WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

 

 • Voorzitter
 • Ox- van der Weg
 • Rijs
 • van de Goor
 • Roumen
 • Schrurs
 • Vullers
 • Kloth-Smeets
 • Parren
 • Vennekens
 • Jochems
Naam
Arno Gubbels
Taak

Voorzitter

Motivatie

 

 

Naam
Mevr. Y.N. Ox- van der Weg
Taak

Stg. Gehandicaptenbelangen Leudal en clientenraad soc. Dienst

Motivatie

Het is zo gemakkelijk gezegd, iedereen moet meedoen in de maatschappij. Maar niet iedereen kan dat. Vaak moet de omgeving er aan worden herinnerd dat het voor veel mensen heel moeilijk is om mee te doen. Als we met zijn allen luisteren naar wat er in onze omgeving gebeurd en elkaar daarvan op de hoogte brengen, moet het toch lukken om een leefbare gemeenschap te vormen waar iedereen aan kan deelnemen.
Om dat te bereiken, ik kan en wil het niet alleen, is voor mij de motivatie om zitting te nemen in de Wmo-raad, want samen ben je de maatschappij.

Ik ben Nanda Ox-van der Weg en sinds 1995 voorzitster van Stichting Gehandicapten Belangen Leudal [SGBL]. Deze stichting is opgericht in 1992.
De SGBL vertegenwoordigt de doelgroep in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten [ WVG]. De WVG is opgegaan in de Wmo.
De SGBL werkt  nog wel zelfstandig omdat we het belangrijk vinden om de doelgroep (mensen met een functiebeperking) ook in een andere vorm te vertegenwoordigen.
Ik ben sinds 2002 ook voorzitster van: “Platform Leudal en Maasgouw voor Werk en Inkomen” [soc. Dienst]. Door de Wet Werk en Bijstand [WWB] van 1999 heeft de Gemeente gekozen voor een platform van de Sociale Dienst. Wij komen op voor mensen met een uitkering en mensen die leven op het niveau van het minimum inkomen

 

 

 

Naam
Dhr. H. Rijs
Taak

Vertegenwoordiger namens vrijwilligers

Motivatie

Als voormalig bestuurder (raadslid en wethouder) van de gemeente Heythuysen ben ik sinds enkele jaren actief als vrijwilliger. 

Vanuit de Vrijwilligersraad van de Stichting Proteion Welzijn heb ik het vertrouwen gekregen om de belangen van de vrijwilligers te vertegenwoordigen in de WMO raad en voorts te adviseren over de ontwikkelingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op alle terreinen van de WMO. Desgewenst ben ik bereikbaar via mijn email: 

e-mail

 

 

Naam
Bert van Goor
Taak

Mijn eerste aandachtsgebied binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn de belangen van cliënten in de GGZ. (horenden/doven en slechthorenden)

Lid Regionale Clientenraad GGZ/OGGZ Noord en Midden Limburg

Lid Klankbordgroep WMO Weerterkwartier en Leudal

Motivatie

Als inwoner van Leudal heb  ik naast rechten ook plichten. Dat is mijn uitgangspunt om me aktief in te zetten voor de gemeenschap op het gebied van sport, onderwijs en politiek in de voorbije jaren.
Als hulpverlener in de GGZ heb ik ervaren hoe kwetsbaar mensen in onze (gemeentelijke) gemeenschap zijn. Samen met hun wil ik er toe bijdrage dat mensen met psychische klachten er ook bij horen en zich laten horen.
Tevens ben ik vrijwilliger bij Synthese,het Eetpunt Heythuysen en Atletiek Leudal.

