 december 2014

Aanwezig:  

De dames N. Ox-van der Weg (vicevoorzitter), T. Vullers, Th. Schrurs, S. Seelen
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, Ch. Remkes, A. Mast (voorzitter), H. Parren
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal
Wethouder J. Van den Beuken, gemeente Leudal (gedeeltelijk)

Afgemeld:      de heer J. Bakker

Notulist:         Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dhr. Bakker heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
De wethouder komt om 15 uur.           

De agenda wordt vastgesteld.
                       
2.  Verslag vergadering 9 oktober 2014
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, km vergoeding VOA’s. à de aanvrager moet dit zelf regelen. Ook de KBO hanteert dit beleid. Eventueel kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd via de wet bijzondere bijstand. Dit moet wel gecommuniceerd worden.

Pag. 2, bijzondere ziektekosten: gemeenten bieden een ziektekostenverzekering aan. Leudal heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor inkomens tot 110% van het minimum inkomen. Extra bijkomende kosten kunnen evt. bij de WWB aangevraagd worden. Informatie hierover staat in het Leudal Nieuws en op de website van de gemeente.

Pag. 3, keukentafelgesprekken. Op 8 januari a.s. vindt de afsluitende bijeenkomst van de projectgroep keukentafelgesprekken van het Huis voor de Zorg plaats.
Als het gereedschap klaar is, zal dit door mw. Van Helden worden rondgestuurd.
Gevraagd wordt of Leudal een evaluatie van de keukentafelgesprekken houdt. à volgens mw. Crombag komt er in elk geval iets, eventueel een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad en Wmo-raad (actie mw. Crombag).

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Actiepuntenlijstje:
Alle punten, behalve 1, 26-14 en 32-14 kunnen worden afgevoerd.

3.  Mededelingen Petra Crombag
● Besluit en beleidsregels zijn vastgesteld door het College
● Inrichting toegangspoort gemeente wordt verbonden met sociaal gebied
● Invoering tarieven CAK
● Overgangsregeling PGB en huishoudelijke hulp is rond. Ondersteuningsplannen worden beoordeeld en doorgestuurd naar de sociale verzekeringsbank (inrichtingszaken).
● Inkooptraject start in het voorjaar (overeenkomst was voor een jaar)

Dhr. Rijs merkt op dat huishoudelijke hulp minder wordt maar er moet meer betaald worden. Dit is niet gecommuniceerd. Er is vooraf een gesprek nodig. à zorgaanbieder en gemeente maken hier afspraken over. Er is verschil in uitvoering per zorgaanbieder. Het is wel opgepakt door de zorgaanbieder. Er worden neutrale mensen aangewezen voor een gesprek. De ondersteuningsplannen komen nu binnen.
Mw. Ox meldt dat er landelijke richtlijnen zijn voor hulp bij het huishouden, daar moet aan voldaan worden. Zij geeft een voorbeeld. De eigen bijdrage gaat een grote impact hebben. Deze is inkomensafhankelijk. Het CAK gaat voorlichtingsbijeenkomsten hierover houden.

4. Inkomend en uitgaande post
Postlijst ter kennisname.
Aanvulling:
- Brief Huis voor de Zorg: uitnodiging voor het Zorgdebat op 29 januari a.s. in de studio van TV
  Limburg in Roermond.
- brief gemeente Leudal over de reiskosten van VOA’s
- bericht van dhr. Jochems: advies Colleges Midden-Limburg t.a.v. jeugdhulp
- Jaarverslag 2013 van de werkgroep cliëntenparticipatie Regionaal Kompas
Dhr. Jochems deelt mede dat er wellicht een einde komt aan de docu alerts. Johan Klaassen zou dit voor een jaar op zich nemen. Wellicht dat Ieder(in) het over neemt.

Mw. Crombag stuurt de beleidsregels per post aan iedereen toe.

5.  Advies betreffende de Beleidsregels en het Besluit Wmo 2015 gemeente Leudal
De secretaris geeft een toelichting op het agendapunt.
De werkgroep Wmo heeft een advies opgesteld. De secretaris heeft dit gecheckt en waar nodig wijzigingen doorgevoerd en doorgestuurd naar de gemeente. Er is van de gemeente een reactie ontvangen.
T.a.v. de reactie van de gemeente benadrukt dhr. Rijs nog eens dat de Wmo-raad t.a.v. eigen kracht (pag. 4) gevraagd heeft om extra aandacht voor de doelgroep GGZ. Het antwoord van de gemeente wordt te algemeen gevonden. De wethouder merkt op dat de consulenten op de hoogte zijn van de GGZ problematiek. Bij LVG geldt hetzelfde probleem.
Mw. Crombag merkt op dat er een tweede schil gecreëerd is waar men bij te rade kan gaan.

Dhr. Jochems vraagt aandacht voor logeren en mantelzorg. Ter ontlasting van de mantelzorger is de logeermogelijkheid heel belangrijk. Er zijn slechts beperkte mogelijkheden en dit brengt kosten met zich mee. Vanwege de hoge kosten zijn er logeerhuizen gesloten (minder deelname). à de wethouder geeft aan dat logeren in ingekocht bij zorgaanbieders, met een eigen bijdrage. Het heeft de aandacht. Diverse organisaties bieden logeermogelijkheden aan en blijven dit ook aanbieden. Signalen kunnen worden doorgegeven.

6.  Voorstel m.b.t. Vernieuwing Wmo-raad
De secretaris geeft een toelichting op het voorstel.
Conclusie is dat de Wmo-raad kan worden omgevormd tot een brede participatieraad voor het hele sociaal domein door de Wmo-raad uit te breiden met 1 à 2 leden die kunnen adviseren over het armoede- en minimabeleid.
Er zullen door het grotere takenpakket meer en andere werkgroepen nodig zijn. Tevens is er een nieuwe verordening Wmo-raad nodig.
Voorgesteld wordt om er een groeimodel van te maken: starten met de huidige Wmo-raad, met een herverdeling van taken. De gemeente gaat op zoek naar een vertegenwoordiger minimabeleid, eventueel een uitkeringsgerechtigde. Mw. Crombag meldt dat Geert Kuipers geadviseerd heeft om eens te kijken bij Stichting de Pijler en/of bij stichting Leergeld (in Leudal in oprichting).Er is twee jaar tijd om tot een nieuwe raad te komen. Er zullen ook evaluatiemomenten ingebouwd worden. Daarna zal er pas een nieuwe verordening worden opgesteld.
De wethouder geeft aan dat voor de vertegenwoordiging van de jeugd eventueel mensen uit de ouderpanels bereid zijn om deel te nemen aan een brede participatieraad.
Bij bepaalde thema’s kunnen ook mensen van buiten gevraagd worden om iets te komen vertellen, zij kunnen eventueel deel uitmaken van een werkgroep.
Ook in de gaten houden hoe cliëntenraden functioneren in het geheel.
Afgesproken wordt dat er gekeken zal worden welke werkgroepen er ingesteld moeten worden. Hierbij zal worden gekeken naar de hoofdverdeling Wmo – participatiewet – jeugd. Dit is een actiepunt voor het nieuwe jaar (januari).

Dhr. Jochems vraagt of de aandachtspunten op pag. 2 van het voorstel in willekeurige volgorde staan. Hij zou het item “de raad vroegtijdig bij beleidsvragen en (regionale) beleidsontwikkelingen wordt betrokken" als nr. 1 willen zien. De wethouder merkt op dat t.a.v. beleid het niet alleen regionale zaken zijn, maar ook lokaal.

7.  Kort verslag van de bijeenkomst met de Wmo-raad Nederweert
Voorzitter en secretaris hebben een kennismakingsgesprek gehad met de Wmo-raad van Nederweert: dhr. Gielen (Wmo) en dhr. Knapen (WWB). Weert was niet bereikbaar. Een periodiek overleg wordt wenselijk gevonden maar dit is nog niet besloten. In januari vindt er een vervolggesprek plaats, eventueel met Weert erbij. Dit laatste zal Nederweert proberen te regelen.
Een regionaal overleg is zinvol voor de afstemming. Nederweert gaat zich ook over de notitie Samen Sterk buigen.
Afgesproken is dat er een gezamenlijk overleg plaats vindt als er gezamenlijk geadviseerd moet worden.
In Weert is voorgesteld de wethouder voorzitter van de participatieraad te maken.
Mw. Ox heeft Weert en Nederweert de adviesstructuur van Leudal gestuurd.

8. Begroting Wmo-raad 2015
Ter kennisname.

9. Voorstel vergaderdata 2015
Er worden enige aanpassingen gedaan. De data voor 2015 worden nu: 12 februari, 23 april, 25 juni, 10 september, 22 oktober en 17 december (tijdens de vergadering werd hier 10 december van gemaakt, maar dit is later teruggedraaid). De aanvang van de vergaderingen is 14 uur, bij uitzondering zal de vergadering van 12 februari om 15 uur beginnen.

10. Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen.

11.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
Mantelzorg
Mw. Vullers en dhr. Jochems zijn aanwezig geweest op de dag van de mantelzorg. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig in Baexem. Het was een mooie, geslaagde avond.

LG
- Op 17 december jl. hebben Ell, Hunsel en Neeritter overlegd over Samen Sterk. Er is een gebiedsteam Leudal West ontstaan. Synthese heeft een informatiegids gemaakt. Mensen verwachten informatie over de Wmo 2015.
- heeft een artikel over fraude plegen bij de sociale dienst. Gevraagd wordt om niet meteen een boete op te leggen (opschorten tot nieuwe regelgeving).
Er zijn de zgn. Kleinsma gelden voor mensen onder 18 jaar voor bestrijding van armoede. De wethouder weet niet hoe deze gelden in Leudal besteed worden.
12.  Rondvraag en sluiting
Dhr. Jochems:
● Op 29 januari a.s. is er in het Forum in Roermond voor het ouderpanel een ontbijtsessie van de gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren en Roermond.
● via Ieder(in): er zijn 14.000 mensen in de Wlz. Vorige week zijn daar nog de mensen met tijdelijk verblijf bijgekomen. Deze mensen moeten zich zelf melden. De mensen moeten hierop geattendeerd worden. 

Mw. Ox geeft de complimenten aan de wethouder voor de afhandeling van Westrom. Er is een overeenkomst voor twee jaar aangegaan.

Dhr. Remkes bedankt iedereen voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte.

Mw. Schrurs heeft een bijeenkomst Eigen Kracht bijgewoond. Aan de orde kwam daar dat een zorgvraag in het weekend o.a. via de huisartsenposten moet gaan en niet via de gemeente. Hier moet extra aandacht voor komen.
Wmo spoed komt haast nooit voor.

Dhr. Parren meldt dat hij een toneelstukje geschreven heeft over het keukentafelgesprek voor een seniorenmiddag. Dit kan ook elders gespeeld worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij dhr. Parren.

Mw. Seelen:
● betreffende de ondersteuning volgend jaar: zij heeft ook expertise op breed terrein, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
● is er een meldpunt bij de gemeente voor signalen? Er moet nagedacht worden of hier ruimte voor is.
De Wmo-raad heeft een signaleringsformulier, de rest is des gemeentes. Het WWB gedeelte moet in het vervolg ook worden meegenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.15 uur de vergadering. Hij wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2015 toe.
De volgende vergadering zal plaats vinden op donderdag 12 februari 2015 om 15.00 uur.

Bijlage: actiepuntenlijstje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijst WMO-raad Leudal 18 december 2014

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgen

17-04-14

Allen

 

 

32-14

Problemen jeugd doorgeven aan wethouder, bij eigen achterban checken

19-06-14

Allen

 

 

56-14

Gereedschap keukentafelgesprekken doorsturen

18-12-14

M. van Helden

 

 

57-14

Informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken

18-12-14

P. Crombag

 

 

58-14

Beleidsregels per post aan iedereen toesturen

18-12-14

P. Crombag

 

 

59-14

Werkgroepenindeling bekijken en maken

18-12-14

Wmo-raad

 

Actie januari

 • 12 februari 2015
 • 25 juni 2015
 • 10 september 2015
 • 22 oktober 2015

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 12 februari 2015

Aanwezig:

De dames N. Ox-van der Weg, Th. Schrurs, S. Seelen
De heren J. Roumen, G. Jochems, H. Rijs, Ch. Remkes, A. Mast (voorzitter), H. Parren, J. Bakker
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal, gedeeltelijk
Mw. L. Janssen, communicatieadviseur gemeente Leudal

Afgemeld: mevrouw T. Vullers

Notulist: mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van 2015. Mevrouw Vullers heeft zich afgemeld voor deze vergadering.