Voor kontakt bereikbaar:
vdgoor70@gmail.com

 

 

 

 

Naam
Dhr. J. Roumen
Taak

Secretaris / Namens de centrale cliëntenraad Proteion Thuis

Motivatie

Ik ben onafhankelijk voorzitter van de centrale clientenraad van Proteion Thuis. Bij de oprichting van de Wmo-raad zouden de ouderenzorginstellingen geen plek krijgen in de WMO-raad. Wij hebben daar protest tegen aangetekend, omdat we een hele grote groep kwetsbare mensen vertegenwoordigen, die of thuiszorg of intramurale zorg krijgen. Toen ons een plek werd toegekend heeft men mij gevraagd om namens alle instellingen plaats te nemen omdat ik onafhankelijk was.

Met alle toenemende druk op de zorg vind ik het heel belangrijk dat de groep waar ik voor sta ook direct vertegenwoordigd wordt. De gemeente heeft zomaar opeens de WMO erbij gekregen en daarmee een grote verantwoordelijkheid in de zorg. Die neemt alleen maar toe, zoals met de uitkleding van de AWBZ, waardoor opeens voor veel mensen de begeleiding die ze altijd kregen wegvalt. Dit heeft grote consequenties ook voor veel ouderen en de vraag is dan hoe zij dit weer moeten oplossen. Ze zijn lang niet altijd in staat om dan zelf de weg te vinden. Het WMO loket zou daarin in mijn optiek ook een grotere rol kunnen en moeten gaan spelen. Als deze breder toegerust wordt op alle WMO-thema's en beter bekend en toegankelijk wordt dan breng je de WMO ook direct bij de mensen. Zo zijn er steeds weer verbeterpunten die ik belangrijk vind. Ik denk graag mee met de gemeente om de WMO zo op een positieve wijze mee te ontwikkelen en dat dan namens de groep ouderen die ik vertegenwoordig en die mij aan het hart gaat.

Jan Roumen

E-mail secretaris

 

 

 

Naam
Mw.T.Schrurs
Taak

ZijActief

Motivatie

Ik ben actief bij ZijActief een maatschappelijke vrouwenorganisatie met ca.10.000 leden in Limburg.
In eerste instantie waren we betrokken bij de Wmo-klankbordgroep van waaruit de Wmo-raad is gevormd.
Er is een werkgroep gevormd binnen onze gemeente van zo goed als alle vrouwenorganisaties. Die vertegenwoordig ik in de Wmo-raad.

Wij staan voor de vrouw van nu, met als centrale thema’s ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Vooral ontmoeting is van wezenlijk belang, omdat men zo betrokken blijft bij de gemeenschap en ook zichtbaar blijft. Natuurlijk horen hier ook ontplooiing en ontspanning bij.  

We besteden aandacht aan alle maatschappelijke zaken die vrouwen raken en daarvan raken er veel de WMO. Denk hierbij maar aan leefbaarheid, maatschappelijke opvang (voor vrouwen die te maken hebben met verslaving of huiselijk geweld). Hier vallen echter ook thema’s als internetgebruik bij jongeren en armoedebeleid onder.

Deze en vele andere thema's worden besproken in netwerkbijeenkomsten, waar informatie wordt uitgewisseld en waarvan ik ook weer signalen krijg voor relevante kwesties binnen de WMO.
Je bouwt steeds meer kennis op als lid van de WMO-raad, ook t.a.v. zorg. Dit koppel je aan de inbreng van je achterban. Daardoor kan je de groep waarvoor ik sta steeds beter vertegenwoordigen en dat moet ook want aan de mensen waarom het gaat wordt niet altijd de passende aandacht besteed.

Ik vind mijn werk voor de WMO-raad heel nuttig en de structuur vanuit de werkgroep met alle vrouwenorganisaties van waar uit ik werk sluit heel goed aan. Ik bereik op deze wijze heel veel organisaties en de vrouwen waar ze voor staan.
Ik voel me ook gesteund en gesterkt door hen en op mijn beurt kunnen zij hun stem laten horen door mij.  