De voorzitter en de secretaris hebben overleg gehad met de gemeente en er is gekozen voor een nieuwe opzet van vergaderen: de Wmo-raad vergadert eerst alleen, indien noodzakelijk schuift de beleidsambtenaar later aan en eventueel ook de wethouder. Bovendien zal het verslag van de vergadering aan het einde worden behandeld. Bekeken zal worden hoe deze afspraken uitvallen.
Er volgt een discussie over de aanwezigheid van ambtenaar en wethouder. Afgesproken wordt dat zaken die belangrijk zijn voor de ambtenaar in aanwezigheid van de ambtenaar besproken zullen worden. De ambtenaar zal na een uur aanschuiven.
Vandaag zal ook Lotte Janssen aanschuiven om verslag te doen van de communicatie van de gemeente over de Wmo tot nu toe.

De agenda wordt vastgesteld. Punt 2, verslag, zal na punt 6 behandeld worden.

3.  Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Nagekomen:
• nieuwsbrief Thuishuis
• uitnodiging bijeenkomst POCL op 27 februari a.s.. Mw. Ox zal hieraan deelnemen
• koepel Wmo-raden: vragenlijst of we het eens zijn met hun punten
• nieuwsbrief koepel Wmo-raden
• uitnodiging Huis voor de Zorg voor basiscursus Wmo. Dhr. Parren heeft zich aangemeld.

4. Signalering
Er zijn geen nieuwe signalen binnen gekomen.
Er zijn diverse pogingen gedaan om de signaleringsformulieren onder de aandacht te brengen.
VOA’s, opgeleid door de KBO, kunnen vragen van burgers oplossen. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar met mw. Crombag en Synthese.
Er zijn klachten binnen gekomen over de communicatie van Proteion over het terugbrengen van de uren huishoudelijke hulp: dit schijnt door de hulp te worden medegedeeld.
De VOA’s willen het keukentafelgesprek voorbereiden met de mensen. Dat MEE hierin kan ondersteunen is niet bij iedereen bekend, met name niet bij de nieuwe groepen van MEE, bijv. de GGZ. à dit zal straks worden besproken met de ambtenaar.
Dhr. Remkes merkt op dat de ondersteuning van GGZ cliënten door het cliëntenadviesbureau (CAB) per 1 maart stopt omdat het CAB haar werkzaamheden beëindigt. Er zouden twee mensen van het CAB naar MEE gaan maar dit is afgewezen omdat ze te duur zouden zijn. De cliëntenraden GGZ hebben dus straks geen ondersteuning meer.
Dhr. Jochems deelt mede dat het SOL in samenwerking met het Huis voor de Zorg vrijwilligers gaat opleiden om mensen te ondersteunen bij het keukentafelgesprek,  ook in de GGZ sector (analoog aan de VOA’s).

De Zonnebloem gaat zich in het vervolg ook richten op een jongere groep dan alleen de senioren.

Bij het Huis voor de Zorg is het meldpunt “informatiepunt Ouderenzorg Limburg”  ingericht, speciaal voor gemeenten. Dit wordt doorgespeeld aan de ambtenaar.

5.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ
De GGZ problematiek wordt niet opgepakt. Dit geeft veel onrust. De GGZ cliënt snapt er niets van.
Mw. Ox merkt hierop op dat in de commissie Samenleving elke keer de evaluatie van de participatiewet op de agenda staat.

LG
De subsidie voor de Stichting Gehandicapten Belangen Leudal is afgewezen vanwege het feit dat er geen exploitatietekort is. à dit zal bij de wethouder neergelegd worden.
Het al of niet ophouden te bestaan van de SGBL hoeft niet van invloed te zijn op het lidmaatschap van mw. Ox van de Wmo-raad, zij vertegenwoordigt immers de doelgroep, niet de organisatie. Hier moet wel goed naar gekeken worden, er is ruimte in de verordening.

Dhr. Jochems deelt mede dat hij in Utrecht gehoord heeft dat de gemeente Leudal het laagste tarief heeft voor de beloning PGB voor mantelzorg (€ 800,-- per maand). Binnen een familie is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en wordt het PGB tarief gehanteerd. Het levert de gemeente dus veel besparing op als iemand zijn baan opzegt om voor een familielid te zorgen. à dit zal de volgende keer op de agenda worden gezet.

6.  Mededelingen Petra Crombag
Lotte Janssen, communicatieadviseur van de gemeente Leudal, is aangeschoven om te vertellen wat de gemeente zoal gedaan heeft om de burgers te informeren over de Wmo.
• er is een folder uitgebracht: Verder bouwen aan een betrokken samenleving
• informatie in het Leudal Nieuws à belangrijk bij een vraag is te verwijzen naar de website van de
gemeente
brieven naar cliënten
• bijeenkomst Eigen Kracht
• bijeenkomsten over huishoudelijke hulp
• folder “Ik heb een vraag over……..” bij huisartsen, bibliotheken e.d.
• banners op bijeenkomsten met logo
Aan de Wmo-raad wordt gevraagd wat men gemerkt heeft van de communicatie, is deze goed, is dit de juiste manier? Het doel is mensen beter op de hoogte te houden. à de folders zijn niet bekend, in het Leudal Nieuws niets gezien.

Mw. Schrurs vertelt haar ervaring met MEE in de bijeenkomst Eigen Kracht. Er moet meer communicatie door de zorgaanbieders plaats vinden, cliëntondersteuning heeft aandacht nodig!

Dhr. Remkes merkt op dat kennismaking van cliënten met ondersteuners vanzelfsprekend wordt gevonden, maar dit is (in de GGZ) niet zo!
Mw. Crombag merkt op dat MEE contact opneemt voor een kennismakingsgesprek, waarin de problematiek duidelijk gemaakt wordt. Dit gaat buiten de gemeente om. De gemeente informeert MEE alleen.
MEE is niet bekend bij de GGZ cliënten. MEE zou zich kunnen presenteren, zoals ook Synthese gedaan heeft.
Communicatie naar de mensen is niet voldoende! De folder zou zowel digitaal als op papier aangeboden moeten worden. Als mensen vragen hebben, kunnen zij de gemeente bellen of mailen en kan de informatie toegestuurd worden. Ook informatie in de lokale blaadje zetten. Of eventueel via de dorpsraden informatie verstrekken. Email-adressen zijn vaak bekend bij seniorenraden, zo kan ook informatie verstrekt worden.

Afgesproken wordt dat via de werkgroep Communicatie van de Wmo-raad contact wordt gehouden met mw. Janssen als er nieuwe zaken aan de orde zijn.

Mededelingen Petra Crombag
• Er is een begin gemaakt met de beleidsvorming Mantelzorg en Vrijwilligers. Mw. Vullers zal hierbij
worden betrokken. Het streven is in het voorjaar klaar te zijn;
• Diverse onderwerpen inzake Wmo-team, Wmo-loket en jaarrekening zijn aan de orde.
Er wordt gevraagd of er nog veranderingen plaats vinden in het Wmo-team. à de nieuwe gemeentesecretaris gaat de reorganisatieplannen opnieuw bekijken. Verder weet mw. Crombag  niets. Bij het Wmo-loket vinden diverse verschuivingen plaats. Daar is de reorganisatie nog niet doorgevoerd. Er zijn twee klantregisseurs aangenomen, ook een van MEE voor een jaar. Het Wmo-loket heeft een procedure ontwikkeld voor de informatievoorziening van klantencontactcentra. Naast de klantregisseurs zitten ook drie interne mensen in de back office.
Het is lastig vooruit kijken.
• Jeugd is ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit wordt regionaal opgepakt.

Dhr. Jochems deelt mede dat bekend is geworden dat het geld voor een aantal Wlz geïndiceerden, die eerst naar de gemeenten zouden gaan, terug betaald moet worden.

2.  Verslag vergadering 18 december 2014
Tekstueel:
Pag. 4, punt 12 (dhr. Jochems); op 29 januari jl. was er een bijeenkomst van Clic (Jeugdzorg, themabijeenkomst/afscheid Piet Jereskes). De ontbijtsessie voor het ouderpanel was op 4 december jl.
Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2, informatiebijeenkomst over evaluatie keukentafelgesprekken: hier is nog niets over bekend. Wellicht in het tweede kwartaal.
Pag. 2, punt 4, docu-alerts: deze gaan in 2015 gewoon door.
Pag. 3, punt 6, tweede alinea: functioneren cliëntenraden. Het CAB ondersteunde en begeleidde de cliëntenraden. Dit stopt per 1 maart a.s. Instellingen geven geen ondersteuning meer en schrappen cliëntenraden. De informatiebron van dhr. Remkes verdwijnt. Hoe moet dit opgelost worden? à eventueel informatie bij het provinciaal platform GGZ zorgvragers vragen.
Pag. 4 bovenaan, n.a.v. tekstuele wijziging: jeugdzorgorganisaties vinden geen aansluiting bij het Huis voor de Zorg, dit zou dan budgetneutraal moeten. De jeugdzorgorganisaties worden nog één jaar gesubsidieerd door de provincie.

7. Voorstel tot het instellen van nieuwe werkgroepen
De bijlage wordt toegelicht.
Opmerking t.a.v. werkgroep Participatie: dit moet opgepakt worden door iemand uit de sector!
Dhr. Rijs zal naar kandidaten uitkijken.

8. Rondvraag en sluiting
Mw. Crombag vraagt of er al onderwerpen voor de wethouder zijn, zodat deze ingepland kunnen worden. à stopzetten subsidie SGBL vanwege het feit dat er geen exploitatietekort is.

Dhr. Bakker vraagt wat het vierkantje OBJ voor “verslag”  op pag. 5 van het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Leudal onder punt 2 betekent. à mw. Crombag zal dit nakijken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 17.10 uur de vergadering.

Bijlage: actiepuntenlijstje

Actielijst WMO-raad Leudal 12 februari 2015

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

26-14

Verbouwing klooster Baexem volgen

17-04-14

Allen

 

 

32-14

Problemen jeugd doorgeven aan wethouder, bij eigen achterban checken

19-06-14

Allen

 

 

57-14

Informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken

18-12-14

P. Crombag

 

 

60-14

Evaluatie voorlichting communicatie

12-02-15

 

 

 

61-15

Bij de wethouder aankaarten de reden van stopzetten subsidie SGBL

12-02-15

 

 

 

62-15

PGB tarief mantelzorg gemeente Leudal op agenda volgende keer

12-02-15

J. Roumen

 

 

63-15

Tekstuele aanpassing in verslag

12-02-15

M. van Helden
J. Roumen

 

 

64-15

Uitkijken naar kandidaten voor de werkgroep Participatie

12-02-15

H. Rijs

 

 

65-15

Opmerking dhr. Bakker t.a.v besluit MO gemeente Leudal nakijken

12-02-15

P. Crombag

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 25 juni 2015

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, S. Seelen
De heren J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, A. Mast (voorzitter), H. Parren

Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal

Afgemeld: mw. N. Ox-van der Weg, mw. G. Vullers, dhr. J. Bakker, dhr. H. Rijs

Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Afmeldingen zijn er van bovengenoemde personen.

De agenda wordt akkoord bevonden.

2.  Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Buiten de mails die al doorgestuurd zijn (mail van Gerard Jochems d.d. 20-06-2015 L!R!S VG: docu-alert 172, mail van Koepel Wmo-raden inzake Katwijks model) is nog nagekomen bij ingekomen post:
• Webinar Koepel Wmo-raden over ‘eigen bijdragen’ op dinsdag 30 juni a.s. vanaf 11.45 uur.
• enquête Aandacht voor Iedereen
Bij uitgaande post:
Aanbiedingsbrief naar B&W gemeente Leudal met reactie op folders Wmo d.d. 10 juni 2015.
Hierop verzoek van gemeente om in de begeleidende brief bij het advies over de folders, het woordje ‘advies’ op te nemen, aangezien het een officieel advies is.