Thea Schrurs

 

 

 

Naam
Mw. T. Vullers
Taak

Vertegenwoordiging mantelzorgers in Leudal

Motivatie

Mw. Vullers vertegenwoordigt de mantelzorgers in Leudal. Ze is zelf al praktisch haar hele leven mantelzorger, doordat ze met anderhalf jaar een broertje kreeg met een zwaar verstandelijk handicap, waarna op haar twaalfde een zusje met een verstandelijk handicap volgde. Doordat haar moeder overbelast werd door deze zorg naast de zorg voor nog een aantal gezonde kleintjes kwam veel zorg automatisch bij haar als oudste dochter te liggen. Mijn broertje is overleden, maar de zorg voor mijn zusje doe ik tot de dag van vandaag , met liefde en plezier. Zo groei je in het mantelzorgen. Je doet het met liefde, maar het is ook onoverkomelijk en soms heel zwaar. Ik ben vervolgens heel lang actief geweest bij het SOL,  dat de belangen vertegenwoordigt van (ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking. Mijn grootste streven was en is dat mensen met een beperking optimaal de ruimte krijgen voor dat wat ze wel kunnen, doordat de veiligheid en dus de structuur en ondersteuning wordt geboden voor dat wat ze niet kunnen. Dat is voor mij de kern van goede zorg. Het vraagt geduld en tijd en verbinding  met je cliënt om dat met elkaar op te bouwen. We moeten er goed op toezien dat dat behouden blijft in de zorg.

In ben bij de Wmo-raad gekomen omdat er iemand in moest komen namens de mantelzorgers. Ik praat in die zin voor alle burgers in Leudal, want iedereen kan er mee te maken krijgen. Het is belangrijk dat politici en beleidsmakers dat goed beseffen op een dag ben je mantelzorger,  je kunt er dan niet omheen en dat wil je ook niet omdat je houdt van diegene die zorg nodig heeft. Toch kan het dan soms heel zwaar zijn en kun je overbelast raken. Dan moet je kunnen rekenen op steun, goede vrijwilligers en/of respijtzorg, waardoor je even op adem kunt komen. Daar moet je altijd geld voor vrij blijven maken als gemeente. Want als het op is met de mantelzorger stort alle informele zorg in. Je moet dus niet alleen respect hebben voor wat de mantelzorger allemaal doet, je moet ook respect hebben voor wat er (even) niet kan. Ik vind het als Wmo-raadslid van belang om de gemeente bewust te maken van de complexiteit en breedte van de doelgroep die vanaf 2015 terecht moet kunnen bij  de gemeente voor zorg. Goed luisteren en daarvoor tijd hebben is essentieel. Mensen in algemene regels stoppen dat werkt niet.  Maar binnen brede kaders optimale ruimte realiseren voor mensen die in nood zijn, dat werkt wel . Je moet ook duidelijk uit durven leggen aan mensen dat er grenzen zijn aan wat mogelijk en redelijk is.  Zodat mensen die  aankloppen  als het echt niet meer gaat, de passende hulp kunnen krijgen.

 

 

 

Naam
Mevr. K. Kloth-Smeets
Taak

Vertegenwoordiging Stichting Overleg Seniorenverenigingen Leudal

Motivatie

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als ouderenadviseur/professional Welzijn.

Verder ben ik ruim 20 jaar actief geweest in de gemeentelijke politiek van de toenmalige gemeente Baexem en de daarop volgende gemeente Heythuysen.

Vanuit deze ervaringen probeer ik mij nu in te zetten voor de inwoners van Leudal bij het vormen van beleid op het gebied van de WMO en het Sociaal Domein.

Vanuit de Stichting Overleg Seniorenverenigingen Leudal ben ik de vertegenwoordiger voor alle ouderen van de gemeente Leudal in de WMO raad.

Kitty Kloth-Smeets

 

 

Naam
Har Parren
Taak

Dorpsraden

Motivatie

 

 

 

 

Naam

Peter Vennekens

Taak

Lid van de Adviesraad Sociaal domein, aangedragen door het FNV Lokaal Midden Limburg

Uit 1949, wonende in Neer.

peterv10@hotmail.com

 

Motivatie

 

 

 

 

Naam
Gerard Jochems
Taak

Jeugd

Motivatie