3. Signalering
Aangezien dhr. Bakker afwezig is, is er geen nieuws te melden.
De volgende keer met dhr. Bakker overleggen om evt. met de werkgroep Communicatie te bespreken hoe signalering beter bekend gemaakt kan worden, ook richting Sociaal Domein.
Ook evt. via een link op de website mensen aansporen om signalen door te geven.
De Wmo-raad zal een stukje schrijven voor de website van de gemeente: waar staan we voor, etc.

4.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
GGZ
De cliëntenorganisatie maakt een nieuw werkplan met de nieuwe situatie.

Dhr. Remkes vraagt aandacht voor m.n. GGZ cliënten die 18 jaar worden en voor Wmo zaken naar de gemeente moeten. Mw. Crombag meldt dat de gemeente beschikt over een potje renovatiegelden  voor jongeren in de laatste fase op school en in een vervolgopleiding, begeleiding in sociaal netwerk versterking.
Informatie/communicatie in de GGZ  vereist aandacht.

VG
• Saskia Doek van de gemeente Weert heeft voor SOL Midden-Limburg een presentatie gehouden over de evaluatie van de Wmo, de ervaringen van de zeven gemeenten van Midden-Limburg.
- er vallen geen cliënten tussen de wal en het schip
- het PGB verhaal is een ramp, dit kost veel inzet van de ambtenaren van de gemeenten
- tot nu toe is er weinig nieuwe instroom, dit trekt nu wat aan
- budgetten ‘lijken’ afdoende
- er is een transformatieagenda gemaakt. Wmo-raden worden geïnformeerd over te behandelen
stukken
• in september worden informatieavonden Zorg Verandert gehouden in gemakkelijk Nederlands.
Op 19 september in Baexem is het hoofdonderwerp Wmo, op 23 september in Sevenum is het hoofdonderwerp Wlz, op 30 september in Heerlen is het hoofdonderwerp participatiewet en jeugd.

5.  Notitie bespreekpunten Wmo GGZ
Mw. Seelen geeft een toelichting. De notitie is geschreven n.a.v. de aandachtspunten/zorgpunten die dhr. Remkes in de vorige vergadering heeft aangekaart. De cliëntenbeweging GGZ heeft hierbij een toelichtende reactie gegeven. Afgesproken wordt dat de aanbevelingen worden omgezet in een ongevraagd advies aan de gemeente. Hiervoor zal mw. Seelen de belangrijkste stukken uit deze notitie halen en deze naar dhr. Remkes sturen ter beoordeling. Na goedkeuring zet de secretaris het om naar een ongevraagd advies.

6.  Verslag vergadering 30 april 2015
Tekstueel:
Pag. 1, punt 4: de naam van mw. Ox is een vergissing.
Pag. 3, laatste regel, 2e • : op de puntjes moet staan: BMV (brede maatschappelijke voorziening)
Naar aanleiding van:
Pag. 2, punt 5: na de vakantie zal het gesprek met Geert Cuijpers plaats vinden.
Pag. 3, 3e • : dhr. Jochems vraagt wat het beleid van de gemeente Leudal is inzake de Wtcg. à hiervoor wordt geld uit de bijzondere bijstand aangesproken. Dit moet wel aangevraagd worden. Mw. Crombag zal navragen of mensen hier bericht van gehad hebben.

Actiepuntenlijstje:
De punten 32-14, 66-15, 67-15, 70-15 t/m 72-15 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
Ad 26-14 (verbouwing klooster Baexem): dit wordt een Samen Zorghuis, gesubsidieerd door de gemeente.  Er wordt wederom gediscussieerd over de vrije ruimten in andere gebouwen die hiervoor in aanmerking hadden kunnen komen. Ook wordt verdringing van arbeid aangekaart. Er gaat gewerkt worden met vrijwilligers i.p.v. professionals.
Ad 57-14 (informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken): deze gaat in september plaats vinden.

7.  Mededelingen Petra Crombag
• de transformatieagenda zal naar de Wmo-raad worden gestuurd met het verzoek deze te bekijken.
• er is een werkgroep Innovatietafels opgericht om o.a. de volgende onderwerpen gestalte te geven en knelpunten te benoemen: beschermd wonen, maatschappelijke opvang, Wmo, partcipatiewet, Jeugd
• Bureau Jeugdzorg is ingeschakeld om het project Veilig thuis door te laten gaan nu de Mutsaersstichting is weggevallen.
• Inkoop regio Midden-Limburg. Er worden nieuwe toetreders betrokken. In juli vindt de aanbesteding plaats, in oktober/november de uitvoering van contracten.
• cliëntondersteuning 2016 wordt voor een deel door MEE uitgevoerd. In Midden-Limburg vindt wel afstemming plaats door de gemeenten. Voor 2017 wordt gekeken welke organisaties dit nog meer doen. Het Huis voor de Zorg heeft vrijwilligers opgeleid voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
• er zijn afspraken gemaakt met de zorgboeren dat zij worden toegevoegd aan de lijst van zorgaanbieders.

Op verzoek van dhr. Jochems zal mw. Crombag nagaan hoe het zit met de eigen bijdrage volgend jaar, als de tarieven omhoog gaan.

8. Rondvraag en sluiting
De werkgroep Communicatie heeft een overleg gehad over het evalueren van de communicatie en PR van de gemeente inzake de informatievoorziening over de Wmo. Hieruit zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen. Er zal een plan van aanpak worden gemaakt, dat naar de Wmo-raad wordt gestuurd,
De Wmo-raad delegeert de activiteiten naar de werkgroep. Het project zal voor de volgende vergadering, op 10 september a.s., zijn afgerond.

Dhr. Remkes maakt melding van een aantal sportactiviteiten in het kader van Iedereen kan Sporten.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 10 september a.s. 

 

Bijlage: actiepuntenlijstje

 

Actielijst WMO-raad Leudal 25 juni 2015

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

1.

Doorzending ingekomen signaleringsformulieren bij de gemeente

24-06-10

P. Crombag

Continu proces

 

26-14

Verbouwing Samen Zorghuis

17-04-14

Allen

 

 

57-14

Informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken

18-12-14

P. Crombag

 

 

60-14

Evaluatie voorlichting communicatie

12-02-15

Wg. Communicatie

 

 

62-15

PGB tarief mantelzorg gemeente Leudal

12-02-15

J. Roumen

 

 

64-15

Uitkijken naar kandidaten voor de werkgroep Participatie

12-02-15

H. Rijs

 

 

68-15

Navragen bedoeling ombudsfunctie ML

30-04-15

Mw. Ox

 

 

69-15

Na antwoord op punt 68-15 brief schrijven namens Wmo-raad

30-04-15

secretaris

 

 

73-15

Advies inzake infofolders op nieuw naar gemeente met specifiek vermeld ‘advies’

25-06-15

secretaris

 

 

74-15

Hoe signalering beter bekend maken

25-06-15

Dhr. Bakker/wg. Communicatie

 

 

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

 

 

 

76-15

Notitie GGZ omzetten in ongevraagd advies

25-06-15

Mw. Seelen
dhr. Remkes secretaris

 

 

77-15

Tekstuele wijziging in verslag aanbrengen

25-06-15

Mw. Van Helden

 

 

78-15

Navraag doen naar bekendmaking compensatie Wtcg gelden

25-06-15

Mw. Crombag

 

 

79-15

Eigen bijdrage bij verhoging tarieven

25-06-15

Mw. Crombag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 10 september 2015

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg, G. Vullers, S. Seelen
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs
H. Parren,
Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal, gedeeltelijk
Dhr. G. Cuijpers, beleidsmedewerker gemeente Leudal, agendapunt 2a
Wethouder J. van den Beuken, kort gedeelte

Afgemeld: dhr. J. Bakker
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van dhr. Bakker.

Vaststellen agenda: toegevoegd wordt agendapunt 2a: brainstorm uitbreiding Wmo-raad (met participatiewet). Agendapunt 2b wordt ingekomen en uitgegane stukken.

Mededelingen:
Mw. Crombag deelt mede dat haar contract verlengd is tot 1 januari 2016. De Wmo-raad is van mening dat voor de efficiëntie van de ondersteuning een langer contract gewenst is. Dit zal aan de wethouder worden medegedeeld.
De wethouder zal van 15.00 uur tot 15.30 uur aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

2.a Brainstorm uitbreiding Wmo-raad
Dhr. Geert Cuijpers wordt welkom geheten.
Dhr. Cuijpers geeft een toelichting op het verloop van het participatiegebeuren. Hij geeft aan dat zowel de WWB (dit onderdeel is naar De Pijler gegaan) als de cliëntenraad WSW is opgeheven.
In de participatiewet gaat het om de volgende thema’s: uitkeringen, boeteverordening, misbruik/oneigenlijk gebruik, armoede/minimabeleid (incl. schuldhulpverlening), re-integratie.
Kan de Wmo-raad op deze vlakken adviseren?
Dhr. Roumen geeft een toelichting op de Wmo-werkgroep, die heeft bekeken of de Wmo-raad uitgebreid moet worden om een brede adviesraad voor het sociaal domein te kunnen zijn  Conclusie van de werkgroep is dat alle werkvelden van het sociaal domein worden bestreken door de Wmo-raad. Alleen wat wwb/armoedebeleid betreft, wordt er nog iemand gezocht, liefst uit het veld zelf.
Het is moeilijk om iemand uit het veld te vinden. Afgesproken wordt dat de gemeente nogmaals in de bestanden kijkt of er iemand is die eventueel in aanmerking komt. Dhr. Roumen zal het stuk van de werkgroep naar dhr. Cuijpers sturen.
Mw. Ox geeft hierop aan dat zij door De Pijler benaderd is om het participatiedeel op zich te nemen.
De nieuwe naam van de Wmo-raad zal waarschijnlijk worden Adviesraad Sociaal Domein. Dhr. Remkes heeft twijfels over de naamsverandering. De werkgroep zal zich hierover buigen.

2b. Ingekomen en uitgegane stukken
Postlijst ter kennisname.
Er is één toevoeging: tussentijdse rapportage Informatiepunt Ouderenzorg Limburg.
Dhr. Roumen wil graag de digitale versie hebben voor verspreiding. Mw. Van Helden zal hier zorg voor dragen. De dames Vullers en Schrurs willen graag een papieren versie hebben

3. Signalering
Aangezien dhr. Bakker afwezig is, is er geen nieuws te melden.
Hetgeen in de vorige vergadering geopperd is (o.a.signalering bespreken met werkgroep Communicatie) blijft gehandhaafd.

4.  Ontwikkelingen in de doelgroepen
LG
Mw. Ox heeft geen nieuws te melden, alleen dat zij verhinderd was om de bijeenkomst van de Pijler op 4 september jl. bij te wonen.
GGZ
Het cliëntenadviesbureau is vanwege financiële redenen opgeheven. Overname door MEE is mislukt.

VG
• de informatiebijeenkomsten Zorg Verandert in makkelijk Nederlands komen er aan (vorige keer al besproken).
• er zijn zorgen over de mensen in het overgangsrecht die vóór 1 oktober a.s. door de gemeente beoordeeld zouden moeten worden. Er worden veel problemen verwacht. De komende maanden wordt duidelijk wat het effect is voor 400.000 mensen die hulp nodig hebben.
Mw. Crombag merkt op dat 1 oktober geldt voor het PGB. Als het de gemeente niet lukt om voor die tijd te herindiceren, wordt de termijn verlengd tot 1 mei 2016. Er vindt eventueel een financiële compensatie plaats van de gemeente.

5.  Verslag inventarisatie informatievoorziening Wmo gemeente Leudal juni 2015
Mw. Seelen geeft een toelichting. De meeste informatie heeft zij gehaald uit gesprekken met mw. Crombag, Lotte en Emiel, d.m.v. inventarisatie en interviews. Het stuk spreekt voor zich. De volgende keer zullen de bevindingen uit de interviews gemeld worden.
Als alles compleet is, volgt er een ongevraagd advies
Enkele tekstuele opmerkingen op het verslag zullen worden verwerkt door mw. Seelen.

Inmiddels is de wethouder gearriveerd en wordt er overgegaan op de vragen die men wil stellen.
• dhr. Jochems meldt dat er voorheen een bestuurlijk overleg van de klankbordgroep Regiotaxi bestond. Dit overleg is opgegaan in het Wmo bestuurlijk overleg. Sindsdien krijgt de klankbordgroep geen verslag meer en dus geen informatie over de regiotaxi. De regiotaxi gaat straks onder het doelgroepenvervoer vallen.
De wethouder zegt toe dat de informatie over het doelgroepenvervoer zal worden doorgestuurd naar de klankbordgroep Regiotaxi.

• M.b.t. de rechtszaak inzake het mantelzorgverhaal (PGB mag geen inkomen vervangen): er is nog geen uitspraak geweest. De tariefstelling is bij de eigen bezwaren commissie geweest: er is geen inbreuk gepleegd op het tarief. De uitspraak van de gemeente is overeind gebleven.

• Er is een convenant gesloten met het Samen Zorg Huis. Er wordt een aanzienlijk beroep gedaan op vrijwilligers. Er is continuïteit nodig!

• Parkeerprobleem kern Heythuysen. Er staan continu auto’s op plekken waar het niet mag. Diverse voorbeelden worden gegeven. Er wordt niet opgetreden!

• herindicaties PGB. De wethouder geeft aan dat het dit jaar niet goed is gegaan. Op 1 oktober a.s. zou alles bij de Sociale Verzekeringsbank moeten liggen, maar dat is niet haalbaar. Er is wel een planning gemaakt voor de herindicaties. De tariefonderhandelingen lopen nog. Voor 80 tot 85% van de mensen zal het geen problemen opleveren en anders zal er naar gehandeld worden.
Dhr. Jochems merkt op dat de berekening van de eigen bijdrage een probleem is. Het CAK gaat hierover.
Hier kunnen per gemeente verschillen in zitten.

• Mw. Schrurs meldt aan de wethouder dat de Wmo-raad zich zorgen maakt over de continuïteit van de ondersteuning van de Wmo-raad vanuit de gemeente. Contracten worden steeds maar voor enkele maanden verlengd. De Wmo-raad heeft behoefte aan stabiliteit en continuïteit! De wethouder geeft aan dat de oproep gehoord is.

6.  Voorstel (ongevraagd) advies GGZ
Mw. Seelen geeft een toelichting op het advies.
Het advies wordt doorgenomen. Enkele kleine aanpassingen worden gedaan.
Dhr. Remkes vraagt nog aandacht voor jeugd met een rugzakje voor onderwijs. à dit moet bij de doelgroep vermeld worden. Dit kan nu niet aan het advies worden toegevoegd.
Dhr. Rijs vraagt aandacht voor het gebruik van afkortingen. Hij zou graag een toegevoegde begrippenlijst zien of afkortingen voluit vermelden.
Mw. Seelen zal het begrip fact teams uitwerken.
Mw. Ox geeft een toelichting op de door haar rondgestuurde mail inzake een tekort aan ondersteuningsuren en/of schuiven met uren tussen ondersteuners. Zij noemt een voorbeeld waaruit duidelijk blijkt dat er bij indicaties geen rekening wordt gehouden met een crisis. Reserves in uren opbouwen voor als het nodig is, mag niet meer.
Aan het advies zal nog worden toegevoegd dat er, naast de vaste indicatie, flexibele ruimte aan uren ingebouwd moet worden, medisch onderbouwd.
Het advies zal, vergezeld van een aanbiedingsbrief met toelichting, naar het College worden gestuurd.

7.  Notitie Visie op cliëntondersteuning Sociaal Domein
Het ouderpanel Midden-Limburg, waar dhr. Jochems zitting in heeft, heeft nog commentaar toegevoegd aan de visie. De opmerkingen worden door de Wmo-raad ondersteund.
Mw. Seelen zou graag zien dat de opmerking in blauw onder punt 5.5 (van nogmaals tot c.q. zorg wel) eruit gehaald wordt.
De visie met opmerkingen zal worden toegestuurd aan de gemeente, MEE en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg.

8. Deelname bijeenkomsten Wmo
Er wordt afgestemd wie naar welke bijeenkomst kan gaan.

9. Mededelingen Petra Crombach
Mw. Crombach is inmiddels niet meer aanwezig. De secretaris merkt op dat enige tijd geleden de afspraak gemaakt is dat ze een uur na aanvang van de vergadering zou aansluiten om inhoudelijke stukken te bespreken. Nu is ze er niet. Voorzitter en secretaris zullen dit met haar bespreken.

10. Verslag vergadering 25 juni 2015
Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijstje:
Alle punten, behalve 57-14, 74-15, 75-15, 78-15 en 79-15 kunnen worden afgevoerd.
T.a.v. punt 79-15 (eigen bijdrage bij verhoging tarieven) wordt opgemerkt dat de tarieven zorg in natura en de eigen bijdrage op het huidige niveau gehandhaafd blijven. Er is nog geen nieuw beleid.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 22 oktober a.s. 

 

Bijlage: actiepuntenlijstje

 

Actielijst WMO-raad Leudal 25 juni 2015

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

57-14

Informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken

18-12-14

P. Crombag

 

 

74-15

Hoe signalering beter bekend maken

25-06-15

Dhr. Bakker/wg. Communicatie

 

 

75-15

Stukje schrijven voor website gemeente

25-06-15

 

 

 

78-15

Navraag doen naar bekendmaking compensatie Wtcg gelden

25-06-15

Mw. Crombag

 

 

79-15

Eigen bijdrage bij verhoging tarieven

25-06-15

Mw. Crombag

 

 

80-15

In bestanden gemeente nagaan evt. vertegenwoordiger wwb/armoede voor Wmo-raad

10-09-15

Dhr. Cuijpers

 

 

Nr.

Onderwerp

Besproken in overleg d.d.

Uit te voeren door

Uit te voeren vóór

Stand van zaken

81-15

Notitie inzake uitbreiding Wmo-raad naar dhr. Cuijpers

10-09-15

Dhr. Roumen

 

 

82-15

Naamsverandering Wmo-raad bekijken

10-09-15

Werkgroep Wmo

 

 

83-15

Digitale versie tussenrapportage Informatiepunt Ouderenzorg Limburg naar secretaris

10-09-15

Mw. Van Helden

 

 

84-15

Papieren versie tussenrapportage iOL naar de dames Vullers en Schrurs

10-09-15

Mw. Van Helden

 

 

85-15

Tekstuele opmerkingen inventarisatie informatievoorziening verwerken

10-09-15

Mw. Seelen

 

 

86-15

Begrip Fact teams (in advies GGZ) uitwerken

10-09-15

Mw. Seelen

 

 

87-15

Ongevraagd advies GGZ aanpassen n.a.v. gemaakte opmerkingen

10-09-15

Mw. Seelen

 

 

88-15

Advies GGZ met begeleidende brief naar College

10-09-15

Dhr. Roumen

 

 

89-15

Visie op cliëntondersteuning doorsturen naar College, MEE en AMW ML

10-09-15

Dhr. Roumen

 

 

90-15

Met mw. Crombag aanwezigheid bespreken

10-09-15

Dhr. Mast, dhr. Roumen

 

 

Notulen Vergadering Wmo-raad Leudal 22 oktober 2015

Aanwezig: De dames Th. Schrurs, N. Ox-van der Weg, G. Vullers, S. Seelen
De heren A. Mast (voorzitter), J. Roumen, G. Jochems, Ch. Remkes, H. Rijs
J. Bakker

Mw. P. Crombag, beleidsmedewerker gemeente Leudal

Afgemeld: dhr. H. Parren, Wethouder J. van den Beuken
                                                                                                                                       
Notulist: Mw. M. van Helden

 

1.   Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van dhr. Parren. Wethouder Van den Beuken laat zich verontschuldigen door mw. Crombag.

Vaststellen agenda: agendapunt 2 vervalt. Men is nog met de ontwikkelingen bezig. De presentatie wordt doorgeschoven naar de decembervergadering.
Verder wordt het verslag onder agendapunt 2 geagendeerd en de mededelingen van mw. Crombag onder agendapunt 3. De rest schuift op.

2.  Verslag vergadering 10 september 2015
Tekstueel:
Pag. 3, punt 9: mw. Crombag staat abusievelijk met ch vermeld i.p.v. met een g.

Naar aanleiding van:
Pag. 1, punt 2a: er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de stukken inzake de participatiewet, die aan dhr. Cuijpers gestuurd zijn. De gemeente moet hier een verordening op maken! De Wmo-raad heeft twee jaar de tijd om e.e.a. te realiseren.
Er zal een herinnering naar de gemeente worden gestuurd waarin om een reactie wordt gevraagd.
Mw. Ox merkt op dat ze niet weet waar ze aan toe is: of ze nu de participatiewet vertegenwoordigt of niet.
Pag. 2, convenant Samen Zorg Huis; dhr. Rijs vraagt of de partners achter het feit staan dat er een aanzienlijk beroep wordt gedaan op vrijwilligers. à er zal een brief naar de gemeente worden gestuurd waarin de Wmo-raad zijn zorgen uit spreekt over de gang van zaken.
Pag. 2, herindicaties PBG; hoe pakt de gemeente de berekening van de eigen bijdrage aan? Gebleken is dat de gemeente Leudal dit niet wil aangeven. In het keukentafelgesprek wordt alleen gezegd dat dit naar draagkracht gebeurt en dat de eigen bijdrage tussen een minimumbedrag en kostprijs in ligt. Er zijn geen klachten over de eigen bijdrage geweest in de gemeente Leudal.

Actiepuntenlijstje:
De punten 78-15, 79-15, 81-15, 83-15 t/m 90-15 kunnen worden afgevoerd. De rest handhaven.
Ad 57-14 (informatiebijeenkomst evaluatie keukentafelgesprekken) à mw. Crombag zal  het verslag doorsturen.
Ad 74-15 (signalering beter bekend maken): afgelopen dinsdag heeft dhr. Bakker een presentatie gehouden, ook de VOA’s zijn geïnformeerd. Er zijn wel klachten maar er worden geen signalen ingevuld. De reden is niet bekend.
Ad 78-15: (bekendmaking compensatie Wtcg gelden): volgens mw. Crombag is dit via het Leudal Nieuws gebeurd en staat  het op de website (mw. Crombag zal dit laatste nog nakijken).
Ad 79-15: (eigen bijdrage bij verhoging tarieven): In de overgangsfase kunnen de tarieven hoger worden. Dan kan de eigen bijdrage ook omhoog gaan. Bij een daling van de tarieven gaat de eigen bijdrage wellicht omlaag.

3. Mededelingen
Mevrouw Crombag
● Er zijn problemen tussen het CAK en de gemeente(n) over de codering van Wmo-producten.
● Herindicaties PGB: om betalingen te kunnen doen, heeft de SVB vóór 1 oktober a.s. de toekenningen van de herindicaties nodig. Tot en met september zijn met de meeste cliënten gesprekken gevoerd. Dat wil niet zeggen dat alle toekenningen geregeld zijn. Voor de groep Wmo/Wlz kan er eventueel een verlenging van de huidige indicatie tot 1 mei 2016 plaatsvinden. Voor de groep die uren factureert, moeten de herindicaties voor 1 november gebeurd zijn. De gesprekken zijn bijna allemaal geweest. Wellicht valt voor deze groep de toekenning hoger uit.
Zorg in natura loopt gewoon door, in 2016 wordt dezelfde zorg verleend als in 2015.
● Mantelzorgwaardering. Er lopen drie acties in de gemeente Leudal:
1. de Mantelzorgattentie. Deze moet voor een mantelzorger door iemand anders worden aangevraagd. Het gaat om een munt die voor twee personen koffie of thee vertegenwoordigd. Inschrijven kon tot 1 oktober jl. er zijn ca. 400 aanvragen gedaan.
2. Het Mantelzorgcompliment. Dit mantelzorgcompliment, à € 100,-- , moet door de mantelzorger zelf worden aangevraagd. Er zijn tot nu toe ca. 300 aanvragen gedaan.
3. De dag van de Mantelzorg op 10 november a.s. Hiervoor zijn alle bekend zijnde mantelzorgers uitgenodigd.